Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia Malarstwa Sztalugowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-HMS-3L-DM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Malarstwa Sztalugowego
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - malarstwo (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - malarstwo (dm)- Malarstwo sztalugowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu -5

- czytanie literatury - 20

- przygotowanie pracy zaliczeniowej - 30


Efekty uczenia się - wiedza:

Student


W1 zna historię malarstwa sztalugowego i sztuk pokrewnych od XV do XX w. w Europie (K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06)


W2 ma uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i założeniach malarstwa europejskiego (K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06)


W3 zna genezę, kształtowanie się i przemiany form artystycznych w Europie od późnego średniowiecza do XX w. (K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06)


W4. rozumie wzajemną zależność malarstwa i innych sztuk w szerszym kontekście kulturowym, społecznym, politycznym i ekonomicznym (K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


U1. samodzielnie wyszukuje materiał fotograficzny i źródłowy dotyczący malarstwa europejskiego (K_U03, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12)


U2. rozpoznaje i omawia dzieła malarstwa europejskiego (K_U03, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12)


U3. rozpoznaje i omawia główne kierunki malarstwa europejskiego od XV do XX w. z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego, politycznego i ekonomicznego (K_U03, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K1. posiada świadomość złożoności uwarunkowań działalności artystycznej oraz jej znaczenia (K_K04, K_K05)


K2. ma świadomość doniosłości dziedzictwa kulturowego omawianego okresu (K_K06)


Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są jako wykład informacyjny, uporządkowany w układzie chronologicznym. W obrębie epok materiał ułożony jest problemowo. Wykładowi towarzyszy prezentacja multimedialna (z wykorzystaniem fotografii, rysunków architektonicznych).
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie historii malarstwa od późnego średniowiecza do XX w. Tematyka omawiana jest w ujęciu chronologicznym, z naciskiem na wybrane zagadnienia problemowe.

W toku wykładu uwzględniane są różnorodne czynniki wpływające na malarstwo, od czysto artystycznych po kontekst kulturowy i społeczny, a także na ewolucję teorii sztuki oraz kształcenia artystycznego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie historii malarstwa od późnego średniowiecza do XX w. Historia malarstwa sztalugowego omawiana jest w kontekście innych, pokrewnych dyscyplin artystycznych: malarstwa ściennego, rysunku, a także, w ograniczonym zakresie, grafiki i rzeźby. Tematyka omawiana jest w ujęciu chronologicznym, z naciskiem na wybrane zagadnienia problemowe. W toku wykładu uwzględniane są różnorodne czynniki wpływające na malarstwo, od czysto artystycznych po kontekst kulturowy i społeczny, a także na ewolucję teorii sztuki oraz kształcenia artystycznego. W szczególności nacisk położony jest na przemiany kształcenia artystycznego, od praktyki warsztatowej do edukacji akademickiej. Istotną rolę odgrywa również teoria sztuki oraz krytyczna recepcja dzieł, od zarania krytyki artystycznej w XVIII w. po XX w.

Tematy:

- obraz jako narzędzie komunikacji i wpływu

- początki mimetycznej koncepcji malarstwa w XV w.

- malarstwo dojrzałego renesansu w kontekście ówczesnej teorii oraz fascynacji sztuką antyku

- rozwój malarstwa w Europie Północnej (Niderlandy, Francja, Kraje Niemieckie) w XVI w.

- problem manieryzmu

- Caravaggio, Carracci i pluralizm estetyczny wczesnobarokowego Rzymu

- specyfika malarstwa holenderskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego

- różne modele kariery artystycznej w XVII-wiecznej Europie

- teoria sztuki, Królewska Akademia Malarstwa i Rzeźby i rozwój akademickiej edukacji artystycznej

- salony, narodziny krytyki i pluralizm artystyczny w XVIII-wiecznej Francji

- malarstwo epoki Rewolucji Francuskiej – pomiędzy sztuką zaangażowaną a sztuką dla sztuki

- rozwój romantyzmu i krytyka akademii

- salony i krytyka malarstwa w XIX w.

- realizm i sztuka rewolucyjna

- narodziny awangardy

- malarstwo abstrakcyjne i krytyka artystyczna w XX w.

Literatura:

Literatura podstawowa

Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych

Historia Sztuki Świata, t. 4-5

Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 198

FREEDBERG, D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków 2005

Michael LEVEY, Dojrzały renesans, Warszawa 1980

Antoni Ziemba, Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 2005

John Shearman, Manieryzm, Warszawa 1970

Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce : od starożytności do 1500 r., wybrał i oprac. Jan Białostocki (różne wydania)

Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, wybór i oprac. Jan Białostocki (różne wydania)

Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, wybrał i oprac. Jan Białostocki; red. nauk. i uzup. Maria Poprzęcka i Antoni Ziemba (różne wydania)

Literatura uzupełniająca

Rudolph WITTKOWER, Art and Architecture in Italy 1600-1700, London 1982

Anthony BLUNT, Art and architecture in France1500 to 1700, Harmondsworth : Penguin Books 1973

WAŹBIŃSKI Z., Vasari i nowożytna historiografia sztuki, Wrocław 1975.

BIAŁOSTOCKI J., Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976.

BIAŁOSTOCKI J., Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978

BIAŁOSTOCKI J., Historia sztuki i historia idei, [w:] Refleksje i syntezy ze świata sztuki, 2, Warszawa 1987, s. 18-29

Man, Myth and Sensual Pleasures. Jean Gossaert’s Renaissance, (Exhibition Catalogue) Metropolitan Museum New York, ed. Maryan W. Ainsworth, New Haven – London 2010

Francis Haskell, Nicholas Penny, Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, New Haven – London 1982

Leonard Barkan, Unearthing the Past: Archeology and Aesthetics in the Making of the Renaissance Culture, New Haven – London 1999

Paula Nuttall, From Flanders to Florence: The Impact of Netherlandish Painting 1400–1500, New Haven – London 2004

Uylenburg & Son. Art and Commerce from Rembrandt to De Lairesse; 1625 – 1675, Dulwich Picture Gallery, London, 7 June - 3 September 2006, The Rembrand House Museum, Amsterdam, 16 September - 10 December 2006, eds. Friso Lammertse, Jaap van der Veen, Zwolle 2006

Eric Jan Sluijter, Rembrandt’s Rivals. History Painting in Amsterdam (1630–1650), John Benjamins Publishing 2015

Karin-edis Barzman, The Florentine Academy and the Early Modern State: The Discipline of Disegno, Cambridge 2000

Charles Pierre Baudelaire, Rozmaitości estetyczne, Gdańsk 2000

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się pracą pisemną. Prace powinny dotyczyć zagadnień przekrojowych poruszonych na wykładzie – choć student ma możliwość zaproponowania też innych tematów – w układzie diachronicznym. Nie są dopuszczalne monografie artystów. Prace oceniane są wg następujących kryteriów:

- oryginalność

- spójność koncepcji

- znajomość literatury i źródeł

- sposób wykorzystania źródeł

- poprawność merytoryczna

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Skibiński
Prowadzący grup: Franciszek Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Skibiński
Prowadzący grup: Franciszek Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Skibiński
Prowadzący grup: Franciszek Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)