Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Symulacje Komputerowe w Przestrzeni Architektoniczno-Rzeźbiarskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-SKP-4L-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Symulacje Komputerowe w Przestrzeni Architektoniczno-Rzeźbiarskiej
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. zimowy - rzeźba i działania przestrzenne (dm) obie specjalności
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość obsługi komputera oraz podstawowa wiedza na temat edycji komputerowej grafiki rastrowej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

45 godzin na V roku w semestrze 9, zaliczenie po 9 semestrze, ECTS 2. (2 punkty ECTS to w sumie 60 godzin, - 1 punkt to 30 godzin)

Godziny kontaktowe 60 godzin

Praca indywidualna studenta-30 godzin.

- przygotowanie materiałów do pracy nad cyfrową wizualizacją projektów struktur przestrzennych (3Ds MAX),

- obróbka materiałów graficznych i fotograficznych w programie do edycji grafiki rastrowej (Adobe Photoshop)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych dotyczącą szeroko rozumianego warsztatu artystycznego

K_W10 posiada wiedzę z zakresu aktualnych zjawisk artystycznych i rozumie potrzebę samodzielnego jej poszerzania

K_W16 ma szczegółową wiedzę w zakresie unikatowych, tradycyjnych i nowych technik i technologii rzeźbiarskich niezbędną do realizacji własnych projektów artystycznych jak i współpracy w interdyscyplinarnych zespołach konserwatorsko – rzeźbiarskich i architektoniczno - rzeźbiarskich

K_W17 posiada wiedzę z zakresu współczesnych technologii cyfrowych i informatycznych pozwalającą mu na: - projektowanie przestrzenne z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych - dokumentowanie i prezentacje własnych wypowiedzi artystycznych w postaci multimedialnej

K_W18 zna zasady i warunki niezbędne do tego ,aby wypowiedź artystyczna stała się komunikatywna i istotna dla odbiorcy

umiejętności

K_U05 umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U09 potrafi przygotować dokumentację swojej twórczości artystycznej

K_U11 jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach interdyscyplinarnych prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

K_U12 potrafi posługiwać się unikatowymi, tradycyjnymi oraz nowymi technikami i technologiami rzeźbiarskimi

K_U15 zna zasady i warunki niezbędne do tego ,aby wypowiedź artystyczna stała się komunikatywna i istotna dla odbiorcy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K02 jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K_K03 potrafi korzystać z wiedzy różnych dyscyplin naukowych poprzez możliwość korzystania z szerokiego wachlarza przedmiotów oferowanych przez uniwersytet

K_K06 posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez: - inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań - przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań - pracę w interdyscyplinarnych zespołach zwłaszcza w zakresie konserwatorsko – rzeźbiarskim i architektoniczno – rzeźbiarskim - integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych - prezentowanie skomplikowanych zadań i działań przestrzennych w przystępnej formie

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach nie większych niż 12 osób pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędnego w odniesieniu do charakteru przedmiotu.

Każde nowe zadanie poprzedzone jest pokazem materiału ilustracyjnego i dyskusją ze studentami na ten temat.

Każdy ze studentów ma dostęp do komputera, studenci poznają narzędzia dostępne w programach do edycji cyfrowego obrazu, dzięki którym będą mogli zrealizować ćwiczenie poprzez metodę warsztatową, wykonując zadania pokazane przez prowadzącego.

Podczas zajęć, studenci wykorzystują poznane narzędzia w pracy nad własnymi projektami, które są odpowiedzią na zadane tematy.

Poziom trudności ćwiczeń stopniowo wzrasta, dzięki czemu studenci coraz swobodniej korzystają ze stosowanego programu do realizacji multimedialnych.

Prowadzący konsultuje i nadzoruje indywidualnie projekt każdego ze studentów sugerując i wyjaśniając najlepsze sposoby do osiągnięcia danego efektu.

Studenci realizują swoje zadania w pracowni komputerowej ZPI lub UCNTN oraz w studiu telewizyjnym.

Realizacja zadań przewidzianych w programie odbywa się indywidualnie, z wyjątkiem ćwiczeń, które są nastawione na współpracę i podejmowanie odpowiednich ról.

Stosowane metody:

Eksponujące: pokaz

Podające: opis, pogadanka

Poszukujące: ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami programu komputerowego do wizualizacji: 3Ds Max. Wykorzystanie zdobytych umiejętności do zaprojektowania własnej aranżacji w przestrzeni wirtualnej 3D. Podczas realizacji projektu studenci rozwijają własna wyobraźnię przestrzenną pomocną w realizacji prac w 3D.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Podstawowe pojęcia związane z przestrzenia 3D

- podstawowe pojęcia z 3D;

- budowa interface'u i jego optymalizacja;

- korzystanie z pasków narzędzi i panela poleceń;

- interaktywne funkcje programu;

- sterowanie oknami widokowymi i ich konfiguracja;

2. Praca z plikami, importowanie i eksportowanie

- praca z plikami zawierającymi sceny;

- import plików dwg, obj i 3ds;

-opcje obsługi plików;

- uzyskiwanie dostępu do informacji;

3. Dostosowanie interfejsu do własnych potrzeb

- konfiguracja przycisków paneli, ścieżek dostępu;

- ustawienia preferencji;

4. Praca z obiektami

-tworzenie i edycja obiektów podstawowych;

- przegląd typów obiektów;

- podstawowe obiekty architektoniczne;

5. Zaznaczanie obiektów i ich właściwości

- selekcja obiektów;

- okna dialogowe;

- filtrowanie obiektów;

6. Przekształcanie obiektów

- przesuwanie, obracanie i przyciąganie obiektów;

- gizmo transformacji;

- środek obrotu;

- snapowanie (przyciąganie) obiektów;

-siatki konstrukcyjne;

7. Klonowanie i ustawienia obiektów

- kopiowanie obiektów funkcjami copy, instance i reference;

8. Grupowanie obiektów

-tworzenie grup;

-połączenia hierarchiczne;

-kontenery;

-relacje między obiektam

9. Podstawy modelowania

- typy modelowania 3D

podobiekty oraz obiekty pomocnicze;

- obiekty parametryczne;

- wektory normalne;

10. Modelowanie własnej sceny -sala wystawowa -interior

- ćwiczenie

11. Rysowanie i edycja obiektów 2D

- rysowanie w dwóch wymiarach;

12. Materiały, kamery i oświetlenie 3D

-właściwości materiału (kolor, tekstura itp.)

- edytor materiałów;

- shadery i ich modyfikacja;

- typy i operowanie kamerami;

- podstawowe techniki oświetlenia sceny

12. Renderowanie i postprodukcja

- parametry renderingu Scanline i Mental Ray

- okno render frame;

- postprodukcja w programie Adobe Photoshop;

Literatura:

Kelly L. Murdock, 3DS Max 2012. Biblia, Helion 2012

Kelly L. Murdock, 3DS Max 2010. Biblia, Helion 2010

Pasek Joanna, 3ds Max 2012. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2012

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

zaliczenie semestru i roku polega na zrealizowaniu przez studenta wyznaczonych mu zadań (K_W02, K_W07, K_U02, K_U03)

zaliczenie uwzględnia obecność na zajęciach, czynny udział w czasie trwania ćwiczeń oraz realizowanie poszczególnych zadań (K_K04)

zaliczenie polega na dyskusji w czasie pokazu prac, indywidualnym omówieniu poszczególnych prac (K_W01, K_W02, K_W07, K_K08)

Kryteria ocen

jakość koncepcji i wykonania pracy (K_W02, K_W07, K_U02)

biegłe opanowanie warsztatu (K_U06)

rozwój artystyczny studenta i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce (K_W02, K_W07)

oryginalność, kreatywność, artyzm (K_U07, K_K04)

komunikatywność przekazu, zgodność z treścią zadania (K_U07, K_K08)

zaangażowanie w realizowane ćwiczenia (K_K04, K_K08)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami programu komputerowego do wizualizacji: 3Ds Max. Wykorzystanie zdobytych umiejętności do zaprojektowania własnej aranżacji w przestrzeni wirtualnej 3D. Podczas realizacji projektu studenci rozwijają własna wyobraźnię przestrzenną pomocną w realizacji prac w 3D.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Podstawowe pojęcia związane z przestrzenia 3D

- podstawowe pojęcia z 3D;

- budowa interface'u i jego optymalizacja;

- korzystanie z pasków narzędzi i panela poleceń;

- interaktywne funkcje programu;

- sterowanie oknami widokowymi i ich konfiguracja;

2. Praca z plikami, importowanie i eksportowanie

- praca z plikami zawierającymi sceny;

- import plików dwg, obj i 3ds;

-opcje obsługi plików;

- uzyskiwanie dostępu do informacji;

3. Dostosowanie interfejsu do własnych potrzeb

- konfiguracja przycisków paneli, ścieżek dostępu;

- ustawienia preferencji;

4. Praca z obiektami

-tworzenie i edycja obiektów podstawowych;

- przegląd typów obiektów;

- podstawowe obiekty architektoniczne;

5. Zaznaczanie obiektów i ich właściwości

- selekcja obiektów;

- okna dialogowe;

- filtrowanie obiektów;

6. Przekształcanie obiektów

- przesuwanie, obracanie i przyciąganie obiektów;

- gizmo transformacji;

- środek obrotu;

- snapowanie (przyciąganie) obiektów;

-siatki konstrukcyjne;

7. Klonowanie i ustawienia obiektów

- kopiowanie obiektów funkcjami copy, instance i reference;

8. Grupowanie obiektów

-tworzenie grup;

-połączenia hierarchiczne;

-kontenery;

-relacje między obiektam

9. Podstawy modelowania

- typy modelowania 3D

podobiekty oraz obiekty pomocnicze;

- obiekty parametryczne;

- wektory normalne;

10. Modelowanie własnej sceny -sala wystawowa -interior

- ćwiczenie

11. Rysowanie i edycja obiektów 2D

- rysowanie w dwóch wymiarach;

12. Materiały, kamery i oświetlenie 3D

-właściwości materiału (kolor, tekstura itp.)

- edytor materiałów;

- shadery i ich modyfikacja;

- typy i operowanie kamerami;

- podstawowe techniki oświetlenia sceny

12. Renderowanie i postprodukcja

- parametry renderingu Scanline i Mental Ray

- okno render frame;

- postprodukcja w programie Adobe Photoshop;

Literatura:

Kelly L. Murdock, 3DS Max 2012. Biblia, Helion 2012

Kelly L. Murdock, 3DS Max 2010. Biblia, Helion 2010

Pasek Joanna, 3ds Max 2012. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami programu komputerowego do wizualizacji: 3Ds Max. Wykorzystanie zdobytych umiejętności do zaprojektowania własnej aranżacji w przestrzeni wirtualnej 3D. Podczas realizacji projektu studenci rozwijają własna wyobraźnię przestrzenną pomocną w realizacji prac w 3D.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Podstawowe pojęcia związane z przestrzenia 3D

- podstawowe pojęcia z 3D;

- budowa interface'u i jego optymalizacja;

- korzystanie z pasków narzędzi i panela poleceń;

- interaktywne funkcje programu;

- sterowanie oknami widokowymi i ich konfiguracja;

2. Praca z plikami, importowanie i eksportowanie

- praca z plikami zawierającymi sceny;

- import plików dwg, obj i 3ds;

-opcje obsługi plików;

- uzyskiwanie dostępu do informacji;

3. Dostosowanie interfejsu do własnych potrzeb

- konfiguracja przycisków paneli, ścieżek dostępu;

- ustawienia preferencji;

4. Praca z obiektami

-tworzenie i edycja obiektów podstawowych;

- przegląd typów obiektów;

- podstawowe obiekty architektoniczne;

5. Zaznaczanie obiektów i ich właściwości

- selekcja obiektów;

- okna dialogowe;

- filtrowanie obiektów;

6. Przekształcanie obiektów

- przesuwanie, obracanie i przyciąganie obiektów;

- gizmo transformacji;

- środek obrotu;

- snapowanie (przyciąganie) obiektów;

-siatki konstrukcyjne;

7. Klonowanie i ustawienia obiektów

- kopiowanie obiektów funkcjami copy, instance i reference;

8. Grupowanie obiektów

-tworzenie grup;

-połączenia hierarchiczne;

-kontenery;

-relacje między obiektam

9. Podstawy modelowania

- typy modelowania 3D

podobiekty oraz obiekty pomocnicze;

- obiekty parametryczne;

- wektory normalne;

10. Modelowanie własnej sceny -sala wystawowa -interior

- ćwiczenie

11. Rysowanie i edycja obiektów 2D

- rysowanie w dwóch wymiarach;

12. Materiały, kamery i oświetlenie 3D

-właściwości materiału (kolor, tekstura itp.)

- edytor materiałów;

- shadery i ich modyfikacja;

- typy i operowanie kamerami;

- podstawowe techniki oświetlenia sceny

12. Renderowanie i postprodukcja

- parametry renderingu Scanline i Mental Ray

- okno render frame;

- postprodukcja w programie Adobe Photoshop;

Literatura:

Kelly L. Murdock, 3DS Max 2012. Biblia, Helion 2012

Kelly L. Murdock, 3DS Max 2010. Biblia, Helion 2010

Pasek Joanna, 3ds Max 2012. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami programu komputerowego do wizualizacji: 3Ds Max. Wykorzystanie zdobytych umiejętności do zaprojektowania własnej aranżacji w przestrzeni wirtualnej 3D. Podczas realizacji projektu studenci rozwijają własna wyobraźnię przestrzenną pomocną w realizacji prac w 3D.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Podstawowe pojęcia związane z przestrzenia 3D

- podstawowe pojęcia z 3D;

- budowa interface'u i jego optymalizacja;

- korzystanie z pasków narzędzi i panela poleceń;

- interaktywne funkcje programu;

- sterowanie oknami widokowymi i ich konfiguracja;

2. Praca z plikami, importowanie i eksportowanie

- praca z plikami zawierającymi sceny;

- import plików dwg, obj i 3ds;

-opcje obsługi plików;

- uzyskiwanie dostępu do informacji;

3. Dostosowanie interfejsu do własnych potrzeb

- konfiguracja przycisków paneli, ścieżek dostępu;

- ustawienia preferencji;

4. Praca z obiektami

-tworzenie i edycja obiektów podstawowych;

- przegląd typów obiektów;

- podstawowe obiekty architektoniczne;

5. Zaznaczanie obiektów i ich właściwości

- selekcja obiektów;

- okna dialogowe;

- filtrowanie obiektów;

6. Przekształcanie obiektów

- przesuwanie, obracanie i przyciąganie obiektów;

- gizmo transformacji;

- środek obrotu;

- snapowanie (przyciąganie) obiektów;

-siatki konstrukcyjne;

7. Klonowanie i ustawienia obiektów

- kopiowanie obiektów funkcjami copy, instance i reference;

8. Grupowanie obiektów

-tworzenie grup;

-połączenia hierarchiczne;

-kontenery;

-relacje między obiektam

9. Podstawy modelowania

- typy modelowania 3D

podobiekty oraz obiekty pomocnicze;

- obiekty parametryczne;

- wektory normalne;

10. Modelowanie własnej sceny -sala wystawowa -interior

- ćwiczenie

11. Rysowanie i edycja obiektów 2D

- rysowanie w dwóch wymiarach;

12. Materiały, kamery i oświetlenie 3D

-właściwości materiału (kolor, tekstura itp.)

- edytor materiałów;

- shadery i ich modyfikacja;

- typy i operowanie kamerami;

- podstawowe techniki oświetlenia sceny

12. Renderowanie i postprodukcja

- parametry renderingu Scanline i Mental Ray

- okno render frame;

- postprodukcja w programie Adobe Photoshop;

Literatura:

Kelly L. Murdock, 3DS Max 2012. Biblia, Helion 2012

Kelly L. Murdock, 3DS Max 2010. Biblia, Helion 2010

Pasek Joanna, 3ds Max 2012. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami programu komputerowego do wizualizacji: 3Ds Max. Wykorzystanie zdobytych umiejętności do zaprojektowania własnej aranżacji w przestrzeni wirtualnej 3D. Podczas realizacji projektu studenci rozwijają własna wyobraźnię przestrzenną pomocną w realizacji prac w 3D.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Podstawowe pojęcia związane z przestrzenia 3D

- podstawowe pojęcia z 3D;

- budowa interface'u i jego optymalizacja;

- korzystanie z pasków narzędzi i panela poleceń;

- interaktywne funkcje programu;

- sterowanie oknami widokowymi i ich konfiguracja;

2. Praca z plikami, importowanie i eksportowanie

- praca z plikami zawierającymi sceny;

- import plików dwg, obj i 3ds;

-opcje obsługi plików;

- uzyskiwanie dostępu do informacji;

3. Dostosowanie interfejsu do własnych potrzeb

- konfiguracja przycisków paneli, ścieżek dostępu;

- ustawienia preferencji;

4. Praca z obiektami

-tworzenie i edycja obiektów podstawowych;

- przegląd typów obiektów;

- podstawowe obiekty architektoniczne;

5. Zaznaczanie obiektów i ich właściwości

- selekcja obiektów;

- okna dialogowe;

- filtrowanie obiektów;

6. Przekształcanie obiektów

- przesuwanie, obracanie i przyciąganie obiektów;

- gizmo transformacji;

- środek obrotu;

- snapowanie (przyciąganie) obiektów;

-siatki konstrukcyjne;

7. Klonowanie i ustawienia obiektów

- kopiowanie obiektów funkcjami copy, instance i reference;

8. Grupowanie obiektów

-tworzenie grup;

-połączenia hierarchiczne;

-kontenery;

-relacje między obiektam

9. Podstawy modelowania

- typy modelowania 3D

podobiekty oraz obiekty pomocnicze;

- obiekty parametryczne;

- wektory normalne;

10. Modelowanie własnej sceny -sala wystawowa -interior

- ćwiczenie

11. Rysowanie i edycja obiektów 2D

- rysowanie w dwóch wymiarach;

12. Materiały, kamery i oświetlenie 3D

-właściwości materiału (kolor, tekstura itp.)

- edytor materiałów;

- shadery i ich modyfikacja;

- typy i operowanie kamerami;

- podstawowe techniki oświetlenia sceny

12. Renderowanie i postprodukcja

- parametry renderingu Scanline i Mental Ray

- okno render frame;

- postprodukcja w programie Adobe Photoshop;

Literatura:

Kelly L. Murdock, 3DS Max 2012. Biblia, Helion 2012

Kelly L. Murdock, 3DS Max 2010. Biblia, Helion 2010

Pasek Joanna, 3ds Max 2012. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.