Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabytkoznawstwo mebla

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-ZM-AW-3Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Zabytkoznawstwo mebla
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok sem. zimowy- Architektura wnętrz-SJ
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):


- przygotowanie do wykładu - 5

- zapoznanie z literaturą - 10

- przygotowanie do egzaminu - 15


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma ogólną wiedze z zakresu historii mebli od starożytności do czasów współczesnych (K_W04, K_W11)

W2: Zna podstawowe techniki stosowane w meblarstwie szkieletowym i skrzyniowym oraz ma wiedze o ergonomicznym kształtowaniu formy użytkowej (K_W04, K_W06, K_W020).

W3: Ma podstawową wiedzę o historycznych i współczesnych materiałach meblarskich (K_KW04, K_W10)

W4: Zna fachową terminologię z zakresu konstrukcji i dekoracji meblarskich (K_W02).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Rozpoznaje, nazywa i odczytuje podstawowe typy rysunków meblarskich (K_U08).

U2: Rozpoznaje rozwiązania konstrukcji mebli zabytkowych i charakteryzuje je w odniesieniu do układu zależności między funkcją, techniką i dekoracja danego mebla (K_U20).

U3: Rozpoznaje techniki zdobnicze występujące na meblach oraz zabytkowej stolarce architektonicznej (K_U02).

U4: Rozpoznaje wartości wyposażenia i wystroju wnętrz zastanych będących przedmiotem projektu z zakresu architektury wnętrz (K_U07)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy - swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę współpracy z przedstawicielami innych dziedzin, w tym z konserwatorami zabytków, konstruktorami itd. (K_K01).

K2: Ma świadomość rangi i znaczenia zabytkowego wystroju i wyposażenia wnętrz historycznych oraz rozumie potrzebę zachowania ich autentyczności (K_K05).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny/problemowy z towarzyszącą prezentacją multimedialną ukazujących najważniejsze etapy rozwoju meblarstwa w tym schematy i rysunki rozwiązań konstrukcyjnych oraz dokumentację zdjęciową ilustrującą odmiany historycznych technik stolarskich i meblarskich.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu wprowadzenie studentów do problematyki projektowania mebli i elementów wystroju wnętrz. Przegląd dzieł najwybitniejszych projektantów i twórców w historii meblarstwa ukazuje różne sposoby kształtowania wzajemnych zależności pomiędzy forma funkcjonalną, konstrukcyjną i dekoracyjną. Omówienie zasad zabytkoznawczej analizy wartościującej mebli daje podstawy do wypracowania metody pozwalającej na sformułowanie wstępnych założeń projektowych dla przedsięwzięć realizowanych we wnętrzach historycznych.

Treści prezentowane na wykładzie kursowym przygotowują do przedmiotu "Projektowanie mebli i elementów wystroju wnętrz". Dodatkowo maja za zadanie wyposażyć studentów w umiejętności odczytywania i opisywania rysunków meblarskich oraz dostarczyć wiedzy pozwalającej na wnikliwą analizę przedstawionych na nich rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

Pełny opis:

1. Meble jako zabytki - nośniki znaczeń i wartości

2. Wyroby stolarskie i meble w starożytności.

3. Meble i stolarskie elementy wyposażenia wnętrz w epoce średniowiecza.

4. Meble i stolarskie elementy wyposażenia wnętrz w epoce renesansu.

5-6. Meble i stolarskie elementy wyposażenia wnętrz w epoce baroku.

7. Meble i stolarskie elementy wyposażenia wnętrz w pierwszej połowie XIX w. 8. Meble i stolarskie elementy wyposażenia wnętrz w drugiej połowie XIX w. Meble neostylowe.

9. Meble i meblarskie elementy wyposażenia wnętrz w wieku XX.

10-13. Techniki zdobnicze stosowane w meblarstwie

14. Problematyka konserwatorska mebli i meblarskiego wyposażenia wnętrz.

15. Wartościowanie mebli zabytkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa :

1. Alcouffe Daniel, Restauration du Mobilier, Fribourg 1977 ;

2. Adam Hans, Tische aus vier Jahrhunderten. Form und Konstruktion, Stuttgart 1988

3. Germond François, L’Ébéniste restaurateur, Paris, Armand Colin, 1992;

4. Grzeluk Izydor, Słownik terminologiczny mebli, Warszawa 2000;

5. Klatt Erich, Die Konstruction alter Möbel. Form und Technik im Wandel der Stilarten, Stuttgart 1961;

6. Krawczyk Janusz, Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki. U podstaw problematyki konserwatorskiej mebli zabytkowych, Toruń 2006;

7. Krawczyk Janusz (red.) Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska, Toruń 2010;

8. Krawczyk Janusz, Charakterystyczne cechy zabytkowej stolarki drzwiowej i jej problematyka konserwatorska, [w:] Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, red. E. Okoń, Toruń 2005, s. 251-270;

Literatura uzupełniająca:

1. Brachert Thomas (red.), Beiträge zur Konstruktion und Restaurierung alter Möbel, München 1986;

2. Krawczyk Janusz, Zasady projektowania stall w traktacie A.–J. Roubo z 1770 r. [w:] Janusz Krawczyk (red.), Consevatio est aeterna creatio, Toruń 1999, s. 371-391;

3. Krawczyk Janusz, Od tradycji rzemieślniczej do naukowych podstaw konserwacji mebli zabytkowych, Ochrona Zabytków, 1993, nr 1, s. 57-61;

4. Krawczyk Janusz, Cysterskie stalle w Koronowie. Ich budowa i funkcje użytkowe, Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, nr 96, 2001, s. 299-319

5. Krawczyk Janusz, Etyka i estetyka w konserwacji mebli [w:] Marek Rubnikowicz (red.) Etyka i Estetyka. I Forum Konserwatorów, Toruń 1998, s. 123-129;

6. Krawczyk Janusz, Badania naukowe w analizie i konserwacji mebli zabytkowych, Ochrona Zabytków, 1992, nr 1-2, s. 37-41;

7. Rouba Bogumiła J., Pielęgnacja świątyni, Toruń 2009;

8. Roubo André - Jacob, L’Art du menuisier, Paris 1769-1770 ;

9. Roubo André – Jacob, L’Art du menuisier en meuble. Paris 1772;

10. Sękowski Janusz, Konserwacja mebli zabytkowych, (wydanie II), Warszawa 2009;

11.Swaczyna Irena, Wybrane cechy konstrukcji jako kryterium identyfikacji mebli zabytkowych, Warszawa 1992;

12.Swaczyna Irena, Charakterystyka konstrukcji komód pochodzących z końca XVIII w., [w:] Janusz Krawczyk (red.), Consevatio est aeterna creatio, Toruń 1999, s. 393-415.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny obejmujący sprawdzian wiedzy w formie testu on-line oraz odpowiedzi na pytania problemowe.

Kryteria oceniania:

0-10 (50%) - ndst

11-12 (52-60%) - dst

13-14 (62-70%) - dst plus

15-16 (72-80%) - db

17-18 (82-90%) - db plus

19-20 (92-100%) - bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.