Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekty plastyczne i prawa autorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PPA-3Z-sm-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Projekty plastyczne i prawa autorskie
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. zimowy - Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 3 rok sem. zimowy- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr zimowy

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konwersatorium, konsultacje indywidualne i grupowe.

30 godz. i 1,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań, przygotowanie się do zajęć i przygotowanie pracy do prezentacji zaliczeniowej.


Łącznie 60 godz. ( 2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę z zakresu współczesnej historii sztuki, kultury, doktryn estetycznych i ich uwarunkowań związanych z problematyka prawa autorskiego.

W3: Charakteryzuje jakości wizualne w sferze wizualnej. Analizuje wpływ wybranych komponentów na jakość przekazów wizualnych z uwzględnieniem prawa autorskiego.

W4: Klasyfikuje podstawowe zależności i różnice własnej twórczości wobec prawa autorskiego.

W5: Analizuje wpływ prawa autorskiego na różnorodność sztuki i kultury, dokonuje analizy prawa autorskiego na powstawanie dziel sztuki.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje umiejętności w zakresie zastosowania zasad prawa autorskiego.

U2: Analizuje dorobek sztuk wizualnych z nowego punktu widzenia. potrafi wykorzystać wiedzę do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk w zakresie kultury wizualnej i formułować na tej podstawie własne opinie,

U4: Potrafi wykorzystać wiedzę do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk z zakresu prawa autorskiego i sztuki oraz formułować na tej podstawie własne opinie.

U7: Potrafi przygotować wystąpienie i prace pisemne korzystając z wielości źródeł.

U5: Potrafi identyfikować naruszenia prawa autorskiego, uczestniczyć w dyskusjach i prowadzić dialog. Jest otwarty na kontrargumenty i rozwiązywanie kwestii spornych. Potrafi identyfikować naruszenia prawa, uczestniczyć w dyskusji i prowadzić dialog, jest otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych.

U8: Potrafi w oparciu o wiedzę przeprowadzić analizę i postawić diagnozę w stosunku do naruszeń prawa autorskiego w ramach współczesnego pojęcia kultury wizualnej,


U10/11: Umie udzielić wstępnej porady w zakresie prawa autorskiego w szerokim kontekście uwarunkowań w zakresie promocji kultury artystycznej nakierowanej na świadome uczestnictwo (bierne i czynne) z uwzględnieniem kwestii ekonomicznych, społecznych i politycznych.

U13: Ma podstawowe umiejętności językowe w zakresie rozumienia i wykorzystania pojęć prawnych dotyczących ustawy o prawie autorskim i majątkowym.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość wielorakości uwarunkowań związanych z prawem autorskim.

K2: Posiada umiejętność tłumaczenia, rozumienia i upowszechniania sztuki współczesnej, potrafi animować społeczności i wyjaśniać zależności

związane z przestrzeganiem prawa autorskiego.

K3: wykazuje się samodzielnością i niezależnością oraz przestrzeganiem prawa autorskiego we własnych działaniach profesjonalnych.

K4: Posiada wyrobioną umiejętność i potrzebę ciągłego kształcenia

K8: posiada poczucie "misji" ukierunkowanej na społeczeństwo obywatelskie związanej z promocją kultury opartej na prawie autorskim, tolerancji i pluralizmie ideowym w warunkach demokratycznej dyskusji.

K9: przestrzega podstawowych norm prawa autorskiego.


Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem wielości metod dydaktycznych, jednak ze względu na specyfikę kierunku prowadzą one do zastosowania metody eksponującej jako podstawowej metody umożliwiającej wyodrębnienie problemu, zagadnienia, cechy prymarnej, w strumieniu zdarzeń kulturowych i w związku z tym prowadzącej do możliwości wizualizacji wiedzy.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama

- inscenizacja

- pokaz

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- doświadczeń

- giełda pomysłów

- obserwacji

- projektu.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot ograniczony jest do 30 godzin ćwiczeniowych, na których zrealizowane zostaną zagadnienia związane z rolą zasad prawa autorskiego i jego rolą w twórczości naszych studentów.

Pełny opis:

W trakcie ćwiczeniowych oraz godzin kontaktowych zostają omówione podstawowe zasady działania prawa autorskiego i majątkowego. Zwracamy uwagę na obowiązki z tego prawa wynikające, na zagrożenia wraz z konsekwencjami ale również poświęcamy uwagę korzyściom, które płyną z jego stosowania. Studenci uczą się podstawowych zasad związanych z zawieraniem umów o dzieło, tak aby ich prawa autorskie i majątkowe były dobrze chronione.

Następnie przechodzimy do realizacji działania twórczego polegającego na porównaniu dwu wybranych reklam i stworzeniu syntezy reklamowej – trzeciej reklamy, która odwołuje się twórczo do swych pierwowzorów lecz bez naruszenia norm prawa autorskiego. Każdy ze studentów losowo otrzymuje dwie reklamy, trzecią wykonuje sam z poszanowaniem reguł prawa.

Literatura:

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz: Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880)

Traktat światowej organizacji własności intelektualnej o prawie autorskim sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r., (Dz. U. 2005 r. nr 3 poz. 12)

Metody i kryteria oceniania:

- kolokwium polegające na wizualizacji wiedzy

- aktywność

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie realizacji dzieła będącego wizualizacją wiedzy.

ndst – 0-60 pkt (…%)

dst- 61-70 pkt (…%)

dst plus- 71-75 pkt (…%)

db- 76-85 pkt (…%)

db plus- 86-90 pkt (…%)

bdb- 91-100 pkt (…%)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Krzywka
Prowadzący grup: Andrzej Krzywka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Krzywka
Prowadzący grup: Andrzej Krzywka, Aleksandra Kucewicz-Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Polny, Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Agata Polny, Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Polny, Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Agata Polny, Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.