Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia Malarstwa w Architekturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-HMA-3L-DM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Malarstwa w Architekturze
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - malarstwo (dm)
Przedmioty obowiązkowe-3 rok sem. letni. malarstwo (dm)-Malarstwo w architekturze
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (przygotowanie i uzupełnienie notatek, powtórzenie materiału, itp.): 25 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w egzaminie: 25 godz.

Łączna liczba godzin pracy studenta: 80 godz. = 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna terminologię malarstwa ściennego i posiada wiedzę na temat malarstwa monumentalnego niezbędną do formułowania i rozwiązywania zagadnień artystycznych - K_W01

W2: poszerza i uzupełnia wiedzę w zakresie technik i technologii malarstwa ściennego - K_W02

W3: ma uporzadkowaną wiedzę na temat zjawisk i przemian w malarstwie monumentalnym ze świadomością logiki przemian zachodzacych w sztuce - K_W03

W4: rozumie wzajemne relacje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami malarstwa monumentalnego - K_W04

W5: opiera własną, oryginalną twórczość artystyczną na ugruntowanej wiedzy z zakresu historii malarstwa monumentalnego - K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: ma podstawę do samodzielnej pracy, opartej na właściwej interpretacji historycznego dzieła malarskiego zintegrowanego z architekturą - K_U07

U2: orientuje się w procesach zachodzących w tworzeniu dekoracji malarskich wnętrz i elewacji architektonicznych - K_U05

U3: ma zdolność posługiwania się profesjonalną terminologią z zakresu malarstwa monumentalnego i architektury - K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świdaomość poziomu wiedzy i własnych umiejętności związanych z malarstwem monumentalnym i znajomościa jego historii oraz pozytywne nastawienie do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji - K_K01

K2: ma zdolność krytycznej oceny malarstwa monumentalnego występującego w otoczeniu - K_K04

K3: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie zabytkowych dzieł sztuki malarstwa monumentalnego - K_K06

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład omawiający przemiany zachodzące w stylu, formie, treści, funkcji, technologii i technice wykonania dzieł malarstwa monumentalnego od czasów prehistorycznych do współczesności ma na celu poszerzenie wiedzy o historycznym rozwoju malarstwa integralnie związanego z architekturą i wykorzystania jej we własnej twórczości artystycznej.

Pełny opis:

Program wykładów wypełnia przegląd najważniejszych realizacji malarstwa ściennego w sztuce prehistorycznej, starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej i nowoczesnej pod kątem zmian stylistyczno-formalnych, ewolucji funkcji i treści oraz technologii i techniki wykonania.

Tematem wykładów będzie rola, znaczenie i specyfika malarskich dekoracji monumentalnych powiązanych z architekturą. Przemiany zachodzące w monumentalnym malarstwie ściennym przedstawiane będą dwutorowo - pod kątem stylu, formy, funkcji i treści oraz z punktu widzenia zmian technologii i technik wykonania. Rozwój malarstwa ściennego omawiany będzie na przykładach dzieł powstałych od czasów pradziejowych i starożytności, poprzez średniowiecze, okres nowożytny, XIX i XX wiek, aż do współczesności. Omawiane będą między innymi: zachowane malowidła naskalne, polichromie we wnętrzach grobowców egipskich, malowidła minojskie, mykeńskie, etruskie, malowidła i mozaiki greckie i rzymskie, malowidła i mozaiki bizantyjskie, dzieła wczesnochrześcijańskie, przedromańskie i romańskie, malowidła, mozaiki i witraże gotyckie, malowidła bizantyjsko-ruskie, malowidła, mozaiki i sgraffita renesansowe i manierystyczne, malowidła barokowe, rokokowe i klasycystyczne, przykłady dekoracji ściennych czasów historyzmu, secesji, modernizmu oraz współczesne murale i graffiti. W wykładach zwracana będzie uwaga na dzieła reprezentujące nurty tradycyjne i rozwiązania nowatorskie, pod względem formy, funkcji, treści i sposobu wykonania. Poruszona zostanie problematyka współpracy architektów i malarzy oraz wpływ innych kultur na monumentalne malarstwo europejskie i wpływ malarstwa starego kontynentu na sztukę w innych regionach świata.

Literatura:

Bałus W., Malarstwo sakralne, Wrocław 2001.

Bałus W., European history painting in the 19th century: mutual connections - common themes - differences, Kraków 2010.

Bernatowicz A., Niepodobne do rzeczywistości: malowana groteska w rezydencjach Warszawy i Mazowsza 1777 – 1820, Warszawa 2006.

De Carolis E., Gods and heroes in Pompei, Los Angeles 2001.

Gage J., Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Universitas, Kraków 2008.

Gombrich E.H., The History of Art, Phaidon, New York 1950.

Karłowska-Kamzowa A. Gotyckie malarstwo ścienne w Europie środkowo-wschodniej, Poznań 1977.

Koziarska – Kowalik J., Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, Lublin 2006.

Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.

Mekhitarian, A., Malarstwo egipskie, Warszawa 1992.

Mielsch H., Römische Wandmalerei, Stuttgart 2001.

Knoepfli A., Emmenegger O., Koller M., Meyer A., Wandmalerei. Mosaik, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1990.

Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1988.

Nowobilski J.A., Sakralne malarstwo ścienne Włodzimierza Tetmajera, Kraków 1994.

Richmond R., Michał Anioł i freski Kaplicy Sykstyńskiej, Warszawa 1993.

Rudkowski T. M., Polskie sgraffita renesansowe, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005.

Rzepińska M., Hittoria koloru w dziejach malarstwa europejskiego, T. I i II, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989.

Sartoris A., Freski z Arezzo/ Piero della Francesca, Warszawa 1979.

Slansky B., Technika malarstwa, T. 1, Warszawa 1960.

Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

Zaczek I., Chronologia sztuki. Oś czasu kultury zachodniej od czasów prehistorycznych po współczesne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2019.

Żmudziński J. (red.), Józef Mehoffer opus magnum, MN Kraków 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu - prezentacji multimedialnej, podczas której student pisemnie odpowiada na zadawane (wyświetlane) pytania (krótki opis lub odpowiedź do wyboru), rozpoznaje dzieła sztuki i obiekty architektoniczne oraz ich autorów, potrafi określić styl dzieła, jego funkcję, formę i treść oraz wskazać na typowe i nowatorskie rozwiazania lub inne problemowe zagadnienia omawiane na wykładach. Wykazuje się znajomością najważniejszych pojęć z zakresu technologii i technik malarstawa monumentalnego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Rogal
Prowadzący grup: Robert Rogal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną, omawiający przemiany zachodzące w stylu, formie, treści, funkcji, technologii i technice wykonania dzieł malarstwa monumentalnego od czasów prehistorycznych do współczesności.

Zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu malarstwa integralnie związanego z architekturą.

Pełny opis:

Cykl wykładów poświęcony jest historii malarstwa w architekturze. Punktem wyjścia będzie przegląd najważniejszych realizacji w sztuce prehistorycznej, starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej i nowoczesnej pod kątem zmian stylistyczno-formalnych, ewolucji funkcji i treści oraz technologii i techniki wykonania.

Tematem początkowych zajęć będzie rola, znaczenie i specyfika malarskich dekoracji monumentalnych, powszechnie występujących w obiektach architektonicznych. Przemiany zachodzące w monumentalnym malarstwie ściennym przedstawiane będą dwutorowo - pod kątem stylu, formy, funkcji i treści oraz z punktu widzenia zmian technologii i technik wykonania. Rozwój malarstwa ściennego omawiany będzie na przykładach dzieł powstałych od czasów pradziejowych i starożytności, poprzez średniowiecze, okres nowożytny, XIX i XX wiek, aż do współczesności. Omawiane będą między innymi: zachowane malowidła naskalne, polichromie we wnętrzach grobowców egipskich, malowidła minojskie, mykeńskie, malowidła i mozaiki greckie i rzymskie, malowidła etruskie, malowidła i mozaiki bizantyjskie, wczesnochrześcijańskie, ruskie, przedromańskie i romańskie, malowidła, mozaiki i witraże gotyckie, malowidła, mozaiki i sgraffita renesansowe i manierytyczne, malowidła barokowe, rokokowe i klasycystyczne, przykłady dekoracji ściennych czasów secesji, modernizmu oraz współczesne murale i graffiti. W wykładach zwracana będzie uwaga na dzieła reprezentujące nurty tradycyjne i rozwiązania nowatorskie, pod względem formy, funkcji, treści i sposobu wykonania. Poruszona zostanie problematyka współpracy architektów i malarzy oraz wpływ innych kultur na monumentalne malarstwo europejskie i wpływ malarstwa starego kontynentu na sztukę w innych regionach świata.

Literatura:

Bałus W., Malarstwo sakralne, Wrocław 2001.

Bałus W., European history painting in the 19th century: mutual connections - common themes - differences, Kraków 2010.

Bernatowicz A., Niepodobne do rzeczywistości: malowana groteska w rezydencjach Warszawy i Mazowsza 1777 – 1820, Warszawa 2006.

De Carolis E., Gods and heroes in Pompei, Los Angeles 2001.

Gage J., Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Universitas, Kraków 2008.

Gombrich E.H., The History of Art, Phaidon, New York 1950.

Karłowska-Kamzowa A. Gotyckie malarstwo ścienne w Europie środkowo-wschodniej, Poznań 1977.

Koziarska – Kowalik J., Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, Lublin 2006.

Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.

Mekhitarian, A., Malarstwo egipskie, Warszawa 1992.

Mielsch H., Römische Wandmalerei, Stuttgart 2001.

Knoepfli A., Emmenegger O., Koller M., Meyer A., Wandmalerei. Mosaik, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1990.

Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1988.

Nowobilski J.A., Sakralne malarstwo ścienne Włodzimierza Tetmajera, Kraków 1994.

Richmond R., Michał Anioł i freski Kaplicy Sykstyńskiej, Warszawa 1993.

Rudkowski T. M., Polskie sgraffita renesansowe, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005.

Rzepińska M., Hittoria koloru w dziejach malarstwa europejskiego, T. I i II, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989.

Sartoris A., Freski z Arezzo/ Piero della Francesca, Warszawa 1979.

Slansky B., Technika malarstwa, T. 1, Warszawa 1960.

Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

Żmudziński J. (red.), Józef Mehoffer opus magnum, MN Kraków 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Rogal
Prowadzący grup: Robert Rogal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną, omawiający przemiany zachodzące w stylu, formie, treści, funkcji, technologii i technice wykonania dzieł malarstwa monumentalnego od czasów prehistorycznych do współczesności.

Zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu malarstwa integralnie związanego z architekturą.

Pełny opis:

Cykl wykładów poświęcony jest historii malarstwa w architekturze. Punktem wyjścia będzie przegląd najważniejszych realizacji w sztuce prehistorycznej, starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej i nowoczesnej pod kątem zmian stylistyczno-formalnych, ewolucji funkcji i treści oraz technologii i techniki wykonania.

Tematem początkowych zajęć będzie rola, znaczenie i specyfika malarskich dekoracji monumentalnych, powszechnie występujących w obiektach architektonicznych. Przemiany zachodzące w monumentalnym malarstwie ściennym przedstawiane będą dwutorowo - pod kątem stylu, formy, funkcji i treści oraz z punktu widzenia zmian technologii i technik wykonania. Rozwój malarstwa ściennego omawiany będzie na przykładach dzieł powstałych od czasów pradziejowych i starożytności, poprzez średniowiecze, okres nowożytny, XIX i XX wiek, aż do współczesności. Omawiane będą między innymi: zachowane malowidła naskalne, polichromie we wnętrzach grobowców egipskich, malowidła minojskie, mykeńskie, malowidła i mozaiki greckie i rzymskie, malowidła etruskie, malowidła i mozaiki bizantyjskie, wczesnochrześcijańskie, ruskie, przedromańskie i romańskie, malowidła, mozaiki i witraże gotyckie, malowidła, mozaiki i sgraffita renesansowe i manierytyczne, malowidła barokowe, rokokowe i klasycystyczne, przykłady dekoracji ściennych czasów secesji, modernizmu oraz współczesne murale i graffiti. W wykładach zwracana będzie uwaga na dzieła reprezentujące nurty tradycyjne i rozwiązania nowatorskie, pod względem formy, funkcji, treści i sposobu wykonania. Poruszona zostanie problematyka współpracy architektów i malarzy oraz wpływ innych kultur na monumentalne malarstwo europejskie i wpływ malarstwa starego kontynentu na sztukę w innych regionach świata.

Literatura:

Bałus W., Malarstwo sakralne, Wrocław 2001.

Bałus W., European history painting in the 19th century: mutual connections - common themes - differences, Kraków 2010.

Bernatowicz A., Niepodobne do rzeczywistości: malowana groteska w rezydencjach Warszawy i Mazowsza 1777 – 1820, Warszawa 2006.

De Carolis E., Gods and heroes in Pompei, Los Angeles 2001.

Gage J., Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Universitas, Kraków 2008.

Gombrich E.H., The History of Art, Phaidon, New York 1950.

Karłowska-Kamzowa A. Gotyckie malarstwo ścienne w Europie środkowo-wschodniej, Poznań 1977.

Koziarska – Kowalik J., Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, Lublin 2006.

Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.

Mekhitarian, A., Malarstwo egipskie, Warszawa 1992.

Mielsch H., Römische Wandmalerei, Stuttgart 2001.

Knoepfli A., Emmenegger O., Koller M., Meyer A., Wandmalerei. Mosaik, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1990.

Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1988.

Nowobilski J.A., Sakralne malarstwo ścienne Włodzimierza Tetmajera, Kraków 1994.

Richmond R., Michał Anioł i freski Kaplicy Sykstyńskiej, Warszawa 1993.

Rudkowski T. M., Polskie sgraffita renesansowe, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005.

Rzepińska M., Hittoria koloru w dziejach malarstwa europejskiego, T. I i II, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989.

Sartoris A., Freski z Arezzo/ Piero della Francesca, Warszawa 1979.

Slansky B., Technika malarstwa, T. 1, Warszawa 1960.

Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

Żmudziński J. (red.), Józef Mehoffer opus magnum, MN Kraków 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Rogal
Prowadzący grup: Robert Rogal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną, omawiający przemiany zachodzące w stylu, formie, treści, funkcji, technologii i technice wykonania dzieł malarstwa monumentalnego od czasów prehistorycznych do współczesności.

Zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu malarstwa integralnie związanego z architekturą.

Pełny opis:

Cykl wykładów poświęcony jest historii malarstwa w architekturze. Punktem wyjścia będzie przegląd najważniejszych realizacji w sztuce prehistorycznej, starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej i nowoczesnej pod kątem zmian stylistyczno-formalnych, ewolucji funkcji i treści oraz technologii i techniki wykonania.

Tematem początkowych zajęć będzie rola, znaczenie i specyfika malarskich dekoracji monumentalnych, powszechnie występujących w obiektach architektonicznych. Przemiany zachodzące w monumentalnym malarstwie ściennym przedstawiane będą dwutorowo - pod kątem stylu, formy, funkcji i treści oraz z punktu widzenia zmian technologii i technik wykonania. Rozwój malarstwa ściennego omawiany będzie na przykładach dzieł powstałych od czasów pradziejowych i starożytności, poprzez średniowiecze, okres nowożytny, XIX i XX wiek, aż do współczesności. Omawiane będą między innymi: zachowane malowidła naskalne, polichromie we wnętrzach grobowców egipskich, malowidła minojskie, mykeńskie, malowidła i mozaiki greckie i rzymskie, malowidła etruskie, malowidła i mozaiki bizantyjskie, wczesnochrześcijańskie, ruskie, przedromańskie i romańskie, malowidła, mozaiki i witraże gotyckie, malowidła, mozaiki i sgraffita renesansowe i manierytyczne, malowidła barokowe, rokokowe i klasycystyczne, przykłady dekoracji ściennych czasów secesji, modernizmu oraz współczesne murale i graffiti. W wykładach zwracana będzie uwaga na dzieła reprezentujące nurty tradycyjne i rozwiązania nowatorskie, pod względem formy, funkcji, treści i sposobu wykonania. Poruszona zostanie problematyka współpracy architektów i malarzy oraz wpływ innych kultur na monumentalne malarstwo europejskie i wpływ malarstwa starego kontynentu na sztukę w innych regionach świata.

Literatura:

Bałus W., Malarstwo sakralne, Wrocław 2001.

Bałus W., European history painting in the 19th century: mutual connections - common themes - differences, Kraków 2010.

Bernatowicz A., Niepodobne do rzeczywistości: malowana groteska w rezydencjach Warszawy i Mazowsza 1777 – 1820, Warszawa 2006.

De Carolis E., Gods and heroes in Pompei, Los Angeles 2001.

Gage J., Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Universitas, Kraków 2008.

Gombrich E.H., The History of Art, Phaidon, New York 1950.

Karłowska-Kamzowa A. Gotyckie malarstwo ścienne w Europie środkowo-wschodniej, Poznań 1977.

Koziarska – Kowalik J., Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, Lublin 2006.

Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.

Mekhitarian, A., Malarstwo egipskie, Warszawa 1992.

Mielsch H., Römische Wandmalerei, Stuttgart 2001.

Knoepfli A., Emmenegger O., Koller M., Meyer A., Wandmalerei. Mosaik, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1990.

Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1988.

Nowobilski J.A., Sakralne malarstwo ścienne Włodzimierza Tetmajera, Kraków 1994.

Richmond R., Michał Anioł i freski Kaplicy Sykstyńskiej, Warszawa 1993.

Rudkowski T. M., Polskie sgraffita renesansowe, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005.

Rzepińska M., Hittoria koloru w dziejach malarstwa europejskiego, T. I i II, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989.

Sartoris A., Freski z Arezzo/ Piero della Francesca, Warszawa 1979.

Slansky B., Technika malarstwa, T. 1, Warszawa 1960.

Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, Warszawa 1983.

Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

Żmudziński J. (red.), Józef Mehoffer opus magnum, MN Kraków 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)