Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek projektowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-RysPro-2L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rysunek projektowy
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 2 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uzdolnienia plastyczne i kreacyjne ukierunkowane na umiejętności wykorzystania w pracy projektowej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

210 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 7,0 pkt. (


Praca własna studenta:

180 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 6,0 pkt.

30 godz. – czas na przygotowanie się do czterech zaliczeń w formie otwartego przeglądu prac 1,0 pkt.

Razem - 420 godz. i 14 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: Dysponuje szczegółową wiedzą o sztuce mediów i sztukach wizualnych oraz zna miejsce edukacji wizualnej w systemie nauk. H2A_W01, S2A_W01

K_W03: Posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2_W12

K_W07: Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej. A2_W10, H2A_W06

K_W11: Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym. H2A_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11

K_U02: Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12

K_U03: Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię. A2_U13

K_U04: Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. A2_U14


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_U01: Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11

K_U02: Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12

K_U03: Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię. A2_U13

K_U04: Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. A2_U14


Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa, pokaz, wystawa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Rysunek zastosowań praktycznych w relacji do przyszłej samodzielnej pracy zawodowej (m.in. studiach graficznych, wydawnictwach, w szkolnictwie, ośrodkach edukacyjnych, galeriach, itp.)

Pełny opis:

Realizacja podstawowych ćwiczeń związanych z umiejętnością posługiwania się rysunkiem odręcznym, technicznym i wektorowym w celu przedstawienia własnych koncepcji projektowych przy użyciu środków wynikających z pogłębionej analizy natury i fotografii oraz przy wykorzystaniu podstawowej wiedzy z zakresu warsztatu techniki komputerowej. Posługiwanie się programami graficznymi: Adobe Ilustrator, Photoshop i Corel Draw.

Literatura:

Przemysław Markiewicz, „Vademecum projektanta”

Huml, „Polska sztuka użytkowa”

Karl Teissig- "Techniki rysunku"

Ales Krejca- "Techniki sztuk graficznych"

Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej, WNT, Warszawa, 2006.

Wystawy, muzea, wyjazdy poznawczo – artystyczne,

Filmy, sympozja, sesje naukowe, warsztaty,

Gabinet sztuki, gabinet rycin – Biblioteka UMK

Czasopisma: „Architektura”, „Murator”, „Projekt”, „Domus”, „Graphis”, „Detail”, „Cree” itp.

Zasoby internetu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kolejnego semestru i roku studiów następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta projekty, realizacje i ćwiczenia określone szczegółowo w planach semestralnych. (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04)

Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych. (K_W01, K_W03, K_W07, K_W11)

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie dokumentacji w formie cyfrowej. (K_K05))

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łyszkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Łyszkowska, Martyna Rzepecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łyszkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Łyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)