Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Visual Culture in the 20th and 21st Centuries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-OG-EN-VC-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Visual Culture in the 20th and 21st Centuries
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

English skills on B1

Basic knowledgle of the history of the modern and contemporary art and culture


---


Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Podstawowa znajomość historii kultury i sztuki nowoczesnej i współczesnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs (1 ECTS)


Self-study hours:

- preparation for lectures - 30 hrs (1 ECTS)

- reading literature- 30 hrs - (1ECTS)


Altogether: 90 hrs (3 ECTS)


---


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach - 30 godz. (1 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do zajęć - 30 godz (1 ECTS)

- zapoznanie się z literaturą - 30 godz. (1 ECTS)


Razem: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: Has knowledge on the movements in arts and popular culture and their contemporary interpretations (K_W05).

W2: Has the ability to interpret the key issues concerning modern and contemporary visual culture (K_W11).

W3: Is aware of contemporary cultural life in the region, Europe and world (K_W14).


---


Student/ka:


W1: Ma wiedzę o nurtach światowej sztuki i kultury popularnej oraz ich współczesnych interpretacjach (K_W05),

W2: Potrafi interpretować zjawiska i problemy dzieł nowoczesnej i współczesnej kultury wizualnej (K_W11),

W3: Orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym regionu, Europy i świata (K_W14).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


U1: Has the ability to find and use the informations about the key issues concerning contemporary visual culture (K_U10),

U2: Frames and interprets research topics in regard to the field od contemporary visual culture (film, photography, works of popular culture) (K_U02),

U3: Has ability to analyse and determine on the basic level the symbolic content of the works of popular culture: (K_U06),

U4: Has the ability to characterise the work of popular culture in terms of artistic form and to analyse it and intepret critically (K-U07).


---


Student/ka:


U1: Posiada umiejętność wyszukiwania i krytycznego zastosowania informacji na temat zjawisk współczesnej kultury wizualnej (K_U10),

U2: Formułuje i interpretuje problemy badawcze współczesnej kultury wizualnej (kina, fotografii, dzieł kultury popularnej) (K_U02),

U3: Na poziomie podstawowym prowadzi wstępną analizę i określa symboliczne treści dzieł kultury popularnej: (K_U06),

U4: Charakteryzuje dzieło sztuki i dzieło kultury popularnej od strony formy artystycznej, krytycznie je analizuje i interpretuje (K_U07),

U5: Potrafi merytorycznie argumentować i formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów innych autorów w zakresie współczesnej kultury wizualnej (K_U08),

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Is aware of the level of her knowledge and its possibile gaps, as well as understands the need of her constant scientific development (K_K01),

K2: Understands the new and innsovative social ideas and trendu in contemporary visual culture (K_K05),

K3: Actively participates in cultural life and is aware of the trendu in contemporary visual culture (K_K08).


---


Student/ka:

K1: Ma świadomość poziomu swej wiedzy i jej ewentualnych niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego (K_K01),

K2: Posiada zrozumienie dla nowych idei społecznych i nowatorskich zjawisk we współczesnej kulturze wizualnej: (K_K05),

K3: Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i zna trendy współczesnej kultury wizualnej (K_K08).

Metody dydaktyczne:

Problem-based lecture, participatory lecture, display


The lecture can be conducted both in a traditional way and on-line through MS Teams platform.


---


Wykład problemowy, z prezentacją treści wizualnych, z bezpośrednim uczestnictwem studentów lub prowadzony zdalnie za pomocą platformy MS Teams

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

The 20th and 21st Centuries is the time of great transformations in the fields of social, political and technological life, which had an influence on various kinds of cultural activity. Such phenomena like the cinema and the common use of photography play a leading role in depicting contemporary world, but they also changed the understanding of an image and the definitions of art. The lecture explores a wide spectrum of visual media in 20th and 21st century, and the shifts of visual culture in their critical and social contexts.

20 i 21 wiek to czasy wielkich przełomów na polu społecznym, technologicznym, politycznym, które miały wpływ na wiele obszarów życia kulturalnego. Zjawiska takie jak kino czy fotografia odgrywają decydującą rolę w opisywaniu współczesnej rzeczywistości, zmieniły rozumienie tego, czym jest obraz i wymusiły zmiany w definiowaniu sztuki. W ramach wykładu prezentowane są media wizualne 20 i 21 wieku oraz przeobrażenia kultury wizualnej w kontekście społecznym.

Pełny opis:

The technological development, globalization process and social shifts put into the question the traditional notions of art and its role. They also changed the definition of an image and perception. The questions what the image is or what it means demand quite different answer than a hundred years before. The lectures deal with both artworks like paintings and forms of popular culture, such as cinema, photography and digital media. The attention will be given to transformations of social and technological life which shaped the 20th and 21st century visual culture. Particular lectures will refer to the definition of an image in the pre-photograsphic, photographic and digital era, the relations between the industrialisation, developement of the city, the urban life and the popular culture, the ideoligical impact on vision, the psychoanalitic interpretations of art, cinema and photography, art as a spectacle, and the questions of identity and self-awarness in regard to digital media and communication.

The list of topics:

1. How Has Photography Changed Our Lives? – Part One: From Camera Obscura to Kodak Brownie.

2. How Has Photography Changed Our Lives? – Part Two: Documenting Life Through Photography.

3. How Has Photography Changed Our Lives? – Part Three: Creativity in Photography. From Pictorialism to Selfie.

4. What Are Images For? On The Art As a Spell Upon The Death. Part One: Images of Cult, Wordly Power, Beauty and Subjective Vision.

5. What Are Images For? On The Art As a Spell Against Death. Part Two: Images of Past, Images of Knowledge, Images of Illusion, Images of Love. Images of Rebel.

6. The terror of iconoclasm. What does the lack of images mean?

7. How does the face look? The images of the face in the 20th and 21st Century culture.

8. The perspective and the grid. On two dimensional visions of three dimensional reality in art.

9. The film as motion. How has the motion picture changed our lives?

10. Psychoanalysis and visual culture. What do we know about the culture due to Freud?

11. Metropolis. What is the city for contemporary visual culture?

12. Sublime images. On the ways of invoking the aesthetic affection.

13. On the artistic subjectivity. Is it important who the author of the image is?

14. The image in the age of capitalism. Is the contemporary art a commodity or is it means of critique?

===

Rozwój technologiczny, proces globalizacji i zmiany społeczne poddają w wątpliwość tradycyjne definicje sztuki i jej rolę, zmieniły także rozumienie obrazu i samej percepcji. Pytania o to, czym jest obraz i jakie niesie ze sobą znaczenia wymagają zupełnie innej odpowiedzi niż sto lat temu. W ramach wykładów omawiane są przykłady sztuk plastycznych, jak malarstwo, a także dzieła kultury popularnej, jak kino, fotografia i media cyfrowe, z naciskiem na społeczne i technologiczne przemiany, które ukształtowały kulturę wizualną 20 i 21 wieku. Poszczególne wykłady odnoszą się do definicji obrazu w erze prefotografii, fotografii tradycyjnej i technologii cyfrowej, relacji między uprzemysłowieniem, rozwojem miast, urbanizacją a kulturą popularną, wpływu ideologii na postrzeganie świata, psychoanalitycznych interpretacji sztuki, kina, fotografii, sztuki jako spektaklu, kwestii tożsamości i samoświadomości człowieka w odniesieniu do świata cyfrowych mediów i cyfrowej komunikacji.

Harmonogram wykładów:

1. Jak fotografia zmieniła nasze życie? Część pierwsza: Od camera obscura do Kodak Brownie.

2. Jak fotografia zmieniła nasze życie? Część druga: Dokumentowanie życia za pomocą fotografii.

3. Jak fotografia zmieniła nasze życie? Część trzecia: Kreatywność w fotografii. Od piktorializmu do selfie.

4. Po co są obrazy? O sztuce jako zaklinaniu śmierci. Część pierwsza: Obrazy kultu, władzy, piękna i subiektywnej wizji.

5. Po co są obrazy? O sztuce jako zaklinaniu śmierci. Część druga: Obrazy przeszłości, obrazy wiedzy, obrazy iluzji, obrazy miłości, obrazy buntu.

6. Terror ikonoklazmu. co oznacza brak obrazów?

7. Jak wygląda twarz? Obrazy twarzy w kulturze 20 i 21 wieku.

8. Perspektywa i siatka. O dwuwymiarowych wyobrażeniach trójwymiarowej rzeczywistości.

9. Film jako ruchomy obraz. W jaki sposób film zmienił nasze życie?

10. Psychoanaliza i kultura wizualna. Co wiemy o kulturze dzięki Freudowi?

11. Metropolis. Czym jest miasto dla współczesnej kultury wizualnej?

12. Wzniosłe obrazy. O sposobach przywoływania wzruszenia estetycznego.

13. O subiektywnej wizji artystycznej. Czy jest ważne, kim jest autor obrazu?

14. Obraz w dobie kapitalizmu. Czy współczesne sztuka jest towarem, czy narzędziem krytyki?

Literatura:

Hans Belting, Face and Mask. A Double History,

Hans Belting, An Anthropology of Images. Picture, Medium, Body,

W.J.T. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation,

W.J.T. Mitchell, What Do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images,

Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation,

Jean Baudrillard, America,

Susan Sontag, On Photography,

Susan Sontag, Regarding the Pain of Others,

John Berger, Ways of Seeing,

Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction,

Walter Benjamin, The Author as Producer,

Zygmunt Bauman, Culture in a Liquid Modern World,

Guy Debord, The Society of the Spectacle,

Slavoj Zizek, The Sublime Object of Ideology,

Slavoj Zizek, First as Tragedy, Than as Farce,

Laura Mulvey, Visual Pleasura and Narrative Cinema,

Linda Nochlin, Why Have There Been No Great Women Artists?,

Lind Nochlin, The Body In Pieces: The Fragment As A Metaphor Of Modernity,

Touree, Who Is Afraid of Post-Blackness?,

Douglas Crimp, On the Museum’s Ruins,

Roland Barthes, Mythologies,

Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography

Nicholas Mirzoeff, How to See The World,

Mieczysław Porębski, Ikonosfera,

(opr.) I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

At the end of the course students take a multiple choice test based on the themes and issues presented in lectures.

Evaluation criteria: -->

60-65% - 3 (C);

66-75% - 3+ (C+);

76-85% - 4 (B);

86-90% - 4+ (B+);

91-100% - 5 (A).

===

Na koniec kursu studenci uczestniczą w teście wyboru z wiedzy omawianej w trakcie wykładów.

Kryteria oceniania: -->

60-65% - 3 (C);

66-75% - 3+ (C+);

76-85% - 4 (B);

86-90% - 4+ (B+);

91-100% - 5 (A).

Test może być przeprowadzony zarówno tradycyjnie, w sali wykładowej, ja k i zdalnie, za pomocą platformy Testportal.

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)