Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia krytyki artystycznej i myśli o sztuce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HKA-1Lka-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia krytyki artystycznej i myśli o sztuce
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok, sem. letni, krytyka artystyczna (s1)
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w wykładach – 30 g (1ECTS)

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć, czytanie literatury , przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

Łącznie 60 godz. 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student posiada ugruntowaną wiedzę o związkach myśli filozoficznej z doktrynami artystycznymi i sztuką od końca XVI w do początków XIX w., rozpoznaje powiązania pomiędzy specyfiką metodologiczną filozofii, teorii artystycznej i praktyki artystycznej (K_W01)

W2. posiada gruntowną i uporządkowaną wiedzę na temat terminologii związanej z teorią artystyczną zwłaszcza XVII i XVIII w. z zakresu estetyki, filozofii i doktryn artystycznych tamtych czasów (K_W06)

W3. rozumie rolę dziedzictwa teoretycznych rozważań o wartościach artystycznych i estetycznych dla rozwoju prądów i kierunków w sztuce XVII i XVIII wieku (K_W08)

W4. rozumie zmienność znaczeń pojęć używanych w estetyce i teoretycznych rozważaniach o sztuce, dostrzega zmienność interpretacji znaczeniowej poszczególnych pojęć związanych opisem dzieł sztuki (K_W11)

W5.Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń w kontekście krytyki artystycznej i myśli o sztuce [K_W13].

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student potrafi selekcjonować i używać wiedzy zdobytej ze książek, artykułów i recenzji wydawanych w formie tradycyjnej bądź elektronicznej (K_U01)

U2. potrafi posługiwać się pojęciami teoretycznymi (teorii sztuki europejskiej XVII i XVIII w.) zgodnie z ich właściwym rozumieniem oraz posiada umiejętność wykorzystania ich przy opisie i interpretacji dzieła sztuki (K_U04)

U3. potrafi rozmawiać z użyciem specjalistycznej terminologii związanej z estetyką i teorią sztuki, zwłaszcza przy omawianiu dzieł sztuki nowożytnej (K_U11)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student ma świadomość podnoszenia kompetencji, rozwoju własnej wiedzy i konieczności dokształcania się w teoriach doktryn artystycznych i estetycznych (K_K01)

K2. dostrzegając zmienność idei i znaczenia pojęć w różnych epokach wykształca w sobie zrozumienie dla nowych zjawisk w sztuce i kulturze (K_K05)

K3. posiada świadomość wartości kultury i odpowiedzialności za jej dziedzictwo materialne i duchowe (K_K06; K_K07)

Metody dydaktyczne:

wykład, istnieje możliwość prowadzania zajęć zdalnie na platformie Teams i przy użyciu strony moodle.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład o charakterze historycznym, poświęcony tworzeniu się podstawowych pojęć i języka myśli o sztuce i krytyki artystycznej w nowoczesnej Europie.

Pełny opis:

Wykład sięga genezą do XVII i XVIII wieku, gdy formowały się tezy akademickiej estetyki (Bellori, Le Bruna, Querelle des Anciennes et Modernes m.in. de Piles i Dubos). Obejmuje też wprowadzenie pełnego systemu sztuk pięknych, obejmując je terminem „beaux-arts” (D’Alembert), stworzenie krytyki artystycznej, która ma określać cele sztuki (Diderot - „Salony”). Na wykładzie omawiane są też: koncepcje kultury i „rozwoju” sztuki (Vico, Rousseau, Condorcet, Hume), hierarchia akademickiej sztuki (de Tournehem), kult starożytności i początek historii sztuki (Winckelmann), smak artystyczny (Hogarth, Reynolds), rola sztuki w czasach rewolucji francuskiej (zagadnienie nowatorstwa, David), zmiana pozycji artysty w społeczeństwie (Sulzer).

Literatura:

Literatura obowiązkowa źródłowa:

Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego oświecenia. Antologia wypowiedzi pisarzy francuskich, niemieckojęzycznych i angielskich 1674-1810, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1997 (wybrane fragmenty podane w czasie zajęć)

Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce, 1600-1700, wyd. dowolne (wybrane fragmenty podane w czasie zajęć)

Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, red. E. Grabska, M. Poprzęcka, Warszawa 1989 (zapoznanie się z wybranymi fragmentami podanymi w czasie zajęć)

J. G. Herder, Gaje krytyczne, czyli rozważania dotyczące nauki i sztuki, [w:] tegoż, Wybór pism, tłum. T. Namowicz, Wrocław 1987, s. 40-58

D. Hume, Sprawdzian smaku, [w:] Eseje z dziedziny moralności i literatury, tłum. T. Tatarkiewiczowa, PWN, Warszawa 1955.

J.-J. Rousseau, Rozprawa o naukach i sztukach, [w:] J. J. Rousseau, O umowie społecznej, wyd. dow

Literatura obowiązkowa opracowania:

J.-J. Courtine, C. Haroche, Historia twarzy, roz. II, Gdańsk 2007, s. 53-71.

Kaśkiewicz K., Estetyka Giovanniego Pietra Belloriego i jej wpływ na XVIII-wieczną koncepcję naturalistyczną Charles'a Batteux [w:] Filozofia XVII wieku : twórcy, problemy, kontynuacje / pod red. Jolanty Żelaznej, Toruń 1911.

Kaśkiewicz K., Pierwsze rozważania na temat koloru we Francji przełomu XVII i XVIII wieku [w:] Ruch filozoficzny, vol. 74, No 2 (2018), s. 15-29.

T. Sinko, Pierwsza walka klasyków z romantykami, oraz Spór o antyk ww. XVII i XVIII [w:] Przegląd Warszawski 1922, t. 1, nr 4 oraz t. 4, nr 14.

Literatura uzupełniająca:

Art in Theory 1648-1815, red. C. Harrison, Oxford 1993.

Art in Theory 1815-1900, red. C. Harrison, P. Wood, J. Gaiger, Oxford 1998.

Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej Toruń 13 – 15 czerwca 2007, pod red. M. Geron i J. Malinowskiego, Toruń 2009.

W. Hogarth, Analityka piękna, wyd. dow.

K. Kaśkiewicz, Wpływ francuskich estetyków naturalistycznych XVIII wieku na klasyczną estetyką niemiecką, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

J.-J. Rousseau, Szkic o pochodzeniu języków, przeł. Bogdan Banasiak, Kraków 2001.

J. Reynolds, Pisma o sztuce. Wybór, przeł. J. Jaźwierski, Warszawa 2007 .

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną w formie Pisemnych odpowiedzi na pytania zamieszczonych w forach na stronie moodle:.https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3414.

Odpowiedzi powinny być zamieszczone nie później niż 20.06.2022.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)