Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Problematyka prawna w muzealnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-C.PrM-M-P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problematyka prawna w muzealnictwie
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla Studium podyplomowego w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Słuchacz zapozna się z prawno-organizacyjnymi formami funkcjonowania muzeum i systemem dokumentów regulujących jego działanie; pozyska podstawową umiejętność analizy aktów1) prawnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student zyska umiejętność błyskawicznego reagowania na problemy organizacyjno-prawne pojawiające się w pracy muzealnej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student posiędzie zrozumienie znaczenia kultury prawnej w pracy muzealnej, umiejętność stosowania przepisów prawa w codziennej praktyce międzyludzkich kontaktów narzucanych przez charakter instytucji muzealnej

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- okrągłego stołu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Zaznajomienie słuchaczy z podstawowym korpusem aktów prawnych, niezbędnych w zarządzaniu muzeum, jego kolekcjami, w kontakcie z przedmiotami muzealnymi, ich twórcami, właścicielami, dysponentami i odbiorcami

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane w czasie wykładu obejmują problematykę prawną związaną z funkcjonowaniem muzealnictwa jako obszaru aktywności ludzkiej oraz muzeów jako instytucji w Polsce. Obejmują następujące kwestie

- Prawo o muzeach: ustawa o muzeach i akty wykonawcze

-Zbiory i kolekcje; restytucja i reprywatyzacja: zagadnienia restytucji muzealiów, omawiane w porządku historycznym, przedstawiające zmiany jakie następowały w doktrynach przez kolejne dziesiątki lat. Szczególny nacisk jest położony na problemy naszej Ojczyzny systematycznie ograbianej przez sąsiadów. Autor wykładów uświadamia wagę należytej ewidencji zbiorów jako podstawy do realizacji ewentualnych roszczeń. Sprawa reprywatyzacji dzieł sztuki jest w Polsce nadal nie rozwiązana za wyjątkiem mienia pożydowskiego. Autor omawia przykładowe rozwiązanie problemu na podstawie własnych doświadczeń, jako wieloletni dyrektor Muzeum w Kozłówce, jak i problemy z jakimi borykają się inne polskie rezydencje.

-Inne przepisy prawne: Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; ustawa o ochronie zabytków; ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych. Przepisy finansowe: ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych

-Prawo autorskie; muzeum jako podmiot i przedmiot prawa autorskiego; uprawnienia właścicielskie, dysponowanie i zarządzanie prawami

Literatura:

P. Antoniak, Ustawa o muzeach. Komentarz, Warszawa 2012

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011

Prawo autorskie, red. J. Barta (System prawa cywilnego, red. Z. Radwański, t. 13), Warszawa 2007

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, red. M. Cherka, Warszawa 2010

Ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2011

K. Czub, Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2011

J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, Prawne podstawy działalności kulturalnej, Kraków 2005

Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, red. Alicja jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Poznań 2012

Piotr Ogrodzki, Sławomir Kocewiak, Prawne podstawy ochrony i zabezpieczenia muzeów. Poradnik muzealnika, Warszawa 2010

Prawo muzeów, red. J. Włodarski, Kamil Zeidler, Warszawa 2008

Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. Wojciech Kowalski, Katarzyna Zalasińska, Warszawa 2011

Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, red. Wojciech Szafrański, t. 1, Poznań 2007

Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, red. Wojciech Szafrański, t. 2, Poznań 2008

Kamil Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

nie przewidywane

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Michał Woźniak
Prowadzący grup: Alicja Jagielska-Burduk, Magdalena Mielnik, Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Michał Woźniak
Prowadzący grup: Alicja Jagielska-Burduk, Magdalena Mielnik, Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Michał Woźniak
Prowadzący grup: Alicja Jagielska-Burduk, Magdalena Mielnik, Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Michał Woźniak
Prowadzący grup: Alicja Jagielska-Burduk, Magdalena Mielnik, Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)