Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Witraż

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-WIT-Z-DM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Witraż
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty fakultywne zaliczenie w sem. zimowym lata 2-5 (6)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uczestnik studiów na kierunku: Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, Konserwacja i restauracja papieru i skóry, Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych. Zainteresowanie dyscypliną witrażownictwa, szkła artystycznego oraz konserwacją i restauracją witraży.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia prowadzone programowo co roku o łącznej ilości 60 godzin (po 30 godzin na semestr).

W tym 30 godzin kontaktowych z prowadzącym zajęcia i 30 godzin - praca własna studenta bezpośrednio przy realizacji oraz czas poświęcony na zgłębianie wiedzy.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_WO1 zna podstawową terminologię oraz posiada wiedzę z zakresu historii i rozwoju technik witrażowych oraz szklarskich.

K_WO2 orientuje się w sposobie użycia technik i materiałów w zakresie witrażu tradycyjnego (od średniowiecza) oraz we współczesnej kreacyjnej sztuce szkła.

K_WO3 posiada podstawową wiedzę w zakresie metod, technik konserwacji witraży.

K_WO4 poszerza i uzupełnia wiedzę w zakresie technik i technologii dyscyplin artystycznych wchodzących w zakres szeroko pojmowanej kreacyjnej sztuki szkła oraz jej metod konserwacji.

K_WO5 rozumie wzajemne relacje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego przedmiotu - umie wykorzystać tę wiedzę dla własnego rozwoju artystycznego oraz w przyjmowanej po studiach roli konserwatora dóbr materialnych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_UO4 umie zaproponować i opracować program konserwatorski, dobierając właściwe środki warsztatowe i technologiczne zgodne ze sztuką witrażową oraz konserwatorską.

K_UO5 posiada umiejętność kreatywnego poszukiwania, eksperymentowania i tworzenia w zakresie technik witrażowych i szklarskich.

K_UO6 analizuje etyczne i humanistyczne wartości sztuki materialnej.

K_UO7 posiada umiejętność przygotowania dokumentacji konserwatorskiej oraz praktycznego wykonania konserwacji i rekonstrukcji kwatery witrażowej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_KO1 ma świadomość poziomu wiedzy i własnych umiejętności oraz pozytywne nastawienie do stałego podnoszenia własnych kwalifikacji.

K_KO2 jest kompetentny w podejmowaniu wyzwań twórczych i zawodowych - wytrwale realizuje indywidualne i zespołowe działania w zakresie pracy twórczej i konserwatorskiej.

K_KO3 ma zdolność prowadzenia i organizowania prac zespołowych, potrafi nimi kierować i zachęcać do wspólnej ich realizacji.

K_KO4 posiada popartą doświadczeniem zdolność komunikowania ze współpracownikami, umiejętność nawiązania kontaktów z inwestorem, regionalnym urzędem konserwatorskim oraz odbiorcą prac artystycznych.

K_KO5 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego.

K_KO6 posiada świadomość ochrony własności intelektualnej oraz zna zasady postępowania w życiu zawodowym artysty plastyka i konserwatora dzieł sztuki.


Metody dydaktyczne:

- Wykład, pogadanka.

- Omówienie koncepcji realizacyjnych kopii w oparciu i w kontekście analogicznych w obszarze sztuki polskiej i światowej.

- Indywidualne korekty.

- Realizacja zadań z etapowymi korektami i zaliczeniami semestralnymi.

- Omówienie efektów zrealizowanej kopii.

- Wystawa na koniec każdego roku i prezentacja dzieła.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot Witraż realizuje fakultatywny dodatkowy program kształcenia przygotowany dla studentów kierunków konserwatorskich: Konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej, Konserwacji i restauracji papieru i skóry oraz Konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych. Obejmuje on wykłady i ćwiczenia praktyczne, których celem jest zdobycie pełnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu witrażownictwa oraz zdobycie szczególnej i wyjątkowej w skali Polski umiejętności samodzielnie realizowanej konserwacji,restauracji i rekonstrukcji oryginalnych kwater witrażowych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu Witraż zajęcia prowadzone są w formie wykładów z zakresu historii i rozwoju szkła oraz witrażu na podstawie przeglądu literatury oraz zbiorów muzealnych Muzeum w Toruniu, Płocku, Kudowie Zdroju, Jeleniej Górze. Zakłada się w ramach przedmiotu teoretyczne i praktyczne zaznajomienie się z istniejącymi technikami witrażowymi, technikami szklarskimi oraz współczesnymi metodami konserwacji witraży.

Wykłady realizowane w blokach tematycznych:

- Historia i rodowód szkła

- Historia rozwoju witrażownictwa

- Rozwój technik szklarskich i witrażowniczych

- Rozwój sztuki konserwatorskiej witraży

- Szkło kalo materia prima, materiał, medium

- Sposoby obróbki szkła na zimno i gorąco

- Ikonologia i ikonografia witraży

Wykłady mają za zadanie przekazanie ogólnej teoretycznej wiedzy jaka zostanie wykorzystana przy indywidualnej praktycznej realizacji kopii witrażowej.

Ćwiczenia poświęcone są realizacji własnych kwater o wzrastającym stopniu złożoności, w ramach których studenci poznają zasady projektowania i komponowania witrażu, przygotowania kartonu, opracowania malarskiego szkła i jego wypału w piecu, składania i kitowania, montażu w architekturze.

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

- Kalinowski Lech, Malarstwo witrażowe [w:] Malarstwo gotyckie w Polsce [t.1-3], W-wa 2004, Wyd. DiG

- Brzuski Henryk, Witraże średniowieczne w kościele N.P. Marji w Krakowie, Kraków 1926, Wyd. Związku Kół Historyków Sztuki Studentów Uniwersytetów Rzeczypospolitej Polskiej

- Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, t. VII: Średniowieczne witraże Kościoła Mariackiego w Krakowie : historia i konserwacja (pod red. M. Ostaszewskiej), Kraków 1997, Akademia Sztuk Pięknych

- Ślesiński Władysław, Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, W-wa 1983, Arkady

- Ślesiński Władysław, Konserwacja zabytków sztuki, t. 3, Rzemiosło artystyczne, W-wa 1995, Arkady

- Teofil Prezbiter, Diversarum Atrium Schedule. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, opr. St. Kobielus, Kraków: Tyniec Wyd. Benedyktynów, 1998

Literatura zalecana (uzupełniająca)

- Polak Ada, Szkło i jego historia, W-wa 1981, PWN

- Polskie szkło do połowy XIX wieku (pod red. Z. Kamieńskiej, oprac. K. Buczkowski), Wrocław 1987, Zakład Narodowy im. Ossolińskich

- Ławicka Magda, Zapomniana pracownia: Wrocławski Instytut Witrażowy Adolpha Seilera (1846-1945), Wrocław 2002, Muzeum Architektury

- Letkiewicz Ewa, Polskie witraże nowożytne malowane emaliami, Lublin 1995, Wyd. UMCS

- Pawlińska Aleksandra, Józef Mehoffer(1869-1946), W-wa 2005, Wyd. Edipresse

- Nowotny Wacław, Zdobienie szkła, W-wa 1985, wyd. Szkolne i Pedagogiczne

- Adamowicz Tadeusz, Witraże fryburskie Józefa Mehoffera: monografia zespołu, Wrocław 1982, Zakład Narodowy im. Ossolińskich

- Cerutti Carla, Dorigato Attalia, Szkło XV-XX wieku, Czeski Cieszyn 1992, Amber

- Pawłowska Krystyna, Witraże krakowskie w kamienicach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej z przełomu wieków XIX i XX, Kraków - Legnica 2018, Wyd. AVP

- Dolmetsch Heinrich, Skarbnica Ornamentów, Warszawa 1999, Wyd. Artystyczne I Filmowe

- Pieter C. Ritsema van Eck, Painted Glass Roundels from the Netherlands 1480-1560, Amsterdam 1999, Rijksmuseum

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

- zaliczenie każdego semestru polega na przeglądzie i ocenie prac w obecności wszystkich studentów

- na ocenę składa się: obecność i aktywność na zajęciach, biegłość praktyczna, techniczna i manualna, umiejętność korzystania z materiałów i technologii oraz opanowanie warsztatu

- realizacja wykonanej kopii - pracy witrażowej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kaźmierczak
Prowadzący grup: Adam Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kaźmierczak
Prowadzący grup: Adam Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kaźmierczak
Prowadzący grup: Adam Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)