Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Media malarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-MedMal-2L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media malarskie
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 2 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość klasycznych i współczesnych technik. Możliwości technologiczne i umiejętność posługiwania się nimi podczas rozwiązywania zadań w praktyce twórczej i zawodowej. Nieodzowna jest kreatywność, tzw. ciekawość obserwacyjno – poznawcza, oraz pomysłowość w budowaniu utworów klasycznych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

90 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 3 pkt.

Praca własna studenta:

75 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 1,5 pkt.

15 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego przeglądu prac 0,5 pkt.

Razem - 180 godz. i 5 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: Dysponuje szczegółową wiedzą o sztuce mediów i sztukach wizualnych oraz zna miejsce edukacji wizualnej w systemie nauk. H2A_W01, S2A_W01

K_W02: Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych. A2_W08

K_W03: Posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2_W12

K_W10: Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej. A2_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12

K_U03: Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię. A2_U13

K_U06: Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. A2_U16

K_U07: Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących

u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności. A2_U17Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02: Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. A2_K03

K_K04: Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia. A2_K02,

H2A_K06, S2A_K05, S2A_K07

K_K05: Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. A2_K01


Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa, wystawa, prezentacja multimedialna, pokazMetody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiot dla specjalności media rysunkowe ma na celu zapoznanie studentów z obszarem mediów malarskich. Położenie nacisku na różnorodność i zmysłowość kreacyjną. Uwzględnianie i odczytywanie językowych i ikonograficznych znaczeń podstawowych pojęć jak: medium, malować, barwić, znaczyć, dotykać.

Pełny opis:

Możliwości techniczne do zastosowań w praktyce malarskiej (urządzenia przenosząco – kopiujące, skalujące, mapujące, powierzchnie i podłoża nietypowe lub tradycyjne do zabiegów notowania barwnego). Media pozwalające na manewrowanie znaczeniami (symbolika, przestrzeń, materia, znak, kod). Obszar mediów związanych z obrazem ruchomym, wirtualnym czy naniesionym.

Literatura:

Yi-Fu Tuan, „Przestrzeń i miejsce”. Państwowy Instytut Wydawniczy 1987 r.

Bogdanowicz P., "Człowiek i przestrzeń" Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989

Arnheim Rudolf, "Sztuka i percepcja wzrokowa", WAiF 1978

Douglas Palmer „Ewolucja – historia życia”, Bremen 2009

Józef Grabski, „Opus Sacrum”, Irsa 1990

Camillo Samenzato, „Genio e Botteghe”, Arkady 1994

E.M. Gobrich „Zmysł porządku”, Universitat 2009

John Oliver Hand „Narodowa galeria sztuki w Waszyngtonie”, Arkady 2011

Zasoby internetowe

Czasopisma branżowe

Wyjazdy na imprezy wystawiennicze

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta projekty, realizacje i ćwiczenia określone szczegółowo w planie semestralnym.( K_W01, K_W02, K_W03, K_W10)

Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych.( K_U02, K_U03, K_U06, K_U07)

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.( K_K02, K_K04, K_K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Pochylski
Prowadzący grup: Witold Pochylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Pochylski
Prowadzący grup: Witold Pochylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Pochylski
Prowadzący grup: Witold Pochylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)