Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Grafika Warsztatowa - Grafika Multimedialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-GWM-L-sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Grafika Warsztatowa - Grafika Multimedialna
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - grafika warsztatowa (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - grafika warsztatowa (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - grafika warsztatowa (dm)
Punkty ECTS i inne: 13.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 480 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 2050 godzin

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 630 godzin

Łącznie: 3160 godzin


Informacja dotyczy nakładu pracy studenta w całym cyklu zajęć II-III-IV-V roku z przedmiotu Grafika Warsztatowa


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- rozpoznaje różne rodzaje tradycyjnych i najnowszych technik graficznych, K_W 01

- zna warsztat i technologię tradycyjnych i najnowszych technik graficznych, K_W 01

- zna biegle możliwości cyfrowych rejestratorów obrazu i programów komputerowych do ich obróbki, K_W 01

- ma świadomość powiązań własnej twórczości z historią i teorią grafiki, K_W 03

- jest przekonany o konieczności poszukiwania nowych, twórczych rozwiązań, K_W 05


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- wybiera metody i środki odpowiednie do realizacji artystycznych projektów, K_U 01

- komponuje komunikat wizualny zbudowany z różnorodnych środków przekazu: obrazu, ruchu i dźwięku, K_U 02,

- potrafi samodzielnie realizować własne projekty twórcze, K_U 03

- definiuje i analizuje zasadnicze zagadnienia kreacji wizualnej własnych projektów artystycznych, K_U 06, K_U 08

- twórczo posługuje się tradycyjnymi technikami i mediami elektronicznymi w indywidualnej kreacji artystycznej. K_U 07

- realizuje projekt dyplomu artystycznego, K_U 07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- jest przekonany o potrzebie pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń warsztatowych, K_K01

- wykazuje zaangażowaną, kreatywną postawę wobec otaczającej rzeczywistości wizualnej, K_K04, K_K05


Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone w oparciu o metodę indywidualizowania procesu nauczania a podstawową formą ich realizacji są ćwiczenia poprzedzane omówieniem tematów, prezentacją dokumentacji prac i oraz wspólną analizą zadań. Analizowany jest każdy z przedstawianych projektów. Podczas realizacji prac przeprowadzane są indywidualne korekty pod kątem spełniania określonych założeń projektowych, problemów technicznych oraz ich jakości artystycznej.

Skrócony opis:

Zasadniczym celem kształcenia w pracowni grafiki multimedialnej jest wszechstronny rozwój osobowości artystycznej studentów, wyposażenie ich w umiejętności warsztatowe oraz umiejętności twórczego posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej.

Pełny opis:

1. Cele przedmiotu:

Zasadniczym celem kształcenia w pracowni grafiki multimedialnej jest wszechstronny rozwój osobowości artystycznej studentów, wyposażenie ich w umiejętności warsztatowe oraz umiejętności twórczego posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej.

2. Tematyczne ujęcie treści:

• Tradycyjne i elektroniczne techniki grafiki artystycznej

• Unikatowe metody druku artystycznego

• Grafika barwna

• Techniki, technologie i narzędzia analogowej i cyfrowej rejestracji i przetwarzania obrazu.

• Montaż i collage elektroniczny

• Druk cyfrowy

• Techniki animacji i montażu.

• Techniki i sprzęt do prezentacji multimedialnych i audiowizualnych.

• Łączenie różnych mediów w celu realizacji koncepcji artystycznej.

3. Opis metod i form realizacji:

Zajęcia są prowadzone w oparciu o metodę indywidualizowania procesu nauczania a podstawową formą ich realizacji są ćwiczenia poprzedzane omówieniem tematów, prezentacją dokumentacji prac i oraz wspólną analizą zadań. Analizowany jest każdy z przedstawianych projektów. Podczas realizacji prac przeprowadzane są indywidualne korekty pod kątem spełniania określonych założeń projektowych, problemów technicznych oraz ich jakości artystycznej.

Literatura:

- Jordi Catafal, Clara Oliva - Techniki graficzne

- Andrzej Jurkiewicz - Podręcznik metod grafiki artystycznej, Arkady 1975

- Ales Krejca - Techniki sztuk graficznych, WAiF - Warszawa

- Jerzy Werner - Podstawy technologii malarstwa i grafiki

- Franciszek Bunsch - Zasada podpisywania odbitek graficznych

- Grafika artystyczna – podręcznik warsztatowy, red. Joanna i Stefan Ficner

- Edward Zajicek, Elementy technologii głównego procesu powstawania filmu, Warszawa 1980

- Tony White, The Animators Workbook, Nowy Jork 1984

- Jerry Beck, Sztuka animacji, Arkady 2006

- Antologia polskiej animacji, Polskie Wydawnictwa Audiowizualne 2007

- Katalogi wystaw grafiki

- Internet. Opracowania multimedialne z zakresu sztuki, filmy wideo i telewizyjne programy o sztuce.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wykonanych prac, analiza i omówienie krytyczne z autorami w trakcie i na zakończenie semestru. Na ocenę w notacji punktowej składają się takie elementy jak: frekwencja i aktywność studenta na zajęciach, oryginalność koncepcji i umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań, umiejętność formułowania i prezentacji założeń ideowych i artystycznych, biegłość techniczna, umiejętne użycie materiałów i technologii a przede wszystkim jakość artystyczna i estetyczna zrealizowanych prac. Stosowana jest skala ocen od 2 do 5.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Mackiewicz
Prowadzący grup: Jakub Jaszewski, Zdzisław Mackiewicz, Jakub Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Pracownia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Mackiewicz
Prowadzący grup: Jakub Jaszewski, Zdzisław Mackiewicz, Jakub Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Pracownia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)