Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zabytkoznawstwo ceramiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-ZC-AW-3L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zabytkoznawstwo ceramiki
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok sem. letni- Architektura wnętrz-SJ
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Orientacja w historii sztuki powszechnej i polskiej

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą), stałe, bieżące przyswajanie i powtarzanie materiału z zajęć, materiałów e-learningowych, literatury: 60

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (zal. z oceną – przygotowanie i przedstawienie referatu / prezentacji, powtórzenie materiału do kolokwium końcowego):30

4. Czas poświęcony na konsultacje: 5


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej zabytkoznawstwa (ceramika), którą jest w stanie twórczo rozwijać w działalności profesjonalnej

W02: zna terminologię zabytkoznawczą w zakresie ceramiki

W05: posiada szczegółową, specjalistyczną wiedzę w zakresie opracowywanego samodzielnie zagadnienia o możliwie pionierskim charakterze merytorycznym, związanego z zabytkoznawstwem w zakresie ceramiki

W12: uzyskuje pogłębioną świadomość warsztatu znawczego (ceramika), problemów badawczych i zastosowania metod danej dziedziny nauk o sztuce (konserwatorstwo, muzealnictwo, historia sztuki, zabytkoznawstwo) do konkretnych zadań i problemów badawczych (w wybranych obszarach).

W13: jest przygotowany do podejmowania badań szczegółowych i prac analitycznych w praktyce zawodowej danej specjalności (ekspertyzy znawcze)


Efekty uczenia się - umiejętności:

01: potrafi przeprowadzić kwerendę merytoryczną (wyszukać, przeanalizować, wyselekcjonować informacje), korzystając z materiałów bibliograficznych, źródłowych (w tym – niepublikowanych), ICT;

U02: w sposób krytyczny czyta, analizuje i zestawia zastaną literaturę przedmiotu oraz potrafi dokonać analizy znawczej badanych obiektów (dzieł sztuki), w oparciu o co przygotowuje krytyczny stan badań do problemu i wyprowadza z niego szczegółowy kwestionariusz badawczy i rozwiązuje jego problematykę

U 03: ma podstawowe umiejętności w zakresie krytycznego podejścia do literatury z dziedziny historii sztuki (typy publikacji, charakter wywodów, ocena argumentacji itd.);

U 07: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla historii sztuki, ochrony zabytków i muzeologii oraz wykorzystywać tę umiejętność w sytuacjach profesjonalnych, wymagających analizy struktury, sensu i wartości zabytku;

U 23: posiada umiejętność przygotowania klarownych i spójnych wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych historii sztuki i ochrony zabytków


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego

K 04: jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnego dziedzictwa kulturowego, potrafi dostrzec i ocenić niewłaściwe postępowanie w tym zakresie

K 06: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy


Metody dydaktyczne:

wykład problemowy ze szczególnym zaakcentowaniem pracy w przestrzeni zabytkowej

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zdobycie i utrwalenie wiedzy na temat technik wyrobu i dekoracji ceramiki, wykształcenie umiejętności rozpoznawania rodzajów i proweniencji wyrobów ceramicznych.

Pełny opis:

Wykształcenie umiejętności określania miejsca i czasu powstania obiektu zabytkowego z ceramiki, jego nazwy oraz funkcji użytkowej i podstawowych problemów technologicznych. Znajomość twórczości artystów ceramików w Polsce i na świecie.

Historia rozwoju technologii, form i dekoracji ceramiki od czasów najdawniejszych do współczesności. Podkreślenie osiągnięć kluczowych w dziedzinie technologii i wzornictwa, w kontekście innych rzemiosł artystycznych, zwłaszcza szkła i ceramiki. Omówienie kontekstu historycznego i uwarunkowań kulturowych. 38 tematów ramowych

Literatura:

1. Pravoslav Rada, Techniki ceramiki artystycznej, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1993

2. Richard A. Eppler, Douglas R. Eppler, Glazes and glass coatings, Westerville, The American Ceramic Society, 2000

3. Danuta Kleinrok, Marian Kordek Technologia ceramiki, cz.3, Warszawa 1978

4.Marian Kordek, Technologia ceramiki, cz.1, Warszawa 1974

Divis Jan, Porcelana Europejska, warszawa 1984

5. Szelegejd Barbara, Czerwona i Czarna kamionka oraz ich naśladownictwa w zbiorach wilanowskich, Warszawa 2013

6. Kowalski Wojciech, Fajanse z Delft, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2013

7.Kilarska Elżbieta, Fajanse z Delft w dawnym Gdańsku, Gdańsk 2003

8. Szelegejd Barbara, Ceramika Europejska, 200 lat Muzeum Wilanowskiego, warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, pisemny.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zaręba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zdobycie i utrwalenie wiedzy na temat technik wyrobu i dekoracji ceramiki, wykształcenie umiejętności rozpoznawania rodzajów i proweniencji wyrobów ceramicznych.

Pełny opis:

Wykształcenie umiejętności określania miejsca i czasu powstania obiektu zabytkowego z ceramiki, jego nazwy i funkcji użytkowej i podstawowych problemów technologicznych. Znajomość twórczości artystów ceramików w Polsce i na świecie.

Historia rozwoju technologii, form i dekoracji ceramiki od czasów najdawniejszych do współczesności. Podkreślenie osiągnięć kluczowych w dziedzinie technologii i wzornictwa i porównanie z osiągnięciami w innych rzemiosłach artystycznych, zwłaszcza w szkle i złotnictwie. Omówienie kontekstu historycznego i uwarunkowań kulturowych. 38 tematów ramowych

Literatura:

1. Pravoslav Rada, Techniki ceramiki artystycznej, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1993

2. Richard A. Eppler, Douglas R. Eppler, Glazes and glass coatings, Westerville, The American Ceramic Society, 2000

3. Danuta Kleinrok, Marian Kordek Technologia ceramiki, cz.3, Warszawa 1978

4.Marian Kordek, Technologia ceramiki, cz.1, Warszawa 1974

Divis Jan, Porcelana Europejska, warszawa 1984

5. Szelegejd Barbara, Czerwona i Czarna kamionka oraz ich naśladownictwa w zbiorach wilanowskich, Warszawa 2013

6. Kowalski Wojciech, Fajanse z Delft, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2013

7.Kilarska Elżbieta, Fajanse z Delft w dawnym Gdańsku, Gdańsk 2003

8. Szelegejd Barbara, Ceramika Europejska, 200 lat Muzeum Wilanowskiego, warszawa 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zaręba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zdobycie i utrwalenie wiedzy na temat technik wyrobu i dekoracji ceramiki, wykształcenie umiejętności rozpoznawania rodzajów i proweniencji wyrobów ceramicznych.

Pełny opis:

Wykształcenie umiejętności określania miejsca i czasu powstania obiektu zabytkowego z ceramiki, jego nazwy i funkcji użytkowej i podstawowych problemów technologicznych. Znajomość twórczości artystów ceramików w Polsce i na świecie.

Historia rozwoju technologii, form i dekoracji ceramiki od czasów najdawniejszych do współczesności. Podkreślenie osiągnięć kluczowych w dziedzinie technologii i wzornictwa i porównanie z osiągnięciami w innych rzemiosłach artystycznych, zwłaszcza w szkle i złotnictwie. Omówienie kontekstu historycznego i uwarunkowań kulturowych. 38 tematów ramowych

Literatura:

1. Pravoslav Rada, Techniki ceramiki artystycznej, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1993

2. Richard A. Eppler, Douglas R. Eppler, Glazes and glass coatings, Westerville, The American Ceramic Society, 2000

3. Danuta Kleinrok, Marian Kordek Technologia ceramiki, cz.3, Warszawa 1978

4.Marian Kordek, Technologia ceramiki, cz.1, Warszawa 1974

Divis Jan, Porcelana Europejska, warszawa 1984

5. Szelegejd Barbara, Czerwona i Czarna kamionka oraz ich naśladownictwa w zbiorach wilanowskich, Warszawa 2013

6. Kowalski Wojciech, Fajanse z Delft, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2013

7.Kilarska Elżbieta, Fajanse z Delft w dawnym Gdańsku, Gdańsk 2003

8. Szelegejd Barbara, Ceramika Europejska, 200 lat Muzeum Wilanowskiego, warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)