Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychofizjologia Widzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PWI-2Z-Sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychofizjologia Widzenia
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - malarstwo (dm)- Malarstwo sztalugowe
Przedmioty obowiązkowe-2 rok sem. zimowy. malarstwo (dm)-Malarstwo w architekturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, wykłady, konsultacje indywidualne i grupowe

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, przygotowanie się do zajęć

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta i przygotowanie realizacji plastycznych/prac semestralnych w ramach egzaminu

Łącznie: 60godz. (2 pkt ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: zna terminologię sztuk plastycznych w zakresie psychofizjologii widzenia K_W01

W 2: ma uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk i przemian w sztukach plastycznych ze świadomością logiki zmian uwzględniających percepcyjne możliwości człowieka K_W03

W 3: ma podstawową wiedzę z zakresu percepcji wzrokowej, ze szczególnym uwzględnieniem przemian i uwarunkowań w sztukach wizualnych K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie podejmować samodzielnie decyzje w procesie tworzenia prac plastycznych na tematy związane z psychologicznymi uwarunkowaniami widzenia K_U03

U2: posiada umiejętność rozwiązywania zadań twórczych umożliwiają swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej K_U08

U 3: analizuje etyczne i humanistyczne wartości sztuki K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: ma świadomość poziomu wiedzy z zakresu psychofizjologii widzenia oraz pozytywne nastawienie do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji K_K01

K 2: ma zdolność krytycznej oceny otaczającej rzeczywistości wizualnej oraz umiejętność autokrytycyzmu wobec własnej wiedzy z zakresu percepcji widzenia i własnej pracy twórczej K_K04


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot psychologia widzenia ma celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za odbiór informacji wizualnej z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego odbiorcy.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu dostarczana jest wiedza oraz analizowane są mechanizmy percepcyjne odpowiedzialnymi za odbiór informacji wizualnej. Omawiane są także uwarunkowania fizjologiczne, anatomiczne, osobowościowe wpływające na proces widzenia. Analizowany jest także rozwój świadomości wzrokowej w aspekcie historycznym. Dostarczana jest wiedza z zakresu formy plastycznej, która ważna jest w procesie percepcji i recepcji jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. W sposób szczególny nałożony jest nacisk na zjawiska barwne i świetlne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Gage, J. (2008). Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Kraków: UNIVERSITAS

Gage, J. (2010). Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, Kraków: UNIVERSITAS

Grabowska, A., Budohowska, W. (1992). Procesy percepcji, (W:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia ogólna. Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji (9-57), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Itten J. (2015). Sztuka barwy. Wydawnictwo d2d.pl

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN

Popek, S. (1999). Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rzepińska, M. ( 1989). Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. I, t. II, Warszawa: Wydawnictwo ,,Arkady’’

Zausznica A. (2012). Nauka o barwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność (obecność na zajęciach, zaangażowanie na zajęciach): U2,U3, K1

- egzamin ustny W1,W2,W3, U,1,U2, K1,K2

Kryteria oceniania:

Wykład : zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu ustnego opartego na prezentacji

prac plastycznych realizujących wybrane zagadnienia związane z percepcją wzrokową

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Łowkajtis
Prowadzący grup: Dominika Łowkajtis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

psychofizjologia widzenia, ma celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za percepcję wizualną z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego odbiorcy.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu, na bazie klasycznych i współczesnych koncepcji i teorii percepcji dostarczana jest wiedza z zakresy psychologii widzenia. Analizowany jest także rozwój świadomości wzrokowej w aspekcie historycznym. Dlatego analizowane są mechanizmy percepcyjne odpowiedzialne za odbiór informacji wizualnej. Omawiane są uwarunkowania fizjologiczne, anatomiczne, osobowościowe wpływające na proces widzenia. Eksponowane są konsekwencje związane z funkcjonowaniem analizatora wzrokowego dla procesu informacji wizualnej i tworzenia jakości wizualnych. Podkreślany jest relatywizm odbioru informacji wizualnej w tym uwarunkowania wewnętrzne (np. wpływ: emocji, doświadczenia, myślenia, wiedzy na odbiór treści obrazów) oraz zewnętrznych (kontekst wizualny i znaczeniowy).

Dostarczana jest także wiedza z zakresu formy plastycznej, która ważna jest w procesie percepcji i recepcji jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. Stąd przedstawiane są mechanizmy psychologiczne odpowiedzialne za spostrzeganie przestrzeni, linii, bryły, faktury, barwy, światła, ruchu, układu, jak również percepcja tych jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. W sposób szczególny nałożony jest nacisk na zjawiska barwne i świetlne.

Literatura:

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Bagiński D. (2021), Obraz. Zagadka wzrokowa. Lublin: Vide

Belting H. (2012), Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Kraków: UNIVERSITAS.

Boehm G. (2006), O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów. Kraków: UNIVERSITAS.

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Grabowska, A. Budohowska, W. (1992). Procesy percepcji, (W:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia ogólna. Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji (9-57), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Masland R. (2020), Czego oczy nie widzą. Jak wzrok kształtuje nasze myśli, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie

Mirzoeff N. (2016) Jak zobaczyć świat, Warszawa: Wydawnictwo Karakter

Mitchwell, W.J.T. (2013). Czego chcą obrazy, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN

Nęcka E, Orzechowski J. Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zimbardo P., Johnson R., McCann V. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Struktura i funkcje świadomości. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, s. 3 - 79

Literatura o barwie:

Evans G. (2017). Historia kolorów. Tajemniczy świat barw, Warszawa: Wyd. Bellona

Gage, J. (2008). Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Kraków: UNIVERSITAS

Gage, J. (2010). Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, Kraków: UNIVERSITAS

Hornung, D. (2009). Kolor. Kurs dla artystów i projektantów, Kraków: UNIVERSITAS

Itten, J. (2015). Sztuka barwy, Kraków

Matela L. (2021). Sekrety terapii kolorami, Katowice: Wydawnictwo KOS

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN

Pastuszak, W. (2000). Barwa w grafice komputerowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Popek, S. (1999). Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Zausznica, A. (2012), Nauka o barwie, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN

Rzepińska, M. ( 1989). Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. I, t. II, Warszawa: Wydawnictwo ,,Arkady’’

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)