Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy multimediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-podMul-1Z-sm-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Podstawy multimediów
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. zimowy Sztuka mediów i edukacja wizualna s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiada uzdolnienia i umiejętności artystyczne, które będzie doskonalił. Posiada umiejętność obsługi komputera oraz swobodnie porusza się w programie Adobe Photoshop.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

30 godz. – zajęcia w specjalistycznej pracowni komputerowej 1 pkt

Praca własna studenta:

15 godz. – czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 0,5 pkt

15 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego

przeglądu prac, wykonanie pracy zaliczeniowej 0,5 pkt


Razem - 60 godz. i 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01 : Dysponuje ogólną wiedzą na temat zastosowania multimediów w twórczości artystycznej i projektowaniu wizualnym. H2A_W01 S2A_W01

K_W02 : Posiada ogólną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej oraz technicznych możliwości w sztuce wykorzystującej multimedia. A2_W08

K_W03 : Posiada ogólną wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01 : Posiada osobowość artystyczną podatną na dalsze kształtowanie, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11

K_U02: Umie realizować proste koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego, zachowując poprawność techniczną. A2_U12

K_W06: Umie tworzyć prace artystyczne, zabiegając o jak najwyższy ich poziom, na miarę swoich aktualnych możliwości twórczych i na podstawie posiadanej wiedzy z obszaru historii sztuki, formy wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej. A2_U16

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

KK_02: Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków w wypowiedzi artystycznej. A2_K03

KK_08: Posiada popartą nabywanymi doświadczeniami umiejętność komunikowania się i życia w społeczeństwie A2A_K05

KK_05: Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. A2_K01, H2A_K01, S2A_K01, S2A_K05, S2A_K06

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody realizacji zajęć:

Praca w grupach pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędnego w odniesieniu do charakteru przedmiotu. Grupy maksymalnie 12 osobowe.

Każde nowe zadanie poprzedzone jest jego omówieniem wzbogaconym o pokazy filmowe, w tym prac studenckich oraz dyskusją ze studentami.

Każde nowe zadanie poprzedzone jest pokazem materiału ilustracyjnego i dyskusją ze studentami na ten temat.

Następnie omówione są narzędzia dostępne w programach do edycji obrazu cyfrowego (Adobe Photoshop, Adobe After Effects), dzięki którym student będzie mógł zrealizować ćwiczenie. Podczas zajęć studenci wykorzystują poznane narzędzia w pracy nad własnymi projektami, które są odpowiedzią na zadane ćwiczenie.

Prowadzący konsultuje i nadzoruje indywidualnie projekt każdego ze studentów wskazując i wyjaśniając najlepsze sposoby do osiągnięcia danego efektu.

Studenci realizują swoje zadania w Pracowni Multimediów oraz na własnych komputerach.

Realizacja zadań realizowana jest indywidualnie lub w grupie, jeśli wymaga tego charakter zadania.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń

Skrócony opis:

Podstawy multimediów to przedmiot wprowadzający do różnorodnych działań artystycznych z udziałem mediów cyfrowych Ma za zadnie efektywnie zaznajomić studentów z możliwościami cyfrowych technik tworzenia obrazu statycznego oraz dynamicznego oraz wykształcić podstawowe umiejętności tworzenia multimedialnych przekazów audiowizualnych, w postaci indywidualnych, autorskich projektów przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologii cyfrowych.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy multimediów spełnia ważną rolę w uzmysłowieniu i uświadomieniu możliwości artystycznej kreacji przy pomocy cyfrowych narzędzi dostępnych w programach do edycji cyfrowego obrazu. Efektami pracy są profesjonalne wydruki grafik komputerowych oraz animacje wykonane w różnych technikach. Przedmiot zaczyna się od zaznajomienia studenta z programem Adobe Photoshop, poznaniu podstawowych narzędzi do obróbki obrazu cyfrowego, pracy na warstwach oraz przygotowaniu materiału do druku. Następnie studenci w programie Adobe After Effects animują wcześniej przygotowane statyczne obrazy. Poznają formaty wideo, narzędzia oraz tradycyjne techniki animacyjne. Realizują animację w połączeniu z materiałem zarejestrowanym kamerą.

Treści programowe:

Grafika komputerowa:

obróbka obrazu cyfrowego, poznanie formatów plików graficznych,

przygotowanie do druku,

Animacja:

kreowanie form animowanych, łączenie ich z obrazem wideo.

Formy realizacji:

ćwiczenia wprowadzające studenta w tajniki obróbki grafiki komputerowej, pracy na warstwach w programie Adobe Photoshop,

przygotowanie materiału do druku,

ćwiczenia mające na celu poznanie i poszerzenie zasad działania oraz możliwości kreacji ruchomych obrazów w programie After Effects

poszukiwanie oryginalnego sposobu wypowiedzi na zadany tema

realizowanie autorskich kreacji multimedialnych w technikach cyfrowych z użyciem programów Photoshop, After Effects, inne

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu edycji obrazu cyfrowego, grafiki trójwymiarowej, montażu audio i wideo;

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji, multimediów i sztuki współczesnej;

Opracowania multimedialne (CD-ROM, DVD) z zakresu sztuki, edukacji, nauki, techniki;

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

zaliczenie semestru i roku polega na zrealizowaniu przez studenta wyznaczonych mu zadań (K_W02, K_W07, K_U02, K_U03)

zaliczenie uwzględnia obecność na zajęciach, czynny udział w czasie trwania ćwiczeń oraz realizowanie poszczególnych zadań (K_K04)

zaliczenie polega na dyskusji w czasie pokazu prac, indywidualnym omówieniu poszczególnych prac (K_W01, K_W02, K_W07, K_K08)

Kryteria ocen

jakość koncepcji i wykonania pracy (K_W02, K_W07, K_U02)

biegłe opanowanie warsztatu (K_U06)

rozwój artystyczny studenta i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce (K_W02, K_W07)

oryginalność, kreatywność, artyzm (K_U07, K_K04)

komunikatywność przekazu, zgodność z treścią zadania (K_U07, K_K08)

zaangażowanie w realizowane ćwiczenia (K_K04, K_K08)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawy multimediów to przedmiot wprowadzający do różnorodnych działań artystycznych z udziałem mediów cyfrowych Ma za zadnie efektywnie zaznajomić studentów z możliwościami cyfrowych technik tworzenia obrazu statycznego oraz dynamicznego oraz wykształcić podstawowe umiejętności tworzenia multimedialnych przekazów audiowizualnych, w postaci indywidualnych, autorskich projektów przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologii cyfrowych.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy multimediów spełnia ważną rolę w uzmysłowieniu i uświadomieniu możliwości artystycznej kreacji przy pomocy cyfrowych narzędzi dostępnych w programach do edycji cyfrowego obrazu. Efektami pracy są profesjonalne wydruki grafik komputerowych oraz animacje wykonane w różnych technikach. Przedmiot zaczyna się od zaznajomienia studenta z programem Adobe Photoshop, poznaniu podstawowych narzędzi do obróbki obrazu cyfrowego, pracy na warstwach oraz przygotowaniu materiału do druku. Następnie studenci w programie Adobe After Effects animują wcześniej przygotowane statyczne obrazy. Poznają formaty wideo, narzędzia oraz tradycyjne techniki animacyjne. Realizują animację w połączeniu z materiałem zarejestrowanym kamerą.

Treści programowe:

Grafika komputerowa:

obróbka obrazu cyfrowego, poznanie formatów plików graficznych,

przygotowanie do druku,

Animacja:

kreowanie form animowanych, łączenie ich z obrazem wideo.

Formy realizacji:

ćwiczenia wprowadzające studenta w tajniki obróbki grafiki komputerowej, pracy na warstwach w programie Adobe Photoshop,

przygotowanie materiału do druku,

ćwiczenia mające na celu poznanie i poszerzenie zasad działania oraz możliwości kreacji ruchomych obrazów w programie After Effects

poszukiwanie oryginalnego sposobu wypowiedzi na zadany tema

realizowanie autorskich kreacji multimedialnych w technikach cyfrowych z użyciem programów Photoshop, After Effects, inne

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu edycji obrazu cyfrowego, grafiki trójwymiarowej, montażu audio i wideo;

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji, multimediów i sztuki współczesnej;

Opracowania multimedialne (CD-ROM, DVD) z zakresu sztuki, edukacji, nauki, techniki;

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawy multimediów to przedmiot wprowadzający do różnorodnych działań artystycznych z udziałem mediów cyfrowych Ma za zadnie efektywnie zaznajomić studentów z możliwościami cyfrowych technik tworzenia obrazu statycznego oraz dynamicznego oraz wykształcić podstawowe umiejętności tworzenia multimedialnych przekazów audiowizualnych, w postaci indywidualnych, autorskich projektów przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologii cyfrowych.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy multimediów spełnia ważną rolę w uzmysłowieniu i uświadomieniu możliwości artystycznej kreacji przy pomocy cyfrowych narzędzi dostępnych w programach do edycji cyfrowego obrazu. Efektami pracy są profesjonalne wydruki grafik komputerowych oraz animacje wykonane w różnych technikach. Przedmiot zaczyna się od zaznajomienia studenta z programem Adobe Photoshop, poznaniu podstawowych narzędzi do obróbki obrazu cyfrowego, pracy na warstwach oraz przygotowaniu materiału do druku. Następnie studenci w programie Adobe After Effects animują wcześniej przygotowane statyczne obrazy. Poznają formaty wideo, narzędzia oraz tradycyjne techniki animacyjne. Realizują animację w połączeniu z materiałem zarejestrowanym kamerą.

Treści programowe:

Grafika komputerowa:

obróbka obrazu cyfrowego, poznanie formatów plików graficznych,

przygotowanie do druku,

Animacja:

kreowanie form animowanych, łączenie ich z obrazem wideo.

Formy realizacji:

ćwiczenia wprowadzające studenta w tajniki obróbki grafiki komputerowej, pracy na warstwach w programie Adobe Photoshop,

przygotowanie materiału do druku,

ćwiczenia mające na celu poznanie i poszerzenie zasad działania oraz możliwości kreacji ruchomych obrazów w programie After Effects

poszukiwanie oryginalnego sposobu wypowiedzi na zadany tema

realizowanie autorskich kreacji multimedialnych w technikach cyfrowych z użyciem programów Photoshop, After Effects, inne

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu edycji obrazu cyfrowego, grafiki trójwymiarowej, montażu audio i wideo;

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji, multimediów i sztuki współczesnej;

Opracowania multimedialne (CD-ROM, DVD) z zakresu sztuki, edukacji, nauki, techniki;

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawy multimediów to przedmiot wprowadzający do różnorodnych działań artystycznych z udziałem mediów cyfrowych Ma za zadnie efektywnie zaznajomić studentów z możliwościami cyfrowych technik tworzenia obrazu statycznego oraz dynamicznego oraz wykształcić podstawowe umiejętności tworzenia multimedialnych przekazów audiowizualnych, w postaci indywidualnych, autorskich projektów przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologii cyfrowych.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy multimediów spełnia ważną rolę w uzmysłowieniu i uświadomieniu możliwości artystycznej kreacji przy pomocy cyfrowych narzędzi dostępnych w programach do edycji cyfrowego obrazu. Efektami pracy są profesjonalne wydruki grafik komputerowych oraz animacje wykonane w różnych technikach. Przedmiot zaczyna się od zaznajomienia studenta z programem Adobe Photoshop, poznaniu podstawowych narzędzi do obróbki obrazu cyfrowego, pracy na warstwach oraz przygotowaniu materiału do druku. Następnie studenci w programie Adobe After Effects animują wcześniej przygotowane statyczne obrazy. Poznają formaty wideo, narzędzia oraz tradycyjne techniki animacyjne. Realizują animację w połączeniu z materiałem zarejestrowanym kamerą.

Treści programowe:

Grafika komputerowa:

obróbka obrazu cyfrowego, poznanie formatów plików graficznych,

przygotowanie do druku,

Animacja:

kreowanie form animowanych, łączenie ich z obrazem wideo.

Formy realizacji:

ćwiczenia wprowadzające studenta w tajniki obróbki grafiki komputerowej, pracy na warstwach w programie Adobe Photoshop,

przygotowanie materiału do druku,

ćwiczenia mające na celu poznanie i poszerzenie zasad działania oraz możliwości kreacji ruchomych obrazów w programie After Effects

poszukiwanie oryginalnego sposobu wypowiedzi na zadany tema

realizowanie autorskich kreacji multimedialnych w technikach cyfrowych z użyciem programów Photoshop, After Effects, inne

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu edycji obrazu cyfrowego, grafiki trójwymiarowej, montażu audio i wideo;

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji, multimediów i sztuki współczesnej;

Opracowania multimedialne (CD-ROM, DVD) z zakresu sztuki, edukacji, nauki, techniki;

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawy multimediów to przedmiot wprowadzający do różnorodnych działań artystycznych z udziałem mediów cyfrowych Ma za zadnie efektywnie zaznajomić studentów z możliwościami cyfrowych technik tworzenia obrazu statycznego oraz dynamicznego oraz wykształcić podstawowe umiejętności tworzenia multimedialnych przekazów audiowizualnych, w postaci indywidualnych, autorskich projektów przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologii cyfrowych.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy multimediów spełnia ważną rolę w uzmysłowieniu i uświadomieniu możliwości artystycznej kreacji przy pomocy cyfrowych narzędzi dostępnych w programach do edycji cyfrowego obrazu. Efektami pracy są profesjonalne wydruki grafik komputerowych oraz animacje wykonane w różnych technikach. Przedmiot zaczyna się od zaznajomienia studenta z programem Adobe Photoshop, poznaniu podstawowych narzędzi do obróbki obrazu cyfrowego, pracy na warstwach oraz przygotowaniu materiału do druku. Następnie studenci w programie Adobe After Effects animują wcześniej przygotowane statyczne obrazy. Poznają formaty wideo, narzędzia oraz tradycyjne techniki animacyjne. Realizują animację w połączeniu z materiałem zarejestrowanym kamerą.

Treści programowe:

Grafika komputerowa:

obróbka obrazu cyfrowego, poznanie formatów plików graficznych,

przygotowanie do druku,

Animacja:

kreowanie form animowanych, łączenie ich z obrazem wideo.

Formy realizacji:

ćwiczenia wprowadzające studenta w tajniki obróbki grafiki komputerowej, pracy na warstwach w programie Adobe Photoshop,

przygotowanie materiału do druku,

ćwiczenia mające na celu poznanie i poszerzenie zasad działania oraz możliwości kreacji ruchomych obrazów w programie After Effects

poszukiwanie oryginalnego sposobu wypowiedzi na zadany tema

realizowanie autorskich kreacji multimedialnych w technikach cyfrowych z użyciem programów Photoshop, After Effects, inne

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu edycji obrazu cyfrowego, grafiki trójwymiarowej, montażu audio i wideo;

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji, multimediów i sztuki współczesnej;

Opracowania multimedialne (CD-ROM, DVD) z zakresu sztuki, edukacji, nauki, techniki;

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.