Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne inwazyjne badania dzieł sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-NibDsz-2kir-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne inwazyjne badania dzieł sztuki
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- II rok studia doktoranckie w zakresie kons. i restauracji dzieł sztuki
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu podstawowych metod badawczych dzieł sztuki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj.wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć,wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury:30

3.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach):15


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie nauk o sztuce,chemii oraz innych obszarów nauki niezbędnych do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań w reprezentowanej dyscyplinie oraz w dziedzinach i dyscyplinach pokrewnych.

K_W10 ma poszerzoną, podbudowana teoretycznie wiedzę ogólną, związaną z reprezentowaną dziedziną i dyscypliną.

K_W11 ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu nowych technologii i nowoczesnych badań stosowanych w reprezentowanej dyscyplinie.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze i posługuje się profesjonalnym warsztatem badawczym (stan badań, opis, analiza, argumentacja i wnioskowanie, aparat naukowy), właściwym dla dyscypliny,dokonując retrospektywnego i krytycznego przeglądu literatury tematu i opracowując własne nowoczesne narzędzia badawcze – także interdyscyplinarne, prowadzące do nowatorskiego ujęcia studiowanego problemu, właściwej jego interpretacji i rzetelnych wniosków.

K_U05 potrafi sprawnie korzystać z krajowych i zagranicznych źródeł naukowym dotyczących zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną i dziedzinami i dyscyplinami pokrewnymi

K_U06 potrafi planować i przeprowadzać badania, w tym wybór i pobieranie materiału badawczego, pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

K_U07 potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań i problemów konserwatorsko-restauratorskich – integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty spoza reprezentowanej dyscypliny i dziedziny

K_U11 potrafi - stosując tradycyjne oraz nowe metody -rozwiązywać złożone zadania i problemy charakterystyczne dla reprezentowanej dyscypliny, w tym zadania i problemy nietypowe, stosując nowe metody, które wnoszą wkład do rozwoju wiedzy i reprezentowanej dyscypliny


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 jest obiektywny w ocenie własnych osiągnięć i świadomy konieczności nieustannego pogłębiania i poszerzania swej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych, czego kierunki sam wyznacza,trwale angażując się w rozwój nauki, kierując się pasją poznawczą i etyką zawodową.

K_K02 potrafi współdziałać w grupie, zwłaszcza – w wyspecjalizowanym w zespole badawczym/artystycznym oraz jako dydaktyk

K_K06 rozumie potrzebę kształcenia specjalistów w reprezentowanej dyscyplinie oraz innych działań, prowadzących do rozwoju społeczeństwa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Dyskusja nad problemami naukowymi i badawczymi dzieł sztuki z wykorzystaniem nowoczesnych, inwazyjnych metod analitycznych.Wspólne rozwiązywanie i wytyczenie zakresu i rodzaju badań zabytkowych dzieł sztuki. Zapoznanie z nowymi metodami analitycznymi.

Pełny opis:

Prawidłowe rozpoznanie dzieła sztuki. Zdefiniowanie i zaplanowanie zakresu badań nad dziełem sztuki. Interpretacja wyników interdyscyplinarnych badań fizycznych,chemicznych, instrumentalnych i ich powiązanie z wiedzą z dziedziny dawnych i współczesnych technologii i technik malarskich.Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce i opracowaniach naukowych oraz badawczych.Przedstawienie i omówienie wybranej problematyki badawczej uzupełniającej i poszerzającej zakres prowadzonych badań zaproponowanych przez studentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Czasopisma:

1.Studies in conservation [Eng]

2.The Burlington Magazine [Eng]

3.National Gallery Technical Bulletin [Eng]

4.Maltechnik/ Resturo [Ger]

5.Oud Holland

6.Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek

7.Ochrona Zabytków

8.Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

9.Biuletyn Historii Sztuki

10.AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo UMK, Toruń

11.Skrypty dydaktyczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

12.Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

13.Technologia artist, Praha

14.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki.

15.Journal of Cultural Heritage

16. Journal of Spektroscopy

Literatura uzupełniająca:

1. J.Dunkerton, S.Foister, D.Gordon, N.Penny, Giotto to Dürer. Early

Renaissance Painting in the National Gallery, London 2004

2. J. Dunkerton,S. Foister,N.Penny, Dürer to Veronese.Sixteenth-Century

Painting in the National Gallery, London 1999

3. T.J.S. Learner, Analysis of Modern Paints,The Getty Conservation

Institute, Los Angeles, California 2004

4. Modern Paints Uncovered ,The Getty Conservation Institute, Los

Angeles 2006

5.Scientific Examination for the investigation of Paintings. A handbook

for conservator-restores, ed. By D.Pina,M.Galeotti,R.Mazzeo,Centro Di

2009

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na wykładach.

ndst - 50 %

dst-51-60%)

dst plus- 61-70%

db-71-80%

db plus- 81-90%

bdb- 91-100%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Dyskusja nad problemami naukowymi i badawczymi dzieł sztuki z wykorzystaniem nowoczesnych, inwazyjnych metod analitycznych.Wspólne rozwiązywanie i wytyczenie zakresu i rodzaju badań zabytkowych dzieł sztuki. Zapoznanie z nowymi metodami analitycznymi.

Pełny opis:

Prawidłowe rozpoznanie dzieła sztuki. Zdefiniowanie i zaplanowanie zakresu badań nad dziełem sztuki. Interpretacja wyników interdyscyplinarnych badań fizycznych,chemicznych, instrumentalnych i ich powiązanie z wiedzą z dziedziny dawnych i współczesnych technologii i technik malarskich.Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce i opracowaniach naukowych oraz badawczych.Przedstawienie i omówienie wybranej problematyki badawczej uzupełniającej i poszerzającej zakres prowadzonych badań zaproponowanych przez studentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Czasopisma:

1.Studies in conservation [Eng]

2.The Burlington Magazine [Eng]

3.National Gallery Technical Bulletin [Eng]

4.Maltechnik/ Resturo [Ger]

5.Oud Holland

6.Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek

7.Ochrona Zabytków

8.Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

9.Biuletyn Historii Sztuki

10.AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo UMK, Toruń

11.Skrypty dydaktyczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

12.Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

13.Technologia artist, Praha

14.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki.

15.Journal of Cultural Heritage

16. Journal of Spektroscopy

Literatura uzupełniająca:

1. J.Dunkerton, S.Foister, D.Gordon, N.Penny, Giotto to Dürer. Early

Renaissance Painting in the National Gallery, London 2004

2. J. Dunkerton,S. Foister,N.Penny, Dürer to Veronese.Sixteenth-Century

Painting in the National Gallery, London 1999

3. T.J.S. Learner, Analysis of Modern Paints,The Getty Conservation

Institute, Los Angeles, California 2004

4. Modern Paints Uncovered ,The Getty Conservation Institute, Los

Angeles 2006

5.Scientific Examination for the investigation of Paintings. A handbook

for conservator-restores, ed. By D.Pina,M.Galeotti,R.Mazzeo,Centro Di

2009

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.