Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Techniki witrażu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-TWI-1L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki witrażu
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - malarstwo (dm)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności rysunkowe i malarskie.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godzin kontaktowych (45h w semestrze zimowym, 30h w semestrze letnim),

z uwagi na pandemię- możliwe prowadzenie zajęć w formie online lub hybrydowej

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 zna terminologię sztuk plastycznych i posiada wiedzę w zakresie obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania zagadnień artystycznych właściwych dla sztuki witrażowniczej

K_W02 poszerza i uzupełnia wiedzę w zakresie technik i technologii witrażu i szkła artystycznego, w tym technik wysokotemperaturowych

K_W03- umie wykorzystać te wiedzę dla własnego rozwoju artystycznego

K_W04 ma podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni witrażuEfekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 ma zdolność realizacji projektów zakładających zastosowanie podstawowych technik witrażowych

kierunku malarstwo

K_U02 posiada umiejętność kreatywnego eksperymentowania w zakresie technik witrażowych

K_U03 umie zaproponować i opracować malaturę konturową, patynową,

K_U04 umie zaprojektować i zaplanować działania dla realizacji szkła artystycznego wysokotemperaturowego na poziomie podstawowym


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość poziomu wiedzy i własnych umiejętności witrażowniczych oraz pozytywne nastawienie do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i potrafi przekazać taką postawę innym

K_K02 jest kompetentny w podejmowaniu wyzwań twórczych i zawodowych – wytrwale realizuje indywidualne i zespołowe działania w zakresie pracy twórczej

K_K02 Dostrzega różnicę w czynnościach artystycznych i rzemieślniczych oraz ich wzajemne uzupełnianie sięMetody dydaktyczne:

ćwiczenia realizowane indywidualnie przez studentów, poprzedzone objaśnieniem założeń dydaktycznych i metod działania

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot Techniki witrażu realizowany jest w formie ćwiczeń.

Podczas prowadzonych zajęć studenci mają okazję poznać podstawowe narzędzia, media stosowane w technikach witrażowych/ szkła artystycznego

oraz opanowanie ich użycia na poziomie podstawowym

Pełny opis:

Techniki witrażu to przedmiot realizowany w formie ćwiczeń, prowadzony przez dwa semestry na 1 roku kierunku Malarstwo.

W ramach zajęć studenci zapoznają się z warsztatem witrażysty/ twórcy szkła artystycznego. Przedmiot skupia się przede wszystkim na aspektach czysto technicznych, opanowania nowych mediów, które mają być bazą to późniejszych twórczych poszukiwań.

Realizowane bloki tematyczne:

-Cięcie szkła- doskonalenie umiejętności

-klasyczne metody malarskiego opracowania szkła- kontur, patyny, emalie

-składanie kwater witrażowych

- techniki termoformowania szkła

Literatura:

Władysław Ślesiński – Techniki malarskie. Spoiwa mineralne. Arkady, W-wa 1983

Władysław Ślesiński – Konserwacje zabytków sztuki, Rzemiosło Artystyczne T.3. Arkady, W-wa 1995

Teofil Prezbiter – Diversarum atrium schedula średniowieczny zbiór o sztukach rozmaitych

materiały multimedialne przekazywane drogą eletroniczną.

Metody i kryteria oceniania:

Do przystąpienia do zaliczenia przedmiotu wymagane jest całkowite ukończenia wszystkich ćwiczeń realizowanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa składa się z:

Poprawność techniczna/technologiczna 50%

Estetyka pracy 20%

Zaangażowanie 15%

Jakość artystyczne 15%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójcicka
Prowadzący grup: Andrzej Kałucki, Anna Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

ze względu na pandemię dopuszcza się zmiany w formie prowadzenia zajęć, korekty sylabusów oraz formę przeprowadzenia zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójcicka
Prowadzący grup: Andrzej Kałucki, Adam Kaźmierczak, Anna Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

ze względu na pandemię dopuszcza się zmiany w formie prowadzenia zajęć, korekty sylabusów oraz formę przeprowadzenia zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójcicka
Prowadzący grup: Andrzej Kałucki, Marzena Wilk, Anna Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

ze względu na pandemię dopuszcza się zmiany w formie prowadzenia zajęć, korekty sylabusów oraz formę przeprowadzenia zaliczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)