Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziedzictwo przemysłu i techniki- kultura materialna regionu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-DPT-3L-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo przemysłu i techniki- kultura materialna regionu
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): łącznie 35 godz.

w tym:

- udział w zajęciach – 30 godz.

- konsultacje - 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): łącznie 25 godz.

w tym:

- przygotowanie do wykładu – 5 godz.

- przygotowanie do kolokwium – 20 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma poszerzoną wiedzę na temat dziedzictwa techniki (jego elementów, specyfiki i waloryzacji), którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej (K_W01)

W2 - zna fachową terminologię z zakresu przemysłu oraz techniki i technologii produkcji (K_W04)

W3 - zna metody analizy zakładów przemysłowych, pojedynczych obiektów techniki i ciągów technologicznych (K_W04)

W4 - zna na poziomie pogłębionym współczesne dylematy związane z problematyką ochrony dziedzictwa techniki w jego różnych aspektach (K_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – posiada umiejętność analizy problemów i formułowania hipotez w obszarze ochrony dziedzictwa techniki, posługując się odpowiednimi pojęciami i narzędziami badawczymi (K_U02)

U2 - potrafi w sposób spójny i fachowy komunikować się na tematy z zakresu dziedzictwa techniki (K_U04)

U3 - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania dokumentacji konserwatorskiej zabytków techniki: karty ewidencyjnej zabytków ruchomych techniki i nieruchomych techniki (K_U05)

U4 - potrafi przeprowadzić merytoryczną dyskusję – stosując spójną argumentację, wykorzystując poglądy własne i innych – na temat zagadnień związanych z ochroną zabytków techniki (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – ma świadomość poziomu swojej wiedzy, podejmuje autonomiczne działania, które zmierzają w kierunku jego rozwoju naukowego (K_K02)

K2 – jest wrażliwy na problematykę zabytkoznawczą dziedzictwa techniki, potrafi dostrzec oraz ocenić dobre i złe praktyki w tym zakresie (K_K04)

K3 – identyfikuje i rozstrzyga dylematy, które związane są z ochroną dziedzictwa techniki, jest również świadomy swej odpowiedzialności decyzyjnej w zakresie posiadanych kompetencji; w podejmowanych działaniach kieruje się zasadami etyki zawodowej (K_K05)


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz z prezentacją multimedialną


Metody dydaktyczne podające:

- wykład


Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest przybliżenie studentom obszaru dziedzictwa, do którego przynależą zabytki techniki – w ujęciu teoretycznym i na przykładach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Kurs obejmuje wyjaśnienie, czym jest dziedzictwo techniki (z uwzględnieniem różnych koncepcji i metod badawczych), przekazanie wiedzy na temat wybranych elementów tego typu dziedzictwa (ich genezy, cech architektonicznych, układów przestrzennych) oraz zaznajomienie ze specjalistyczną terminologią pomagającą w prawidłowej identyfikacji i opisie podstawowych składników dziedzictwa techniki jako szczególnie wartościowych elementów kultury materialnej naszego regionu.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach:

 czym jest dziedzictwo techniki i zagadnienia wstępne, podstawowe słownictwo;

 ogólna historia techniki; znaczenie rewolucji przemysłowej etc.

 dziedzictwo przemysłowe – realizacje: opisy i charakterystyka poszczególnych typów obiektów (w tym przemysł wydobywczy <np. kopalnie>; lekki <np. tkalnie, przędzalnie etc.>; maszynowy; spożywczy <np. gorzelnie, browary, piekarnie, młyny, rzeźnie>; transport);

 dziedzictwo inżynierii (mosty, konstrukcje stalowe etc..)

Przedmiot jest prowadzony po raz pierwszy i jego program może ulegać modyfikacji w trakcie semestru.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA/LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Przedmiot jest prowadzony po raz pierwszy – literatura będzie uzupełniana na bieżąco, w trakcie semestru.

Metody i kryteria oceniania:

- kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło, Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej, synchronicznie i asynchronicznie [kurs na platformie Moodle, z użyciem systemu do prowadzenia konferencji BigBlueButton]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.