Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ustrój samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-UST-BPP2NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ustrój samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:


2 pkt ECTS = 60 godzin pracy


W tym:


- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 9 godzin


- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin –


- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:


- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących między podmiotami w skali krajowej, jak i międzynarodowej K_W03


W2 - dogłębna znajomość języka prawnego i prawniczego, specyfiki i konstrukcji prawnych poszczególnych gałęzi prawa i dyscyplin prawniczych K_W04


W3 - pogłębiona wiedza o podmiotach stosunków prawnych, zasadach nawiązywania i kształtowania tych stosunków, poszerzona wiedza o człowieku jako podmiocie tych stosunków K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zjawisk w zakresie nauk prawnych K_U01


U2 - umiejętność analizowania sposobów załatwiania konkretnych spraw i przebiegu postępowania w tych sprawach K_U03


U3 - umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych do rozstrzygania konkretnych spraw K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość własnej wiedzy i umiejętności, świadomość potrzeby dokształcania i wyznaczania kierunków własnego rozwoju K_K01

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych dotyczących samorządu terytorialnego, a także przedstawienie podstawowych rozwiązań ustrojowych kształtujących system samorządu terytorialnego w Polsce

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu z Ustroju samorządu terytorialnego są wskazane poniżej zagadnienia.

1. Kształtowanie obecnego ustroju samorządu terytorialnego w Polsce (1 godz.)

2. Gmina, powiat, województwo - ich charakter prawny (pojęcie, członkostwo we wspólnocie samorządowej, osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego – j.s.t., samodzielność j.s.t. i ich ochrona, tworzenie, znoszenie, łączenie j.s.t. oraz ustalanie ich granic) (1 godz.)

3. Zadania j.s.t. i środki ich realizacji (2 godz.)

4. Ustrój jednostek samorządu terytorialnego (4 godz.)

5. Nadzór nad działalnością komunalną (1 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013,

E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, wyd. 10, Toruń 2018.

Literatura uzupełniająca:

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, wyd. 6, Warszawa 2016,

B. Dolnicki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2018,

B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2018,

I. Lipowicz, Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa 2019

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie składa się z od 3 – 5 pytań opisowych, ocenianych w skali 2-5. Zaliczenie wymaga uzyskania ocen pozytywnych z odpowiedzi na większość pytań.

Ocena końcowa po spełnieniu powyższych warunków jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen, przy założeniu, że odpowiedzi na poszczególne pytania oceniane są następująco:

bdb - wyczerpująca odpowiedź na pytanie;

db - odpowiedź zawierająca wszystkie istotne elementy z drobnymi uchybieniami;

dst - odpowiedź zawierająca podstawowe elementy charakteryzujące omawianą instytucję.

W przypadku wyliczeń ocena jest uzależniona od liczby wskazania prawidłowych elementów w stosunku do pełnego ich katalogu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Piotr Rączka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kiljan, Piotr Rączka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)