Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kolekcjonerstwa powszechnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HKP-2Z-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Historia kolekcjonerstwa powszechnego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s1)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej problematyki historii sztuki powszechnbej

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą), stałe, bieżące przyswajanie i powtarzanie materiału z zajęć, materiałów e-learningowych, literatury: 60

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (zal. z oceną – przygotowanie i przedstawienie referatu / prezentacji, powtórzenie materiału do kolokwium końcowego):30

4. Czas poświęcony na konsultacje: 5


Efekty uczenia się - wiedza:

Uporządkowana wiedza na temat zjawiska kolekcjonerstwa, jako odzwierciedlenia stosunku człowieka do rzeczywistości (przede wszystkim w aspekcie kultury artystycznej):

-świadomość znaczenia kolekcjonerstwa jako świadectwa cywilizacyjnego, rozwoju społeczeństwa, jego historii, kultury, wyznawanych systemów aksjologicznych,

-znajomość historycznego rozwoju kolekcjonerstwa, najwybitniejszych kolekcji i zbiorów (ich zawartości, historii, oddziaływania kulturowego),

-znajomość naczelnych tendencji i procesów przemian kultury artystycznej w aspekcie recepcji sztuki.

W 01: ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii kolekcjonerstwa w systemie nauk humanistycznych oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

W 07: ma podstawowe wiadomości z zakresu muzeologii a szczególnie historii kolekcjonerstwa

W 10: ma elementarną wiedzę o powiązaniach pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi, wynikających ze specyfiki ochrony dóbr kultury;

W 11: rozumie interdyscyplinarny charakter interpretacji dzieła sztuki w różnych aspektach (z uwzględnieniem historii, filozofii, teologii, technik i technologii sztuk plast. itd.);

W 16: uzyskuje pogłębioną świadomość warsztatu naukowego, problemów

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 01: potrafi przeprowadzić kwerendę merytoryczną (wyszukać, przeanalizować, wyselekcjonować informacje), korzystając z materiałów bibliograficznych, źródłowych (w tym – niepublikowanych), ICT;

U 03: ma podstawowe umiejętności w zakresie krytycznego podejścia do literatury z dziedziny historii sztuki (typy publikacji, charakter wywodów, ocena argumentacji itd.);

U 07: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla historii sztuki, ochrony zabytków i muzeologii oraz wykorzystywać tę umiejętność w sytuacjach profesjonalnych, wymagających analizy struktury, sensu i wartości zabytku;

U 23: posiada umiejętność przygotowania klarownych i spójnych wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych historii sztuki i ochrony zabytków

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego

K 04: jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnego dziedzictwa kulturowego, potrafi dostrzec i ocenić niewłaściwe postępowanie w tym zakresie

K 06: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy (konwersatoryjny) naświetlający zagadnienia historii kolekcjonerstwa powszechnego w sposób ogólny wraz z analizą wybranych kolekcji i zbiorów artystycznych

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy o kulturze artystycznej oraz jej uwarunkowań historycznych i cywilizacyjnych w aspekcie recepcji sztuki i kolekcjonerstwa jako odzwierciedlenia stosunku do rzeczywistości. Obejmują one powszechne dzieje kolekcjonerstwa i kolekcji oraz muzeów od XV w. - ze szczególnym uwzględnieniem epoki nowoczesnej (XIX-XX) oraz współczesności.

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne: kolekcjonerstwo prywatne jako fenomen kulturowy; początki kolekcjonerstwa prywatnego we Włoszech i Europie pozaalpejskiej XIII-XVII; kolekcjonerstwo uniwersalistyczne (koegzystencja wyrobów artystycznych z obiektami historii naturalnej i wytworami techniki) do końca XVII w.; : Kunst-und Wunderkammern, studiolo, cabinet de curiosité.

2. Omówienie kolekcjonerstwa nowożytnego (XVI-XVIII): zbiory malarstwa we Włoszech, Francji, Anglii, Hiszpanii, Niderlandach oraz państwach niemieckich

3. Kolekcjonerstwo XIX wieku: powstanie i upowszechnienie się instytucji muzeum, problem funkcjonowania kolekcji prywatnej w „świecie muzealnym”, rozszerzanie się zainteresowań kolekcjonerskich w zakresie sztuki; omówienie najwybitniejszych zbiorów i centrów kolekcjonerstwa

4. Kolekcjonerstwo XIX/XX wieku (sztuka awangardowa): pierwsze kolekcje malarstwa impresjonistycznego i postimpresjonistycznego; wybitne kolekcje pocz. XX w.: m.in. zbiory Gertrudy Stein, Jacquesa Doucet, Paula Guillaume, Peggy Guggenheim

5. Kolekcjonerstwo sztuki i artefaktów pozaeuropejskich w XIX i XX: japonizm, sztuka Afryki, Ameryki, Oceanii

6. Kolekcjonerstwo XIX i XX wieku w Rosji (z sygnalizacją wcześniejszych tradycji) i Stanach Zjednoczonych; problem sztuki awangardowej

7. Omówienie najwybitniejszych kolekcji artystycznych XX wieku

8. Sygnalizacja przemian rzeczywistości artystycznej XX i XXI wieku i jej konsekwencji dla kolekcjonerstwa

Literatura:

XVIIe siècle, Paris 1988.

Antoine Schnapper, Curieux du grand siècle. Collections et collectionneurs dans la France du XVIIe siècle, Paris 1994.

Krzysztof Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XV-XVIII wiek, Lublin 2001.

Pierre Cabanne, Wielcy kolekcjonerzy, Kraków 1978 (praca popularyzatorska; kilka wybranych kolekcji: Katarzyny II, Wallace Collection, Victora Chocquet, Paula Durand-Ruel Cognaca, Emila Bührle, Alberta C. Barnesa, Maurice’a Girardin, Peggy Guggenheim)

Pierre Cabanne, Les Grands collectionneurs, t. I: Du moyen-Âge au XIXe siècle, t. II: Être collectionneur au XXe siècle, Paris 2004.

The Culture of Collecting, ed. J. Elsner, R. Cardinal, Cambrige 1994 (niektóre rozdziały).

Zdzisław Żygulski Jun., Muzea na świecie, Warszawa 1982.

Zygmunt Waźbiński, Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej, cz. I: Wiek XVI, Toruń 1980; cz. II: Wiek XVII i XVIII, Toruń 1988.

Strony WWW. zawierające informacje o kolekcjonerstwie i kolekcjach (fra. ang. niem.)

Cabinet des curiosités : pages.infinit.net/cabinet/representation.html

Cassino dal Pozzo: www2.sas.ac.uk/warburg/pozzo/index.html

Galleria degli Uffizi: www.virtualuffizi.com/uffizi/index.htm

Ermitaż (St. Petersburg): hermitage.museum.ru/html_En/index.html

Wallace Collection: www.wallacecollection.org

Norton Simon Collection: www.nortonsimon.org/home_flash.asp

Auguste Rodin: www.musee-rodin.fr/accueil.htm

Gertruda Stein : www.thirdfactory.net/eng440-stein-images.html

Raymond Koechlin: www.koechlin.net/bk/bk39_013.htm

Zygmunt Freud: www.kajima.co.jp/csr/culture/freud/index.html

Calouste Sarkis Gulbenkian: www.museu.gulbenkian.pt/mainb.asp?size=sup&lang=pt

Oscar Reinhardt (zb. Lichtenstein) : www.liechtensteinmuseum.at/de/pages/1948.asp

Maurice Girardin: www.bium.univ-paris5.fr/sfhad/vol6/article08.htm

Kolekcje Guggenheimów: www.guggenheim.org

National Museum of Modern Art. Tokio (kolekcja Matsukata): www.nmwa.go.jp/index.html

CREX: www.modern-art.ch

MoMA: www.moma.org

Yvon Lambert : www.collectionlambert.com/pages/present.htm

Arman : www.randafricanart.com/Armand_Kota_Mahongwe_Collections.html

Saatchi: www.saatchi-gallery.co.uk

Billarant: www.fracdespaysdelaloire.com/deconcert.html

Jean Dubuffet (art brut): www.artbrut.ch

Gustave Rau: www.daytonartinstitute.org/rau/rau_gallery5.html

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin weryfikujący osiągnięcie przez studentów założonych efektów kształcenia.

Praktyki zawodowe:

N ie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Tomasz De Rosset
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.