Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projekty Artystyczno-Edukacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PAE-3Z-sm-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekty Artystyczno-Edukacyjne
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty specjalności Rysunek mediów -3 rok, sem. zimowy-Sztuka mediów s1
Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. zimowy-Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr zimowy

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe,

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć.

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na nawiązanie kontaktu z placówką edukacyjną lub kulturalną oraz przygotowanie prac zaliczeniowych.


Semestr letni

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na realizację projektu edukacyjno-artystycznego w placówce edukacyjnej lub kulturalnej.

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na opracowanie dokumentacji, ewaluacji i przygotowanie się do przeglądu zaliczeniowego prac.

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna i rozumie problematykę związaną z technologiami i technikami stosowanymi w twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych

i audiowizualnych. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych (K_W07)

Zna i rozumie miejsce edukacji wizualnej w systemie nauk. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą metodyki edukacji artystycznej (K_W08)

Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym naciskiem na lokalne placówki kulturalne (K_W06)

Ma podstawową wiedzę, obejmującą terminologię, teorię oraz metodologię różnych subdyscyplin edukacji artystycznej, pogłębioną dotyczącą metody projektów i potrafi ją odnieść do działań praktycznych (K_W08, K_W09, K_W11)

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu mediów sztuki i edukacji wizualnej (K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia. (K_U01)

Umie realizować własne koncepcje artystyczne, posługując się świadomie właściwą techniką i technologią. (K_U02)

Umie projektować efekty prac edukacyjno-artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym (K_U03)

Potrafi korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożlwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę. (K_U05)

W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami rezultatów projektu artystyczno-edukacyjnego (K_U08)

Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli, w tym do kierowania zespołem podczas pracy nad projektami grupowymi o charakterze interdyscyplinarnym. (K_U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest gotów do samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formowania krytycznej argumentacji oraz motywacją i umiejętnością organizacji pracy. (K_K01)

Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz do podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w obszarze obiegu artystycznego, jak i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej. (K_K02)

Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, w szczególności prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych. (K_K06)

Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować. (K_K08)

Posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez:

-inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań,

-przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań,

-integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,

-prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie. (K_K11)

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody realizacji zajęć: metoda projektów.

Pierwszy etap pracy w ramach projektowania sytuacji twórczych: poszukiwanie tematu odbywa się wieloaspektowo: jako samodzielna praca studenta, działanie w małych zespołach, działanie na forum całej grupy.

W dalszych etapach respektowana jest struktura metody projektów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot „Projekty Artystyczno-Edukacyjne" ma na celu przygotowanie do samodzielnej realizacji wszystkich tych form artystycznego przekazu, gdzie łączą się sztuka i edukacja (projekty, warsztaty plastyczne, kampanie społeczne, eventy itp.). Studentki i studenci w drodze konsultacji z prowadzącą wybiorą jedną z form, sformułują temat, wykonają jego pogłębioną analizę (indywidualna prezentacja teoretyczna oraz indywidualne zadanie artystyczne) i opracują, wraz z innymi członkami zespołu zespołowe scenariusze działania (I semestr). Tak opracowana koncepcja zostanie zrealizowana w formie działania zespołowego w placówce edukacyjnej lub kulturalnej lub też jako działanie on-line. Zajęcia kończą się przeglądem (wystawą) wszystkich studenckich projektów (II semestr).

Pełny opis:

Przedmiot Projekty edukacyjno-artystyczne realizowany jest w formie ćwiczeń.

Przedmiot podzielony jest na bloki będące jednocześnie fazami realizacji projektu:

semestr zimowy:

1. wprowadzenie - sformułowanie tematu własnego (działania rysunkowe i fotograficzne)

2. pogłębienie tematu własnego (prezentacja teoretycznego zaplecza projektu)

3. opracowanie koncepcji działań (trzy scenariusze rożnych projektów edukacyjno-artystycznych)

semestr letni:

4. działania przygotowawcze (samodzielne nawiązanie kontaktów z placówkami edukacyjnymi lub kulturalnymi, zdobycie pozwoleń, finansowania, materiałów, narzędzi itp)

5. realizacja merytoryczna projektu edukacyjno-artystycznego

6. opracowanie efektów projektu (dokumentacje fotograficzne, tekst autorski)

7. ewaluacja (wydruk planszy prezentacyjnej) – wystawa prac i zamieszczenie informacji na blogu Katedry Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką.

Wszystkie fazy podlegają konsultacjom z prowadzącą, przejście do kolejnej fazy uwarunkowane jest zdobyciem jej akceptacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Gołębniak, B. D. (2002). Uczenie metodą projektów, Warszawa: WSiP

Karolak, W. (2004). Projekt edukacyjny - projekt artystyczny, Łódź: WSHE

Kaczorowska B., Karczewski L., Mądrzycka-Adamczyk K., Pawlikowska M., Wiktorko M., Wlazeł M., Wojciechowska-Sej A. (2015) Książka do zobaczenia. Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Sztuki w Łodzi

Kisiel, P. (2003). Współczesna kultura artystyczna: społeczny wymiar uczestnictwa, Kraków: Wydawnictwo AE

Mikina, A., Zając, B. (2001). Jak wdrażać metodę projektów? Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Popczyk, M. (red.) (2005). Przestrzeń Sztuki: obrazy, słowa, komentarze, Katowice: Wydawnictwo ASP w Katowicach

Szymański, M. S. (2000). O metodzie projektów, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Włodarczyk, W. (1996). Nowy obszar sztuki. Działania i dokumentacje, (W:) Sztuka świata, t.10, Warszawa: Wydawnictwo Arkady

Żmijewski, A. (2008). Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Literatura uzupełniająca

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Berleant, A. (2007). Prze-Myśleć Estetykę, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas

Dziamski, G. (2002). Sztuka u progu XXI wieku, Poznań: Wydawnictwo Fundacja Humaniora

Eco, U. (2009). Od drzewa do labiryntu: studia historyczne o znaku i interpretacji, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia

Gombrich, E.H. (2008). O sztuce, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Karolak, W. (2005). Warsztaty twórcze - warsztaty artystyczne, Kielce: Wydawnictwo Jedność

Kluszczyński, R.W. (2010). Sztuka interaktywna - od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Pieńkos, J. (red.) (2005). Sztuka współczesna dla wszystkich dzieci, Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Piotrowski, P. (2011). Muzeum krytyczne, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Vopel, K.W. (1999). Zabawy interakcyjne, cz. 1-6, Kielce: Wydawnictwo Jedność

Wilk, E., Kołasińska-Pasterczyk, I. (2008). Nowa audiowizualność - nowy paradygmat kultury, Kraków: Wydawnictwo UJ

Włodarczyk, W. (1996). Wprowadzenie. Sztuka drugiej połowy XX w., (W:) Sztuka świata, t.10, Warszawa: Wydawnictwo Arkady

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia przedmiotu Projekty Artystyczno-Edukacyjne:

Na ocenę składa się:

• obecność na zajęciach – cotygodniowe uczestnictwo, odpowiednio stacjonarnie lub (zgodnie z harmonogramem) w wideokonferencjach (możliwe są dwie obecności nieusprawiedliwione w semestrze)

• zaangażowanie i aktywność na zajęciach,

• realizacja zadań:

semestr zimowy:

1. INDYWIDUALNE ZADANIE TEORETYCZNE - PREZENTACJA TEORETYCZNA. 15- minutowe wystąpienie, zaprezentowane podczas zajęć w terminie zgodnym z harmonogramem.

2. INDYWIDUALNE ZADANIE ARTYSTYCZNE, temat i warunki zadania zostaną określone w trakcie trwania kursu.

3. ZADANIE ZESPOŁOWE- SCENARIUSZE PROJEKTÓW ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH, zespół zaprojektuje i opisze trzy różne projekty:

1. SCENARIUSZ PROJEKTU ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z PUBLICZNOŚCIĄ,

2. SCENARIUSZ PROJEKTU ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM,

Kryteria oceny: kompletność, adekwatność i oryginalność - zadanie zespołowe łączące tematy własne kilkorga studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaczorowska
Prowadzący grup: Barbara Kaczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia będą odbywały się stacjonarnie. Jednocześnie na platformie moodle będą dostępne kursy: PROJEKTY ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE zima 2021/22 MULTIMEDIA oraz PROJEKTY ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE zima 2021/22 RYSUNEK, odpowiednio dla specjalności, które pozwolą korzystać z metod zdalnych. Tam będą archiwizowane materiały z zajęć, literatura, warunki zaliczenia itp. Tam też będzie należało zamieszczać prace zaliczeniowe.

1. Należy zalogować się na platformę i kurs, aby stać się uczestnikiem kursu (login zostanie przesłany przez prowadzącą oddzielnym mailem usos).

2. Wybrane materiały – pdf, slajdy ze spotkania (a także linki do materiałów zewnętrznych) będą zamieszczane w obszarze kursu odpowiadającym danemu tematowi, do użytku uczestników kursu. Zabronione jest kopiowanie i udostępnianie materiałów z kursu. Materiały te są chronione prawem autorskim.

3. Kolejne obszary kursu poświęcone to kolejne zagadnienia: WSTĘP TEORETYCZNY, INDYWIDUALNE ZADANIE TEORETYCZNE itp. Wchodząc w nie można więcej dowiedzieć się o wybranym zagadnieniu, przeczytać dodatkowe materiały, zapoznać się z przykładami. Materiały będą w trakcie kursu sukcesywnie uzupełniane zgodnie z Waszymi potrzebami.

4. Ważnym obszarem będzie ten poświęcony Waszemu Zespołowi – bo w drugiej części semestru zawiążecie 3-osobowe zespoły i zespołowo opracujecie 3 scenariusze. W tym obszarze znajduje się również miejsce – zadanie, do zamieszczenia Waszych Scenariuszy. Korekta prowadzącej będzie odbywała się w trakcie zajęć.

5. Bibliografia znajduje się w odpowiednim obszarze kursu. Może być uzupełniana podczas trwania kursu o kolejne pozycje wynikające z zainteresowań i potrzeb uczestników.

6. Prace zaliczeniowe należy zamieścić zgodnie ze zdefiniowanymi terminami w odpowiednim obszarze kursu.

7. W przypadku przejścia na tryb zdalny, zajęcia będą miały formę wideokonferencji w programie zoom, w czasie rzeczywistym, zgodnym z terminem odbywania zajęć stacjonarnych. Należy zainstalować program na swoim sprzęcie, upewnić się, że możliwy jest dwukierunkowy kontakt wizualny (podczas zajęć konieczne jest włączenie swojej kamery) i głosowy (włączony własny mikrofon). Link do spotkań można pobrać z obszaru kursu LINKI DO ZOOMa. Niedozwolone jest przekazywanie linku osobom nie zapisanym na kurs w systemie USOS. Zabronione jest nagrywanie oraz udostępnianie wideokonferencji. Udział w wideokonferencji jest jednoznaczny z obecnością na zajęciach.

8. 6. Wideokonferencje to forma online służąca prezentacji i wymianie treści podczas wykładu konwersatoryjnego. Bądźcie przygotowani nie tylko do oglądania i słuchania ale również do aktywnego zajmowania stanowiska, dzielenia się refleksjami, prowadzenia dyskusji. Dlatego ważnym jest zapewnienie sobie dwukierunkowego kontaktu, proszę abyście mieli włączoną własną kamerę i mikrofon.

9. Kurs na platformie moodle jest aktywny zgodnie z harmonogramem roku akademickiego do końca lutego 2022, ostatnie zajęcia przypadają 27 stycznia 2022.

10. Zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna, zarządzenia władz Uczelni mogą w każdej chwili spowodować zmianę trybu odbywania zajęć o czym studenci zostaną powiadomieni najszybciej jak to możliwe.

11. 8. Konsultacje odbywają się drogą mailową bkaczorowska@umk.pl

Kryteria zaliczenia przedmiotu Projekty Artystyczno-Edukacyjne w semestrze zimowym 2021/22 (zaliczenie na ocenę).

Na ocenę składa się:

• obecność na zajęciach – cotygodniowe uczestnictwo, odpowiednio stacjonarnie lub (zgodnie z harmonogramem) w wideokonferencjach (możliwe są dwie obecności nieusprawiedliwione w semestrze)

• zaangażowanie i aktywność na zajęciach,

• realizacja zadań:

semestr zimowy:

1. INDYWIDUALNE ZADANIE TEORETYCZNE - PREZENTACJA TEORETYCZNA. 15- minutowe wystąpienie, zaprezentowane podczas zajęć w terminie zgodnym z harmonogramem. Materiały, po wystąpieniu zostaną zamieszczone w kursie moodle, obszarze INDYWIDUALNE ZADANIE TEORETYCZNE w nieprzekraczalnym terminie 27 stycznia 2022. Będą one stanowić składową końcowej oceny.

2. INDYWIDUALNE ZADANIE ARTYSTYCZNE, temat i warunki zadania zostaną określone w trakcie trwania kursu. Plik lub pliki zostaną zamieszczone w kursie moodle, w obszarze zadania INDYWIDUALNE ZADANIE ARTYSTYCZNE w nieprzekraczalnym terminie 27 stycznia 2022. Będą one stanowić składową końcowej oceny.

3. ZADANIE ZESPOŁOWE- TRZY SCENARIUSZE PROJEKTÓW ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH, zespół zaprojektuje i opisze trzy różne sytuacje twórcze:

1. SCENARIUSZ PROJEKTU ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO W BEZPOŚRENIM KONTAKCIE Z PUBLICZNOŚCIĄ,

2. SCENARIUSZ PROJEKTU ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM,

3. SCENARIUSZ PROJEKTU ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO DEDYKOWANEGO MIĘDZYNARODOWYM WARSZTATOM NIEPOKOJU TWÓRCZEGO.

Kryteria oceny: kompletność, adekwatność i oryginalność - zadanie zespołowe łączące tematy własne kilkorga studentów. Pliki zostaną zamieszczone w obszarze konkretnego zespołu w nieprzekraczalnym terminie 27 stycznia 2022. Będą one stanowić składową końcowej oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaczorowska
Prowadzący grup: Barbara Kaczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zajęcia będą odbywały się stacjonarnie. Jednocześnie na platformie Microsoft Teams będą dostępne kursy które pozwolą korzystać z metod zdalnych. Tam będą archiwizowane materiały z zajęć, literatura, warunki zaliczenia itp. Tam też będzie należało zamieszczać prace zaliczeniowe.

Kryteria zaliczenia przedmiotu Projekty Artystyczno-Edukacyjne w semestrze zimowym 2021/22 (zaliczenie na ocenę).

Na ocenę składa się:

• obecność na zajęciach – cotygodniowe uczestnictwo, odpowiednio stacjonarnie lub (zgodnie z harmonogramem) w wideokonferencjach (możliwe są dwie obecności nieusprawiedliwione w semestrze)

• zaangażowanie i aktywność na zajęciach,

• realizacja zadań:

semestr zimowy:

1. INDYWIDUALNE ZADANIE TEORETYCZNE - PREZENTACJA TEORETYCZNA. 15- minutowe wystąpienie, zaprezentowane podczas zajęć w terminie zgodnym z harmonogramem. Materiały, po wystąpieniu zostaną zamieszczone w pliku na platformie Microsoft Teams w nieprzekraczalnym terminie 24 stycznia 2023. Będą one stanowić składową końcowej oceny.

2. INDYWIDUALNE ZADANIE ARTYSTYCZNE, temat i warunki zadania zostaną określone w trakcie trwania zajęć. Dokumentacja zostanie zamieszczona w nieprzekraczalnym terminie 24 stycznia 2023 Będą one stanowić składową końcowej oceny.

3. ZADANIE ZESPOŁOWE- TRZY SCENARIUSZE PROJEKTÓW ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH, zespół zaprojektuje i opisze trzy różne sytuacje twórcze:

1. SCENARIUSZ PROJEKTU ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z PUBLICZNOŚCIĄ,

2. SCENARIUSZ PROJEKTU ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM,

3. SCENARIUSZ PROJEKTU ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO DEDYKOWANEGO MIĘDZYNARODOWYM WARSZTATOM NIEPOKOJU TWÓRCZEGO.

Kryteria oceny: kompletność, adekwatność i oryginalność - zadanie zespołowe łączące tematy własne kilkorga studentów. Pliki zostaną zamieszczone w obszarze konkretnego zespołu w nieprzekraczalnym terminie 24 stycznia 2023. Będą one stanowić składową końcowej oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaczorowska
Prowadzący grup: Barbara Kaczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 zajęcia będą odbywały się stacjonarnie. Jednocześnie na platformie Microsoft Teams będą dostępne kursy które pozwolą korzystać z metod zdalnych. Tam będą archiwizowane materiały z zajęć, literatura, warunki zaliczenia itp. Tam też będzie należało zamieszczać prace zaliczeniowe.

Kryteria zaliczenia przedmiotu Projekty Artystyczno-Edukacyjne w semestrze zimowym 2023/24(zaliczenie na ocenę).

Na ocenę składa się:

• obecność na zajęciach – cotygodniowe uczestnictwo, odpowiednio stacjonarnie lub (zgodnie z harmonogramem) w wideokonferencjach (możliwe są dwie obecności nieusprawiedliwione w semestrze)

• zaangażowanie i aktywność na zajęciach,

• realizacja zadań:

semestr zimowy:

1. INDYWIDUALNE ZADANIE TEORETYCZNE - PREZENTACJA TEORETYCZNA. 15- minutowe wystąpienie, zaprezentowane podczas zajęć w terminie zgodnym z harmonogramem. Materiały, po wystąpieniu zostaną zamieszczone w pliku na platformie Microsoft Teams w nieprzekraczalnym terminie 31 stycznia 2024. Będą one stanowić składową końcowej oceny.

2. INDYWIDUALNE ZADANIE ARTYSTYCZNE, temat i warunki zadania zostaną określone w trakcie trwania zajęć. Dokumentacja zostanie zamieszczona w nieprzekraczalnym terminie 31 stycznia 2024 Będą one stanowić składową końcowej oceny.

3. ZADANIE ZESPOŁOWE- SCENARIUSZE PROJEKTÓW ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH, zespół zaprojektuje i opisze dwie różne sytuacje twórcze:

1. SCENARIUSZ PROJEKTU ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z PUBLICZNOŚCIĄ,

2. SCENARIUSZ PROJEKTU ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM

Kryteria oceny: kompletność, adekwatność i oryginalność - zadanie zespołowe łączące tematy własne kilkorga studentów. Pliki zostaną zamieszczone w obszarze konkretnego zespołu w nieprzekraczalnym terminie 31 stycznia 2024. Będą one stanowić składową końcowej oceny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)