Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Feminizm i gender

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-FGE-2Lka-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Feminizm i gender
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - II rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe wykładu, przewidziane w programie): 30 godz. .


2. Konsultacje z wykładowcą podczas dyżuru: 5 godz.

3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, konieczny do zaliczenia przedmiotu (zebranie i zapoznanie się z literaturą przedmiotu, zapoznanie się z tekstami oraz materiałem ilustracyjnym, powtórka zagadnień problemowych), aktywny udział w dyskusjach: 65 godz. godz.Łączna liczba pkt. ECTS = 4 (100 godz.)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna dziedzictwo światowej (pozaeuropejskiej) myśli o sztuce kobiet i kierunki jej rozwoju (K_W08)


W2. Ma zaawansowaną wiedzę na temat artystycznego dziedzictwa sztuki kobiet oraz międzydyscyplinarnych, kulturowych aspektów dialogu między cywilizacjami świata w obszarze kwestii kobiecych oraz płci kulturowej (K_W07)


W3. Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki kobiet i problemów kultury wizualnej związanej z kwestiami kobiecymi oraz płci kulturowej (K_W11)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi merytorycznie argumentować i formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów innych autorów w zakresie sztuki kobiet i płci kulturowej (K_U08)

U2. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, z historykami, filologami, historykami i krytykami sztuki oraz artystami w języku polskim i obcym, uczestnicząc w seminariach, konferencjach i plenerach twórczo analizując problematykę dotyczącą sztuki kobiet oraz płci kulturowej (K_U09)

U3. Przygotowuje wypowiedzi pisemne (esej, recenzja) w języku polskim i angielskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych dotyczących feminizmu, sztuki kobiet i problematyki gender, a także różnych źródeł, w tym typowych dla kwestii kobiecych i genderowych (K_U10)

U4. Ma podstawowe umiejętności w zakresie sporządzania recenzji wydarzeń artystycznych związanych ze sztuką kobiet oraz problematyką gender na potrzeby różnych mediów (K_U12)

U5. Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji w języku polskim i języku angielskim na temat sztuki, zwłaszcza współczesnej związanej z kwestiami kobiecymi oraz problematyką gender (K_U13)

U6. Ma warsztat naukowy w zakresie komunikowania się z użyciem specjalistycznej terminologii, krytycznego omówienia dzieła sztuki feministycznej i oceny działań artystycznych na różnych płaszczyznach (K_U11)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1.Ma świadomość poziomu swej wiedzy, kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego dotyczącego szeroko rozumianych kwestii kobiecych i genderowych (K_K01).

K2.Potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przygotowującej i realizującej projekty badawcze, artystyczne i wydawnicze, wystawy i wydarzenia artystyczne związane z problematyką sztuki kobiet, feminizmu i zagadnień genderowych (K_K02).

K3.Posiada zrozumienie dla nowych idei społecznych i nowatorskich zjawisk w sztuce, kulturze oraz naukach humanistycznych związanych z kwestiami feministycznymi oraz genderowymi (K_K05).

K4. Posiada świadomość wartości, które do współczesności wnosi światowe dziedzictwo kultury, obejmujące sztukę i kulturę artystyczną związaną z feminizmem i problematyką gender (K_K07).


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:


- wykład informacyjny

- wykład komwersatoryjny


Melody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- referat


Zajęcia mogą być prowadzone w trybie tradycyjnym lub zdalnym, za pomocą aplikacji MS Teams
Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Charakterystyka feminizmu i problematyki gender, z podziałem na dwa okresy (XIX, XXw) oraz specyfikę feminizmu w różnych kręgach kulturowych (np. Indie, islam).

Pełny opis:

Omówienie kwestii dotyczących płci kulturowej (gender) oraz feminizmu od jego początków poprzez XX i XXI w. Wskazanie na jego złożoność i różnorodność powodowaną miejscem, czasem oraz podłożem kulturowym. Analiza kulturowych i społecznych procesów konstruowania tożsamości płciowej, głównie w odniesienie do dzieł sztuki. Przedstawienie sztuki feministycznej oraz szeroko pojętej sztuki kobiet. Ukazanie specyfiki sztuki kobiet z różnych kręgów kulturowych (Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Chiny, Indie, Japonia, kraje Islamu)

1. Sztuka kobiet a sztuka feministyczna – wprowadzenie 2g

2. Artystki przełomu XIX/XX wieku. 2 g

3. Nowe media i postmodernizm 2 g.

4. Esencjalizm w sztuce 2 g.

5. Ciało jako konstrukt kulturowy oraz władza nad ciałem 2 g.

6. Ruchy równościowe 2 g.

7. Postkolonializm i multikulturalizm 2 g.

8. Wybrane problemy kobiet w krajach azjatyckich i działania feministyczne oraz akcje artystyczne: gwałty, wydawanie dzieci za mąż, wybielanie skóry, przemoc kastowa, morderstwa dla posagu) 16 g. - 8 zajęć

Literatura:

Literatura podstawowa (do zapoznania się w wybranych fragmentach):

Dziamski G., Sztuka feministyczna, czyli pochwała inności,[ w:] Awangarda po awangardzie, od neoawangardy do postmodernizmu Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1995

Art and Feminism, H. Reckitt (ed.), New York 2003.

Butler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, tłum. Krasuska K.,  Warszawa 2008

Sztuka kobiet, red. Ciesielska J., Smalcerz A, Bielsko-Biała 2002

Nochlin L., Dlaczego nie było wielkich artystek? „Ośka” 1999, nr 3 (8)

Międzykulturowe i interdyscyplinarne badania feministyczne. Daleki – Bliski Wschód: współczesność i prehistoria, E. Pakszys (red.) Poznań 2005

Hannam J. Feminizm, tłum. A. Kaflińska, Poznań 2010.

Korsmeyer C., Gender w estetyce,, tłum. A. Nacher, Kraków 2004.

Global Feminisms: New Directions in Contemporary Art, Reilly M., Nochlin L (red.), New York 2007

Asian Women Artists, Dysart D., Fink H. (ed.), Sydney 1996

Literatura uzupełniająca:

Nead L., Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, tłum. E. Franus Poznań 1998

Mizielińska J., Płeć, ciało, seksualność,. Od feminizmu do teorii queer, Kraków 2006

Gajewska A., Hasło: feminizm Poznań 2008

Parker R., Pollock G., Framing Feminism. Art and the Women’s Movement 1970 - 1985, London 1987

WACK!Art and Feminist Revolution, Bulter C., Mark L.G. (red.) Los Angeles 2007

Women Artists in the 20th and 21st Century, U. Grosenick (red.), London – Los Angeles – Paris – Tokyo, 2005

Consuming Bodies. Sex and Contemporary Japanese Art, Fran L., (red.) Hong Kong 2002.

Expressions and Evocations: Contemporary Women Artists of India, Sinha G. (red.), Mumbai 1997

Śmiech Meduzy, „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6

Encyclopedia Gender. Płeć w kulturze, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014

Paweł Leszkowicz, Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku, Wydawnictwo UAM, Poznań 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Wypowiedź ustna na zaliczenie W1, W2, U6

Czynny udział w prowadzonych na zajęciach dyskusjach W3, U1-2, U5, K 1-4

Esej U3, U4

Zaliczenia mogą być prowadzone w trybie tradycyjnym lub zdalnym, za pomocą aplikacji MS Teams

Jeśli będą prowadzone w systemie zdalnym:

aktywność na zajęciach

Obecność na zajęciach

Praca pisemna

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Sposobem weryfikacji efektów kształcenia i uzyskanych przez studenta kompetencji jest poprawne przygotowanie pracy pisemnej. Ocenie podlega prawidłowość opisu, właściwe wykorzystanie fachowej terminologii, forma edytorska tekstu i umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy. Ponadto oceniany jest sposób przedstawienia prezentacji oraz udział w dyskusjach.
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową:
aktywne uczestnictwo w zajęciach - 10%
przedstawiona prezentacja - 30%
Ocena pracy pisemnej - 60%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Furmanik-Kowalska, Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Magdalena Furmanik-Kowalska, Dorota Kamińska-Jones
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są zdalnie, na platformie MS Teams

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach

Obecność na zajęciach

Praca pisemna

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Sposobem weryfikacji efektów kształcenia i uzyskanych przez studenta kompetencji jest poprawne przygotowanie pracy pisemnej. Ocenie podlega prawidłowość opisu, właściwe wykorzystanie fachowej terminologii, forma edytorska tekstu i umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy. Ponadto oceniany jest sposób przedstawienia prezentacji oraz udział w dyskusjach.
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową:
aktywne uczestnictwo w zajęciach - 10%
przedstawiona prezentacja - 30%
Ocena pracy pisemnej - 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Katarzyna Cytlak, Dorota Kamińska-Jones
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)