Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-Rys-AW-3L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0210) Sztuka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rysunek
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok sem. letni- Architektura wnętrz-SJ
Przedmioty obowiązkowe 3 rok sem letni Architektura wnętrz s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30 godzin - ćwiczenia (godziny kontaktowe).

2. 30 godzin - praca własna (godziny niekontaktowe)

- praca domowa utrwalająca studiowane zagadnienia rysunkowe.

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza

Student


K_W01: posiada wiedzę dotyczącą uwarunkowań,

technicznych i technologicznych dla realizacji

zadań rysunkowych

K_W02: posiada wiedzę na temat materiałów i narzędzi

służących do rysowania

K_W03: posiada wiedzę dotyczącą przechowywania

i oprawiania rysunków

K_W04: posiada wiedzę dotyczącą anatomii człowieka

konieczną do tworzenia rysunków postaci

człowieka

K_W05: dysponuje wiedzą na temat rysunku

i jego związków z innymi dyscyplinami sztuki

K_W06: rozpoznaje i rozumie złożoność zagadnień

stylistycznych rysunku

K_W07: wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji

pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi

aspektami rysunku

K_W08: Zna zasady i warunki niezbędne do tego,

aby wypowiedź artystyczna stała się

komunikatywna i istotna dla odbiorcy


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności

Student:

K_U01: posiada umiejętności umożliwiające obrazowanie

natury i własnych koncepcji projektowych

K_U04: potrafi wykorzystać nabytą wiedzę o anatomii

człowieka konieczną do tworzenia obrazu postaci

K_U03: potrafi zastosować wiedzę pochodzącą z obserwacji

i wiadomości o technikach rysunku do obrazowania

K_U04: potrafi rozpoznawać i wykorzystywać tradycyjne

style i techniki rysunku

K_U05: potrafi przygotować dokumentację swojej twórczości

rysunkowej

K_U06: tworzy prace rysunkowe komunikatywne

dla odbiorcy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje społeczne

Student:

K_K01: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K02: posiada umiejętność krytycznej oceny

K_K03: potrafi komunikować się z odbiorcami dzieł sztuki

tworząc pola do dyskusji, edukacji i wzajemnego

inspirowania się

Metody dydaktyczne:

omówienie tematu, ćwiczenie, korekta

Skrócony opis:

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

umiejętność wyznaczania proporcji

znajomość zasad perspektywy

dobór określonych środków wyrazu w tworzeniu obrazu oraz funkcja deformacji

umiejętne komponowanie

trafne rysunkowe wyznaczanie pola operacyjnego

świadomość różnic w obrazowaniu rzeczy, bazująca na tym co się widzi albo na tym co się wie

rysunek jako podstawowa forma zapisu własnych doznań i przemyśleń, pomysłów twórczych (pierwszy zapis)

rysunek jako ważna forma porozumiewania się z inną osobą (komunikat przekazujący informację)

rysunek jako odrębne medium w sztuce pozwalające na pełną wypowiedź artystyczną

rysunek dyscyplinujący myślenie i obnażający umiejętności, pokazujący autorowi dystans między wyobrażeniem a realizacją, stymulujący ciągły rozwój.

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa

Ernst H. Gombrich, Sztuka i złudzenie

Literatura zalecana (uzupełniająca)

Wasyl Kandynski, Punkt i linia a płaszczyzna

Ernst H. Gombrich Zmysł porządku

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

zaliczenie każdego semestru polega na przeglądzie

realizowanych prac i krytycznym ich omówieniu

na ocenę składa się: obecność na zajęciach,

zaangażowanie i aktywność, poziom rozumienia

realizowanych zadań, ocena koncepcji i umiejętności

tworzenia oryginalnych rozwiązań,

stopień samodzielności wykonania ćwiczenia,

umiejętność formułowania i prezentacji założeń

artystycznych, biegłość techniczna i manualna,

umiejętność korzystania z materiałów i technologii oraz opanowanie warsztatu

K_W06, K_W08, K_U01, K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Borcz
Prowadzący grup: Andrzej Borcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

umiejętność wyznaczania proporcji

znajomość zasad perspektywy

dobór określonych środków wyrazu w tworzeniu obrazu oraz funkcja deformacji

umiejętne komponowanie

trafne rysunkowe wyznaczanie pola operacyjnego

świadomość różnic w obrazowaniu rzeczy, bazująca na tym co się widzi albo na tym co się wie

rysunek jako podstawowa forma zapisu własnych doznań i przemyśleń, pomysłów twórczych (pierwszy zapis)

rysunek jako ważna forma porozumiewania się z inną osobą (komunikat przekazujący informację)

rysunek jako odrębne medium w sztuce pozwalające na pełną wypowiedź artystyczną

rysunek dyscyplinujący myślenie i obnażający umiejętności, pokazujący autorowi dystans między wyobrażeniem a realizacją, stymulujący ciągły rozwój.

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Zajęcia zdalne po 30 godz. dla każdej grupy.

Posiadanie podstawowych narzędzi do rysunku.

Każda praca wykonana na zajęciach w ramach godzin kontaktowych powinna być opisana (podpis autora, podpis prowadzącego, data wykonania pracy).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Otwinowski
Prowadzący grup: Paweł Otwinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

umiejętność wyznaczania proporcji

znajomość zasad perspektywy

dobór określonych środków wyrazu w tworzeniu obrazu oraz funkcja deformacji

umiejętne komponowanie

trafne rysunkowe wyznaczanie pola operacyjnego

świadomość różnic w obrazowaniu rzeczy, bazująca na tym co się widzi albo na tym co się wie

rysunek jako podstawowa forma zapisu własnych doznań i przemyśleń, pomysłów twórczych (pierwszy zapis)

rysunek jako ważna forma porozumiewania się z inną osobą (komunikat przekazujący informację)

rysunek jako odrębne medium w sztuce pozwalające na pełną wypowiedź artystyczną

rysunek dyscyplinujący myślenie i obnażający umiejętności, pokazujący autorowi dystans między wyobrażeniem a realizacją, stymulujący ciągły rozwój.

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Zajęcia zdalne po 30 godz. dla każdej grupy.

Posiadanie podstawowych narzędzi do rysunku.

Każda praca wykonana na zajęciach w ramach godzin kontaktowych powinna być opisana (podpis autora, podpis prowadzącego, data wykonania pracy).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Otwinowski
Prowadzący grup: Paweł Otwinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

umiejętność wyznaczania proporcji

znajomość zasad perspektywy

dobór określonych środków wyrazu w tworzeniu obrazu oraz funkcja deformacji

umiejętne komponowanie

trafne rysunkowe wyznaczanie pola operacyjnego

świadomość różnic w obrazowaniu rzeczy, bazująca na tym co się widzi albo na tym co się wie

rysunek jako podstawowa forma zapisu własnych doznań i przemyśleń, pomysłów twórczych (pierwszy zapis)

rysunek jako ważna forma porozumiewania się z inną osobą (komunikat przekazujący informację)

rysunek jako odrębne medium w sztuce pozwalające na pełną wypowiedź artystyczną

rysunek dyscyplinujący myślenie i obnażający umiejętności, pokazujący autorowi dystans między wyobrażeniem a realizacją, stymulujący ciągły rozwój.

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Zajęcia zdalne po 30 godz. dla każdej grupy.

Posiadanie podstawowych narzędzi do rysunku.

Każda praca wykonana na zajęciach w ramach godzin kontaktowych powinna być opisana (podpis autora, podpis prowadzącego, data wykonania pracy).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)