Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-SEM-5NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

20 pkt ECTS = 600 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 36 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- dogłębna znajomość języka prawnego i prawniczego odpowiadającego wybranej gałęzi i dyscyplinie prawa K_W04

- pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie wybranej gałęzi prawa, rozszerzona wiedza o problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych K_W06

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów instytucji publicznych w zakresie wybranej gałęzi prawa, rozszerzona wiedza o zasadach organizacji i funkcjonowania innych instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych mających znaczenie dla wybranej gałęzi prawa, o zasadach i normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej uzyskanej w wybranej gałęzi prawa do analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym K_U02

- umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego wpływu instytucji wybranej gałęzi prawa K_U08

- pogłębiona umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, takich jak np. referaty, prezentacje multimedialne K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, umiejętność dokonania samooceny własnych kwalifikacji, umiejętność doskonalenia umiejętności, świadomość możliwych ścieżek rozwoju zawodowego K_K01

- umiejętność organizowania swojego stanowiska pracy, zebrania materiałów do przygotowania pracy magisterskiej K_K02

- umiejętność działania w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania wyzwań zawodowych związanych z wybraną gałęzią prawa K_K05


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Bączyk, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Janusz Bojarski, Danuta Janicka, Tomasz Justyński, Jerzy Lachowski, Tomasz Oczkowski, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)