Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy prawa wyborczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-PPW-PS-BK1NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa wyborczego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS = 60 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 9 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin –

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o systemie nauk prawnych i jego zasadniczym znaczeniu dla rozumienia systemu prawa i jego funkcjonowania K_W01

- pogłębiona wiedza o różnych instytucjach władzy publicznej, ich organizacji i funkcjonowaniu K_W02

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji publicznych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do analizowania spraw i zjawisk o charakterze prawnym K_U02

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy dylematów w pracy zawodowej K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość własnej wiedzy i umiejętności, świadomość potrzeby dokształcania i wyznaczania kierunków własnego rozwoju K_K01


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są podstawowe zagadnienia polskiego prawa wyborczego, tj. pojęcie wyborów, prawa wyborczego w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym, funkcje wyborów, czynne i bierne prawo wyborcze, system wyborczy, zasady prawa wyborczego i ich gwarancje, przebieg wyborów, prawna regulacja kampanii wyborczej, głosowania, ustalania wyników głosowania i wyników wyborów, weryfikacja wyborów, administracja wyborcza.

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zagadnień przedstawia się następująco:

pojęcie wyborów, demokracja przedstawicielska, mandat, przedmiotowe i podmiotowe znaczenie terminu prawo wyborcze, funkcje wyborów, pojęcia: wybory powszechne, wybory lokalne, wybory ponowne, wybory uzupełniające, wybory przedterminowe, czynne prawo wyborcze i jego wymogi, bierne prawo wyborcze i jego wymogi, zasady prawa wyborczego, zasada powszechności i jej gwarancje, zasada bezpośredniości i jej gwarancje, zasada równości i jej gwarancje, zasada wolności i jej gwarancje, zasada tajności głosowania i jej gwarancje, pojęcie systemu wyborczego, proporcjonalny system wyborczy, metody przeliczania głosów na mandaty, większościowy system wyborczy, regulacja prawna kampanii wyborczej, przebiegu głosowania, ustalana wyników głosowania i wyników wyborów, weryfikacja wyborów, Państwowa Komisja Wyborcza, okręgowa komisja wyborcza, terytorialne komisje wyborcze w wyborach samorządowych, obwodowe komisje wyborcze, Krajowe Biuro Wyborcze, regulacja prawa wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, organów stanowiących samorządu terytorialnego, na urząd Prezydenta RP, wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Literatura:

1. A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, 2013;

2. M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej, Lublin 2015;

3. B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018

4.K. W. Czaplicki i inni, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018

5. Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, pod red. K. Skotnickiego, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru składający się z 10 pytań.

Progi ocen:

5 pkt - dostateczny

6 pkt - dostateczny plus

7 pkt - dobry

8 pkt - dobry plus

od 9 pkt - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frydrych-Depka
Prowadzący grup: Anna Frydrych-Depka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)