Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kosztorysowanie i finansowanie projektów konserwatorskich ze środków publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-FPK-2Z-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kosztorysowanie i finansowanie projektów konserwatorskich ze środków publicznych
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Finansowanie

Posiadanie wiedzy związanej z pojęciem i zakresem finansów publicznych, zasadami postępowania administracyjnego, znajomość Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


2. Kosztorysowanie

Posiadanie wiedzy o kolejności postępowania w procesie konserwacji i restauracji zabytków, posiadanie wiedzy z konserwacji i restauracji zabytków, posiadanie wiedzy i umiejętności z rysunku technicznego, geometrii wykreślnej i matematyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Finansowanie

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.)

- udział w ćwiczeniach – 15 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.

- przygotowanie do ćwiczeń – 5h

- pisanie prac, projektów- 7 h

- czytanie literatury- 3 h

Łącznie: 30 godz. (1,5 ECTS)


2. Kosztorysowanie:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w ćwiczeniach – 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim podczas dyżurów

– 5

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 5

- pisanie prac, projektów – 10

- czytanie literatury – 5

Łącznie: 40 godz. (1,5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

1.Finansowanie

K_W13, jest przygotowany do podejmowania badań szczegółowych i prac analitycznych w praktyce zawodowej danej specjalności, H2A_W07.


2. Kosztorysowanie

W1 - studen ma szczegółową orientację na obszarze kosztorysowania (K_W04)

W2 - student ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach pomiędzy projektem konserwatorskim, kosztorysowaniem i realizacją prac konserwatorskich (K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Finansowanie

K_U3, samodzielnie argumentuje z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, dążąc do wyprowadzenia logicznych wniosków i syntezy, H2A_U07,

K_U5, samodzielnie opracowuje i prezentuje wyniki prowadzonych przez siebie analiz, z wykorzystaniem różnych firm i rożnych mediów, H2A_U02, H2A_U05.


2. Kosztorysowanie

U1 - student w sposób krytyczny czyta i analizuje projekty konserwatorskie i kosztorysy konserwatorskie (K_U02)

U2 - student samodzielnie opracowuje i prezentuje kosztorys (K_U5))

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Finansowanie

K_K01, ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego, którego kierunki sam wyznacza, H2A-K01,

K-K02, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przejmując różne role, H2A_K02.


2. Kosztorysowanie

K1 - student ma świadomość roli kosztorysowania w procesie konserwatorskim (K_K01)

Metody dydaktyczne:

1. Finansowanie

Ćwiczenia polegające na wspólnym omawianiu sposobów pozyskiwania środków publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane określone w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na inne działania związane z ochroną dziedzictwa.


2. Kosztorysowanie

Ćwiczenia polegające na wspólnym omówieniu i rozwiązaniu przykładowych zadań i samodzielnego opracowania przykładu kosztorysu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

1. Finansowanie

Ćwiczenia służą zapoznaniu studenta z aktualnymi w danym roku kalendarzowym programami finansowania opieki nad zabytkami oraz sposobami pozyskiwania środków publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane określone w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na inne działania związane z ochroną dziedzictwa.

2. Kosztorysowanie

Ćwiczenia służą zapoznaniu studenta z podstawowymi zasadami kosztorysowania prac budowlanych w obiektach zabytkowych oraz prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych.

Pełny opis:

1. Finansowanie

Ćwiczenia poświęcone są następującym zagadnieniom:

Systemowi finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych określonych w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innych działań związanych z ochroną dziedzictwa ze środków publicznych krajowych;

Systemowi finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych określonych w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innych działań związanych z ochroną dziedzictwa w ramach środków unijnych;

Ćwiczenia polegają na omówieniu procedury pozyskiwania środków publicznych oraz przygotowaniu studentów do aplikacji o środki finansowe przeznaczone na działania związane z ochroną dziedzictwa. W ramach zajęć student zapoznany zostaje z: podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zasady przyzwania środków publicznych; aktualnymi programami krajowymi z budżetu państwa i budżetu samorządu oraz unijnymi programami operacyjnymi finansującymi działania z zakresu opieki nad zabytkami; formą wniosków, sposobem ich wypełnienia, procedurą aplikacji.

2. Kosztorysowanie

Ćwiczenia audytoryjne i domowe poświęcone są następującym dwóm zagadnieniom:

roli kosztorysanta w procesie/postępowaniu konserwatorskim,

kosztorysowaniu prac budowlano-konserwatorskich zgodnie z „Katalogiem Nakładów Rzeczowych 19-01” („Roboty budowlane w obiektach zabytkowych, T. I-III”),

kosztorysowaniu prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych zgodnie z „Zasadami wynagrodzenia artystów plastyków konserwatorów-restauratorów dóbr kultury”.

Ćwiczenia polegają na omówieniu i przykładowym opracowaniu zasadniczych rodzajów kosztorysów (kosztorysu inwestorskiego, ofertowego, powykonawczego i zamiennego) oraz poszczególnych ich składników dotyczących wyżej wymienionych dwóch głównych zagadnień.

Literatura:

1. Finansowanie

Całą literatura pomocnicza do przedmiotu dostępna jest na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (http://www.mkidn.gov.pl/) oraz na Portalu Funduszy Europejskich (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

Literatura podstawowa:

1. Błaszko Adam, Finanse publiczne. Komentarz do ustawy, Warszawa 2017.

2. Fundusze na start i rozwój - po co i jak aplikować . Przewodnik po Funduszach Unijnych na lata 2014-2020, pod red. A. Iwaniak, Warszawa 2015.

3. Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016, pod red. R. Kajewskiej, Warszawa 2015.

4. Lachiewicz Wojciech, Talik Arkadiusz, Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2017.

5. Podręcznik wnioskodawcy. Jak aplikować o środki, pod red. Karoliny Tylus-Sowy, Warszawa 2012.

1. Adamiak Piotr, Współpraca w obszarze kultury. Samorządy, publiczne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, Kraków 2014.

2. Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej - zagadnienia wybrane, pod red. A. Gronkiewicz, A. Ziółkowskiej, Włocławek 2016.

3. Barański Robert, Finansowanie działalności kulturalnej, Warszawa 2016.

4. Finansowanie kultury z funduszy europejskich w Polsce w latach 2004-2006. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich, Warszawa 2006.

5. Ilczuk Dorota, Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Warszawa 2003.

6. Lipiec-Warzecha Ludmiła, Dyscyplina finansów publicznych w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2016.

7. Ocalone dziedzictwo. Ochrona zabytków w latach 2008-2015. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2015

8. System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie, pod red. R. Borowieckiego, Kraków 2005.

9. Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, pod red. M. Będzieszek, T. Lubińskej, N. Marskiej-Dzioby, Warszawa 2015.

2. Kosztorysowanie

Katalog Nakładów Rzeczowych 19-01 (Roboty budowlano-konserwatorskie, T. I-III),

Zasadami wynagrodzenia artystów plastyków konserwatorów-restauratorów dóbr kultury.

Metody i kryteria oceniania:

1. Finansowanie

Metody oceniania:

-indywidualne przygotowanie projektu

-aktywność

Zaliczenie na ocenę na podstawie indywidualnego opracowania projektu o finansowanie prac konserwatorskich ze środków publicznych

ndst – 0-10 pkt (0-50%)

dst- 11- 12 pkt (51-60%)

dst plus- 13-14 pkt (61-70%)

db- 15-16 pkt (71-80%)

db plus- 17-18 pkt (81-90%)

bdb- 19-20 pkt (91-100%)

2. Kosztorysowanie

Ocena wystawiana jest na podstawie obecności (50%-10 pkt) oraz wykonanego przykładowego kosztorysu (50%-10 pkt). Student może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

ndst - 11 pkt (55%)

dst- 12-13 pkt (60%-65%)

dst plus- 14-16 pkt (70%-80%)

db- 17 pkt (85%)

db plus- 18 pkt (90%)

bdb- 19-20 pkt (95-100%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Janusz Flemming
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

identyczny jak w części A

Literatura:

inentyczna jak w części A

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Flemming
Prowadzący grup: Janusz Flemming
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

identyczny jak w części A

Literatura:

inentyczna jak w części A

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

identyczny jak w części A

Literatura:

inentyczna jak w części A

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)