Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projektowanie Komputerowe i Media Elektroniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PKM-1Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie Komputerowe i Media Elektroniczne
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. zimowy - malarstwo (dm)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wrażliwość plastyczna, kreatywność, umiejętność posługiwania się aparatem cyfrowym.


Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 75 h (3 ECTS), w tym:

- Godziny kontaktowe realizowane z udziałem nauczycieli: 1,8 ECTS (45godzin)

- Samodzielna praca studenta, przygotowanie do zaliczeń semestralnych: 1,2 ECTS (30godzin).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- zna zasady cyfrowego przetwarzania materiałów wykonanych tradycyjnymi technikami rysunkowymi, graficznymi i malarskimi na potrzeby różnych projektów graficznych, K_W01

- zna podstawowe narzędzia aplikacji graficznych do tworzenie projektów graficznych, K_W01

- zna wybrane media elektroniczne do przetwarzania obrazu i aplikacjami komputerowymi dla wykonania podstawowych zadań, K_W01

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- potrafi cyfrowo przetwarzać i wykorzystywać materiały wykonane tradycyjnymi technikami rysunkowymi, graficznymi i malarskimi na potrzeby różnych projektów graficznych, K_U06

- potrafi wykonać szereg projektów graficznych akcydensów do druku oraz do publikacji w mediach elektronicznych, K_U06

- umiejętnie łączy elementy grafiki wektorowej z fotografią, rysunkiem, grafiką tradycyjną/warsztatową czy malarstwem, K_U06

- posługuje się różnymi mediami elektronicznymi do przetwarzania obrazu i aplikacjami komputerowymi dla wykonania podstawowych zadań, K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- koordynuje proces powstawania publikacji od kontaktu ze zleceniodawcą do realizacji, K_K01

- przewiduje efekty realizacji projektu w różnych technikach zarówno w aspekcie artystycznym, jak i ekonomicznym, K_K01, K_K02

- przewiduje kompleksowe zastosowanie projektów w mediach elektronicznych, K_K01


Metody dydaktyczne:

Przykłady z wykorzystaniem albumów i różnych przykładowych publikacji w formie druków i publikacji cyfrowych, tematyczne pokazy multimedialne, omówienie tematów ćwiczeń, korekta prac studenckich, rozwiązywanie konkretnych ćwiczeń bezpośrednio w pracowni, prezentacja dostępnych publikacji specjalistycznych.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot projektowanie komputerowe i media elektroniczne ma na celu przygotowanie studentów do pracy z zaawansowanymi aplikacjami graficznymi obejmującymi podstawowy zakres cyfrowych środków formalnych jakimi posługuje się współczesny artysta z wykorzystaniem mediów elektronicznych do przetwarzania obrazu.

Pełny opis:

Przedmiot projektowanie komputerowe i media elektroniczne dla studentów kierunku malarstwo ma na celu przekazanie wiedzy o specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym i wybranych mediach elektronicznych co pozwoli studentom przetwarzać obrazy i na ich podstawie realizować koncepcje artystyczne w formie cyfrowej. Przedmiot projektowanie komputerowe i media elektroniczne przybliża wybrane pojęcia z zakresu podstaw projektowania graficznego. Przedmiot obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe:

- systemy barwne,

- publikacje i akcydensy przygotowane do druku i mediów elektornicznych

- rozdzielczość i wielkość obrazu cyfrowego,

- rodzaje plików graficznych,

- zagadnienie kompresji plików graficznych

- sprzęt komputerowy do zastosowań graficznych

- zastosowanie formatu PDF, TIFF, JPEG

- znajomość podstaw obsługi programów komputerowych grafiki bitmapowej, wektorowej oraz składu

- znajomość podstaw obsługi wybranych mediów elektronicznych do zapisywania w formie cyfrowej obrazów wykonanych w tradycyjnych technikach plastycznych

Literatura:

Deke McClelland, Oko w oko z Adobe Photoshop CS3, Helion 2008

Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS3. Oficjalny podręcznik, Helion 2008

Claudia McCue, Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, Helion 2007

Bruce Fraser, Jeff Schewe, Real World Camera Raw i Photoshop CS3. Efektywna obróbka zdjęć, Helion 2008

Laurie Urlich Fuller, Robert C. Fuller, Photoshop CS3. Biblia, Helion 2008

Deke McClelland, Laurie Urlich Fuller, Photoshop CS2/ CS2 PL. Biblia profesjonalisty, Helion 2007

Adobe Creative Team, Adobe Ilustrator CS3. Oficjalny podręcznik, Helion 2008

Aleksandra Tomaszewska Adamarek, Adobe Ilustrator CS3. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2008

Katalogi wystaw oraz same wystawy, internetowe strony producenta programów Adobe, czasopisma specjalistyczne, zbiory własne prowadzących zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

Zaliczenie semestru na ocenę poprzedzoną przeglądem i analizą wykonanych ćwiczeń, i ich szczegółowym omówieniu na forum pracowni.

Na ocenę składa się:

- zaangażowanie i aktywność na zajęciach, K_01,

- obecność na obowiązkowych pokazach i ćwiczeniach w pracowni, K_01, K_K01, K_K02

- poziom merytoryczny wykonanych samodzielnie ćwiczeń, K_U06, K_W01, K_W04

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gojowy
Prowadzący grup: Paweł Gojowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gojowy
Prowadzący grup: Paweł Gojowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gojowy
Prowadzący grup: Paweł Gojowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)