Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zasady Projektowania Witrażu i Malarstwa Ściennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PWM-2Z-Sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zasady Projektowania Witrażu i Malarstwa Ściennego
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - malarstwo (dm)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zajęcia obowiązkowe na kierunku malarstwo - zainteresowanie dziedziną makarstwa w architekturze i witrażem

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

45 godzin dydaktycznych kontaktowych (2pkt. ECTS) + 30 godzin praca własna (1 pkt. ECTS) - Razem można otrzymać 3 pkt. ECTS

W związku z pandemią może zaistnieć sytuacja, że zajęcia odbywać się będą w trybie online lub w trybie hybrydowym. A tym samym będą musiały ulec modyfikacji metody nauczania.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 zna terminologię sztuk plastycznych i posiada wiedzę w zakresie obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania zagadnień artystycznych właściwych dla kierunku studiów i specjalności


K_W02 poszerza i uzupełnia wiedzę w zakresie technik i technologii z dyscyplin artystycznych wchodzących w skład specjalności (i dyscyplin pokrewnych)


K_W03 ma uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk i przemian w sztukach plastycznych ze świadomością logiki zachodzących przemian w sztuce (w szczególności w dyscyplinach artystycznych z zakresu kierunku studiów i specjalności)


K_W04 rozumie wzajemne relacje pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego kierunku studiów

- umie wykorzystać te wiedzę dla własnego rozwoju artystycznego

AJA_W04

(odpowiednik A2_W11)


K_W05 opiera własną, oryginalną twórczość artystyczną na ugruntowanej wiedzy z zakresu historii i tradycji sztuk pięknych


K_W06 ma podstawową wiedzę z zakresu historii filozofii i estetyki oraz socjologii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem przemian i uwarunkowań kulturowych w sztukach wizualnych


K_W07 dysponuje wiedzą umożliwiającą formułowanie założeń ideowych i formalnych (własnej) postawy twórczej, pozwalającą na autoanalizę twórczych dokonań, (w ramach kierunku studiów i specjalności)


K_W08 ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań swobodnej i niezależnej kreacji artystycznejEfekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 obserwuje i kreatywnie przedstawia rzeczywistość postrzeganą i odczuwaną prezentując opanowanie środków

K_U02 ma zdolność proponowania i realizacji projektów z zakresu dyscyplin wchodzących w skład kierunku studiów i specjalności

K_U03 umie podejmować samodzielne decyzje w procesie tworzenia prac artystycznych z zakresu kierunku studiów i specjalności

K_U04 posiada umiejętność kreatywnego eksperymentowania w zakresie technik kierunkowych

K_U05 umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

K_U06 ma zdolność prowadzenia negocjacji i organizowania prac zespołowych, potrafi pokierować zespołem i realizować wspólne cele

K_U07 umie zaproponować i opracować cechy indywidualne wypowiedzi artystycznej – ma umiejętność właściwego doboru środków formalnych dla uzyskania jedności cech formalnych i artystycznych w zakresie kierunku studiów i specjalności

K_U08 posiada umiejętność rozwiązywania zadań twórczych umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

K_U09 analizuje etyczne i humanistyczne wartości sztuki

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych dotyczących różnych aspektów sztuki (w szczególności w zakresie kierunku studiów )

K_U11 Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin i dyscyplin sztuki właściwych dla kierunku studiów na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

K_U12 potrafi kompetentnie i odpowiedzialnie zabrać głos na forum publicznym, lub przygotować dłuższe wystąpienie, na tematy związane z kulturą i sztuką
interpretuje poprawnie oddziaływanie architektury w celu z

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość poziomu wiedzy i własnych umiejętności oraz pozytywne nastawienie do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i potrafi przekazać taką postawę innym


K_K02 jest kompetentny w podejmowaniu wyzwań twórczych i zawodowych – wytrwale realizuje indywidualne i zespołowe działania w zakresie pracy twórczej


K_K03 ma zdolność prowadzenia negocjacji i organizowania prac zespołowych, potrafi nimi kierować i zachęcić do zespołowej ich realizacji


K_K04 ma zdolność krytycznej oceny otaczającej rzeczywistości

wizualnej oraz umiejętność autokrytycyzmu wobec własnej postawy twórczej


K_K05 posiada popartą doświadczeniem zdolność komunikowania się z otoczeniem i współpracownikami, umiejętność nawiązywania kontaktów z odbiorcą prac artystycznych oraz zdolności integracyjne w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych


K_K06 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego mikro i makroregionu


K_K07 posiada świadomość ochrony własności intelektualnej i zna zasady postępowania w życiu zawodowym artysty plastyka AJA_K06

(odpowiednik AJA_K06)


Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, ćwiczenia z zakresu technicznego projektowania, ćwiczenia z zakresu inwentaryzacji i pomiarów bezpośrednio na obiektach, realizacje

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot Zasady Projektowania Witraży i Malarstwa Ściennego jest realizowany w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia, realizowane pod kierunkiem prowadzącego, dają studentowi podstawową wiedzę z zakresu projektowania witraży i malarstwa ściennego w przestrzeniach architektonicznych oraz podstawową wiedzę na temat technicznego sporządzania projektów.

Pełny opis:

Przedmiot Zasady Projektowania Witrażu i Malarstwa Ściennego realizowany jest przez wykonywanie ćwiczeń w celu:

podstawowej wiedzy z zakresu projektowania malarstwa w architekturze oraz praktycznego doświadczenia z zakresie technicznego sporządzania dokumentacji.

- Zaznajomienie się z podstawami zasad komponowania witrażu, malarstwa ściennego i technik pokrewnych w przestrzeni architektonicznej.

- Umiejętność zastosowania poprawnej analizy najważniejszych cech architektoniczno- przestrzennych i warunków ekspozycyjnych w celu doboru najwłaściwszego charakteru i tematu projektu oraz najtrafniejszej drogi projektowej.

- Poznanie w sposób teoretyczny i empiryczny etapów postępowania projektowego.

- Nabycie umiejętności technicznych realizacji poszczególnych etapów projektowych, wraz umiejętnością programowania realizacji z umiejętnością obliczania potrzebnych materiałów i czasu realizacji.

Ćwiczenia rozpoczynają się teoretycznym wprowadzeniem w problematykę postawionego zadania i wskazówkami do jego poprawnej realizacji.

W trakcie realizacji ćwiczenia student otrzymuje indywidualne korekty i sugestie prowadzące go do pozytywnego rezultatu.

Realizowane bloki tematyczne:

- Ogólne teoretyczne wprowadzenie w zagadnienie zasad projektowania witrażu i malarstwa ściennego w oparciu o analizę dzieł historycznych i współczesnych zakresie malarstwa w architekturze.

- Plastyczna warstwowa analiza formalna dokonywana na wybranych omawianych przykładach poprzez cofanie etapów.

- Realizacja - projekt – decyzja – uwarunkowania decyzji.

- Znaczenie uwarunkowań architektonicznego takich jak: charakter, styl, miejsce, usytuowanie, wielkość, jakość światła, technika, istota tematu.

- Poznanie poprzez realizację własnego projektu drogi projektowej (etapy postępowania projektowego z uwzględnieniem wszelkich uwarunkowań i rygorem postępowania projektowego) od szkicu i zapisu koncepcji, przez projekty linearne, walorowe i kolorze do kartonów i szablonów w skali 1:1.

- Nabycie technicznych umiejętności wykonania wszystkich etapów projektowania oraz wiedzy z zakresu prac przygotowawczych do realizacji w tym obliczania ilości materiałów, przybliżonego czasu realizacji.

Literatura:

Władysław Ślesiński – Techniki malarskie. Spoiwa mineralne. Arkady, W-wa 1983

Władysław Ślesiński – Konserwacje zabytków sztuki, Rzemiosło Artystyczne T.3. Arkady, W-wa 1995

Teofil Prezbiter – Diversarum atrium schedula średniowieczny zbiór o sztukach rozmaitych

Dorothea Forstner OSB – Świat symboli Chrześcijańskich, Instytut wydawniczy PAX W-wa 1990

Tadeusz Adamowicz - Witraże Fryburskie Józefa Mehoffera Ossolineum, Wrocław 1982

Pere Valldeperez Witraż, Projektowanie i Realizacje, Arkady 2001

Jan Samek – Polskie Rzemiosło Artystyczne – Średniowiecze, PWN, Warszawa 2000

Carla Cerutti, Attilia Dorigano – Szkło XV-XX wieku, Amber

Laura Lushington, The Bible In Stained Glass, Biblie Society London 1990

Linette Wrigley – Modern Gebrandschilderd Glass, Atrium

John Pile – Historia wnętrz

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

Studenci po zakończeniu zajęć semestralnych uzyskują zaliczenie w skali ocen 2 do 5 oraz od 0 do 3 punktów ETCS.

Zaliczenie semestru odbywa się w pracowni w obecności wszystkich studentów grupy i połączone jest z omówieniem prezentowanych przez poszczególnych studentów zrealizowanych ćwiczeń.

Kryteria oceny:

Techniczna poprawność projektów, czytelność i estetyka, wnikliwość analiz i opisów, oryginalność pomysłów i poprawność plastyczna.

umiejętne wykorzystanie dostępnych materiałów, wzbogacenie projektów o wersję elektroniczną.

Uwaga: Zaliczenie przedmiotu jest niezbędnym warunkiem do kontynuacji nauki w pracowni witrażu i w pracowni malarstwa ściennego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Rochecki
Prowadzący grup: Kazimierz Rochecki, Anna Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Rochecki
Prowadzący grup: Adam Kaźmierczak, Kazimierz Rochecki, Anna Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Rochecki
Prowadzący grup: Igor Datkiewicz, Kazimierz Rochecki, Anna Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)