Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projektowanie Graficzne pracownia dyplomująca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PGR-Z-Sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie Graficzne pracownia dyplomująca
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - projektowanie graficzne (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - projektowanie graficzne (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - projektowanie graficzne (dm)
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

uzyskanie zaliczenia na ocenę przedmiotów podstawy projektowania graficznego (I rok, 1—2 semestr, 120h (2x60)) oraz podstawy liternictwa i typografii (1 rok, 1—2 semestr, 60h (2x30)); wybór specjalności projektowanie graficzne po I roku studiów.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr I - 180 godzin / 8 ECTS, (godziny z bezpośrednim udziałem nauczycieli 180 / 7,2 ECTS + godziny pracy własnej studenta 20 / 0,8 ECTS, w tym przygotowanie do zajęć, praca w domu, przygotowanie prac zaliczeniowych; druk i ekspozycja)Efekty uczenia się - wiedza:

student zna i rozróżnia podstawowe pojęcia związane z zagadnieniami poruszanymi w semestrze (logo, logotyp, sygnet, symbol, znak graficzny, plakat, rozkładówka), K_W04

student zna czołowe postaci związane z historią polskiego i światowego plakatu oraz ich dzieła; student definiuje zjawisko polskiej szkoły plakatu, K_W04

student zna czołowe postaci związane z historią polskiego i światowego projektowania znaku graficznego, K_W04

student zna czołowych polskich ilustratorów oraz ich dzieła, K_W04

student definiuje podstawowe technologie projektowania graficznego, K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

student posługuje się podstawowymi metodami realizacji zadań projektowych i technikami artystycznymi (manualnymi) oraz metodami cyfrowego przetwarzania obrazu, K_U02

student formułuje zwięzły komunikat wizualny w formie znaku, syntetyzuje treść komunikatu w elementarnej formie graficznej, K_U02, K_U03

student przekłada treść na obraz w formie ilustracji książkowej, K_U02, K_U03

student świadomie łączy tekst z obrazem. K_U02, K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student odkrywa nowy obszar twórczości artystycznej i zdobywa przekonanie o konieczności stałego pogłębiania wiedzy i zdobywaniu kolejnych doświadczeń w ramach uprawianej dyscypliny artystycznej. K_K01

Metody dydaktyczne:

omówienie sylabusów zajęć,

prezentacja i omówienie tematów ćwiczeń,

korekta prac studenckich,

tematyczne pokazy multimedialne,

rozwiązywanie konkretnych ćwiczeń na miejscu w pracowni (warsztaty),

prezentacja dostępnych publikacji specjalistycznych, w tym prac archiwalnych studentów,

omawianie wystaw sprawozdawczych,

wycieczki dydaktyczne,

uczestnictwo w konkursach graficznych,

organizacja wystaw.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Projektowanie graficzne jest głównym przedmiotem specjalności „projektowanie graficzne” i decyduje o artystycznym i merytorycznym przygotowaniu do zawodu. Przedmiot projektowanie graficzne przygotowuje studentów specjalności do samodzielnej, oryginalnej działalności artystycznej i zawodowej na obszarze grafiki użytkowej. W ramach przedmiotu przekazywana jest specjalistyczna wiedza oraz niezbędne umiejętności umożliwiające świadome rozwiązywanie zadań projektowych na wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym. W ramach kształcenia z przedmiotu kładzie się nacisk na odkrywanie i stałe rozwijanie indywidualnych predyspozycji twórczych studentów. Przedmiot projektowanie graficzne, prowadzony jest przez 6 semestrów [łącznie: 1080 godzin (6x180h); II—IV rok studiów] i obejmuje szczegółowe treści programowe wprowadzane na zasadzie stopniowania trudności.

Pełny opis:

W I semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

wstęp do projektowania znaku graficznego; budowa funkcje znaku; sygnet; logo; logotyp; geneza znaku graficznego,

twórczość wybitnych przedstawicieli projektowania znaku graficznego w Polsce (Karol Śliwka, Leon Urbański, Roman Duszek),

wstęp do plakatu; para-plakat; wizualizacja treści pojęć abstrakcyjnych; skrót graficzny oraz metafora w plakacie,

polska szkoła plakatu; młody plakat w Polsce,

łączenie obrazu z typografią i liternictwem - druk akcydensowy; seria wizytówek,

łączenie ilustracji z tekstem; interpretacja wybranego tekstu; wstęp do ilustracji książkowej, rozkładówka,

polska ilustracja książkowa.

W I semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–4 ćwiczeń (zadań projektowych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku (np. plakat), serii wydawniczej, serii znaków.

Wdrażanie programu winno być oparte na takiej konstrukcji poszczególnych ćwiczeń, aby łączyć treści programowe z permanentnym kształceniem artystycznym.

Ponadto w semestrze prowadzony jest cykl kilku (od 5 do 8 w semestrze) pokazów tematycznych (film, prezentacja, wykład) poświęconych wybranym zagadnieniom projektowania graficznego.

Prowadzone są również zajęcia polegające na wykonywaniu zadanego ćwiczenia wykonywanego w ograniczonym czasie przez studentów bezpośrednio w pracowni (3 do 5 w semestrze).

Literatura:

(literatura dostępna w bibliotece Zakładu Projektowania Graficznego)

Folga-Januszewska D. Majewski L. Oto Sztuka Polskiego Plakatu, Warszawa 2018

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Warszawa 2008

- Szantó T., Pismo i styl, Wrocław 1986,

- Kapr A., Schiller W., Gestalt und Fnktion der Typografie, Lipsk 1977,

- Korner H., Schrift und Schreiben, Lipsk 1981,

- Muzeum ulicy. Plakat polski w kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa 1996,

- 100 lat polskiej sztuki plakatu, BWA Kraków 1993,

- Dydo K, Polski plakat filmowy. 100-lecie kina w Polsce 1896-1996, Kraków 1996,

- Kaźmierczak E., Główne choremy w semiografii, Warszawa 1990

- Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003,

- Blackwell L., The End of Print: The Grafik Design of David Carson, Nowy Jork 2000

- Bestley R., Noble I., Up Against The Wall. International Poster Design, Londyn 2002

- McAlhone B., Stuart D., A Smile in The Mind, Londyn 2002

- AREA. 100 graphic designers, Londyn 2003

- Twemlow A., Czemu służy grafika użytkowa?, Warszawa, 2005.

- Ambrowe G., Harris P., Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008,

- Ambrowe G., Harris P., Twórcze projektowanie, Warszawa 2008,

- Morris M., Projektowanie produktu, Warszawa 2009,

- Steward B., Projektowanie opakowań, Warszawa 2009,

- Giles C., Czym jest projektowanie opakowań?, Warszawa 2009,

- Zeegen L., Twórcze ilustrowanie, Warszawa 2008,

- Folga Januszewska D., Ach! Plakat filmowy w Polsce, Warszawa 2007,

- Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama, Warszawa 2008

- Evamy M., Logo. Przewodnik dla projektantów, Warszawa 2008,

- Mrowczyk J. Dębowski P. (red.), Widzieć/Wiedzieć, Kraków 2011,

- Dydo K. Dydo A., PL 21. Polski plakat XXI wieku, Kraków 2009,

- Mrowczyk J. Warda M., PGR. Projektowanie graficzne w Polsce, Kraków 2010,

- Heller S., Design Literacy. Understanding graphic design, Nowy Jork, 2004,

- Poynor R., No more rules. Graphic design and postmodernism, Londyn, 2004,

- czasopisma artystyczne poświęcone sztuce projektowania graficznego, takie jak m. in.:

“Graphis”, “Novum”, “Idea”, “U&lc”, “2+3 D”

- katalogi wystaw z zakresu plakatu i grafiki użytkowej (np. MBP Warszawa, Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Biennale Plakatu, Golden Bee, Brno, Lahti, Mons itp.)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

Zaliczenie semestru na ocenę poprzedzoną przeglądem i analizą wykonanych ćwiczeń, i ich szczegółowym omówieniu na forum pracowni. Ocenia się zarówno poziom merytoryczny konkretnego rozwiązania projektowego, jak tez poziom artystyczny dzieła.

Na ocenę składa się:

zaangażowanie i aktywność na zajęciach,

obecność na obowiązkowych pokazach i ćwiczeniach w pracowni,

poziom artystyczny i merytoryczny wykonanych samodzielnie ćwiczeń (ocena koncepcji i założeń projektowych, oryginalność rozwiązania, biegłość w opanowaniu warsztatu projektanta).

Praktyki zawodowe:

obligatoryjny, 2-tygodniowy plener kierunkowy (minimum 100 godzin) po II roku studiów;

obowiązkowe 3 tygodnie praktyki (w całym cyklu studiów, II—V rok).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Frydrychowicz-Janiak, Nikodem Pręgowski, Krzysztof Skrzypczyk
Prowadzący grup: Piotr Florianowicz, Joanna Frydrychowicz-Janiak, Paweł Gojowy, Nikodem Pręgowski, Jakub Sobczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Przedmiot projektowanie graficzne przygotowuje studentów specjalności do samodzielnej, oryginalnej działalności artystycznej i zawodowej na obszarze grafiki użytkowej. Stąd konieczność przekazania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie, kształcenia niezbędnych umiejętności oraz gromadzenia doświadczeń umożliwiających świadome i na odpowiednim poziomie rozwiązywanie zadań projektowych. Ogromne znaczenie ma także odkrywanie i stałe rozwijanie indywidualnych predyspozycji twórczych studentów

Pełny opis:

Projektowanie graficzne – główny przedmiot tej specjalności, decydujący o artystycznym i merytorycznym przygotowaniu do zawodu, jest realizowany w dwóch blokach problemowych, różniących się zakresem treści programowych odpowiednio dostosowanych do stopnia zaawansowania studentów. Są to:

- projektowanie graficzne – zakres ogólny

- indywidualna specjalizacja w określonej dziedzinie projektowania

Projektowanie graficzne – zakres ogólny jest kontynuacją przedmiotu podstawy projektowania graficznego (I-szy rok – 120 godz.) oraz liternictwo i typografia (I-szy rok – 60 godz., II rok – 60 godz., III rok – 60 godz.). Obejmuje wyszczególnione wyżej treści programowe jako obowiązujący wszystkich studentów specjalności kompleks problemów ogólnoprojektowych i jest realizowany według zasady stopniowania trudności. Semestr 8 (IV rok) oraz 9 i 10 (V rok dyplomowy) przeznacza się na indywidualną specjalizację w samodzielnie wybranych przez studentów dziedzinach projektowania graficznego, takich jak np: plakat, grafika książkowa wraz z ilustracja, informacja i identyfikacja wizualna, kalendarz autorski, tworzenie fontów, grafika w przestrzeni cyfrowej. Pozwala to na zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami osobistymi pogłębione studia określonych problemów szczegółowych, a także umożliwia ich kontynuację i rozwinięcie w pracach dyplomu artystycznego.

Przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3-4 ćwiczeń (zadań projektowych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku (np. plakat), serii wydawniczej, serii znaków, opracowań kompleksowych (np. informacja wizualna). Wdrażanie programu winno być oparte na takiej konstrukcji poszczególnych ćwiczeń, aby łączyć treści programowe z permanentnym kształceniem artystycznym.

Ponadto w semestrze prowadzony jest cykl kilku (od 3 do 5 w semestrze) pokazów tematycznych poświęconych wybranym, szczegółowym sztuki, w tym przede wszystkim projektowania graficznego.

Prowadzone są również zajęcia polegające na wykonywaniu zadanych ćwiczeń wykonywanych przez studentów bezpośrednio w pracowni (3 do 5 w semestrze).

Przedmiot projektowanie graficzne obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe:

1. Wstęp do projektowania graficznego – wiedza i umiejętności niezbędne do podjęcia konkretnych zadań projektowych

- poszukiwanie właściwej formy graficznej dla przekazywanej informacji (grafika książkowa, ilustracja, plakat, znak graficzny itp.)

- łączenie litery z innymi elementami graficznymi (plakat, informacja wizualna, grafika książkowa i prasowa itp.)

- skrót graficzny, metafora, znak w kompozycji graficznej (plakat, druk reklamowy, informacja wizualna itp.)

- warsztat współczesnego grafika projektanta

2. Identyfikacja wizualna

- geneza znaku graficznego

- funkcja znaku graficznego i zasady jego projektowania

- znak firmowy, logotyp, ideogram, znak literniczy

- znak graficzny jako element systemu informacji wizualnej

- księga znaku

3. Grafika książkowa

- budowa książki – okładka, obwoluta, strony tytułowe, śródtytułowe i tekstowe, ilustracja

- kompozycja graficzna i typograficzna książki

- książka specjalnego przeznaczenia (katalog, folder, książeczka dla dzieci, wydawnictwo encyklopedyczne, podręcznik, komiks itp.)

- seria wydawnicza

- ilustracja i jej związek z tekstem

- ilustracja autonomiczna

- ilustracja przestrzenna

- książka artystyczna i alternatywna

- styl i techniki wykonawcze w ilustracji

4. Inne formy użytkowe

- kalendarz – jedno i wieloplanszowy

- grafika prasowa

- druki reklamowe i okolicznościowe

- druki akcydensowe

- szata graficzna opakowań

- projektowanie w przestrzeni cyfrowej i multimedialnej

5. Plakat

- wybrane zagadnienia z historii plakatu (w Polsce i na świecie) – wielcy twórcy i ich dzieła

- specyfika plakatu, jego język, funkcja i zasady projektowania

- plakat informacyjno-kulturalny, ideowo-społeczny, polityczny, komercyjno-reklamowy

- plakat autorski

- afisz i plakat literniczy

- doskonalenie trafności przekazu w plakacie

- kształcenie autorskiej formy wypowiedzi

6. Zagadnienia realizacyjno-warsztatowe

- techniki i technologie grafiki warsztatowej oraz fotografii w projektowaniu

- technika cyfrowa w procesie projektowania

- umiejętność przygotowania materiału wydawniczego do publikacji

- podstawowa wiedza o technikach reprodukcyjnych i warsztacie współczesnej poligrafii

Literatura:

- Szantó T., Pismo i styl, Wrocław 1986,

- Kapr A., Schiller W., Gestalt und Fnktion der Typografie, Lipsk 1977,

- Korner H., Schrift und Schreiben, Lipsk 1981,

- Muzeum ulicy. Plakat polski w kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa1996,

- 100 lat polskiej sztuki plakatu, BWA Kraków 1993,

- Dydo K, Polski plakat filmowy. 100-lecie kina w Polsce 1896-1996, Kraków 1996,

- Kaźmierczak E., Główne choremy w semiografii, Warszawa 1990

- Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003,

- Blackwell L., The End of Print: The Grafik Design of David Carson, Nowy Jork 2000

- Bestley R., Noble I., Up Against The Wall. International Poster Design, Londyn 2002

- McAlhone B., Stuart D., A Smile in The Mind, Londyn 2002

- AREA. 100 graphic designers, Londyn 2003

- Twemlow A., Czemu służy grafika użytkowa?, Warszawa, 2005.

- Ambrowe G., Harris P., Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008,

- Ambrowe G., Harris P., Twórcze projektowanie, Warszawa 2008,

- Morris M., Projektowanie produktu, Warszawa 2009,

- Steward B., Projektowanie opakowań, Warszawa 2009,

- Giles C., Czym jest projektowanie opakowań?, Warszawa 2009,

- Zeegen L., Twórcze ilustrowanie, Warszawa 2008,

- Folga Januszewska D., Ach! Plakat filmowy w Polsce, Warszawa 2007,

- Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama, Warszawa 2008

- Evamy M., Logo. Przewodnik dla projektantów, Warszawa 2008,

- Mrowczyk J. Dębowski P. (red.), Widzieć/Wiedzieć, Kraków 2011,

- Dydo K. Dydo A., PL 21. Polski plakat XXI wieku, Kraków 2009,

- Mrowczyk J. Warda M., PGR. Projektowanie graficzne w Polsce, Kraków 2010,

- Heller S., Design Literacy. Understanding graphic design, Nowy Jork, 2004,

- Poynor R., No more rules. Graphic design and postmodernism, Londyn, 2004,

- Kwartalnik „proTypo” nr 1-5/1991-1992 oraz czasopisma artstyczne poświęcone sztuce projektowania graficznego, takie jak m. in.: “Graphis”, “Novum”, “Idea”, “U&lc”, “2+3 D”

- katalogi wystaw z zakresu plakatu i grafiki użytkowej (np. MBP Warszawa, Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Biennale Plakatu Brno, Lahti, Mons itp.)

Uwagi:

grupa ćwiczenia, sj projektowanie graficzne, rok II, pracownia prof. Janiak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Florianowicz, Nikodem Pręgowski, Krzysztof Skrzypczyk
Prowadzący grup: Piotr Florianowicz, Paweł Gojowy, Nikodem Pręgowski, Krzysztof Skrzypczyk, Jakub Sobczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Przedmiot projektowanie graficzne przygotowuje studentów specjalności do samodzielnej, oryginalnej działalności artystycznej i zawodowej na obszarze grafiki użytkowej. Stąd konieczność przekazania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie, kształcenia niezbędnych umiejętności oraz gromadzenia doświadczeń umożliwiających świadome i na odpowiednim poziomie rozwiązywanie zadań projektowych. Ogromne znaczenie ma także odkrywanie i stałe rozwijanie indywidualnych predyspozycji twórczych studentów

Pełny opis:

Projektowanie graficzne – główny przedmiot tej specjalności, decydujący o artystycznym i merytorycznym przygotowaniu do zawodu, jest realizowany w dwóch blokach problemowych, różniących się zakresem treści programowych odpowiednio dostosowanych do stopnia zaawansowania studentów. Są to:

- projektowanie graficzne – zakres ogólny

- indywidualna specjalizacja w określonej dziedzinie projektowania

Projektowanie graficzne – zakres ogólny jest kontynuacją przedmiotu podstawy projektowania graficznego (I-szy rok – 120 godz.) oraz liternictwo i typografia (I-szy rok – 60 godz., II rok – 60 godz., III rok – 60 godz.). Obejmuje wyszczególnione wyżej treści programowe jako obowiązujący wszystkich studentów specjalności kompleks problemów ogólnoprojektowych i jest realizowany według zasady stopniowania trudności. Semestr 8 (IV rok) oraz 9 i 10 (V rok dyplomowy) przeznacza się na indywidualną specjalizację w samodzielnie wybranych przez studentów dziedzinach projektowania graficznego, takich jak np: plakat, grafika książkowa wraz z ilustracja, informacja i identyfikacja wizualna, kalendarz autorski, tworzenie fontów, grafika w przestrzeni cyfrowej. Pozwala to na zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami osobistymi pogłębione studia określonych problemów szczegółowych, a także umożliwia ich kontynuację i rozwinięcie w pracach dyplomu artystycznego.

Przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3-4 ćwiczeń (zadań projektowych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku (np. plakat), serii wydawniczej, serii znaków, opracowań kompleksowych (np. informacja wizualna). Wdrażanie programu winno być oparte na takiej konstrukcji poszczególnych ćwiczeń, aby łączyć treści programowe z permanentnym kształceniem artystycznym.

Ponadto w semestrze prowadzony jest cykl kilku (od 3 do 5 w semestrze) pokazów tematycznych poświęconych wybranym, szczegółowym sztuki, w tym przede wszystkim projektowania graficznego.

Prowadzone są również zajęcia polegające na wykonywaniu zadanych ćwiczeń wykonywanych przez studentów bezpośrednio w pracowni (3 do 5 w semestrze).

Przedmiot projektowanie graficzne obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe:

1. Wstęp do projektowania graficznego – wiedza i umiejętności niezbędne do podjęcia konkretnych zadań projektowych

- poszukiwanie właściwej formy graficznej dla przekazywanej informacji (grafika książkowa, ilustracja, plakat, znak graficzny itp.)

- łączenie litery z innymi elementami graficznymi (plakat, informacja wizualna, grafika książkowa i prasowa itp.)

- skrót graficzny, metafora, znak w kompozycji graficznej (plakat, druk reklamowy, informacja wizualna itp.)

- warsztat współczesnego grafika projektanta

2. Identyfikacja wizualna

- geneza znaku graficznego

- funkcja znaku graficznego i zasady jego projektowania

- znak firmowy, logotyp, ideogram, znak literniczy

- znak graficzny jako element systemu informacji wizualnej

- księga znaku

3. Grafika książkowa

- budowa książki – okładka, obwoluta, strony tytułowe, śródtytułowe i tekstowe, ilustracja

- kompozycja graficzna i typograficzna książki

- książka specjalnego przeznaczenia (katalog, folder, książeczka dla dzieci, wydawnictwo encyklopedyczne, podręcznik, komiks itp.)

- seria wydawnicza

- ilustracja i jej związek z tekstem

- ilustracja autonomiczna

- ilustracja przestrzenna

- książka artystyczna i alternatywna

- styl i techniki wykonawcze w ilustracji

4. Inne formy użytkowe

- kalendarz – jedno i wieloplanszowy

- grafika prasowa

- druki reklamowe i okolicznościowe

- druki akcydensowe

- szata graficzna opakowań

- projektowanie w przestrzeni cyfrowej i multimedialnej

5. Plakat

- wybrane zagadnienia z historii plakatu (w Polsce i na świecie) – wielcy twórcy i ich dzieła

- specyfika plakatu, jego język, funkcja i zasady projektowania

- plakat informacyjno-kulturalny, ideowo-społeczny, polityczny, komercyjno-reklamowy

- plakat autorski

- afisz i plakat literniczy

- doskonalenie trafności przekazu w plakacie

- kształcenie autorskiej formy wypowiedzi

6. Zagadnienia realizacyjno-warsztatowe

- techniki i technologie grafiki warsztatowej oraz fotografii w projektowaniu

- technika cyfrowa w procesie projektowania

- umiejętność przygotowania materiału wydawniczego do publikacji

- podstawowa wiedza o technikach reprodukcyjnych i warsztacie współczesnej poligrafii

Literatura:

- Szantó T., Pismo i styl, Wrocław 1986,

- Kapr A., Schiller W., Gestalt und Fnktion der Typografie, Lipsk 1977,

- Korner H., Schrift und Schreiben, Lipsk 1981,

- Muzeum ulicy. Plakat polski w kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa1996,

- 100 lat polskiej sztuki plakatu, BWA Kraków 1993,

- Dydo K, Polski plakat filmowy. 100-lecie kina w Polsce 1896-1996, Kraków 1996,

- Kaźmierczak E., Główne choremy w semiografii, Warszawa 1990

- Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003,

- Blackwell L., The End of Print: The Grafik Design of David Carson, Nowy Jork 2000

- Bestley R., Noble I., Up Against The Wall. International Poster Design, Londyn 2002

- McAlhone B., Stuart D., A Smile in The Mind, Londyn 2002

- AREA. 100 graphic designers, Londyn 2003

- Twemlow A., Czemu służy grafika użytkowa?, Warszawa, 2005.

- Ambrowe G., Harris P., Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008,

- Ambrowe G., Harris P., Twórcze projektowanie, Warszawa 2008,

- Morris M., Projektowanie produktu, Warszawa 2009,

- Steward B., Projektowanie opakowań, Warszawa 2009,

- Giles C., Czym jest projektowanie opakowań?, Warszawa 2009,

- Zeegen L., Twórcze ilustrowanie, Warszawa 2008,

- Folga Januszewska D., Ach! Plakat filmowy w Polsce, Warszawa 2007,

- Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama, Warszawa 2008

- Evamy M., Logo. Przewodnik dla projektantów, Warszawa 2008,

- Mrowczyk J. Dębowski P. (red.), Widzieć/Wiedzieć, Kraków 2011,

- Dydo K. Dydo A., PL 21. Polski plakat XXI wieku, Kraków 2009,

- Mrowczyk J. Warda M., PGR. Projektowanie graficzne w Polsce, Kraków 2010,

- Heller S., Design Literacy. Understanding graphic design, Nowy Jork, 2004,

- Poynor R., No more rules. Graphic design and postmodernism, Londyn, 2004,

- Kwartalnik „proTypo” nr 1-5/1991-1992 oraz czasopisma artstyczne poświęcone sztuce projektowania graficznego, takie jak m. in.: “Graphis”, “Novum”, “Idea”, “U&lc”, “2+3 D”

- katalogi wystaw z zakresu plakatu i grafiki użytkowej (np. MBP Warszawa, Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Biennale Plakatu Brno, Lahti, Mons itp.)

Uwagi:

grupa ćwiczenia, sj projektowanie graficzne, rok II, pracownia prof. Janiak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Florianowicz, Nikodem Pręgowski, Krzysztof Skrzypczyk
Prowadzący grup: Piotr Florianowicz, Paweł Gojowy, Nikodem Pręgowski, Krzysztof Skrzypczyk, Jakub Sobczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Przedmiot projektowanie graficzne przygotowuje studentów specjalności do samodzielnej, oryginalnej działalności artystycznej i zawodowej na obszarze grafiki użytkowej. Stąd konieczność przekazania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie, kształcenia niezbędnych umiejętności oraz gromadzenia doświadczeń umożliwiających świadome i na odpowiednim poziomie rozwiązywanie zadań projektowych. Ogromne znaczenie ma także odkrywanie i stałe rozwijanie indywidualnych predyspozycji twórczych studentów

Pełny opis:

Projektowanie graficzne – główny przedmiot tej specjalności, decydujący o artystycznym i merytorycznym przygotowaniu do zawodu, jest realizowany w dwóch blokach problemowych, różniących się zakresem treści programowych odpowiednio dostosowanych do stopnia zaawansowania studentów. Są to:

- projektowanie graficzne – zakres ogólny

- indywidualna specjalizacja w określonej dziedzinie projektowania

Projektowanie graficzne – zakres ogólny jest kontynuacją przedmiotu podstawy projektowania graficznego (I-szy rok – 120 godz.) oraz liternictwo i typografia (I-szy rok – 60 godz., II rok – 60 godz., III rok – 60 godz.). Obejmuje wyszczególnione wyżej treści programowe jako obowiązujący wszystkich studentów specjalności kompleks problemów ogólnoprojektowych i jest realizowany według zasady stopniowania trudności. Semestr 8 (IV rok) oraz 9 i 10 (V rok dyplomowy) przeznacza się na indywidualną specjalizację w samodzielnie wybranych przez studentów dziedzinach projektowania graficznego, takich jak np: plakat, grafika książkowa wraz z ilustracja, informacja i identyfikacja wizualna, kalendarz autorski, tworzenie fontów, grafika w przestrzeni cyfrowej. Pozwala to na zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami osobistymi pogłębione studia określonych problemów szczegółowych, a także umożliwia ich kontynuację i rozwinięcie w pracach dyplomu artystycznego.

Przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3-4 ćwiczeń (zadań projektowych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku (np. plakat), serii wydawniczej, serii znaków, opracowań kompleksowych (np. informacja wizualna). Wdrażanie programu winno być oparte na takiej konstrukcji poszczególnych ćwiczeń, aby łączyć treści programowe z permanentnym kształceniem artystycznym.

Ponadto w semestrze prowadzony jest cykl kilku (od 3 do 5 w semestrze) pokazów tematycznych poświęconych wybranym, szczegółowym sztuki, w tym przede wszystkim projektowania graficznego.

Prowadzone są również zajęcia polegające na wykonywaniu zadanych ćwiczeń wykonywanych przez studentów bezpośrednio w pracowni (3 do 5 w semestrze).

Przedmiot projektowanie graficzne obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe:

1. Wstęp do projektowania graficznego – wiedza i umiejętności niezbędne do podjęcia konkretnych zadań projektowych

- poszukiwanie właściwej formy graficznej dla przekazywanej informacji (grafika książkowa, ilustracja, plakat, znak graficzny itp.)

- łączenie litery z innymi elementami graficznymi (plakat, informacja wizualna, grafika książkowa i prasowa itp.)

- skrót graficzny, metafora, znak w kompozycji graficznej (plakat, druk reklamowy, informacja wizualna itp.)

- warsztat współczesnego grafika projektanta

2. Identyfikacja wizualna

- geneza znaku graficznego

- funkcja znaku graficznego i zasady jego projektowania

- znak firmowy, logotyp, ideogram, znak literniczy

- znak graficzny jako element systemu informacji wizualnej

- księga znaku

3. Grafika książkowa

- budowa książki – okładka, obwoluta, strony tytułowe, śródtytułowe i tekstowe, ilustracja

- kompozycja graficzna i typograficzna książki

- książka specjalnego przeznaczenia (katalog, folder, książeczka dla dzieci, wydawnictwo encyklopedyczne, podręcznik, komiks itp.)

- seria wydawnicza

- ilustracja i jej związek z tekstem

- ilustracja autonomiczna

- ilustracja przestrzenna

- książka artystyczna i alternatywna

- styl i techniki wykonawcze w ilustracji

4. Inne formy użytkowe

- kalendarz – jedno i wieloplanszowy

- grafika prasowa

- druki reklamowe i okolicznościowe

- druki akcydensowe

- szata graficzna opakowań

- projektowanie w przestrzeni cyfrowej i multimedialnej

5. Plakat

- wybrane zagadnienia z historii plakatu (w Polsce i na świecie) – wielcy twórcy i ich dzieła

- specyfika plakatu, jego język, funkcja i zasady projektowania

- plakat informacyjno-kulturalny, ideowo-społeczny, polityczny, komercyjno-reklamowy

- plakat autorski

- afisz i plakat literniczy

- doskonalenie trafności przekazu w plakacie

- kształcenie autorskiej formy wypowiedzi

6. Zagadnienia realizacyjno-warsztatowe

- techniki i technologie grafiki warsztatowej oraz fotografii w projektowaniu

- technika cyfrowa w procesie projektowania

- umiejętność przygotowania materiału wydawniczego do publikacji

- podstawowa wiedza o technikach reprodukcyjnych i warsztacie współczesnej poligrafii

Literatura:

- Szantó T., Pismo i styl, Wrocław 1986,

- Kapr A., Schiller W., Gestalt und Fnktion der Typografie, Lipsk 1977,

- Korner H., Schrift und Schreiben, Lipsk 1981,

- Muzeum ulicy. Plakat polski w kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa1996,

- 100 lat polskiej sztuki plakatu, BWA Kraków 1993,

- Dydo K, Polski plakat filmowy. 100-lecie kina w Polsce 1896-1996, Kraków 1996,

- Kaźmierczak E., Główne choremy w semiografii, Warszawa 1990

- Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003,

- Blackwell L., The End of Print: The Grafik Design of David Carson, Nowy Jork 2000

- Bestley R., Noble I., Up Against The Wall. International Poster Design, Londyn 2002

- McAlhone B., Stuart D., A Smile in The Mind, Londyn 2002

- AREA. 100 graphic designers, Londyn 2003

- Twemlow A., Czemu służy grafika użytkowa?, Warszawa, 2005.

- Ambrowe G., Harris P., Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008,

- Ambrowe G., Harris P., Twórcze projektowanie, Warszawa 2008,

- Morris M., Projektowanie produktu, Warszawa 2009,

- Steward B., Projektowanie opakowań, Warszawa 2009,

- Giles C., Czym jest projektowanie opakowań?, Warszawa 2009,

- Zeegen L., Twórcze ilustrowanie, Warszawa 2008,

- Folga Januszewska D., Ach! Plakat filmowy w Polsce, Warszawa 2007,

- Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama, Warszawa 2008

- Evamy M., Logo. Przewodnik dla projektantów, Warszawa 2008,

- Mrowczyk J. Dębowski P. (red.), Widzieć/Wiedzieć, Kraków 2011,

- Dydo K. Dydo A., PL 21. Polski plakat XXI wieku, Kraków 2009,

- Mrowczyk J. Warda M., PGR. Projektowanie graficzne w Polsce, Kraków 2010,

- Heller S., Design Literacy. Understanding graphic design, Nowy Jork, 2004,

- Poynor R., No more rules. Graphic design and postmodernism, Londyn, 2004,

- Kwartalnik „proTypo” nr 1-5/1991-1992 oraz czasopisma artstyczne poświęcone sztuce projektowania graficznego, takie jak m. in.: “Graphis”, “Novum”, “Idea”, “U&lc”, “2+3 D”

- katalogi wystaw z zakresu plakatu i grafiki użytkowej (np. MBP Warszawa, Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Biennale Plakatu Brno, Lahti, Mons itp.)

Uwagi:

grupa ćwiczenia, sj projektowanie graficzne, rok II, pracownia prof. Janiak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)