Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Jak zrobić zdjęcia do pracy licencjackiej i magisterskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-OG-ZLIC-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0219) Sztuka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Jak zrobić zdjęcia do pracy licencjackiej i magisterskiej
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach - 30

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 10


Łącznie: 40 godz. ( 2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

S2P_W02/S2P_W03


• Student zna terminologię techniki fotografii na poziomie podstawowym


• Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstaw techniki fotografii


• Student dobrze orientuje się w podstawach technologii fotografii


• Student ma specjalistyczną wiedzę z zakresu podstaw techniki fotografii


• Student ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach fotografii z technologią


• Student ma wiedzę na temat budowy obrazu i podstawowych jakości estetycznych określających przekaz wizualny


• Student ma wiedzę z zakresu podstaw fotografii oraz na temat podstawowych środków wyrazu, budowania narracji fotograficznej, świadomego komponowania obrazu.

Efekty uczenia się - umiejętności:

S2P_U02, S2P_U06


• Student potrafi posługiwać się narzędziami zapisu fotograficznego i komunikatem wizualnym


• Student potrafi posługiwać się narzędziami realizacji obrazu z dziedziny fotografii


• Student potrafi świadomie operować językiem fotografii


• Student posiada umiejętność analizy obrazu z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań


• Student posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o utworach fotograficznych na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach


• Student ma umiejętności językowe w zakresie techniki fotografii

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

S2P_K01


rozwija kreatywność w realizowaniu własnych, autonomicznych projektów i umiejętność argumentowania w uzasadnianiu autorskich koncepcji artystycznych


Student dostrzega konieczność nieustannego aktualizowania i pogłębiania wiedzy z zakresu podstaw fotografii

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna, wykład informacyjny


Metody praktyczne :


- pokaz


- ćwiczenia przedmiotowe


- ćwiczenia laboratoryjne


- ćwiczenia produkcyjne


- metoda projektów


Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Ćwiczenia pozwolą na zapoznanie się studentów z zasadami wykonywania zdjęć, które można wykorzystać w dokumentacji prac licencjackich i magisterskich, zarówno laboratoryjnych jak i terenowych.

Pełny opis:

Zajęcia umożliwiają poznanie podstawowych zasady wykonywania dokumentacji fotograficznej w różnym spektrum światła, od ultrafioletu, poprzez światło widzialne do podczerwieni. W trakcie zajęć prezentowane zostaną różne typy cyfrowych aparatów fotograficznych, oraz ich opcjonalne wyposażenie . Na ćwiczeniach poruszane są następujące kwestie merytoryczne:

1. - typy aparatów fotograficznych,

2. - poznanie zasad obsługi posiadanych aparatów cyfrowych,

3. - rodzaje obiektywów,

4. - wyposażenie dodatkowe, statywy, oświetlenie, itp.,

5. - kreatywne wykorzystanie funkcji zawartych w aparatach cyfrowych,

6. zasady wykonywania dokumentacji fotograficznej,

7. praca z różnymi źródłami światła umożliwiająca rejestrację w różnych zakresach widma światła,

8. - zapoznanie się uczestników z zasadami kompozycji obrazu,

9. - zależność czas – przysłona oraz głębia ostrości,

10. - zasady pomiary oświetlenia fotografowanej sceny

11. – umiejętność makrofotografii,

12. - zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania dokumentacji, zarówno w laboratorium jak i w terenie,,

13. - techniki specjalne, time lapse, piksel shift, itp.,

14. - podstawy edycji zarejestrowanego materiału fotograficznego,

15. - umiejętność świadomego, autorskiego wyboru prezentowanych szerszej publiczności zdjęć.

W części praktycznej będziemy szukać rozwiązania problemów, które napotkali uczestnicy zajęć przy wykonywaniu dokumentacji fotograficznej do swoich prac licencjackich i magisterskich.

Zajęcia mogą odbywać się w formie skumulowanej np. jeden weekend. Wynika to z możliwości zapewnienia na ten czas uczestnikom zajęć profesjonalnego sprzętu fotograficznego, niezbędnego do realizacji zajęć praktycznych.

Literatura:

1. Brzozowski Marcin. Fotografia cyfrowa w praktyce. Warszawa : Axel Springer, cop. 2009. Meehan, Les. Fotografia cyfrowa. Warszawa : Świat Książki, 2004.

2. Kelby, Scott. Fotografia cyfrowa. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013.

3. Freeman, Michael. Fotografia cyfrowa : 101 praktycznych wskazówek. Warszawa : Wydawnictwo G + J RBA, cop. 2009.

4. Miś, Marek. Blisko, coraz bliżej : od fotografii zbliżeniowej do mikrofotografii. Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na minimum 80% zajęć, wykonanie pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Adamski
Prowadzący grup: Adam Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)