Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia Reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PRE-4L-DM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia Reklamy
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - grafika warsztatowa (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - projektowanie graficzne (dm)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej oraz wiedza z psychologii twórczości nabyta na wcześniejszych zajęciach w ramach studiów na WSP.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 30

- udział w wykładach –6 godz.

- udział w ćwiczeniach – 20 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 4 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):30

- przygotowanie do ćwiczeń – 2 godz.

- realizacja własnego dzieła – 24 godz.

- indywidualna korekta z nauczycielem – 4 godz.


Łącznie 60 godz. ( 2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę z zakresu historii oraz współczesnej sztuki reklamy, jej uwarunkowań psychologicznych i społecznych.

W3: Charakteryzuje miejsce reklamy w sferze wizualnej. Analizuje wpływ wybranych komponentów psychologii reklamy na jakość przekazów wizualnych z uwzględnieniem prawa autorskiego.

W4: Klasyfikuje podstawowe zależności i różnice wynikające z uwarunkowań psychologicznych produktu i otoczenia społecznego.

W5: Analizuje wpływ reklamy na różnorodność sztuki i kultury.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje umiejętności w zakresie zastosowania zasad psychologii w tworzeniu przekazu reklamowego.

U2: Analizuje dorobek sztuk wizualnych z nowego punktu widzenia. potrafi wykorzystać wiedzę do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk w zakresie reklamy i formułować na tej podstawie własne opinie,

U4: Potrafi wykorzystać wiedzę do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk z zakresu reklamy i formułować na tej podstawie własne opinie oraz realizacje.

U7: Potrafi przygotować wystąpienie i prace pisemne korzystając z wielości źródeł.


U8: Potrafi w oparciu o wiedzę przeprowadzić analizę i postawić diagnozę w stosunku do produktów reklamowych w ramach współczesnego pojęcia kultury wizualnej w obszarze oddziaływania reklamowego.


U10/11: Umie udzielić wstępnej porady w zakresie produktu reklamowego i jego psychologicznego oddziaływania w szerokim kontekście uwarunkowań w zakresie promocji kultury artystycznej nakierowanej na świadome uczestnictwo (bierne i czynne) z uwzględnieniem kwestii ekonomicznych, społecznych i politycznych.

U13: Ma podstawowe umiejętności językowe w zakresie rozumienia i wykorzystania pojęć dotyczących psychologii reklamy.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość wielorakości uwarunkowań związanych psychologią reklamy.

K2: Posiada umiejętność tłumaczenia, rozumienia i upowszechniania podstawowych zasad związanych z psychologią reklamy, potrafi animować społeczności i wyjaśniać zależności związane z manipulacyjnym działaniem psychologii reklamy.

K3:Wykazuje się samodzielnością i niezależnością własnych działań profesjonalnych w obszarze rynku reklamy.

K4: Posiada wyrobioną umiejętność i potrzebę ciągłego kształcenia

K9: przestrzega podstawowych norm prawa autorskiego.


Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem wielości metod dydaktycznych, jednak ze względu na specyfikę kierunku prowadzą one do zastosowania metody eksponującej jako podstawowej metody umożliwiającej wyodrębnienie problemu, zagadnienia, cechy prymarnej, w strumieniu zdarzeń kulturowych i w związku z tym prowadzącej do możliwości wizualizacji wiedzy.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama

- inscenizacja

- pokaz

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- doświadczeń

- giełda pomysłów

- obserwacji

- projektu.Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot ograniczony jest do 30 godzin, na których zrealizowane zostaną zagadnienia związane z rolą psychologii reklamy w sztuce i jej rynkowym oddziaływaniem.

Pełny opis:

W trakcie wykładów zostają omówione podstawowe zasady działania psychologii reklamy. Studenci zapoznają się z:

- krotką historią reklamy do końca XIX wieku,

- „erami” reklamowymi w XX i XXI wieku,

- podstawowymi zasadami psychologicznymi determinującymi potencjalnie skuteczny przekaz reklamowy,

- zasadą narracji jako „snucia opowieści” w przekazie i konstrukcji współczesnego przekazu reklamowego,

- dokonają praktycznej realizacji przekazu reklamowego w oparciu o w/w zasadę z zastosowaniem jungowskiej archetypicznej narracji.

Literatura:

Krzysztof Albin, Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 1996.

Michael R. Solomon, Zachowanie i zwyczaje konsumentów, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2006.

Andrzej Kisielewski, Sztuka i reklama, Trans Humana, Białystok 1999.

David Ogilvy, Ogilvy o reklamie, Studio Emka, Warszawa 2008.

Dominika Maison, Artur Noga-Bogomilski, red., Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Dariusz Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Judith Williamson, Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising, Marion Boyars, London & New York 1998.

Courtland L. Bovée, William F. Arens, Contemporary Advertising, Irwin, Homewood, Illinois 1989.

Stéphane Pincas, Marc Loiseau, Historia reklamy, Wydawnictwo Taschen, Kolonia 2009.

Philip Kotler, Marketing, Wydawnictwo Rebis, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

- kolokwium polegające na wizualizacji wiedzy

- aktywność

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie realizacji dzieła będącego wizualizacją wiedzy.

ndst – 0-60 pkt (…%)

dst- 61-70 pkt (…%)

dst plus- 71-75 pkt (…%)

db- 76-85 pkt (…%)

db plus- 86-90 pkt (…%)

bdb- 91-100 pkt (…%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski
Prowadzący grup: Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski
Prowadzący grup: Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski
Prowadzący grup: Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)