Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kierunkowe seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-SemDyp-AW-5L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0210) Sztuka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kierunkowe seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok sem. letni- Architektura wnętrz-SJ
Punkty ECTS i inne: 26.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opanowanie wiedzy i umiejętności wynikających z realizacji programu studiów na latach I-IV.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe ćwiczeń, przewidziane w programie): 90


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, konieczny do zaliczenia przedmiotu (wykonanie zadań artystycznych i projektowych): 1260


3. Czas poświęcony na przygotowanie obrony pracy dyplomowej: 150.


Łącznie w roku akademickim godzin 1500.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Realizując projekt dyplomowy, wykazuje zrozumienie zależności pomiędzy dyspozycją wnętrz a ich funkcją w architekturze dawnej lub współczesnej (K_W05)

W2 Ma szczegółową wiedzę z obszaru nauki i sztuki, niezbędną do formułowania i rozwiązywania zadań w zakresie klasycznych dyscyplin artystycznych oraz do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień projektowych, którą integruje w celu realizacji projektu dyplomowego – aranżacji / adaptacji wnętrz i in. przestrzeni (K_W12, K_W13)

W3 dysponuje wiedzą na temat związków między poszczególnymi dyscyplinami sztuk wizualnych, wykorzystując je w procesie projektowania swojej pracy dyplomowej (K_W14)

W4 posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie sposobów plastycznego analizowania przestrzeni jako kontekstu dla własnej realizacji artystycznej w ramach pracy dyplomowej (K_W17)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 na poziomie zaawansowanym wykazuje się kreatywnością i wyobraźnią przestrzenną w rozwiązywaniu złożonych zagadnień formalnych podczas projektowania swojej pracy dyplomowej (K_U10)

U2 Potrafi rozpoznawać i posługiwać się unikatowymi, tradycyjnymi i nowymi technikami i technologiami z dziedziny sztuk wizualnych (K_U12)

U3 Potrafi zastosować wiedzę pochodzącą z obserwacji oraz wiedzę o technikach i technologiach artystycznych do realizacji zadania dyplomowego (K_U14)

U4 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu konstrukcji, infrastruktury, technologii, materiałoznawstwa i technik oświetleniowych oraz prawa budowlanego przy realizacji projektu dyplomowego (K_U15)

U5 Na wysokim poziomie samodzielności realizuje własne koncepcje projektowe, świadomie posługując się właściwymi narzędziami warsztatu artystycznego i środkami formalnymi (K_U16)

U6 Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji swej pracy projektowo-artystycznej (K_U17)

U7 Wykorzystując różne techniki, potrafi przygotować dokumentację wizualną swego projektu dyplomowego (K_U20)

U8 Świadomie dobiera i wykorzystuje różne metody i techniki odwzorowania na płaszczyźnie analizowanych form przestrzennych, krzywizn i powierzchni, którymi posługuje się przy realizacji i prezentacji projektu dyplomowego (K_U21)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 posiada świadomość poziomu swoich umiejętności warsztatowych, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia (K_K01)

K2 potrafi pracować indywidualnie nad własną koncepcją artystyczną, a także aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej, rozumiejąc wynikający z charakteru tej pracy podział ról i zadań (K_K07)

K3 potrafi realizować własne koncepcje artystyczne za pomocą wizualnego języka, komunikatywnego dla odbiorcy (K_K08)

K4 jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji (K_K09)


Metody dydaktyczne:

indywidualne korekty i omówienia dostosowane do specyfiki projektu dyplomowego

Metody dydaktyczne podające:

pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

projektu

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot KIERUNKOWE SEMINARIUM DYPLOMOWE podsumowuje wiedzę i umiejętności zdobyte w toku studiów na kierunku Architektura Wnętrz.

W ramach seminarium student wybiera promotora oraz promotora pomocniczego swojej pracy dyplomowej, która polega na opracowaniu koncepcji plastyczno-przestrzennej, stanowiącej odpowiedź projektową na podjęty temat (do wyboru adaptacja lub kreacja). Dotyczy ona szeroko rozumianego otoczenia człowieka – wnętrza mieszkalnego, przestrzeni użyteczności publicznej, ale także wnętrza urbanistycznego.

Pełny opis:

Przedmiot KIERUNKOWE SEMINARIUM DYPLOMOWE prowadzony jest w formie seminarium i polega na indywidualnej współpracy dyplomanta z wybranym przez niego promotorem (i promotorem wspomagającym) nad opracowaniem koncepcji artystyczno-projektowej wybranego tematu.

Analityczno-projektowa praca dyplomowa łączy zagadnienia z rożnych dyscyplin i dziedzin wiedzy (architektura, projektowanie wnętrz, grafika, malarstwo, rzeźba, wzornictwo przemysłowe, meblarstwo). Dotyczy całej opracowywanej przestrzeni i/lub elementów jej wyposażenia (zarówno we wnętrzach budynków, jak i wnętrzach urbanistycznych). Tematem mogą być także zagadnienia związane ze sposobem funkcjonowania człowieka w przestrzeni – miejsce pracy, rekreacji, odpoczynku itp. oraz problemy adaptacji przestrzeni historycznej do nowych celów z poszanowaniem wartości dziedzictwa kulturowego.

Dyplom jest odpowiedzią na klarownie sformułowaną ideę. Prace projektowe poprzedza głęboka analiza tematu, realizowana poprzez poszukiwanie inspiracji oraz odpowiednich rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych.

Praca dyplomowa przedstawiana jest w formie sztywnych plansz o formacie 100x70 cm oraz przy pomocy prezentacji multimedialnej. Obrona ma charakter otwartego pokazu.

Literatura:

zależnie od indywidualnego projektu dyplomowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru zimowego polega na ocenie stopnia zaawansowania pracy nad dyplomem, zaliczenie semestru letniego dopuszcza do publicznej obrony dyplomu magisterskiego

Na ocenę pracy dyplomowej składa się:

 jakość projektowa pracy,

 oryginalność koncepcji,

 umiejętność samodzielnego pozyskiwania niezbędnych informacji,

 umiejętność formułowania i prezentacji założeń,

 sposób podania pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Maślewski, Juliusz Raczkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Maślewski, Tsutomu Nozaki, Marcin Podskarbi, Aleksandra Truchel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot KIERUNKOWE SEMINARIUM DYPLOMOWE podsumowuje wiedzę i umiejętności zdobyte w toku studiów na kierunku Architektura Wnętrz.

W ramach seminarium student wybiera promotora oraz promotora pomocniczego swojej pracy dyplomowej, która polega na opracowaniu koncepcji plastyczno-przestrzennej, stanowiącej odpowiedź projektową na podjęty temat (do wyboru adaptacja lub kreacja). Dotyczy ona szeroko rozumianego otoczenia człowieka – wnętrza mieszkalnego, przestrzeni użyteczności publicznej, ale także wnętrza urbanistycznego.

Pełny opis:

Przedmiot KIERUNKOWE SEMINARIUM DYPLOMOWE prowadzony jest w formie seminarium i polega na indywidualnej współpracy dyplomanta z wybranym przez niego promotorem (i promotorem wspomagającym) nad opracowaniem koncepcji artystyczno-projektowej wybranego tematu.

Analityczno-projektowa praca dyplomowa łączy zagadnienia z rożnych dyscyplin i dziedzin wiedzy (architektura, projektowanie wnętrz, grafika, malarstwo, rzeźba, wzornictwo przemysłowe, meblarstwo). Dotyczy całej opracowywanej przestrzeni i/lub elementów jej wyposażenia (zarówno we wnętrzach budynków, jak i wnętrzach urbanistycznych). Tematem mogą być także zagadnienia związane ze sposobem funkcjonowania człowieka w przestrzeni – miejsce pracy, rekreacji, odpoczynku itp. oraz problemy adaptacji przestrzeni historycznej do nowych celów z poszanowaniem wartości dziedzictwa kulturowego.

Dyplom jest odpowiedzią na klarownie sformułowaną ideę. Prace projektowe poprzedza głęboka analiza tematu, realizowana poprzez poszukiwanie inspiracji oraz odpowiednich rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych.

Praca dyplomowa przedstawiana jest w formie sztywnych plansz o formacie 100x70 cm oraz przy pomocy prezentacji multimedialnej. Obrona ma charakter otwartego pokazu.

Literatura:

zależnie od indywidualnego projektu dyplomowego

Uwagi:

zajęcia prowadzone w formie hybrydowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Maślewski
Prowadzący grup: Katarzyna Adaszewska, Grzegorz Maślewski, Marcin Podskarbi, Katarzyna Rudólff-Kanabaj, Aleksandra Truchel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot KIERUNKOWE SEMINARIUM DYPLOMOWE podsumowuje wiedzę i umiejętności zdobyte w toku studiów na kierunku Architektura Wnętrz.

W ramach seminarium student wybiera promotora oraz promotora pomocniczego swojej pracy dyplomowej, która polega na opracowaniu koncepcji plastyczno-przestrzennej, stanowiącej odpowiedź projektową na podjęty temat (do wyboru adaptacja lub kreacja). Dotyczy ona szeroko rozumianego otoczenia człowieka – wnętrza mieszkalnego, przestrzeni użyteczności publicznej, ale także wnętrza urbanistycznego.

Pełny opis:

Przedmiot KIERUNKOWE SEMINARIUM DYPLOMOWE prowadzony jest w formie seminarium i polega na indywidualnej współpracy dyplomanta z wybranym przez niego promotorem (i promotorem wspomagającym) nad opracowaniem koncepcji artystyczno-projektowej wybranego tematu.

Analityczno-projektowa praca dyplomowa łączy zagadnienia z rożnych dyscyplin i dziedzin wiedzy (architektura, projektowanie wnętrz, grafika, malarstwo, rzeźba, wzornictwo przemysłowe, meblarstwo). Dotyczy całej opracowywanej przestrzeni i/lub elementów jej wyposażenia (zarówno we wnętrzach budynków, jak i wnętrzach urbanistycznych). Tematem mogą być także zagadnienia związane ze sposobem funkcjonowania człowieka w przestrzeni – miejsce pracy, rekreacji, odpoczynku itp. oraz problemy adaptacji przestrzeni historycznej do nowych celów z poszanowaniem wartości dziedzictwa kulturowego.

Dyplom jest odpowiedzią na klarownie sformułowaną ideę. Prace projektowe poprzedza głęboka analiza tematu, realizowana poprzez poszukiwanie inspiracji oraz odpowiednich rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych.

Praca dyplomowa przedstawiana jest w formie sztywnych plansz o formacie 100x70 cm oraz przy pomocy prezentacji multimedialnej. Obrona ma charakter otwartego pokazu.

Literatura:

zależnie od indywidualnego projektu dyplomowego

Uwagi:

zajęcia prowadzone w formie hybrydowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)