Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-SemDok-kir-1-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe I rok, studia doktoranckie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki
Przedmioty obowiązkowe- II rok studia doktoranckie w zakresie kons. i restauracji dzieł sztuki
Przedmioty obowiązkowe- III rok studia doktoranckie w zakresie kons. i restauracji dzieł sztuki
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz.

2. Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta: 28 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się do zaliczenia: 2 godz.

Łączna liczba godzin pracy studenta: 60 godz. = 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną, związaną z dyscypliną konserwacja i restauracja dzieł sztuki - K_W10

W2: Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie sztuk plastycznych, nauk o sztuce, chemii, fizyki oraz innych obszarów nauki niezbędnych do formuowania i rozwiązywania złożonych zadań w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki oraz w dziedzinach i dyscyplinach pokrewnych - K_W08

W3: Ma zaawansowaną wiedzę o tradycyjnych i współczesnych kierunkach, szkołach i ośrodkach rozwoju badań i konserwacji dzieł sztuki i dziedzictwa materialnego, uszczegółowioną w obszarach związanych z problematyką i zakresem prowadzonych badań własnych - K_W04

W4: Ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu nowych technologii i nowoczesnych badań stosowanych w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki - K_W11

W5: Zna i rozumie różne metody opisu, analizy i interpretacji problemów badawczych z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki, które krytycznie ocenia i samodzielnie rozwija, przyczyniając się do postępu naukowego w studiowanej dyscyplinie - K_W05

W6: Ma pogłębioną, erudycyjną świadomość złożoności i zastosowań języka specjalistycznego, właściwego konserwacji i restauracji dzieł sztuki i szeroko rozumianych nauk o sztuce - K_W07

W7: Zna i rozumie zasady z zakresu prawa autorskiego oraz etyki zawodowej i naukowej - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Samodzielnie opracowuje innowacyjny kwestionariusz badawczy, prowadzi rzetelną kwerendę naukową na zaawansowanym poziomie, posługując się różnymi typami źródeł celem pozyskiwania bibliografii, materiałów źródłowych i informacji o materiale zabytkowym, które potrafi wyselekcjonować, krytycznie ocenić i poddać syntezie - K_U01

U2: Posiada pogłebione umiejętności badawcze i posługuje się profesjonalnym warsztatem naukowym, właściwym dla dyscypliny konserwacja i restauracja dzieł sztuki, dokonując retrospektywnego i krytycznego przegladu literatury tematu i opracowując własne, nowoczesne narzędzia badawcze - także interdyscyplinarne, prowadzace do nowatorskiego ujęcia studiowanego problemu, właściwej jego interpretacji i rzetelnych wniosków - K_U02

U3: Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do prowadzenia prac badawczych i konserwatorskich oraz do prowadzenia nowoczesnej dydaktyki - K_U03

U04: Potrafi sprawnie korzystać z krajowych i zagranicznych źródeł literaturowych o charakterze naukowym dotyczących zagadnień związanych z dyscypliną konserwacja i restauracja dzieł sztuki oraz dziedzinami i dyscyplinami pokrewnymi - K_U05

U05: Potrafi planować i przeprowadzać badania, w tym wybór i pobieranie materiału badawczego, pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski - K_U06

U06: Potrafi, przy formuowaniu i rozwiązywaniu zadań i problemów konserwatorsko-restauratorskich, integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniajace także aspekty spoza reprezentowanej dyscypliny i dziedziny - K_U07

U07: Potrafi wnieść twórczy wkład w zaprojektowanie lub realizację złożonego obiektu, systemu ochrony zabytków lub procesu ochrony dziedzictwa kulturowego - K_U10

U08: Potrafi, stosując tradycyjne oraz nowe metody, rozwiązywać złożone zadania i problemy charakterystyczne dla dyscypliny konserwacja i restauracja dzieł sztuki, w tym zadania i problemy nietypowe, stosując nowe metody, które wnoszą wkład do rozwoju wiedzy dyscypliny konserwacja i restauracja dzieł sztuki - K_U11

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Jest obiektywny w ocenie własnych osiągnięć i świadomy konieczności nieustannego pogłębiania i poszerzania swej wiedzy oraz doskonalenia umiejętnosci konserwatorskich, czego kierunki sam wyznacza, trwale angażując się w rozwój nauki, kierując się pasją poznawczą i etyką zawodową - K_ K01

K02: Ma świadomość ważności i zrozumienia aspektów oraz skutków działalności konserwatorskiej i restauratorskiej, w tym jej wpływu na dziedzictwo kulturowe i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje i realizacje - K_K03

K03: Jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świadomy swej odpowiedzialności w tym zakresie - K K_04

K04: Ma świadomość ważności profesjonalnego podejścia, poprzez przestrzeganie zasad etyki zawodowej i tworzenie etosu środowiska dyscypliny konserwacja i restauracja dzieł sztuki - K_K05

K05: Rozumie potrzebę kształcenia specjalistów w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki oraz innych działań, prowadzących do rozwoju społeczeństwa - K_K06

Metody dydaktyczne:

Seminarium, na którym omawiane są zasady pisania prac doktorskich, planowania i prowadzenia badań oraz twórcza dyskusja nad problemami badawczymi związanymi z poszczególnymi tematami.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowania i realizacji badań, prac konserwatorsko-restauratorskich i napisania związanej z nimi pracy doktorskiej, a także nabycie kompetencji niezbędnych w dydaktyce konserwatorskiej i ochronie dziedzictwa kulturowego.

Pełny opis:

W ramach seminarium dyskutowane są wymagania prac doktorskich w zakresie celu, zakresu tematycznego, kompletności rozwiązań, proporcji między teorią a praktyką oraz elementów strukturalnych pracy. Na zajęciach precyzowane są tematy rozpraw doktorskich, modelowane są plany dysertacji, zawierające zakres i rodzaj zakładanych badań, dyskutowane są warunki wymagane dla realizacji wyznaczonych zadań. Omawiane są metody opisu, analizy i interpretacji problemów związanych z podjętymi tematami, metody opracowywania kwestionariuszy badawczych, prowadzenia kwerendy naukowej - w celu pozyskiwania bibliografii, materiałów źródłowych i informacji o zabytkach i dziełach sztuki związanych z tematami dysertacji. Studenci wraz z opiekunami naukowymi dyskutują nad zagadnieniami związanymi z poszczególnymi tematami prac doktorskich i towarzyszących im realizacji konserwatorsko-restauratorskich, sprawozdając wyniki wykonanej pracy. Przedmiotem dyskusji jest formuowanie problemów badawczych i poszukiwanie metod ich rozwiązywania, analizowanie potencjalnych kierunków poszukiwań, możliwości zastosowania metod tradycyjnych i nowoczesnych, możliwości transferu najnowszych technologii, analiza metod badawczych i konserwatorskich i wyników uzyskiwanych w róznych środowiskach zajmujących się analogiczną lub podobną problematyką. W ramach seminarium studenci ćwiczą umiejętności selekcji, krytycznej oceny i syntezy, na etapie planowania prac i ich realizacji. Studenci inspirowani są do opracowywania własnych narzędzi badawczych, także interdyscyplinarnych. Ważnym elementem seminarium jest wspólne poszukiwanie nowatorskiego ujęcia studiowanego problemu.

Literatura:

Olivier P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.

Niedzielska E., Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.

Literatura źródłowa do opracowywanych tematów prac doktorskich.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność studentów na zajęciach - K01, K02, K03, K04, K05

Inne: postęp w przygotowaniach i realizacji badań, prac konserwatorskich i pracy doktorskiej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Markowski, Robert Rogal
Prowadzący grup: Andrzej Kałucki, Dariusz Markowski, Michał Träger, Anna Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul, Elżbieta Jabłońska, Andrzej Kałucki, Dariusz Markowski
Prowadzący grup: Andrzej Kałucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.