Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-Egł-2Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 2 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 2 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

– godziny kontaktowe z udziałem prowadzącego – 30 h

– praca własna studenta – czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć oraz wykonanie ćwiczeń utrwalających nabyte umiejętności – 20 h

Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W.1. Ma wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w komunikacji bezpośredniej za pomocą głosu; zna i rozumie znaczenie języka jako narzędzia pracy nauczyciela; zna i rozumie zagadnienia związane z emisją głosu – budowę, działanie i ochronę narządu mowy oraz zasady emisji głosu; ma elementarną wiedzę o nieprawidłowościach mogących prowadzić do złych nawyków emisyjnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U.1. Potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim; potrafi prezentować zadania w przystępnej i poprawnej językowo formie; potrafi umiejętnie i odpowiedzialnie wypowiadać się w języku polskim na tematy związane z kulturą, sztuką i edukacją wizualną;

U.2. Student potrafi posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami; potrafi umiejętnie wypowiadać się w mowie, posiadając nawyki prawidłowej fonacji, dykcji, płynności artykulacyjnej;

U.3. Student potrafi dokonywać analizy własnych działań i modyfikować złe nawyki emisyjne i artykulacyjne, wykorzystując w tym celu różne źródła wiedzy; posiada świadomość poziomu swoich umiejętności językowych i wiedzy z tego zakresu;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

KS.1. Student posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i jest gotowy do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności językowych; jest gotowy do skutecznego korygowania swoich błędów językowych i doskonalenia aparatu emisji głosu.

KS.2. Student posiada popartą doświadczeniem pewność w efektywnym komunikowaniu się; potrafi przeciwdziałać lękom i stresom związanym z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami;

KS.3. Student potrafi pracować indywidualnie i w grupie, przyjmując różne role.

Metody dydaktyczne:

– Metody dydaktyczne poszukujące (metoda ćwiczeniowa - z wykorzystaniem tekstów źródłowych, arkuszy pracy, specjalnie przygotowanych pomocy dydaktycznych, treningi i metody aktywizujące z wykorzystaniem gier i zabaw - także z wykorzystaniem pomocy logopedycznych)

– Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

– Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka, elementy wykładu konwersatoryjnego).


Zajęcia prowadzone w formie pracy indywidualnej i grupowej.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot odbywa się w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela. Jego ogólne efekty reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z 2019 r.). Ćwiczenia przygotowują studenta do świadomego i efektywnego posługiwania się głosem w przyszłej pracy zawodowej nauczyciela.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zasadami higieny aparatu głosowego oraz podwyższenie ich sprawności w posługiwaniu się językiem, zwłaszcza w warstwie artykulacyjnej i oddechowej, ale także w zakresie poprawności językowej oraz szeroko rozumianej kultury języka. Zaproponowane ćwiczenia warsztatowe dodatkowo służą kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych.

Literatura:

Dunaj, B. (2006), Zasady poprawnej wymowy polskiej, Język Polski, 161-172.

Miodek, J. (2007), Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Skorek, E.M. (2006), 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Tarasiewicz, B. (2003). Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków: Universitas.

Toczyska, B. (2003). Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama, Gdańsk: Wydawnictwo Podkowa.

Toczyska, B. (2006). Sarabanda w chaszczach, Gdańsk: Wydawnictwo Podkowa.

Toczyska, B. (2007). Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk: GWP.

Walencik-Topiłko, A. (2009). Głos jako narzędzie. Materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad głosem, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cieślikowska
Prowadzący grup: Joanna Cieślikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Mikołaja Kopernika w Toruniu, prowadzący ustala, iż wymiar usprawiedliwionych nieobecności pozwalających na osiągnięcie przewidzianych programem studiów efektów uczenia się, wynosi nie więcej niż 40% godzin zajęć kontaktowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cieślikowska
Prowadzący grup: Joanna Cieślikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Mikołaja Kopernika w Toruniu, prowadzący ustala, iż wymiar usprawiedliwionych nieobecności pozwalających na osiągnięcie przewidzianych programem studiów efektów uczenia się, wynosi nie więcej niż 40% godzin zajęć kontaktowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cieślikowska
Prowadzący grup: Joanna Cieślikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)