Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dyplomowa pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-DPKM-4L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dyplomowa pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończone 3 lata studiów jednolitych konserwacji i restauracji dzieł sztuki w specjalności konserwacja malarstwa rzeźby polichromowanej, uzyskane zaliczenia przedmiotów specjalnościowych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - godziny kontaktowe: 150

Godziny pracy indywidualnej studenta (opracowywanie dokumentacji, inne prace przygotowujące do realizacji zadań): 25

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności AJA_W03

K_W04 zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków PJA_W01, XJA_W01

K_W05 posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich PJA_W02, XJA_W02

K_W06 zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków XJA_W03

K_W12 zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko-restauratorskich AJA_W07

K_W13 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich AJA_U01, XJA_U01

K_U02 potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych

AJA_U02, XJA_U02

K_U03 potrafi określać główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła sztuki/zabytku AJA_U03, HJA_U01

K_U04 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego

AJA_U04, PJA_U03, HJA_U02

K_U08 potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych XJA_U06, AJA_U06

K_U09 posiada umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej AJA_U07, XJA_U07, HJA_U03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji AJA_K01, HJA_K01

K_K02 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej AJA_K02

K_K03 ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje AJA_K03

K_K04 ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich HJA_K02

K_K05 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich AJA_K04, PJA_K01, XJA_K01, HJA_K03

K_K06 potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania AJA_K05


Metody dydaktyczne:

Prace konserwatorskie na wybranym obiekcie.

Badania historyczne, technologiczne i konserwatorskie.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student dokonuje weryfikacji i uzupełnień projektu konserwatorskiego stworzonego w ramach seminarium , wykonuje badania konserwatorskie obiektu, we współpracy z prowadzącym typuje miejsca pobrania próbek do badań budowy istotne z punktu widzenia problematyki konserwatorskiej, uzupełnia badania konserwatorskie i realizuje kolejne etapy prac konserwatorskich oraz opracowuje ich dokumentację.

Pełny opis:

Student realizuje prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiekcie zabytkowym – malarstwie sztalugowym, rzeźbie drewnianej polichromowanej lub malarstwie ściennym. Wykorzystując wiedzę uzyskaną w trakcie seminarium dyplomowego konserwatorskiego, seminarium z historii sztuki i pracowni dokumentacji technologiczno-konserwatorskiej. Wiedza ta jest jednocześnie uzupełniana i pogłębiana w trakcie niezbędnych badań konserwatorskich. W oparciu o nie uzupełnia program oraz harmonogram prac. Organizuje swoje stanowisko pracy. Proponuje zabiegi i materiały na podstawie przeprowadzonych analiz i testów. Wykonuje kolejne etapy prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym będącym przedmiotem jego pracy dyplomowej i współuczestniczy w działaniach wykonywanych przez innych uczestników zajęć. Opisuje swoje działania oceniając i dokumentując ich efekty. Prezentuje efekty swoich prac na forum grupy. W uzasadnionych przypadkach zagadnienia badawcze mogą być przedmiotem pracy dyplomowej teoretyczno-badawczej.

Literatura:

1. Berger G. A., Russell W. H., Conservation of paintings – Research and Innovations, Archetype Publicatons, London 2000

2. Bogdanowska M., ARD art restoration dictionary : English Polish (Polish-English) dictionary of art restoration : restoration of easel paintings = angielsko-polski (polsko-angielski) słownik konserwacji-restauracji dzieł sztuki : konserwacja malowideł sztalugowych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2010

3. Ciabach J., Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Toruń 1998;

4. Ciabach J., Właściwości żywic sztucznych stosowanych w konserwacji zabytków. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Skrypt i teksty pomocnicze. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Toruń 1997;

5. Guzowska A., Przygotowanie płócien dublażowych, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, vol. 9, no. 1, (32) 1998, s. 30-32

6. Konserwacja malowideł na tkaninach bez krosien: materiały z konferencji zorganizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych i Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie dnia 9 kwietnia 1984, red. Zofia Demkowska [et al.], ASP, Warszawa 1985;

7. Lempart–Geratowska M., Rozwarstwianie malowideł sztalugowych na podłożu drewnianym, Studia i Materiały Wydz. Konserw. Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, t. XI, 2002;

8. Markowski D., Ochrona impastowej warstwy malarskiej obrazów olejnych na płótnie podczas zabiegów konserwatorskich, wyd. UMK, Toruń 2002;

9. Markowski D., Zastosowanie warstw amortyzujących zabezpieczających warstwę malarską na czas trwania niektórych zabiegów konserwatorskich, AUNC, XXII, s. 53-80;

10. Masschelein-Kleiner L., Les solvants, Cours de conservation, Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles 1981;

11. Mirowska E., Poksińska M., Rouba B., Wiśniewska I., Identyfikacja podobrazi i spoiw malarskich w zabytkowych dziełach sztuki, Skrypty i materiały pomocnicze UMK, Toruń 1992;

12. Problemy dublowania obrazów na płótnie, praca zbiorowa pod red. M. Roznerskiej i J. Arszyńskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005

13. Rouba B. J., Płótna jako podobrazia malarskie, Ochrona Zabytków, z. 3 – 4, 1985, s. 222 – 244;

14. Rouba B. J., Zagadnienie bezpieczeństwa obrazów XIX i XX-wiecznych w procesie ich konserwacji, [w:] Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Materiały ze zjazdu absolwentów UMK w Toruniu, Toruń 14 – 15. XI 1985, BMiOZ seria B, Tom LXXXI, Warszawa 1987, s. 127 – 134;

15. Rouba B. J., Podobrazia płócienne w procesie konserwacji, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000;

16. Rouba B. J., Badanie wrażliwości warstw malarskich obrazów na działanie ciepła, Ochrona Zabytków, z. 4, 1991, s. 278 – 284;

17. Rouba B. J., Tymińska L., Paper in Textile? Investigation into a New Method for the Structural Conservation of Paintings on Canvas Supports with Fibrous Pulp, [w:] VDR Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und Kulturgut, Heft 2/2004, s. 20 – 32;

18. Ruhemann H., The cleaning of paintings, problems and potentialities, Londyn 1968;

19. Wyszyńska J., Metody dublowania w procesie konserwacji malowideł sztalugowych na płótnie, Kraków : Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych, 2003;

20. Stachera J., Materiały stosowane do uzupełniania powierzchni srebrzonych. [w:] Badania Technologii i technik Malarskich, Konserwacja Dzieł Sztuki, Kopia, Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr art. kons. Józefowi Flikowi pod redakcją Justyny Olszewskiej-Świetlik, UMK Toruń 2007, s. 203-221.

21. Stachera J., Werniksy i lakiery barwne do ochrony powierzchni posrebrzonych, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, nr 3 – 4, 2004, s. 18 – 25.

22. Stachera J., Badanie przyczepności lakierów metodą siatki nacięć, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLII, Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 399, Toruń 2011, s. 97-110, ISSN 0860-1232.

23. Stachera J., Badanie przyczepności lakierów w układach dwuwarstwowych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLV, Toruń 2014, s. 403-438.

24. Szczepińska K.,Historycznie stosowane impregnaty do wzmacniania zniszczonego drewna polichromowanego – próba przeglądu. Część I: Impregnaty naturalne, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XLV, s. 569-586;

25. Szmelter I., Metody i środki konserwacji rozdarć i ubytków podobrazia płóciennego obrazów, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, T. LXXXI (1986), s.134-146;

26. Szmelter I., Problemy dublowania obrazów na podłożu płóciennym, Zeszyty Naukowe ASP w Warszawie, z..1/32/1992, Warszawa 1992

27. Szmit-Naud E., Przyczyny i mechanizmy zmian wyglądu uzupełnień warstw malarskich w obrazach sztalugowych, Ochrona Zabytków, 2003, nº 1-2, s. 73-87.

28. Szmit-Naud E., Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów. Zmiany optyczne a stabilność stosowanych materiałów, UMK, Toruń, 2006

29. Wolbers R., Cleaning Painted Surfaces: Aqueous Methods, Archetype Publications Ltd, 2003;

30. Wyszyńska J., Metody dublowania w procesie konserwacji malowideł sztalugowych na płótnie, Kraków : Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych, 200

31. Robert Rogal, Określanie sekwencji stratygraficznych tynków i warstw malarskich jako element badań architektonicznych i przyczynek do prac konserwatorskich, [w:] M. Arszynski, M. Prarat, U. Schaaf, B. Zimowoda-Krajewska (red.), Badania architektoniczne. historia i perspektywy rozwoju, Toruń 2015, s. 293-306.

32. Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych, Toruń 2009.

33. Władysław Zalewski, Odkrywanie malowideł ściennych, [w:] Księga Pamiątkowa. Ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu, Toruń 2002, s. 337-351.

34. Ireneusz Płuska, Aranżacje plastyczne w konserwacji,[w:] Księga Pamiątkowa. Ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu, Toruń 2002, s. 229-234.

35. Wojciech Kurpik, Konserwator wobec dzieła sztuki. Pięć tekstów o praktyce i teorii konserwatorskiej, Warszawa 2015.

36. Maria Roznerska, Piotr Mikołajczyk, Malarstwo ścienne. Przyczyny powstawania zniszczeń, Toruń 1995.

37. Bogumiła J. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków, Toruń 2014.

38. Tytus Sawicki, Konserwacja malowideł ściennych. problemy estetyczne. Historia, teoria, praktyka, Warszawa 2010.

39. Paolo Mora, Laura Mora, Paul Philippot, Conservation of Wall Paintings, London 1984.

40. Andrzej Mazur, Metody powstrzymujące niszczenie malowideł ściennych, Warszawa 1999.

oraz opracowania związane z problematyką dotyczącą obiektów zabytkowych będących przedmiotem ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę na koniec każdego z trzech semestrów cyklu dydaktycznego.

Student oceniany jest na podstawie zaangażowania w realizowane prace, jakości ich wykonania, umiejętności stawiania i rozwiązywania napotkanych problemów konserwatorskich i restauratorskich. Ważną składową jest również ocena dokumentacji prac, w zakresie wykonywanym przez poszczególne osoby. Pod uwagę brana jest również obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie są prowadzone

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Markowski, Robert Rogal, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Sławomir Kamiński, Solida Lim, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Elżbieta Szmit-Naud, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student dokonuje wyboru obiektu dyplomowego. Sporządza dokumentację fotograficzną i opisową. Realizuje badania techniki wykonania oraz historyczne obiektu. Na podstawie analizy stanu zachowania i przeprowadzonych badań konserwatorskich, ustala cel i założenia, a następnie program prac konserwatorskich.

Pełny opis:

Student dokonuje wyboru obiektu dyplomowego i osoby prowadzącej (pod warunkiem wyrażenia prze nią zgody) w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej bądź Zakładzie Sztuki Nowoczesnej.

Literatura:

Hermens, Erma, Ouwerkerk, Annemiek, Costaras, Nicola Looking through paintings : the study of painting techniques and materials in support of art historical research

Horie, Charles Velson Materials for conservation : organic consolidants adhesives and coatings

Hummelen, Ijsbrand, Sillé, Dionne, Zijlmans, Marjan, Modern art: who cares? : an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art

Learner Thomas J. S.,Modern paints uncovered : proceedings from the modern paints uncovered symposium

Wolbers, Richard, Cleaning painted surfaces : aqueous methods

Robert Rogal, Określanie sekwencji stratygraficznych tynków i warstw malarskich jako element badań architektonicznych i przyczynek do prac konserwatorskich, [w:] M. Arszynski, M. Prarat, U. Schaaf, B. Zimowoda-Krajewska (red.), Badania architektoniczne. historia i perspektywy rozwoju, Toruń 2015, s. 293-306.

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych, Toruń 2009.

Władysław Zalewski, Odkrywanie malowideł ściennych, [w:] Księga Pamiątkowa. Ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu, Toruń 2002, s. 337-351.

Ireneusz Płuska, Aranżacje plastyczne w konserwacji,[w:] Księga Pamiątkowa. Ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu, Toruń 2002, s. 229-234.

Wojciech Kurpik, Konserwator wobec dzieła sztuki. Pięć tekstów o praktyce i teorii konserwatorskiej, Warszawa 2015.

Maria Roznerska, Piotr Mikołajczyk, Malarstwo ścienne. Przyczyny powstawania zniszczeń, Toruń 1995.

Bogumiła J. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków, Toruń 2014.

Tytus Sawicki, Konserwacja malowideł ściennych. problemy estetyczne. Historia, teoria, praktyka, Warszawa 2010.

Paolo Mora, Laura Mora, Paul Philippot, Conservation of Wall Paintings, London 1984.

Andrzej Mazur, Metody powstrzymujące niszczenie malowideł ściennych, Warszawa 1999.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Adam Adamski, Joanna Arszyńska, Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Elżbieta Szmit-Naud, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student dokonuje wyboru obiektu dyplomowego. Sporządza dokumentację fotograficzną i opisową. Realizuje badania techniki wykonania oraz historyczne obiektu. Na podstawie analizy stanu zachowania i przeprowadzonych badań konserwatorskich, ustala cel i założenia, a następnie program prac konserwatorskich.

Pełny opis:

Student dokonuje wyboru obiektu dyplomowego i osoby prowadzącej (pod warunkiem wyrażenia prze nią zgody) w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej bądź Zakładzie Sztuki Nowoczesnej.

Literatura:

Hermens, Erma, Ouwerkerk, Annemiek, Costaras, Nicola Looking through paintings : the study of painting techniques and materials in support of art historical research

Horie, Charles Velson Materials for conservation : organic consolidants adhesives and coatings

Hummelen, Ijsbrand, Sillé, Dionne, Zijlmans, Marjan, Modern art: who cares? : an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art

Learner Thomas J. S.,Modern paints uncovered : proceedings from the modern paints uncovered symposium

Wolbers, Richard, Cleaning painted surfaces : aqueous methods

Robert Rogal, Określanie sekwencji stratygraficznych tynków i warstw malarskich jako element badań architektonicznych i przyczynek do prac konserwatorskich, [w:] M. Arszynski, M. Prarat, U. Schaaf, B. Zimowoda-Krajewska (red.), Badania architektoniczne. historia i perspektywy rozwoju, Toruń 2015, s. 293-306.

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych, Toruń 2009.

Władysław Zalewski, Odkrywanie malowideł ściennych, [w:] Księga Pamiątkowa. Ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu, Toruń 2002, s. 337-351.

Ireneusz Płuska, Aranżacje plastyczne w konserwacji,[w:] Księga Pamiątkowa. Ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu, Toruń 2002, s. 229-234.

Wojciech Kurpik, Konserwator wobec dzieła sztuki. Pięć tekstów o praktyce i teorii konserwatorskiej, Warszawa 2015.

Maria Roznerska, Piotr Mikołajczyk, Malarstwo ścienne. Przyczyny powstawania zniszczeń, Toruń 1995.

Bogumiła J. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków, Toruń 2014.

Tytus Sawicki, Konserwacja malowideł ściennych. problemy estetyczne. Historia, teoria, praktyka, Warszawa 2010.

Paolo Mora, Laura Mora, Paul Philippot, Conservation of Wall Paintings, London 1984.

Andrzej Mazur, Metody powstrzymujące niszczenie malowideł ściennych, Warszawa 1999.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Adam Adamski, Sławomir Kamiński, Stanisław Kośmiński, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student dokonuje wyboru obiektu dyplomowego. Sporządza dokumentację fotograficzną i opisową. Realizuje badania techniki wykonania oraz historyczne obiektu. Na podstawie analizy stanu zachowania i przeprowadzonych badań konserwatorskich, ustala cel i założenia, a następnie program prac konserwatorskich.

Pełny opis:

Student dokonuje wyboru obiektu dyplomowego i osoby prowadzącej (pod warunkiem wyrażenia prze nią zgody) w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej bądź Zakładzie Sztuki Nowoczesnej.

Literatura:

Hermens, Erma, Ouwerkerk, Annemiek, Costaras, Nicola Looking through paintings : the study of painting techniques and materials in support of art historical research

Horie, Charles Velson Materials for conservation : organic consolidants adhesives and coatings

Hummelen, Ijsbrand, Sillé, Dionne, Zijlmans, Marjan, Modern art: who cares? : an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art

Learner Thomas J. S.,Modern paints uncovered : proceedings from the modern paints uncovered symposium

Wolbers, Richard, Cleaning painted surfaces : aqueous methods

Robert Rogal, Określanie sekwencji stratygraficznych tynków i warstw malarskich jako element badań architektonicznych i przyczynek do prac konserwatorskich, [w:] M. Arszynski, M. Prarat, U. Schaaf, B. Zimowoda-Krajewska (red.), Badania architektoniczne. historia i perspektywy rozwoju, Toruń 2015, s. 293-306.

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych, Toruń 2009.

Władysław Zalewski, Odkrywanie malowideł ściennych, [w:] Księga Pamiątkowa. Ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu, Toruń 2002, s. 337-351.

Ireneusz Płuska, Aranżacje plastyczne w konserwacji,[w:] Księga Pamiątkowa. Ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu, Toruń 2002, s. 229-234.

Wojciech Kurpik, Konserwator wobec dzieła sztuki. Pięć tekstów o praktyce i teorii konserwatorskiej, Warszawa 2015.

Maria Roznerska, Piotr Mikołajczyk, Malarstwo ścienne. Przyczyny powstawania zniszczeń, Toruń 1995.

Bogumiła J. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków, Toruń 2014.

Tytus Sawicki, Konserwacja malowideł ściennych. problemy estetyczne. Historia, teoria, praktyka, Warszawa 2010.

Paolo Mora, Laura Mora, Paul Philippot, Conservation of Wall Paintings, London 1984.

Andrzej Mazur, Metody powstrzymujące niszczenie malowideł ściennych, Warszawa 1999.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Adam Adamski, Wojciech Iwaszczuk, Sławomir Kamiński, Teresa Łękawa-Wysłouch, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Kinga Szczepińska, Elżbieta Szmit-Naud, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student dokonuje wyboru obiektu dyplomowego. Sporządza dokumentację fotograficzną i opisową. Realizuje badania techniki wykonania oraz historyczne obiektu. Na podstawie analizy stanu zachowania i przeprowadzonych badań konserwatorskich, ustala cel i założenia, a następnie program prac konserwatorskich.

Pełny opis:

Student dokonuje wyboru obiektu dyplomowego i osoby prowadzącej (pod warunkiem wyrażenia prze nią zgody) w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej bądź Zakładzie Sztuki Nowoczesnej.

Literatura:

Hermens, Erma, Ouwerkerk, Annemiek, Costaras, Nicola Looking through paintings : the study of painting techniques and materials in support of art historical research

Horie, Charles Velson Materials for conservation : organic consolidants adhesives and coatings

Hummelen, Ijsbrand, Sillé, Dionne, Zijlmans, Marjan, Modern art: who cares? : an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art

Learner Thomas J. S.,Modern paints uncovered : proceedings from the modern paints uncovered symposium

Wolbers, Richard, Cleaning painted surfaces : aqueous methods

Robert Rogal, Określanie sekwencji stratygraficznych tynków i warstw malarskich jako element badań architektonicznych i przyczynek do prac konserwatorskich, [w:] M. Arszynski, M. Prarat, U. Schaaf, B. Zimowoda-Krajewska (red.), Badania architektoniczne. historia i perspektywy rozwoju, Toruń 2015, s. 293-306.

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych, Toruń 2009.

Władysław Zalewski, Odkrywanie malowideł ściennych, [w:] Księga Pamiątkowa. Ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu, Toruń 2002, s. 337-351.

Ireneusz Płuska, Aranżacje plastyczne w konserwacji,[w:] Księga Pamiątkowa. Ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu, Toruń 2002, s. 229-234.

Wojciech Kurpik, Konserwator wobec dzieła sztuki. Pięć tekstów o praktyce i teorii konserwatorskiej, Warszawa 2015.

Maria Roznerska, Piotr Mikołajczyk, Malarstwo ścienne. Przyczyny powstawania zniszczeń, Toruń 1995.

Bogumiła J. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków, Toruń 2014.

Tytus Sawicki, Konserwacja malowideł ściennych. problemy estetyczne. Historia, teoria, praktyka, Warszawa 2010.

Paolo Mora, Laura Mora, Paul Philippot, Conservation of Wall Paintings, London 1984.

Andrzej Mazur, Metody powstrzymujące niszczenie malowideł ściennych, Warszawa 1999.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Adam Adamski, Joanna Arszyńska, Dariusz Bógdał, Wojciech Iwaszczuk, Sławomir Kamiński, Solida Lim, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Zuzanna Rozłucka, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Elżbieta Szmit-Naud, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student dokonuje wyboru obiektu dyplomowego. Sporządza dokumentację fotograficzną i opisową. Realizuje badania techniki wykonania oraz historyczne obiektu. Na podstawie analizy stanu zachowania i przeprowadzonych badań konserwatorskich, ustala cel i założenia, a następnie program prac konserwatorskich.

Pełny opis:

Student dokonuje wyboru obiektu dyplomowego i osoby prowadzącej (pod warunkiem wyrażenia prze nią zgody) w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej bądź Zakładzie Sztuki Nowoczesnej.

Literatura:

Hermens, Erma, Ouwerkerk, Annemiek, Costaras, Nicola Looking through paintings : the study of painting techniques and materials in support of art historical research

Horie, Charles Velson Materials for conservation : organic consolidants adhesives and coatings

Hummelen, Ijsbrand, Sillé, Dionne, Zijlmans, Marjan, Modern art: who cares? : an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art

Learner Thomas J. S.,Modern paints uncovered : proceedings from the modern paints uncovered symposium

Wolbers, Richard, Cleaning painted surfaces : aqueous methods

Robert Rogal, Określanie sekwencji stratygraficznych tynków i warstw malarskich jako element badań architektonicznych i przyczynek do prac konserwatorskich, [w:] M. Arszynski, M. Prarat, U. Schaaf, B. Zimowoda-Krajewska (red.), Badania architektoniczne. historia i perspektywy rozwoju, Toruń 2015, s. 293-306.

Jarosław Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych, Toruń 2009.

Władysław Zalewski, Odkrywanie malowideł ściennych, [w:] Księga Pamiątkowa. Ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu, Toruń 2002, s. 337-351.

Ireneusz Płuska, Aranżacje plastyczne w konserwacji,[w:] Księga Pamiątkowa. Ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu, Toruń 2002, s. 229-234.

Wojciech Kurpik, Konserwator wobec dzieła sztuki. Pięć tekstów o praktyce i teorii konserwatorskiej, Warszawa 2015.

Maria Roznerska, Piotr Mikołajczyk, Malarstwo ścienne. Przyczyny powstawania zniszczeń, Toruń 1995.

Bogumiła J. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków, Toruń 2014.

Tytus Sawicki, Konserwacja malowideł ściennych. problemy estetyczne. Historia, teoria, praktyka, Warszawa 2010.

Paolo Mora, Laura Mora, Paul Philippot, Conservation of Wall Paintings, London 1984.

Andrzej Mazur, Metody powstrzymujące niszczenie malowideł ściennych, Warszawa 1999.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)