Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoretyczne podstawy muzealnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-A.TM-M-P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy muzealnictwa
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla Studium podyplomowego w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Student zapozna się z podstawowymi pojęciami oraz założeniami teoretycznymi kolekcji, muzeów, dziedzictwa kultury; najważniejszymi nurtami dyskusji prowadzonych na temat przedmiotu, celów i metod postępowania na obszarze muzealnictwa. Zdobędzie wiedzę na temat procedur badawczych związanych z wartościowaniem i interpretacją obiektu kolekcjonerstwa / obiektu muzealnego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student zyska zdolność oceny sytuacji w muzealnictwie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student zyska zrozumienie kulturalnej roli muzeum i obszaru muzealnictwa

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład konwersatoryjny, konwersatorium, seminarium

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy o muzeum, muzealnictwie i dziedzictwie kultury, jako szczególnym obszarze aktywności intelektualnej człowieka uwarunkowanym historycznie i cywilizacyjnie; zgodnie z profilem studiów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK szczególnie zaakcentowana jest problematyka muzeum artystycznego i artystyczno-historycznego

Pełny opis:

W ramach zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia obejmujące pojedyncze lub zestawione w cykle wykłady:

- Wykład inauguracyjny na temat aktualnych problemów muzealnictwa polskiego i powszechnego (w aspekcie praktycznego funkcjonowania muzeum, bądź też teorii)

- Teoria dziedzictwa kultury: wyjaśnienie podstawowych pojęć, naszkicowanie aktualnych tendencji teoretycznych w tej dziedzinie i dyskusji co do nich w środowisku fachowym

- Podstawy teorii kolekcji i muzeów: wyjaśnienia podstawowych pojęć (muzeum, muzealnictwo, muzeologia, obiekt muzealny, ekspozycja itd.); zagadnienie teoretycznych podstaw kolekcji jako odzwierciedlenia istotnego elementy systemu aksjologicznego społeczeństw; problem różnic pomiędzy kolekcją prywatną a publicznym muzeum; definicja muzeum w aspekcie prawnym i teoretycznym; zakres i metodologia muzeologii

- Zagadnienia nowoczesnej teorii muzealniczej: nowa muzeologia, ekomuzeum, muzeologia krytyczna, neuromuzeologia; dzieło sztuki w otoczeniu muzealnym

- Znawstwo w muzeum: podstawy metodologiczne aprecjacji obiektu muzealnego oraz jego interpretacji ku funkcjom wypełnianym w ramach działalności muzeum jako instytucji ochrony dziedzictwa oraz edukacyjnej

- Wykłady monograficzne na tematy związane z polskimi i zagranicznymi muzeami oraz ich szeroko rozumianą problematyką

Literatura:

Clifford J., O kolekcjonowaniu sztuki i kultury, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 1993, nr 1, s. 11-16 [dostępne on-line: http://cyfrowaetnografia.pl/Content/3403/Strony+od+PSL_XLVII_nr1-3_Clifford.pdf ]

Folga-Januszewska D., Muzeologia, Muzeografia, Muzealnictwo, “Muzealnictwo” 2006, Nr 47, s.11-15 [on-line: http://www.nid.pl/UserFiles/File/Publikacje/Muzealnictwo/Muzealnictwo%2047/muz_47-1.pdf ]

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo”, 2008, nr 49, s. 200-203 [on-line: http://www.nid.pl/UserFiles/File/Publikacje/Muzealnictwo/muzealnictwo%2049/muz_49-17.pdf]

Guzowska M., Rozmowy o muzeach, wystawach i muzeologii, „Muzealnictwo”, 1998, t. 31 [on-line: http://mazowsze.hist.pl/files/Muzealnictwo/Muzealnictwo-r1988-t31/Muzealnictwo-r1988-t31-s71-78/Muzealnictwo-r1988-t31-s71-78.pdf]

Nadolska-Styczyńska A., Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne kolekcje pozaeuropejskie, Toruń 2011

Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Universitas, Kraków 2005

Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, red. M. Popczyk, Katowice 2006

Pomian K., Zbieracze i osobliwości, Warszawa 1996.

Żygulski Z., Muzea na świecie, Warszawa 1982.

Święch J., R. Tubaja, Historia idei muzealnictwa na wolnym powietrzu w Polsce, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, nr 9, 2006, s. 57-66.

Tańczuk R., Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej, Wrocław 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

nie przewidywane

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 23 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Piotr Birecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 23 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Piotr Birecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)