Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Działania interdyscyplinarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-Din-2Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Działania interdyscyplinarne
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 2 rok sem. zimowy-Sztuka mediów- s1
Strona przedmiotu: http://ki.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada zaawansowane umiejętności oraz praktykę zawodową zdobyte podczas pierwszego roku studiów, aby pogłębiać je w zakresie wybranej specjalności multimedia i fotografia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

120 godz. i 4 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne, zajęcia w Pracowni Interdyscyplinarnej.

90 godz. i 3 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć.

30 godz. i 1 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, przygotowanie się do przeglądu zaliczeniowego prac.


Efekty uczenia się - wiedza:

• KW_01: Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych. A2_W08

• KW-02: Posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2_W12

• KW_03: Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej.

A2_W10, H2A_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

• KU_01: Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych A2_U11;

• KU_02: Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12;

• KU-03: Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię. A2_U13;

• KU_04: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli, w tym do kierowania zespołem podczas pracy nad projektami grupowymi o charakterze interdyscyplinarnym. A2_U14;

• KU_05: Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych A2_U15;

• KU_06: Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności A2_U16.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• KK_01: Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny. A2_K04, H2A_K03, S2A_K03;

• KK_02: Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. A2_K03;

• KK_03: Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować. H2A_K02, S2A_K02;

• KK_04: Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w obszarze obiegu artystycznego, jak i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej. A2_K02, H2A_K06, S2A_K07;

• KK_05: Dostrzega i wartościuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą twórczością osadzoną w różnych kontekstach społecznych oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. A2_K04, H2A_K04, S2A_K04;

• KK_06: Jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka, charakteryzuje się postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za innych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. H2A_K05, S2A_K02; • KK_07: Potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adoptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanymz publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami. A2_K03;

• KK_08: Posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez:

-inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań,

-przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań,

-integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięćkulturalnych - prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie. A2_K05;

• K_K09 Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, w szczególności prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych. A2_K05.

Metody dydaktyczne:

• praca w grupach pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędnego w odniesieniu do charakteru przedmiotu;

• zadania realizowane są w Pracowni Interdyscyplinarnej i w miejscu zamieszkania studenta, ze względu na zbyt małą ilość godzin kontaktowych przewidzianych w programie ramowym;

• realizacja zadań przewidzianych w programie odbywa się indywidualnie, poza zatwierdzonymi przez prowadzącego zajęcia wyjątkami, jeżeli nakład pracy przy pracy jest wymaga dużego nakładu pracy lub do jego przeprowadzenia wymagany jest udział więcej niż jedna osoba;

• przedstawienie zadań do realizacji przez studentów w danym semestrze roku akademickiego;• każde nowe zadanie poprzedzone pokazem materiału ilustracyjnego i dyskusją ze studentami na dany temat;

• studenci zobowiązani są do przedstawienia szkiców i projektów koncepcyjnych, odnoszących się do konkretnych zadań, po czym odbywa się dyskusja na ten temat;

• w razie konieczności dokonania korekty lub konieczności zmiany koncepcji student zobowiązany jest do modyfikacji pomysłu lub przedstawienia nowej koncepcji;

• po zatwierdzeniu projektów wykonanie jednostkowych prac do przedstawienia na zaliczenie;

• na zakończenie semestru przegląd, omówienie i ocena wszystkich powstałych prac

Student zobowiązany jest do wykonania dokumentacji cyfrowej swoich prac zaliczeniowych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Działania interdyscyplinarne, to zgłębienie kreacji artystycznej występującej na styku różnorakich dyscyplin z dziedziny sztuk plastycznych – klasycznych i z zakresu nowych mediów. W ramach zadań podejmowanych na zajęciach studenci rozwijają myślenie twórcze na podstawie dotąd poznanej wiedzy, podbudowywaną nowymi możliwościami w trakcie zajęć. Student, odpowiadając na zadane tematy, zobowiązany jest do zastosowania najważniejszych dyscyplin sztuki, z zakresu klasycznego rozumienia warsztatu jak i w odniesieniu do nowych środków artystycznego wyrazu. Jako podstawowe dyscypliny rozumie się:

- rysunek;

- malarstwo (w tym głownie w odniesieniu do afektacji przestrzeni);

- grafika;

- fotografia;

- realizacje wideo i zapisy filmowe;

- obiekt i instalacja;

- performance, happening i działania parateatralne

Pełny opis:

Działania interdyscyplinarne, to praktyczne i zmysłowe doświadczanie, poznawanie i rozwijanie nowych możliwości twórczych, bazując na umiejętnościach z zakresu dyscyplin klasycznych i nowych mediów. Prowadzić ma to do zgłębiania poznawczego i kreacyjnego ustosunkowania się do aktualnych możliwości szeroko pojętej dziedziny sztuki plastyczne oraz poszukiwania własnych środków wyrazu poprzez wielozmysłowe doświadczanie i poznawanie za pomocą różnych receptorów i zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, węchu, smaku i intelektu.

Przedmiot działania interdyscyplinarne prowadzony jest na drugim i trzecim roku studiów, t. j. w trakcie trwania czterech kolejnych semestrów (od trzeciego do szóstego). Student zobowiązany jest do podjęcia ćwiczeń, które maja za zadanie doskonalenie umiejętności artystycznych, podnoszenie świadomości z zakresu związków, uwarunkowań i możliwości materiałowych w kontekście do podejmowanych zadań.

W trakcie czterech semestrów student zobowiązany jest do:

- twórczego odniesienia się do takich dyscyplin, jak: malarstwo, sztuka obiektu, fotografia i zjawisk występujących na ich styku, realizowanych w przestrzeniach zamkniętych i otwartych;

- realizacji zadań odnoszących się do takich zjawisk, jak: obiekt wielkoformatowy w przestrzeni otwartej typu land –art.; obiekt w przestrzeni zamkniętej typu tkanina eksperymentalna i obraz przestrzenny z zastosowaniem kolażu, asamblażu itp. oraz działania o charakterze performatywnym;

- odniesienia się do zjawisk dotyczących sztuki obiektu, realizacji wideo, zgłębienia umiejętności z zakresu performance, i wideoperformance, jako odpowiedzi na zadane tematy;

- zrealizowania dwóch wielkoformatowych obiektów lub realizacji, w których połączy ze sobą co najmniej dwie dyscypliny sztuki,przy czym w obydwu zadaniach nie będzie mógł zastosować tych samych dyscyplin, co w pierwszej z realizacji.

Literatura:

Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma z szeroko pojętych działań interdyscyplinarnych, szczególnie odnoszące się do najważniejszych imprez i wystaw sztuki, takie jak: Documenta w Kassel, Biennale w Wenecji oraz wystaw w ważnych centrach sztuki w kraju i na świecie. Filmy wideo i telewizyjne programy o sztuce, programy z zakresu plastycznych, fizycznych i filozoficznych, aspektów tworzenia iluzji przestrzeni w sztukach, wizualnych (plastyka, fotografia, film, telewizja, sztuka komputerowa). Uczestnictwo w wystawach i prezentacjach sztuk plastycznych.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Kępińska – Energie sztuki, WP Warszawa, 1990;

2. B. Kowalska – Sztuka w poszukiwaniu mediów, WP Warszawa, 1985;

3. J. Bogucki – Pop - ezo - sacrum, Pallotinum, Warszawa, 18982;

4. G. Dziamski – Szkice o nowej sztuce, MAW, Warszawa, 184;

5. M. Giżycki – Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej

połowy XX wieku, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2003;

6. 6. S. Ferrari – Sztuka XX wieku, Warszawa 1999;

7. B. Kowalska – Sztuka w poszukiwaniu mediów, WP, Warszawa, 1985;

8. T. Pawłowski – Happening, Warszawa, 1982;

9. Z. Warpechowski – Podręcznik, CSW, Warszawa, 1990;

10. G. Dziamski, H. Gajewski, J.S. Wojciechowski – Performance, MAW, Warszawa,

1984;

11. L. Brogowski – Sztuka w obliczu przemian, WSiP, Warszawa, 1990;

12. J. Ludwiński – Epoka błękitu, Otwarta Pracownia, Kraków, 2003;

13. J. Ludwiński - Sztuka w epoce postkonstruktywistycznej i inne teksty, ASP Poznań,

BWA Wrocław;

14. Sacrum i sztuka - materiały z konferencji KUL (oprac. N. Cieślińka), Znak,1989;

15. M. Smolińska - Puls sztuki, Galeria Arsenał, Poznań 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi metodami pracy w trakcie zajęć z przedmiotu Działania interdyscyplinarne są:

• zaprezentowanie tematów do zaliczenia w semestrze i omówienie literatury obowiązkowej, obejrzenie i omówienie wystawy najlepszych prac z poprzedniego roku akademickiego powstałych podczas zajęć struktury wizualne i ich omówienie A2_W08, A2_U16 ;

• pokazy realizacji uznanych artystów i ich omówienie, jako inspiracje do zadanych tematów (prezentacje w ciągu pierwszych dziesięciu tygodni zajęć dydaktycznych) A2_W08, A2_U13;

• praca nad indywidualnymi koncepcjami w Pracowni Interdyscyplinarnej podczas zajęć oraz w miejscach zamieszkania studentów A2_K03, A2_W10, H2A_W06;

• w trakcie trwania całego roku akademickiego studenci mają możliwość przeglądania i czytania czasopism, katalogów i albumów z zakresu sztuki współczesnej z archiwum prywatnego wykładowcy. Taka metoda ma ułatwić w podejmowaniu decyzji studentów, odnoszących się do własnych projektów A2_W08, A2_K03;

• indywidualne omówienie, dyskusja i krytyczna analiza przedstawionych do realizacji projektów na zadane tematy A2_K05, A2_U16;

• zaliczenie kolejnego semestru i całego roku studiów następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta projekty finalne, będące odpowiedziami na określone szczegółowo tematy w planach semestralnych A2_U11, A2_W10, H2A_W06.

Kryteria oceniania:

• jakość koncepcji, nowatorstwo i oryginalność pomysłu, dojrzałość intelektualna, umiejętność formułowania idei A2_U12, A2_K03, A2_U16 ;

• jakość i biegłość techniczna, umiejętności manualne, właściwe użycie materiałów i technik, staranność warsztatu oraz nakład pracy A2_U15; A2_W12, A2_W08;

• jakość estetyczna oraz ogólny wyraz artystyczny finalnej realizacji, będący skutkiem połączenia jakości koncepcyjnej i jakości technicznej wykonanego zadania A2_U14 ;

• obecność i aktywność na zajęciach H2A_K02, S2A_K02 ;

• progres w odniesieniu oceny kształtowania się świadomości twórczej A2_U12, A2_K05.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Chołaścińska, Anna Kola
Prowadzący grup: Anna Kola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Chołaścińska, Anna Kola
Prowadzący grup: Anna Kola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Chołaścińska, Anna Kola
Prowadzący grup: Marian Stępak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Stępak
Prowadzący grup: Marian Stępak
Strona przedmiotu: http://www.ki.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Działania interdyscyplinarne, to zgłębienie kreacji artystycznej występującej na styku różnorakich dyscyplin z dziedziny sztuk plastycznych – klasycznych i z zakresu nowych mediów. W ramach zadań podejmowanych na zajęciach studenci rozwijają myślenie twórcze na podstawie dotąd poznanej wiedzy, podbudowywaną nowymi możliwościami w trakcie zajęć. Student, odpowiadając na zadane tematy, zobowiązany jest do zastosowania najważniejszych dyscyplin sztuki, z zakresu klasycznego rozumienia warsztatu jak i w odniesieniu do nowych środków artystycznego wyrazu. Jako podstawowe dyscypliny rozumie się:

- rysunek;

- malarstwo (w tym głownie w odniesieniu do afektacji przestrzeni);

- grafika;

- fotografia;

- realizacje wideo i zapisy filmowe;

- obiekt i instalacja;

- performance, happening i działania parateatralne

Pełny opis:

Działania interdyscyplinarne, to praktyczne i zmysłowe doświadczanie, poznawanie i rozwijanie nowych możliwości twórczych, bazując na umiejętnościach z zakresu dyscyplin klasycznych i nowych mediów. Prowadzić ma to do zgłębiania poznawczego i kreacyjnego ustosunkowania się do aktualnych możliwości szeroko pojętej dziedziny sztuki plastyczne oraz poszukiwania własnych środków wyrazu poprzez wielozmysłowe doświadczanie i poznawanie za pomocą różnych receptorów i zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, węchu, smaku i intelektu.

Przedmiot działania interdyscyplinarne prowadzony jest na drugim i trzecim roku studiów, t. j. w trakcie trwania czterech kolejnych semestrów (od trzeciego do szóstego). Student zobowiązany jest do podjęcia ćwiczeń, które maja za zadanie doskonalenie umiejętności artystycznych, podnoszenie świadomości z zakresu związków, uwarunkowań i możliwości materiałowych w kontekście do podejmowanych zadań.

W trakcie czterech semestrów student zobowiązany jest do:

- twórczego odniesienia się do takich dyscyplin, jak: malarstwo, sztuka obiektu, fotografia i zjawisk występujących na ich styku, realizowanych w przestrzeniach zamkniętych i otwartych;

- realizacji zadań odnoszących się do takich zjawisk, jak: obiekt wielkoformatowy w przestrzeni otwartej typu land –art.; obiekt w przestrzeni zamkniętej typu tkanina eksperymentalna i obraz przestrzenny z zastosowaniem kolażu, asamblażu itp. oraz działania o charakterze performatywnym;

- odniesienia się do zjawisk dotyczących sztuki obiektu, realizacji wideo, zgłębienia umiejętności z zakresu performance, i wideoperformance, jako odpowiedzi na zadane tematy;

- zrealizowania dwóch wielkoformatowych obiektów lub realizacji, w których połączy ze sobą co najmniej dwie dyscypliny sztuki,przy czym w obydwu zadaniach nie będzie mógł zastosować tych samych dyscyplin, co w pierwszej z realizacji.

Literatura:

Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma z szeroko pojętych działań interdyscyplinarnych, szczególnie odnoszące się do najważniejszych imprez i wystaw sztuki, takie jak: Documenta w Kassel, Biennale w Wenecji oraz wystaw w ważnych centrach sztuki w kraju i na świecie. Filmy wideo i telewizyjne programy o sztuce, programy z zakresu plastycznych, fizycznych i filozoficznych, aspektów tworzenia iluzji przestrzeni w sztukach, wizualnych (plastyka, fotografia, film, telewizja, sztuka komputerowa). Uczestnictwo w wystawach i prezentacjach sztuk plastycznych.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Kępińska – Energie sztuki, WP Warszawa, 1990;

2. B. Kowalska – Sztuka w poszukiwaniu mediów, WP Warszawa, 1985;

3. J. Bogucki – Pop - ezo - sacrum, Pallotinum, Warszawa, 18982;

4. G. Dziamski – Szkice o nowej sztuce, MAW, Warszawa, 184;

5. M. Giżycki – Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej

połowy XX wieku, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2003;

6. 6. S. Ferrari – Sztuka XX wieku, Warszawa 1999;

7. B. Kowalska – Sztuka w poszukiwaniu mediów, WP, Warszawa, 1985;

8. T. Pawłowski – Happening, Warszawa, 1982;

9. Z. Warpechowski – Podręcznik, CSW, Warszawa, 1990;

10. G. Dziamski, H. Gajewski, J.S. Wojciechowski – Performance, MAW, Warszawa,

1984;

11. L. Brogowski – Sztuka w obliczu przemian, WSiP, Warszawa, 1990;

12. J. Ludwiński – Epoka błękitu, Otwarta Pracownia, Kraków, 2003;

13. J. Ludwiński - Sztuka w epoce postkonstruktywistycznej i inne teksty, ASP Poznań,

BWA Wrocław;

14. Sacrum i sztuka - materiały z konferencji KUL (oprac. N. Cieślińka), Znak,1989;

15. M. Smolińska - Puls sztuki, Galeria Arsenał, Poznań 2010.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Stępak
Prowadzący grup: Marian Stępak
Strona przedmiotu: http://www.ki.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Działania interdyscyplinarne, to zgłębienie kreacji artystycznej występującej na styku różnorakich dyscyplin z dziedziny sztuk plastycznych – klasycznych i z zakresu nowych mediów. W ramach zadań podejmowanych na zajęciach studenci rozwijają myślenie twórcze na podstawie dotąd poznanej wiedzy, podbudowywaną nowymi możliwościami w trakcie zajęć. Student, odpowiadając na zadane tematy, zobowiązany jest do zastosowania najważniejszych dyscyplin sztuki, z zakresu klasycznego rozumienia warsztatu jak i w odniesieniu do nowych środków artystycznego wyrazu. Jako podstawowe dyscypliny rozumie się:

- rysunek;

- malarstwo (w tym głownie w odniesieniu do afektacji przestrzeni);

- grafika;

- fotografia;

- realizacje wideo i zapisy filmowe;

- obiekt i instalacja;

- performance, happening i działania parateatralne

Pełny opis:

Działania interdyscyplinarne, to praktyczne i zmysłowe doświadczanie, poznawanie i rozwijanie nowych możliwości twórczych, bazując na umiejętnościach z zakresu dyscyplin klasycznych i nowych mediów. Prowadzić ma to do zgłębiania poznawczego i kreacyjnego ustosunkowania się do aktualnych możliwości szeroko pojętej dziedziny sztuki plastyczne oraz poszukiwania własnych środków wyrazu poprzez wielozmysłowe doświadczanie i poznawanie za pomocą różnych receptorów i zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, węchu, smaku i intelektu.

Przedmiot działania interdyscyplinarne prowadzony jest na drugim i trzecim roku studiów, t. j. w trakcie trwania czterech kolejnych semestrów (od trzeciego do szóstego). Student zobowiązany jest do podjęcia ćwiczeń, które maja za zadanie doskonalenie umiejętności artystycznych, podnoszenie świadomości z zakresu związków, uwarunkowań i możliwości materiałowych w kontekście do podejmowanych zadań.

W trakcie czterech semestrów student zobowiązany jest do:

- twórczego odniesienia się do takich dyscyplin, jak: malarstwo, sztuka obiektu, fotografia i zjawisk występujących na ich styku, realizowanych w przestrzeniach zamkniętych i otwartych;

- realizacji zadań odnoszących się do takich zjawisk, jak: obiekt wielkoformatowy w przestrzeni otwartej typu land –art.; obiekt w przestrzeni zamkniętej typu tkanina eksperymentalna i obraz przestrzenny z zastosowaniem kolażu, asamblażu itp. oraz działania o charakterze performatywnym;

- odniesienia się do zjawisk dotyczących sztuki obiektu, realizacji wideo, zgłębienia umiejętności z zakresu performance, i wideoperformance, jako odpowiedzi na zadane tematy;

- zrealizowania dwóch wielkoformatowych obiektów lub realizacji, w których połączy ze sobą co najmniej dwie dyscypliny sztuki,przy czym w obydwu zadaniach nie będzie mógł zastosować tych samych dyscyplin, co w pierwszej z realizacji.

Literatura:

Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma z szeroko pojętych działań interdyscyplinarnych, szczególnie odnoszące się do najważniejszych imprez i wystaw sztuki, takie jak: Documenta w Kassel, Biennale w Wenecji oraz wystaw w ważnych centrach sztuki w kraju i na świecie. Filmy wideo i telewizyjne programy o sztuce, programy z zakresu plastycznych, fizycznych i filozoficznych, aspektów tworzenia iluzji przestrzeni w sztukach, wizualnych (plastyka, fotografia, film, telewizja, sztuka komputerowa). Uczestnictwo w wystawach i prezentacjach sztuk plastycznych.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Kępińska – Energie sztuki, WP Warszawa, 1990;

2. B. Kowalska – Sztuka w poszukiwaniu mediów, WP Warszawa, 1985;

3. J. Bogucki – Pop - ezo - sacrum, Pallotinum, Warszawa, 18982;

4. G. Dziamski – Szkice o nowej sztuce, MAW, Warszawa, 184;

5. M. Giżycki – Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej

połowy XX wieku, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2003;

6. 6. S. Ferrari – Sztuka XX wieku, Warszawa 1999;

7. B. Kowalska – Sztuka w poszukiwaniu mediów, WP, Warszawa, 1985;

8. T. Pawłowski – Happening, Warszawa, 1982;

9. Z. Warpechowski – Podręcznik, CSW, Warszawa, 1990;

10. G. Dziamski, H. Gajewski, J.S. Wojciechowski – Performance, MAW, Warszawa,

1984;

11. L. Brogowski – Sztuka w obliczu przemian, WSiP, Warszawa, 1990;

12. J. Ludwiński – Epoka błękitu, Otwarta Pracownia, Kraków, 2003;

13. J. Ludwiński - Sztuka w epoce postkonstruktywistycznej i inne teksty, ASP Poznań,

BWA Wrocław;

14. Sacrum i sztuka - materiały z konferencji KUL (oprac. N. Cieślińka), Znak,1989;

15. M. Smolińska - Puls sztuki, Galeria Arsenał, Poznań 2010.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Stępak
Prowadzący grup: Marian Stępak
Strona przedmiotu: http://www.ki.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Działania interdyscyplinarne, to zgłębienie kreacji artystycznej występującej na styku różnorakich dyscyplin z dziedziny sztuk plastycznych – klasycznych i z zakresu nowych mediów. W ramach zadań podejmowanych na zajęciach studenci rozwijają myślenie twórcze na podstawie dotąd poznanej wiedzy, podbudowywaną nowymi możliwościami w trakcie zajęć. Student, odpowiadając na zadane tematy, zobowiązany jest do zastosowania najważniejszych dyscyplin sztuki, z zakresu klasycznego rozumienia warsztatu jak i w odniesieniu do nowych środków artystycznego wyrazu. Jako podstawowe dyscypliny rozumie się:

- rysunek;

- malarstwo (w tym głownie w odniesieniu do afektacji przestrzeni);

- grafika;

- fotografia;

- realizacje wideo i zapisy filmowe;

- obiekt i instalacja;

- performance, happening i działania parateatralne

Pełny opis:

Działania interdyscyplinarne, to praktyczne i zmysłowe doświadczanie, poznawanie i rozwijanie nowych możliwości twórczych, bazując na umiejętnościach z zakresu dyscyplin klasycznych i nowych mediów. Prowadzić ma to do zgłębiania poznawczego i kreacyjnego ustosunkowania się do aktualnych możliwości szeroko pojętej dziedziny sztuki plastyczne oraz poszukiwania własnych środków wyrazu poprzez wielozmysłowe doświadczanie i poznawanie za pomocą różnych receptorów i zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, węchu, smaku i intelektu.

Przedmiot działania interdyscyplinarne prowadzony jest na drugim i trzecim roku studiów, t. j. w trakcie trwania czterech kolejnych semestrów (od trzeciego do szóstego). Student zobowiązany jest do podjęcia ćwiczeń, które maja za zadanie doskonalenie umiejętności artystycznych, podnoszenie świadomości z zakresu związków, uwarunkowań i możliwości materiałowych w kontekście do podejmowanych zadań.

W trakcie czterech semestrów student zobowiązany jest do:

- twórczego odniesienia się do takich dyscyplin, jak: malarstwo, sztuka obiektu, fotografia i zjawisk występujących na ich styku, realizowanych w przestrzeniach zamkniętych i otwartych;

- realizacji zadań odnoszących się do takich zjawisk, jak: obiekt wielkoformatowy w przestrzeni otwartej typu land –art.; obiekt w przestrzeni zamkniętej typu tkanina eksperymentalna i obraz przestrzenny z zastosowaniem kolażu, asamblażu itp. oraz działania o charakterze performatywnym;

- odniesienia się do zjawisk dotyczących sztuki obiektu, realizacji wideo, zgłębienia umiejętności z zakresu performance, i wideoperformance, jako odpowiedzi na zadane tematy;

- zrealizowania dwóch wielkoformatowych obiektów lub realizacji, w których połączy ze sobą co najmniej dwie dyscypliny sztuki,przy czym w obydwu zadaniach nie będzie mógł zastosować tych samych dyscyplin, co w pierwszej z realizacji.

Literatura:

Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma z szeroko pojętych działań interdyscyplinarnych, szczególnie odnoszące się do najważniejszych imprez i wystaw sztuki, takie jak: Documenta w Kassel, Biennale w Wenecji oraz wystaw w ważnych centrach sztuki w kraju i na świecie. Filmy wideo i telewizyjne programy o sztuce, programy z zakresu plastycznych, fizycznych i filozoficznych, aspektów tworzenia iluzji przestrzeni w sztukach, wizualnych (plastyka, fotografia, film, telewizja, sztuka komputerowa). Uczestnictwo w wystawach i prezentacjach sztuk plastycznych.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Kępińska – Energie sztuki, WP Warszawa, 1990;

2. B. Kowalska – Sztuka w poszukiwaniu mediów, WP Warszawa, 1985;

3. J. Bogucki – Pop - ezo - sacrum, Pallotinum, Warszawa, 18982;

4. G. Dziamski – Szkice o nowej sztuce, MAW, Warszawa, 184;

5. M. Giżycki – Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej

połowy XX wieku, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2003;

6. 6. S. Ferrari – Sztuka XX wieku, Warszawa 1999;

7. B. Kowalska – Sztuka w poszukiwaniu mediów, WP, Warszawa, 1985;

8. T. Pawłowski – Happening, Warszawa, 1982;

9. Z. Warpechowski – Podręcznik, CSW, Warszawa, 1990;

10. G. Dziamski, H. Gajewski, J.S. Wojciechowski – Performance, MAW, Warszawa,

1984;

11. L. Brogowski – Sztuka w obliczu przemian, WSiP, Warszawa, 1990;

12. J. Ludwiński – Epoka błękitu, Otwarta Pracownia, Kraków, 2003;

13. J. Ludwiński - Sztuka w epoce postkonstruktywistycznej i inne teksty, ASP Poznań,

BWA Wrocław;

14. Sacrum i sztuka - materiały z konferencji KUL (oprac. N. Cieślińka), Znak,1989;

15. M. Smolińska - Puls sztuki, Galeria Arsenał, Poznań 2010.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)