Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo parlamentarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-PP-PS-BK1NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo parlamentarne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 40 godzin, w tym:


1) 12 godzin kontaktowych:

9 godzin - wykład

3 godzin - konsultacje wykładowcy2) 28 godzin pracy własnej studenta:

14 godzin - przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury,

14 godzin - przygotowanie do testu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie organizację i zasady funkcjonowania parlamentów w wybranych państwach członkowskich UE


W2: ma podstawową wiedzę o różnorodnych modelach ustrojowych współczesnego parlamentów narodowych i kwalifikuje na ich tle Sejm i Senat RP

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi zdefiniować podstawowe zasady organizacji i zasady organizacji i funkcjonowania funkcjonowania współczesnych współczesnych parlamentów parlamentów


U2: Prawidłowo klasyfikuje organy wewnętrzne i charakteryzuje funkcje współczesnych parlamentów


U3: Posiada umiejętność interpretowania przepisów dotyczących prawa parlamentarnego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

W ramach kształcenia student powinien: 1) poznać szczegółowe procedury, związane z organizacją i funkcjonowaniem wybranych parlamentów państw członkowskich UE, 2) interpretować regulacje dotyczące statusu prawnego parlamentarzystów 3) opisać instytucje prawa parlamentarnego wybranych państw demokratycznych. Student powinien nabyć umiejętność porównania i oceny rozwiązań polskich i obcych w/w materii. Powinien również potrafić wskazać różnice pomiędzy instytucjami parlamentarnymi poszczególnych państw demokratycznych w kontekście modelu rządów, przyjętego w danym państwie. Wykład specjalizacyjny obejmuje 9 h.

Pełny opis:

I. Rys historyczny rozwoju parlamentaryzmu

II. Źródła prawa parlamentarnego

III. Modele dwuizbowości parlamentów współczesnych

IV. Problematyka kadencji parlamentów

V. Struktura organów wewnętrznych parlamentów współczesnych

VI. Status parlamentarzysty w wybranych państwach członkowskich UE

VII. Funkcje ustrojowe parlamentu w wybranych państwach członkowskich UE

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.

2. Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.

3. Kudej M., Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 2002.

4. Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa

5. Grajewski K., Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Warszawa 2001.

6. Jarosz Z. (red.) - Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa - Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru składający się z 10 pytań.

Progi ocen:

5 pkt - dostateczny

6 pkt - dostateczny plus

7 pkt - dobry

8 pkt - dobry plus

od 9 pkt - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)