Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Realizacje audio i wideo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-RAV-3L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Realizacje audio i wideo
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu „Animacja komputerowa ”

Podstawowa znajomość obsługi programu do edycji dwuwymiarowej grafiki cyfrowej (Adobe Photoshop) oraz znajomość podstaw montażu obrazu wideo Adobe After Effects

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

45 godz. – godziny kontaktowe (zajęcia w pracowni komputerowej lub w studio telewizyjnym) 1,5 pkt

Praca własna studenta:

15 godz. - czas na pogłębianie wiedzy na temat multimediów, oglądanie filmów, udział w wystawach, festiwalach, pokazach itp. Czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zaliczenia 0,5 pkt

Razem – 60 godz. i 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01: Dysponuje podstawową wiedzą na temat zastosowania multimediów w twórczości artystycznej i sztukach wizualnych. H2A_W01 S2A_W01

K_W02: Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej oraz technicznych możliwości w sztuce wykorzystującej multimedia. A2A_W08

K_W02: Posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2A_W08

K_W04: Posiada podstawową wiedzę o powiązaniach sztuk wizualnych z innymi dyscyplinami, z psychologią i kategoriami estetycznymi, samodzielnie rozwija wiedzę związaną ze sztuką multimediów oraz zna publikacje związane z tym zagadnieniem.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U02: Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2A_U12

K_U06: Posiada podstawowy zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych w technologiach cyfrowych (potrafi poprawnie nagrać materiał wideo, potrafi zgrać materiał i poprawnie dobrać kompresje, potrafi zmontować film i opracować technicznie obraz, potrafi udźwiękowić film, potrafi nadawać efekty i stylizacje, potrafi łączyć techniki wideo, potrafi tworzyć własne realizacje wideo, potrafi tworzyć realizacje poprawne technicznie, na odpowiednie urządzenia projekcyjne). A2A_U16

K_U07: Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji ruchomego obrazu, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności.

Poszerza swoje umiejętności warsztatowe, by w przyszłości realizować autorskie projekty.

Samodzielnie podejmuje działania służące jego dalszemu rozwojowi A2A_U17

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01: Rozwija wrażliwość artystyczną, by w przyszłości przełożyć nabytą wiedzę i doświadczenie na pola o charakterze społecznym, rozwija umiejętność krytycznej oceny. A2A_K04 H2A_K03 S2A_K03

K_K04: Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich rozwijania A2A_K01 H2A_K01 S2A_K01 S2A_K05 S2A_K06

K_K08: Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się. Potrafi zaprezentować stworzony film w grupie A2A_K05

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach nie większych niż 12 osób pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędnego w odniesieniu do charakteru przedmiotu.

Każde nowe zadanie poprzedzone jest pokazem materiału ilustracyjnego i dyskusją ze studentami na ten temat.

Każdy ze studentów ma dostęp do komputera, studenci poznają narzędzia dostępne w programach do edycji cyfrowego obrazu, dzięki którym będą mogli zrealizować ćwiczenie poprzez metodę warsztatową, wykonując zadania przygotowane przez prowadzącego.

Podczas zajęć, studenci wykorzystują poznane narzędzia w pracy nad własnymi projektami, które są odpowiedzią na zadane tematy.

Poziom trudności ćwiczeń stopniowo wzrasta, dzięki czemu studenci coraz swobodniej korzystają ze stosowanego programu do realizacji multimedialnych.

Prowadzący konsultuje i nadzoruje indywidualnie projekt każdego ze studentów sugerując i wyjaśniając najlepsze sposoby do osiągnięcia danego efektu.

Studenci realizują swoje zadania w pracowni komputerowej oraz w studiu telewizyjnym.

Realizacja zadań przewidzianych w programie odbywa się indywidualnie, z wyjątkiem ćwiczeń, które są nastawione na współpracę i podejmowanie odpowiednich ról.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot „Realizacje audio i wideo” służy rozwijaniu umiejętności tworzenia ruchomych obrazów, technik animacji oraz realizacji audiowizualnych. Obejmuje również pracę z kamerą, cyfrowe przetwarzanie obrazu, montaż i udźwiękowienie filmów oraz działania mające na celu wypracowanie umiejętności wykorzystywania mediów w twórczości artystycznej, jak również łączeniu technik cyfrowych z innymi dziedzinami plastycznymi.

Pełny opis:

Przedmiot „Realizacje audio i wideo” ma za zadanie inspirować do realizacji artystycznych z wykorzystaniem multimediów oraz przygotowywać do pracy artystycznej, rozwijać zdobyte umiejętności warsztatowe w celu wykonywania prac multimedialnych na wysokim poziomie zarówno technicznym, jak i artystycznym.

Zajęcia obejmują pracę z kamerą wideo, pracę w studiu telewizyjnym z uwzględnieniem zasad operowania kamerą, światła i montażu. Zadania obejmują również cyfrowe przetwarzanie obrazu, efekty, montaż i udźwiękowienie filmów.

Zajęcia przygotowuje studenta do profesjonalnych autorskich realizacji audiowizualnych, pracy zawodowej, twórczości artystycznej, komercyjnej i zastosowania multimediów w innych dziedzinach twórczości artystycznej.

Treści programowe:

· Operowanie kamerą

· Techniki przekształcania obrazu wideo

· Montaż wideo

· Techniki łączone

Formy realizacji:

Ćwiczenia z kamera wideo w grupach lub indywidualne mające na celu przygotowanie materiału wideo

Ćwiczenia w studio na green screenie z uwzględnieniem oświetlenia

Ćwiczenia z montażu i obróbki cyfrowej obrazu wideo, nauka programu Adobe Premiere

Ćwiczenia mające na celu rozwijanie kreatywności i plastyki w realizacjach wideo

Ćwiczenia z dźwiękiem, tworzenie podkładów muzycznych, udźwiękowienie realizacji

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu edycji obrazu cyfrowego, montażu audio i wideo, technik operowania kamerą.

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji, multimediów i sztuki współczesnej;

Opracowania multimedialne (CD-ROM, DVD) z zakresu sztuki, edukacji, nauki, techniki;

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych najczęściej w obecności grupy zaliczeniowej.

obecność na zajęciach, aktywne w nich uczestnictwo (K_K04, K_K08)

wykonanie przez studenta ćwiczeń na poszczególnych zajęciach (K_U06)

wykonanie prac końcowych sprawdzających wiedzę i umiejętności studenta (K_U07, K_K08)

Kryteria oceniania:

uczestnictwo w zajęciach, zaangażowanie w realizacje (K_K04)

umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i kreatywne jej wykorzystanie (K_W01, K_W02, K_W04)

poprawność techniczna wykonanych ćwiczeń (K_U06)

rozwój indywidualnych zdolności studenta w oparciu o zdobytą wiedzę w praktyce (K_W04, K_K01, K_K04)

umiejętność zastosowania własnych umiejętności plastycznych w realizacjach komputerowych (K_U02, K_U06, K_K01)

kreatywność , oryginalność pracy, dojrzałość, artyzm (K_U07)

nowatorskie ujęcie treści - umiejętność odniesienia swojej pracy do panujących trendów, schematów, konkurencyjnych przedstawień. (K_W01, K_W02, K_W04)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Chilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Chołaścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Chołaścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)