Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projekty plastyczne w przestrzeni społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PPsp-3Z-sm-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekty plastyczne w przestrzeni społecznej
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty specjalności Rysunek mediów -3 rok, sem. zimowy-Sztuka mediów s1
Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. zimowy-Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne;

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań śródsemstralnych, przygotowanie się do zajęć, przygotowanie się do zaliczeń – zadania semestralnego.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Analizuje wybrane problemy społeczne i ich wpływ na jednostkę w perspektywie psychologicznej i socjologiczno - kulturowej K_W01; (K_W04);

W2: Uzasadnia koncepcje projektów plastycznych w przestrzeni społecznej w kontekście ich wpływu na odbiorcę (K_W05);

W3: Syntetyzuje koncepcje (K_W03; K_W07);

W4: Dokonuje analizy wybranych aspektów sztuki pomocnych przy tworzeniu działań społecznie zaangażowanych (K_W13);

W5: Prezentuje argumenty na rzecz wybranych strategii artystyczno-społecznych przydatnych w skutecznym prowadzeniu dialogu z odbiorcami (K_W06; K_W13);

W6: Przestrzega odpowiednich norm prawa autorskiego (K_W12).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi analizować, diagnozować i interpretować wybrane aspekty problemów społecznych (K_U11);

U2: Posiada umiejętności w zakresie rozpoznania potrzeb społecznych i ich interpretacji na poziomie projektów artystycznych zaangażowanych społecznie (K_U04);

U3: Potrafi przygotować projekt realizacji społecznie zaangażowanej (K_U03; K_U06);

U4: Potrafi identyfikować potrzeby społeczne, prowadzić dla tych potrzeb dyskusję, prowadzić dialog, jest otwarty, otwarta na wielorakość poglądów i opinii. (K_U05; K_U06);

U5: Umie udzielić porady w zakresie promocji kultury, ma podstawowe umiejętności językowe w zakresie rozumienia i wykorzystania współczesnych teorii i badań (K_U06).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi animować grupy na różnych poziomach organizacji (K_K01; K_K02);

K2: Wyrabia w sobie umiejętności i potrzebę ciągłego kształcenia (K_K05);

K3: Posiada kompetencje do pracy zespołowej jak i również do kierowania grupami projektantów i podejmowania wiążącej decyzji (K_K03; K_K10; K_K08; K_K11).


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, obok metod podawczych, właściwych dla treści teoretycznych będą wykorzystywać metodę warsztatową aby dopełnić je o praktyczne i autentyczne doświadczenie.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest realizacjom artystycznym w przestrzeni społecznej z zwłaszcza tym, które wykazują zaangażowanie społecznie. Zostaną przybliżone wybrane realizacje, dzieła i działania, strategie artystyczne gdzie artystki i artyści postulują społeczną zmianę. Zostanie zarysowany kontekst historyczny, zwłaszcza źródła takiego myślenia wywodzące się z awangardy. Zaprezentowane zostaną progresywne przykłady ze sztuki aktualnej, poruszające takie społeczne wyzwania jak różnorodność, wykluczające się sposoby opisu rzeczywistości, zmieniający się autorytet nauki, katastrofa klimatyczna.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest realizacjom artystycznym w przestrzeni społecznej z zwłaszcza tym, które wykazują zaangażowanie społecznie. Zostaną przybliżone wybrane realizacje, dzieła i działania, strategie artystyczne gdzie artystki i artyści postulują społeczną zmianę. Zostanie zarysowany kontekst historyczny, zwłaszcza źródła takiego myślenia wywodzące się z awangardy. Zaprezentowane zostaną progresywne przykłady ze sztuki aktualnej, poruszające takie społeczne wyzwania jak różnorodność, wykluczające się sposoby opisu rzeczywistości, zmieniający się autorytet nauki, katastrofa klimatyczna. Ćwiczenia, obok metod podawczych, właściwych dla treści teoretycznych będą wykorzystywać metodę warsztatową aby dopełnić je o praktyczne i autentyczne doświadczenie.

Zostanie poruszona następująca tematyka:

1. Przestrzenie publiczne, społeczne, prywatne, osobiste a miejsce działania artysty, artystki.

2. Architektura wspólnoty

3. Rzeźba w przestrzeni publicznej a rzeźba społeczna, społeczne utopie zaangażowania.

4. Malarstwo w przestrzeni, przestrzeń dla malarstwa

5. Projekty partycypacyjne

6. Ślad węglowy sztuki. Natura podmiotem przestrzeni społecznej.

7. Aktualia

Literatura:

Criado Perez C. (2020) Niewidzialne kobiety. Wydawnictwo Karakter. Kraków.

Guadagani W. (2012) Człowiek w wielkim mieście. Katalog wystawy. Wydawnictwo CSW Znaki Czasu w Toruniu. Toruń

Flint A. (2014) Le Corbusier. Architekt jutra. Wydwnictwo WAB. Warszawa.

Harrari N.H. (2020) 21 lekcji na XXI wiek. Wydawnictwo Literackie

Kaczmarek J. (2013) Joseph Beyus. Od sztuki do społecznej utopii. UAM Wydawnictwo Naukowe

Krier L. (2011) Architektura wspólnoty. Wydawnictwo Słowo. Obraz. Terytoria.

Kłosowski W. (2011) Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w Kulturze. Wydawnictwo Mazowieckiego Centrum Kultury i sztuki.

Montgomery C. (2015) Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie zmieniając nasze miasta. Wydawnictwo Wysoki Zamek

Niziołek K. (2015) Tom 1. Sztuka społeczna. Koncepcje – dyskursy – praktyki. Wydawnictwo, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku

Sienkiewcz K (2014) Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna. Wydawnictwo Mówi Muzeum

Sienkiewcz K (2017) Patriota wszechświata o Pawle Althamerze Wydawnictwo Karakter. Kraków.

Sokołowska J., Bednarek J., Wilson S., Vishmidt M. (2016) Wszyscy ludzie będą siostrami. Wydawnctwo Muzeum Sztuki w Łodzi.

Sokołowska J., Cope B. Inne miasto, inne życie/ Another city, another life, Wydawca: Zachęta- Narodowa Galeria Sztuki

Tokarczuk O. Opowieści bizarne, (2018) Wydawnictwo Literackie.

Weisman A. (2007) Świat bez nas. Wydawnictwo CKA

Wilczyk W. (2009) Niewinne oko nie istnieje. Korporacja Ha!art

Wójcik J. , Stokfiszewski I., Jasińska I. (2018) Sztuka ze społecznością. Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Żmijewski A. (2006) Drżące ciała. Rozmowy z artystami. Wydawnictwo Krytyki politycznej

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia

Na ocenę składa się:

• obecność na zajęciach – uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych (lub w wideokonferencji w przypadku zajęć zdalnych) - możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze

• aktywność na zajęciach

• praca zaliczeniowa: wykonanie dwóch wizualizacji projektów plastycznych w przestrzeni społecznej, spośród wywodzących się lub współistniejących z

1. architekturą, detalem architektonicznym, urbanistyką, miastem

2. malarstwem

3. rzeźbą, obiektem, instalacją, instalacją multimedialną

4. sztuką działania i sztuką partycypacyjną

W wersji cyfrowej lub wydruku planszy 50x70 cm.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaczorowska
Prowadzący grup: Barbara Kaczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia będą odbywały się stacjonarnie. Jednocześnie na platformie moodle będzie dostępny kurs PROJEKTY PLASTYCZNE W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ 2021/22, który pozwoli korzystać z metod zdalnych. Tam będą archiwizowane materiały z zajęć, literatura, warunki zaliczenia itp. Tam też będzie należało zamieszczać prace zaliczeniowe.

1. Należy zalogować się na platformę i kurs, aby stać się uczestnikiem kursu (login zostanie przesłany przez prowadzącą oddzielnym mailem usos).

2. Wybrane materiały – pdf, slajdy ze spotkania (a także linki do materiałów zewnętrznych) będą zamieszczane w obszarze kursu odpowiadającym danemu tematowi, do użytku uczestników kursu. Zabronione jest kopiowanie i udostępnianie materiałów z kursu. Materiały te są chronione prawem autorskim.

3. Bibliografia znajduje się w odpowiednim obszarze kursu. Może być uzupełniana podczas trwania kursu o kolejne pozycje wynikające z zainteresowań i potrzeb uczestników.

4. Prace zaliczeniowe należy zamieścić zgodnie ze zdefiniowanymi terminami w odpowiednim obszarze kursu.

5. W przypadku przejścia na tryb zdalny, zajęcia będą miały formę wideokonferencji w programie zoom, w czasie rzeczywistym, zgodnym z terminem odbywania zajęć stacjonarnych. Należy zainstalować program na swoim sprzęcie, upewnić się, że możliwy jest dwukierunkowy kontakt wizualny (podczas zajęć konieczne jest włączenie swojej kamery) i głosowy (włączony własny mikrofon). Link do spotkań można pobrać z obszaru kursu ZAŁOŻENIA WSTĘPNE. Niedozwolone jest przekazywanie linku osobom nie zapisanym na kurs w systemie USOS. Zabronione jest nagrywanie oraz udostępnianie wideokonferencji. Udział w wideokonferencji jest jednoznaczny z obecnością na zajęciach.

6. Wideokonferencje to forma online służąca prezentacji, dyskusji i wymianie treści podczas zajęć. Bądźcie przygotowani nie tylko do oglądania i słuchania ale również do aktywnego zajmowania stanowiska, dzielenia się refleksjami, prowadzenia dyskusji. Dlatego ważnym jest zapewnienie sobie dwukierunkowego kontaktu, proszę abyście mieli włączoną własną kamerę i mikrofon.

7. Kurs na platformie moodle jest aktywny zgodnie z harmonogramem roku akademickiego do końca lutego 2022, ostatnie zajęcia przypadają 26 stycznia 2022.

8. Zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna, zarządzenia władz Uczelni mogą w każdej chwili spowodować zmianę trybu odbywania zajęć o czym studenci zostaną powiadomieni najszybciej jak to możliwe.

8. Konsultacje odbywają się drogą mailową bkaczorowska@umk.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaczorowska
Prowadzący grup: Barbara Kaczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia będą odbywały się stacjonarnie. Jednocześnie na platformie moodle będzie dostępny kurs PROJEKTY PLASTYCZNE W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ 2021/22, który pozwoli korzystać z metod zdalnych. Tam będą archiwizowane materiały z zajęć, literatura, warunki zaliczenia itp. Tam też będzie należało zamieszczać prace zaliczeniowe.

1. Należy zalogować się na platformę i kurs, aby stać się uczestnikiem kursu (login zostanie przesłany przez prowadzącą oddzielnym mailem usos).

2. Wybrane materiały – pdf, slajdy ze spotkania (a także linki do materiałów zewnętrznych) będą zamieszczane w obszarze kursu odpowiadającym danemu tematowi, do użytku uczestników kursu. Zabronione jest kopiowanie i udostępnianie materiałów z kursu. Materiały te są chronione prawem autorskim.

3. Bibliografia znajduje się w odpowiednim obszarze kursu. Może być uzupełniana podczas trwania kursu o kolejne pozycje wynikające z zainteresowań i potrzeb uczestników.

4. Prace zaliczeniowe należy zamieścić zgodnie ze zdefiniowanymi terminami w odpowiednim obszarze kursu.

5. W przypadku przejścia na tryb zdalny, zajęcia będą miały formę wideokonferencji w programie zoom, w czasie rzeczywistym, zgodnym z terminem odbywania zajęć stacjonarnych. Należy zainstalować program na swoim sprzęcie, upewnić się, że możliwy jest dwukierunkowy kontakt wizualny (podczas zajęć konieczne jest włączenie swojej kamery) i głosowy (włączony własny mikrofon). Link do spotkań można pobrać z obszaru kursu ZAŁOŻENIA WSTĘPNE. Niedozwolone jest przekazywanie linku osobom nie zapisanym na kurs w systemie USOS. Zabronione jest nagrywanie oraz udostępnianie wideokonferencji. Udział w wideokonferencji jest jednoznaczny z obecnością na zajęciach.

6. Wideokonferencje to forma online służąca prezentacji, dyskusji i wymianie treści podczas zajęć. Bądźcie przygotowani nie tylko do oglądania i słuchania ale również do aktywnego zajmowania stanowiska, dzielenia się refleksjami, prowadzenia dyskusji. Dlatego ważnym jest zapewnienie sobie dwukierunkowego kontaktu, proszę abyście mieli włączoną własną kamerę i mikrofon.

7. Kurs na platformie moodle jest aktywny zgodnie z harmonogramem roku akademickiego do końca lutego 2022, ostatnie zajęcia przypadają 26 stycznia 2022.

8. Zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna, zarządzenia władz Uczelni mogą w każdej chwili spowodować zmianę trybu odbywania zajęć o czym studenci zostaną powiadomieni najszybciej jak to możliwe.

8. Konsultacje odbywają się drogą mailową bkaczorowska@umk.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaczorowska
Prowadzący grup: Magda Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)