Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia widzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PWI-AW-1Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia widzenia
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem zimowy Architektura wnętrz s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, wykłady, konsultacje indywidualne i grupowe

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, przygotowanie się do zajęć

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta i przygotowanie realizacji plastycznych/prac semestralnych w ramach egzaminu

Łącznie: 60godz. (2 pkt ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna terminologię i posiada podstawową wiedzę w zakresie psychologii widzenia i teorii formy wizualnej w kontekście zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej

W2: posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu percepcji wzrokowej (podstawy anatomiczne, fizjologiczne) oraz wpływu uwarunkowań osobowościowych na odbiór, interpretację i proces tworzenia informacji wizualnej

W3: ma świadomość związku procesu percepcji i recepcji jakości wizualnej oraz formy plastycznej


(K_W 14, K_W15,K_W18, K_W24).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: rozpoznaje i klasyfikuje mechanizmy odpowiedzialne za odbiór informacji wizualnej

U2: rozpoznaje, omawia, interpretuje zjawiska wizualne związane z percepcją wzrokową

U3: rozpoznaje i nazywa czynniki psychologiczne i kulturowe wpływające na odbiór informacji wzrokowej

U4: potrafi podejmować samodzielne decyzje związane z projektowaniem i realizowaniem ćwiczeń z zakresu percepcji wzrokowej

U5: wykorzystuje różne techniki i potrafi przygotować własną dokumentacje wizualną prac plastycznych wykonanych w ramach prowadzonych zajęć


(K_U17, K_U20, K_U23)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K 1: ma świadomość swoich umiejętności formalnych i wiedzy z percepcji, dlatego też rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia.

K 2: potrafi realizować własne koncepcje plastyczne za pomocą języka wizualnego realizującego zagadnienia percepcji wizualnej

K 3: posiada umiejętność krytycznej oceny dzieła plastycznego

(K_K01, K_K07, K_K 09)


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny).
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot psychologia widzenia ma celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za odbiór informacji wizualnej z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego odbiorcy.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu dostarczana jest wiedza oraz analizowane są mechanizmy percepcyjne odpowiedzialnymi za odbiór informacji wizualnej. Omawiane są także uwarunkowania fizjologiczne, anatomiczne, osobowościowe wpływające na proces widzenia. Analizowany jest także rozwój świadomości wzrokowej w aspekcie historycznym. Dostarczana jest także wiedza z zakresu formy plastycznej, która ważna jest w procesie percepcji i recepcji jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. W sposób szczególny akcentowane są zjawiska związane z bryłą jako ograniczony obszar przestrzenny wraz z powierzchnią ograniczającą.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Grabowska, A., Budohowska, W. (1992). Procesy percepcji, (W:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia ogólna. Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji (9-57), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność (obecność na zajęciach, zaangażowanie na zajęciach):W3,U1,U2,U3

- ocena prac śródsemestralnych: W1,W2,W3, U,1,U2, U3,U4,U5, K1,K2,K3,

- egzamin ustny - omówienie zagadnień związanych z percepcją na podstawie wykonanych prac do 3 wybranych tematów realizowanych w trakcie wykładu

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji i analizy wybranych prac plastycznych realizujących wybrane zagadnienia związane z percepcją wzrokową (K_W 14, K_W15,K_W18, K_W24, K_U17, K_U20, K_U23,K_K01, K_K07, K_K 09)

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska
Prowadzący grup: Dominika Łowkajtis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot psychologia widzenia ma celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za odbiór informacji wizualnej z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego odbiorcy.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu dostarczana jest wiedza oraz analizowane są mechanizmy percepcyjne odpowiedzialnymi za odbiór informacji wizualnej. Omawiane są także uwarunkowania fizjologiczne, anatomiczne, osobowościowe wpływające na proces widzenia. Analizowany jest także rozwój świadomości wzrokowej w aspekcie historycznym. Dostarczana jest także wiedza z zakresu formy plastycznej, która ważna jest w procesie percepcji i recepcji jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. W sposób szczególny akcentowane są zjawiska związane z bryłą jako ograniczony obszar przestrzenny wraz z powierzchnią ograniczającą.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 realizowane są w trybie zdalnym za pośrednictwem Teams. Kody do spotkań prowadzący wysyła studentom przez pocztę Usosmail.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot psychologia widzenia ma celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za odbiór informacji wizualnej z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego odbiorcy.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu dostarczana jest wiedza oraz analizowane są mechanizmy percepcyjne odpowiedzialnymi za odbiór informacji wizualnej. Omawiane są także uwarunkowania fizjologiczne, anatomiczne, osobowościowe wpływające na proces widzenia. Analizowany jest także rozwój świadomości wzrokowej w aspekcie historycznym. Dostarczana jest także wiedza z zakresu formy plastycznej, która ważna jest w procesie percepcji i recepcji jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. W sposób szczególny akcentowane są zjawiska związane z bryłą jako ograniczony obszar przestrzenny wraz z powierzchnią ograniczającą.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 realizowane są w trybie zdalnym za pośrednictwem Teams. Kody do spotkań prowadzący wysyła studentom przez pocztę Usosmail.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot psychologia widzenia ma celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za odbiór informacji wizualnej z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego odbiorcy.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu dostarczana jest wiedza oraz analizowane są mechanizmy percepcyjne odpowiedzialnymi za odbiór informacji wizualnej. Omawiane są także uwarunkowania fizjologiczne, anatomiczne, osobowościowe wpływające na proces widzenia. Analizowany jest także rozwój świadomości wzrokowej w aspekcie historycznym. Dostarczana jest także wiedza z zakresu formy plastycznej, która ważna jest w procesie percepcji i recepcji jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. W sposób szczególny akcentowane są zjawiska związane z bryłą jako ograniczony obszar przestrzenny wraz z powierzchnią ograniczającą.

Literatura:

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Bagiński D. (2021), Obraz. Zagadka wzrokowa. Lublin: Vide

Belting H. (2012), Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Kraków: UNIVERSITAS.

Boehm G. (2006), O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów. Kraków: UNIVERSITAS.

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Grabowska, A. Budohowska, W. (1992). Procesy percepcji, (W:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia ogólna. Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji (9-57), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Masland R. (2020), Czego oczy nie widzą. Jak wzrok kształtuje nasze myśli, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie

Mirzoeff N. (2016) Jak zobaczyć świat, Warszawa: Wydawnictwo Karakter

Mitchwell, W.J.T. (2013). Czego chcą obrazy, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN

Nęcka E, Orzechowski J. Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zimbardo P., Johnson R., McCann V. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Struktura i funkcje świadomości. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, s. 3 - 79

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)