Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Działania w przestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-DP-AW-1Z-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Działania w przestrzeni
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. zimowy Architektura wnętrz (S2)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności w zakresie czytania planów budowlanych rysunków technicznych, przeprowadzenia inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej, umiejętność rysowania perspektywicznego i stosowania w rysunku geometrii wykreślnej, posługiwanie się oprogramowaniem 3D, wrażliwość na aspekty przestrzenne, podstawowe umiejętności manualne

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:


- udział w ćwiczeniach – 150

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń (poszukiwanie inspiracji do wstępnych koncepcji)– 5

- przygotowanie projektów ( przygotowanie szkiców, wstępnych projektów, poszukiwanie materiałów, wykonanie wizualizacji projektu, wykonanie dokumentacji każdego zadania) – 45

- czytanie literatury – 20


Łącznie: 250 godz. (10 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Posiada wiedzę o sposobach realizowania zadań projektowych w zastanych wnętrzach oraz zna i rozumie istotę modelu otwartego i zamkniętego w kompozycji przestrzennej. (K_W05)

W2 Ma szczegółową wiedzę w zakresie trójwymiarowego odwzorowania i skalowania brył, także w ich relacji z przestrzenią (K_W06)

W3 Rozumie w jaki sposób przygotować pokaz swoich działań plastycznych, by ich artystyczny wydźwięk był czytelny dla odbiorcy. (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Wykazuje się kreatywnością i wyobraźnią przestrzenną w rozwiązywaniu złożonych zagadnień formalnych i projektowych, dotyczących m.in. trójwymiarowego odwzorowania brył w skali. (K_U04).

U2 Umie realizować własne koncepcje artystyczne, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego (w tym szkice, rysunki techniczne) oraz samodzielnie podejmować i uzasadnić decyzje dotyczące sposobu artystycznej ingerencji w zadaną/wybraną przestrzeń.

(K_U05)

U3 Sprawnie posługuje się technikami wizualizacji 3D oraz makietowania.

(K_U06)

U4 Potrafi przygotować dokumentację swojej twórczości wizualnej, by czytelnie przekazać koncepcje własnej myśli artystycznej. (K_U08)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Posiada świadomość poziomu swojej umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia. (K_K03)

K2 Wykorzystując odpowiednie techniki (obrazowania 3D, makietowania i in) sprawia, że własne koncepcje plastyczne są komunikatywne dla odbiorcy. (K_K06)


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów

- studium przypadku

- projektu

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Istotą nauki przedmiotu jest zrozumienie wpływu różnych aspektów przestrzeni i jej zagospodarowania na przebywającego w niej człowieka. Przedmiot ma na celu tworzenie pola doświadczeń dla szeroko rozumianych działań, form i sytuacji przestrzennych, zarówno w aspekcie modelowym, jak i realnej skali wnętrza.

Przedmiot poszerza zakres trójwymiarowej prezentacji wizualnej.

Pełny opis:

Zajęcia mają służyć rozwijaniu nie tylko wyobraźni przestrzennej i uruchomieniu kreatywności w rozwiązywaniu problemów, związanych z trójwymiarowością brył i przestrzeni wnętrza, przy uwzględnieniu różnych wielkości i skali, ale również rozpoznaniu i podjęciu w projekcie poza fizycznych wymiarów przestrzeni, takich jak jej publiczny lub prywatny charakter, wymiar społeczny jak również mentalne i kulturowe znaczenia .

Zajęcia przebiegają dwutorowo. Z jednej strony studenci poszerzają swój warsztat projektowy o umiejętności rozpoznawania determinacji, powiązań przestrzeni fizycznej (zamkniętej i otwartej) w kontekście fizyczności człowieka. Z drugiej strony rozpoznają zależności między środowiskiem fizycznym a kulturowym, społecznym i psychologicznym człowieka.

W ramach tego przedmiotu kształtowana jest umiejętność przełożenia form rysunkowych , odręcznych i technicznych na język przestrzeni i materii. W tym celu studenci wykonują szereg ćwiczeń. Pierwsze z nich to wykonanie przez studenta na podstawie odręcznych szkiców rysunkowych bryły i rzutów modelu formy przestrzennej zamkniętej.

Drugim ćwiczeniem jest realizacja przy użyciu szkiców rysunkowych i ujęć perspektywicznych formy przestrzennej otwartej, stanowiącej model koncepcji przestrzeni, zdeterminowanej elementem o charakterze architektonicznym. Kolejne ćwiczenia będą dotyczyły przekształceń wykonanych modeli przestrzeni za pomocą właściwych środków plastycznych dla osiągnięcia postawionych celów.

Kolejne ćwiczenia odbywają się w naturalnej skali wnętrza i będą polegać na odniesieniu się do zastanej sytuacji przestrzennej pomieszczenia w kontekście obecności człowieka. Istotą tych ćwiczeń jest indywidualne, ale i również zespołowe rozwiązywanie zagadnień. Przed grupą studentów zostaną postawione różnorodne zadania, których wspólnym mianownikiem jest doświadczanie przestrzeni.

Rozpoznawanie pozafizycznych właściwości przestrzeni odbywa się w ramach odrębnej lecz zwartej grupy ćwiczeń. Ćwiczenia w pierwszej kolejności zmierzają do wypracowania umiejętności projektowania z uwzględnieniem ekologicznych skutków projektu. Następnie koncentrują się na świadomym doborze środków architektoniczno-plastycznych w zależności od publicznego lub prywatnego charakteru przestrzeni. Kolejnym zagadnieniem podejmowanym w trakcie ćwiczeń są właściwości przestrzeni i sposoby jej aranżowania, które wpływają na jakość jej użytkowania. Założeniem tych ćwiczeń jest przyjęcie tego, że to użytkownik definiuje przeznaczenie danej przestrzeni, oczekiwany wpływ na człowieka oraz wszelkie jej psychologiczne i kulturowe odniesienia. określa jakości, jakie ma spełniać zaprojektowana przestrzeń. Szczególną formą ostatniej grupy ćwiczeń są próby zaprojektowania przestrzeni w sposób odnoszący się do tekstu literackiego.

Osobnym, podsumowującym zadaniem jest projekt artystycznej instalacji przestrzennej integrującej wnętrze budynku z jego otoczeniem.

Literatura:

Agata Krzywka, Robert Karaszewski. Projektowanie wnętrz a wyzwania zrównoważonego rozwoju / Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Katarzyna Banasik-Petri- Architektura proekologiczna : rozwiązania artystyczne w zielonej architekturze. Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2018

Augustyn Bańka Architektura psychologicznej przestrzeni życia : behawioralne podstawy projektowania / Poznań : Gemini-Print, 1999.

Edward Hall , Ukryty wymiar /Warszawa : Muza, 1997.

Marek Czyński Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań/ Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej

Grażyna Woroniecka, Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne/ Wydawnictwo TRIO, Warszawa

Marta Skowrońska, Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort/ Wydawnictwo Nomos, Kraków

materiał internetowe

http://ruralstudio.org/

https://pol.architecturaldesignschool.com/social-design-work-mexico-brings-community-86541

https://architektura.muratorplus.pl/studenci/dyplom-roku-sarp_9790.html

https://architektura.info/architektura/polska_i_swiat/domy_socjalne_alejandro_aravena

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Wymagania dotyczące zaliczenia:

Zaliczenie semestru polega na przeglądzie realizowanych prac, krytycznym ich omówieniu i ocenie.

Na ocenę składa się:

 poziom rozumienia zagadnień warsztatowych, ocena koncepcji i umiejętności rozwiązywania problemów w stawianych zadaniach, biegłość techniczna i manualna oraz opanowanie warsztatu (W1, W2, W3, U2 )

 poziom samodzielności w rozwiązywaniu stawianych zadań (W3, U1, U2)

 oceniana jest umiejętności i wiedza dotyczącą sporządzania wstępnej dokumentacji pracy rozumianej jako umiejętność formułowania i prezentacji założeń artystycznych (W3,U3, U4)

 zaangażowanie i aktywność (K1,K2)

 praca samodzielna i w zespole (K1, K2)

Dodatkową formą weryfikacji efektów uczenia się są końcoworoczne

przeglądy wszystkich prac artystycznych/projektowych w obecności Rady Programowej kierunku.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Adaszewska, Paweł Otwinowski
Prowadzący grup: Katarzyna Adaszewska, Paweł Otwinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identycznie jak w części A

Pełny opis:

Identycznie jak w części A

Literatura:

Identycznie jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Adaszewska, Paweł Otwinowski
Prowadzący grup: Katarzyna Adaszewska, Paweł Otwinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identycznie jak w części A

Pełny opis:

Identycznie jak w części A

Literatura:

Identycznie jak w części A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)