Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium z historii sztuki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-Semhsw-5L-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Seminarium z historii sztuki współczesnej
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - grafika warsztatowa (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - malarstwo (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - projektowanie graficzne (dm)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs z historii sztuki nowoczesnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe z udziałem prowadzącego - 30h (semestr zimowy) 30. (semestr letni) - m.in. omawianie i referowanie poszczególnych części pracy, poznanie zasad konstruowania pracy seminaryjnej.

2. Konsultacje z wykładowcą: 15h

3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (przygotowanie konspektu, bibliografia, zgromadzenie materiałów: teksty, mat. ilustracyjny, analiza treści, opracowanie tekstu wg. zatwierdzonego konspektu przygotowanie: 60h.

Łącznie 150hEfekty uczenia się - wiedza:

Zna terminologię sztuk plastycznych i posiada wiedzę w zakresie obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z problematyką podjętego i zaprezentowanego zagadnienia badawczego K_W01


K_W01 Zna terminologię Sztuk plastycznych i posiada wiedzę w zakresie obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z pisaniem pracy teoretycznej


K_W08 dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający studiowanemu kierunkowi rzeźby


K_W09 posiada wiedzę z historii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem historii sztuki rzeźby


K_W10 posiada wiedzę z zakresu aktualnych zjawisk artystycznych i rozumie potrzebę samodzielnego jej poszerzania


K_W11 posiada ogólną wiedzę w zakresie tradycji myśli filozoficznej i estetycznej


K_W13 rozpoznaje i rozumie złożoność zagadnień stylistycznych w obrębie tradycji


K_W14 wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego kierunku rzeźby oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwojuEfekty uczenia się - umiejętności:

K_U10 Posiada umiejętność przygotowania konspektów wraz z bibliografią do wybranego zagadnienia badawczego oraz wystąpień ustnych dotyczących różnych aspektów sztuki. Potrafi kompetentnie i odpowiedzialnie zabrać głos na forum publicznym, lub przygotować dłuższe wystąpienie, na tematy związane ze sztuką współczesną, a szczególnie z wybraną specjalnością

K_U11 jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach interdyscyplinarnych prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach.

K_U16 posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem rzeźby i wybraną specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

K_U17 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Ma świadomość poziomu wiedzy i własnych umiejętności oraz pozytywne nastawienie do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji


K_K02 jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W ramach seminarium pracy teoretycznej trwającego dwa semestry (IX i X), łącznie 60 h, jego uczestnicy skupiają się na napisaniu pracy / przedstawieniu rozbudowanej prezentacji z zakresu sztuki współczesnej. Problematyka seminarium przeznaczonego dla studentów V roku kierunku Grafika obejmuje głównie zagadnienia z zakresu współczesnej grafiki warsztatowej i projektowania graficznego (plakat, ilustracja, logotyp, okładki płyt muzycznych, kalendarze, opakowania, foldery itp.) a także innych dziedzin w obrębie zainteresowania słuchaczy (np. rysunek, komiks, street art).

Pełny opis:

W ramach seminarium pracy teoretycznej trwającego dwa semestry (IX i X), łącznie 60 h, jego uczestnicy skupiają się na napisaniu pracy / przedstawieniu rozbudowanej prezentacji z zakresu sztuki współczesnej. Problematyka seminarium przeznaczonego dla studentów V roku kierunku Grafika obejmuje głównie zagadnienia z zakresu współczesnej grafiki warsztatowej i projektowania graficznego (plakat, ilustracja, logotyp, okładki płyt muzycznych, kalendarze, opakowania, foldery itp.) a także innych dziedzin w obrębie zainteresowania słuchaczy (np. rysunek, komiks, street art). Studenci zapoznają się z różnymi typami opracowań wybranego tematu, np. monograficzne ujęcie wybranego aspektu twórczości danego artysty lub grup artystycznych; analizę określonego tematu albo motywu; problematykę formalną związaną z warsztatem grafiki /projektowania graficznego /innych dziedzin. Mile widziane są tematy zaproponowane przez samego magistranta wynikające z jego osobistych zainteresowań oraz związane z problematyką dyplomu artystycznego. Na seminarium studenci poznają warsztat pisania pracy, metodologię, doskonalą umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych, archiwalnych (także za pośrednictwem Internetu) oraz materiałów gromadzonych przez instytucje związane ze sztuką. Celem seminarium jest wyrobienie umiejętności określenia problemu badawczego, i sposobu jego rozwiązania, przyjęcia określonej metodologii, sformułowania wniosków oraz prezentacji wyników badań w formie pisemnej lub ustnej, a także prowadzenie merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Bibliografia:

-Barnicoat J., Posters. A Concise History, London (Thames & Hudson), 1985.

-Bojko S. , Polski plakat współczesny, Warszawa 1972.

- Dydo K., Dydo A., PL21. Polski plakat XXI wieku, Kraków 2008.

- Dydo K., Plakaty. Współczesne plakaty polskie od 1989 do 2001 r., Olszanica 2001.

-Fejkiel J., Polska grafika lat dziewięćdziesiątych, Bielsko-Biała 1996.

-Folga-Januszewska D., Co to jest oryginał graficzny?, „Pokaz” Pismo Galerii Krytyków, VIII 1994, nr 4 [7]

- Folga-Januszewska D., Niepowtarzalność i oryginał. Dylematy grafiki współczesnej, [w:] 75 razy Irena Jakimowicz, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1997

- Folga - Januszewska D., Ach! Plakat filmowy w Polsce, Warszawa 2009.

- Folga - Januszewska D., Oto sztuka polskiego plakatu, Olszanica 2019

- Foster J., New Masters of Poster Design: Poster Design for the Next Century, 2009.

- Grafika Polska - Laureaci Wystaw Międzynarodowych 1950-2000 [album], Kraków 2003.

- Grafika wczoraj i dziś, Materiały sesji Rola i miejsce grafiki współczesnej zorganizowanej w dniach 17 i 18 maja 1972 r. przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współudziale Komitetu IV Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie Warszawa 1974.

-Grafika współczesna: między unikatem a elektroniczną kopią : referaty z sesji naukowej zorganizowanej w ramach programu Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków '97 / red. nauk. Tomasz Gryglewicz; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Kraków 1999.

-Graf/o/mania. Teksty o współczesnej grafice warsztatowej, BWA Wrocław, ASP we Wrocławiu, Wrocław 2012.

-Hollis R., Graphic design : a concise history, London, Thames and Hudson, 1994.

-Knorowski M., Muzeum ulicy. Plakat polski w kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa 1996.

-Kowalska B., Język geometrii w grafice [w:] Kroki w historii grafiki, Kraków 2007.

- Kurpik M., Plakat a historia: trudna droga do demokracji w Polsce, Konin 2000.

-Livingston A., Livingston I., Dictionary of Graphic Design and Designers, London 1992.

-Meggs P.B., A History of Graphic Design, 2006.

- Müller-Brockmann J., A History of Visual Communication, 1971.

-Müller-Brockmann J., S., History of the poster, reprint 2004 UK, FR

-Noyce R., Contemporary graphic art in Poland, Sydney 1997.

-Noyce R., Printmaking At The Edge, 2009.

-Noyce R., Critical Mass: Printmaking Beyond the Edge, 2010.

-Plakat z krakowskiej ASP 1899-2003, Kraków 2004.

- Plakat współczesny i tworzenie nowych symboli: biuletyn z sympozjum; red. M. Ciesielska, M. Kurpik, D. Sobczyk, Warszawa 1998.

- Schubert Z., Mistrzowie plakatu i ich uczniowie, Warszawa 2008.

- Sto lat polskiej sztuki plakatu: wystawa plakatów BWA (pod red. K. Dydo), Kraków 1993.

-VeryGraphic, J. Mrowczyk, M. Warda

• „Zeszyty Artystyczne” (ASP Poznań) 2011, nr 20, BGS 1999–2009 / GRAFIKA (monograficzny numer dotyczący zagadnień współczesnej grafiki), „2+3D”. „Graphis”, „Projekt”, „Format”

• pismo krytyki artystycznej „Pokaz” (1997, nr 19; 2000, nr 29)

• Newslettery Stowarzyszenia MTG

• katalogi wystaw MTG w Krakowie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Biennale Plakatu w Wilanowie

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła weryfikacja, w trakcie dyskusji, wiedzy i umiejętności studenta w zakresie korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy, formułowania problemów badawczych, opanowania warsztatu naukowego oraz postępów w przygotowaniu kolejnych etapów pracy. Ocenie podlegać będzie umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, poprawność / oryginalność ujęcia problemu, umiejętność rozwiązania problemu badawczego i logicznego argumentowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska, Katarzyna Kulpińska
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska, Katarzyna Kulpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron, Małgorzata Jankowska, Joanna Kucharzewska, Katarzyna Kulpińska
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska, Katarzyna Kulpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska, Katarzyna Kulpińska
Prowadzący grup: Katarzyna Kulpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kulpińska
Prowadzący grup: Katarzyna Kulpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.