Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HSNP-3L-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki nowoczesnej powszechnej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (n1)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość sztuki i kultury do XVIII wieku

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (wykład): 20 godz. - 1,5 pkt ECTS


2. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w ćwiczeniach oraz w procesie oceniania; przygotowanie się do egzaminu końcowego: 20 h - 1,5 pkt ECTS


Łącznie: 3 pkt ECTS
Efekty uczenia się - wiedza:

• zna podstawową terminologię sztuk plastycznych z dziedziny malarstwa i rzeźby K_W02

• ma gruntowną i uporządkowaną wiedzę z zakresu sztuki polskiej nowoczesnej (malarstwo i rzeźba kon. XVIII – poł. XX w.) K_W03

• rozumie interdyscyplinarny charakter interpretacji dzieła sztuki nowoczesnej w różnych aspektach (z uwzględnieniem historii, filozofii, teologii, technik i technologii sztuk plast. itd.) K_W11

• zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki nowoczesnej K_W14

• uzyskuje pogłębioną świadomość warsztatu naukowego, problemów badawczych i zastosowania metod historii sztuki do konkretnych problemów badawczych K_W16


Efekty uczenia się - umiejętności:


• ma podstawowe umiejętności w zakresie krytycznego podejścia do literatury z dziedziny historii sztuki (typy publikacji, charakter wywodów, ocena argumentacji itd.) K_U03

• rozpoznaje i charakteryzuje przy użyciu fachowej terminologii epoki, style, kierunki w sztuce od kon. XVIII w. do 1939 r. K_U08

• charakteryzuje twórczość najważniejszych twórców (wzgl. ośrodków, szkół artystycznych itd.) w dziedzinie malarstwa i rzeźby od kon. XVIII w. do 1939 r. K_U09

• rozpoznaje i datuje najważniejsze dzieła sztuki, od kon. XVIII w. do 1939 r. K_U10

• opisuje od strony formy i analizuje dzieła rzeźby i malarstwa wiążąc je z poszczególnymi stylami / kierunkami w sztuce K_U11


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:


• ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego K_K01

• jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnego dziedzictwa kulturowego, potrafi dostrzec i ocenić niewłaściwe postępowanie w tym zakresie K_K04


Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna; na ćwiczeniach referaty z prezentacją multimedialną.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy o sztuce nowoczesnej na świecie od połowy XVIII wieku. Zajęcia uczą właściwej interpretacji nowoczesnego dzieła sztuki, trendów i szkół artystycznych i architektonicznych, znajomości technik malarskich i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będą najważniejsze zagadnienia i tendencje dotyczące sztuki od połowy XVIII wieku. Zaprezentowane zostaną wiodące kierunki, sylwetki artystów i architektów oraz ich dzieła na tle zachodzących przemian społecznych.

Zajęcia podzielono na kilka bloków tematycznych. W zakresie architektury omawiane będą m.in.: klasycyzm, historyzm, architektura doby rewolucji przemysłowej, secesja, architektura amerykańska – od szkoły chicagowskiej do art deco; ekspresjonizm i futuryzm, awangarda architektoniczna okresu 20-lecia międzywojennego – de Stijl, Bauhaus itd.

W zakresie sztuk plastycznych m.in. – klasycyzm (np. David), romantyzm (np. C.D.Friedrich), malarstwo historyczne (np. Delacroix, Gericault), realistyczne i symboliczne, twórczość nazareńczyków, impresjonizm i postimpresjonizm itd.

Wykładowi towarzyszy prezentacja multimedialna, podczas której pokazywane są liczne przykłady ilustrujące omawiane zjawiska.

Zajęcia są kontynuacją zajęć z semestru zimowego. W semestrze letnim omawiane będą zagadnienia od przełomu XIX i XX wieku do lat 30-tych XX wieku.

Literatura:

Wybrana literatura podstawowa:

A. Bassie, Ekspresjonizm, Warszawa 2006.

Ch. Baumgarth, Futuryzm, Warszawa 1978.

J. Cassou, Encyklopedia symbolizmu, Warszawa 1992.

F. Claudon, Encyklopedia romantyzmu, Warszawa 1992.

H. Hofstätter, Symbolizm, Warszawa 1987.

K. Janicka, Surrealizm, Warszawa 1985

W. Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1985.

Z. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1982.

A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980.

P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980.

G. Lista, Futuryzm, Warszawa 2002

L. Nochlin, Realizm, Warszawa 1974.

K. Piwocki, Dzieje sztuki w zarysie, t.2, Warszawa 1977.

M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1989.

M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, t.3, Warszawa 1988.

M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1986

R. Passeron, Encyklopedia surrealizmu, Warszawa 1993.

M. Sérullaz, Encyklopedia impresjonizmu, Warszawa 1991.

Sztuka świata, t.8, Warszawa 1994.

Sztuka świata, t.9, Warszawa 1996.

(ARCHITEKTURA)

D.Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001.

S.Giedion, Przestrzeń-czas-architektura, Warszawa 1975

H. Honour, J. Fleming, Historia sztuki świata, Warszawa 2006

N.Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976

N.Pevsner, Pionierzy współczesności, Warszawa 1978

R. Banham, Rewolucja w architekturze. Teoria i projektowanie w pierwszym wieku maszyny, Warszawa 1979

P.Francastel, Sztuka a technika w XIX i XX wieku, Warszawa 1966

H.W. Janson, Historia sztuki od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, Warszawa 1993

literatura uzupełniająca

1. Ch.Baumgarth, Futuryzm, Warszawa 1987

2. R. Brettel, Modern Art 1851 – 1929, Oxford – New York 1997.

3. E. Clegg, Art., Design & Architekture in Central Europe 1890 – 1920, New Haven – London 2006.

4. B. Denvir, Impresjonizm. Malarze i ich malarstwo, Bielsko-Biała 1993

5. T. Gryglewicz, Malarstwo Europy Środkowej 1900 – 1914. Tendencje modernistyczne i awangardowe, Kraków 1992.

6. H. Honour, Neoklasycyzm, Warszawa 1972

7. K. Janicka, Surrealizm, Warszawa 1985

8. W. Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1985

9. Z. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1986

10. A. Konopacki, William Blake, Warszawa 1987.

11. A. Konopacki, Prerafaelici, Warszawa 1989.

12. M. Kossakowska, Teoria francuskiej awangardy. Puryzm i jego twórcy, Wrocław 1980

13. A. Kotula, P. Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1973

14. E. Kuryluk, Wiedeńska apokalipsa. Esej o literaturze i sztuce wiedeńskiej około 1900, Kraków 1974.

15. M. Laurent, Rodin, Warszawa 1991.

16. J. Leymarie, Fowizm, Warszawa 1993

17. G. Naylor, Bauhaus, Warszawa 1988

18. P. Overy, De Stijl, Warszawa 1979

19. M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1979 (i inne wyd.)

20. M. Porębski, Granica współczesności 1900-1925, Warszawa 1989 (i inne wyd.)

21. M. Porębski, Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1980 (i inne wyd.)

22. J.D. Prown, Malarstwo amerykańskie od początków do Armory Show, Warszawa 1994

23. J. Rewald, Historia impresjonizmu, Warszawa 1985.

24. H. Richter, Dadaizm, Warszawa 1986

25. B. Rose, Malarstwo amerykańskie XX wieku, Warszawa 1991.

26. M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t.II, Warszawa 1989

27. A.Sanchez, Goya, Warszawa 1992.

28. S.Stopczyk, Ekspresjonizm, Warszawa 1987

29. S. Tshudi Madsen, Art Nouveau, Warszawa 1987.

30. A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979

31. A. Turowski, Wielka utopia awangardy: artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1919-1930, Warszawa 1990

32. M. Wallis, Secesja, Warszawa 1984 ( i inne wyd.)

33. J. Willet, Ekspresjonizm, Warszawa 1976

34. P. Wittlich, Secesja. Życie i sztuka, Warszawa 1987

35. T. Żuchowski, Patriotyczne mity i toposy, malarstwo niemieckie 1800-1848, Poznań 1991

Wybrana literatura uzupełniająca (ARCHITEKTURA):

-Erich Mendelsohn. Dynamika i funkcja, pod red. R.Stephan, Wrocław 2001

-A.Czyżewski, Trzewia Lewiatana. Miasta ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego, Warszawa 2009

-M.Gutowski, B.Gutowski, Architektura secesyjna Galicji, Warszawa 2001

-R.Harbison, Zbudowane, niezbudowane i nie do zbudowania. W poszukiwaniu znaczenia architektonicznego, Warszawa 2001

-E.Supińska-Polit, Dom Arts&Crafts. Geneza i idea, Warszawa 2004

-J.Włodarczyk, Prawda i kłamstwa architektury, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2009

-Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999

-Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999

-Berkel B., Bos C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu końcowego.

Test w formie prezentacji multimedialnej, podczas której student odpowiada na zadawane (wyświetlane) pytania (krótki opis lub odpowiedź do wyboru) oraz rozpoznaje obiekty i ich autorów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy o sztuce nowoczesnej na świecie od połowy XVIII wieku. Zajęcia uczą właściwej interpretacji nowoczesnego dzieła sztuki, trendów i szkół artystycznych i architektonicznych, znajomości technik malarskich i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będą najważniejsze zagadnienia i tendencje dotyczące sztuki od połowy XVIII wieku. Zaprezentowane zostaną wiodące kierunki, sylwetki artystów i architektów oraz ich dzieła na tle zachodzących przemian społecznych.

Zajęcia podzielono na kilka bloków tematycznych. W zakresie architektury omawiane będą m.in.: klasycyzm, historyzm, architektura doby rewolucji przemysłowej, secesja, architektura amerykańska – od szkoły chicagowskiej do art deco; ekspresjonizm i futuryzm, awangarda architektoniczna okresu 20-lecia międzywojennego – de Stijl, Bauhaus itd.

W zakresie sztuk plastycznych m.in. – klasycyzm (np. David), romantyzm (np. C.D.Friedrich), malarstwo historyczne (np. Delacroix, Gericault), realistyczne i symboliczne, twórczość nazareńczyków, impresjonizm i postimpresjonizm itd.

Wykładowi towarzyszy prezentacja multimedialna, podczas której pokazywane są liczne przykłady ilustrujące omawiane zjawiska.

Zajęcia są kontynuacją zajęć z semestru zimowego. W semestrze letnim omawiane będą zagadnienia od przełomu XIX i XX wieku do lat 30-tych XX wieku.

Literatura:

Wybrana literatura podstawowa:

A. Bassie, Ekspresjonizm, Warszawa 2006.

Ch. Baumgarth, Futuryzm, Warszawa 1978.

J. Cassou, Encyklopedia symbolizmu, Warszawa 1992.

F. Claudon, Encyklopedia romantyzmu, Warszawa 1992.

H. Hofstätter, Symbolizm, Warszawa 1987.

K. Janicka, Surrealizm, Warszawa 1985

W. Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1985.

Z. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1982.

A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980.

P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980.

G. Lista, Futuryzm, Warszawa 2002

L. Nochlin, Realizm, Warszawa 1974.

K. Piwocki, Dzieje sztuki w zarysie, t.2, Warszawa 1977.

M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1989.

M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, t.3, Warszawa 1988.

M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1986

R. Passeron, Encyklopedia surrealizmu, Warszawa 1993.

M. Sérullaz, Encyklopedia impresjonizmu, Warszawa 1991.

Sztuka świata, t.8, Warszawa 1994.

Sztuka świata, t.9, Warszawa 1996.

(ARCHITEKTURA)

D.Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001.

S.Giedion, Przestrzeń-czas-architektura, Warszawa 1975

H. Honour, J. Fleming, Historia sztuki świata, Warszawa 2006

N.Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976

N.Pevsner, Pionierzy współczesności, Warszawa 1978

R. Banham, Rewolucja w architekturze. Teoria i projektowanie w pierwszym wieku maszyny, Warszawa 1979

P.Francastel, Sztuka a technika w XIX i XX wieku, Warszawa 1966

H.W. Janson, Historia sztuki od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, Warszawa 1993

literatura uzupełniająca

1. Ch.Baumgarth, Futuryzm, Warszawa 1987

2. R. Brettel, Modern Art 1851 – 1929, Oxford – New York 1997.

3. E. Clegg, Art., Design & Architekture in Central Europe 1890 – 1920, New Haven – London 2006.

4. B. Denvir, Impresjonizm. Malarze i ich malarstwo, Bielsko-Biała 1993

5. T. Gryglewicz, Malarstwo Europy Środkowej 1900 – 1914. Tendencje modernistyczne i awangardowe, Kraków 1992.

6. H. Honour, Neoklasycyzm, Warszawa 1972

7. K. Janicka, Surrealizm, Warszawa 1985

8. W. Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1985

9. Z. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1986

10. A. Konopacki, William Blake, Warszawa 1987.

11. A. Konopacki, Prerafaelici, Warszawa 1989.

12. M. Kossakowska, Teoria francuskiej awangardy. Puryzm i jego twórcy, Wrocław 1980

13. A. Kotula, P. Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1973

14. E. Kuryluk, Wiedeńska apokalipsa. Esej o literaturze i sztuce wiedeńskiej około 1900, Kraków 1974.

15. M. Laurent, Rodin, Warszawa 1991.

16. J. Leymarie, Fowizm, Warszawa 1993

17. G. Naylor, Bauhaus, Warszawa 1988

18. P. Overy, De Stijl, Warszawa 1979

19. M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1979 (i inne wyd.)

20. M. Porębski, Granica współczesności 1900-1925, Warszawa 1989 (i inne wyd.)

21. M. Porębski, Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1980 (i inne wyd.)

22. J.D. Prown, Malarstwo amerykańskie od początków do Armory Show, Warszawa 1994

23. J. Rewald, Historia impresjonizmu, Warszawa 1985.

24. H. Richter, Dadaizm, Warszawa 1986

25. B. Rose, Malarstwo amerykańskie XX wieku, Warszawa 1991.

26. M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t.II, Warszawa 1989

27. A.Sanchez, Goya, Warszawa 1992.

28. S.Stopczyk, Ekspresjonizm, Warszawa 1987

29. S. Tshudi Madsen, Art Nouveau, Warszawa 1987.

30. A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979

31. A. Turowski, Wielka utopia awangardy: artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1919-1930, Warszawa 1990

32. M. Wallis, Secesja, Warszawa 1984 ( i inne wyd.)

33. J. Willet, Ekspresjonizm, Warszawa 1976

34. P. Wittlich, Secesja. Życie i sztuka, Warszawa 1987

35. T. Żuchowski, Patriotyczne mity i toposy, malarstwo niemieckie 1800-1848, Poznań 1991

Wybrana literatura uzupełniająca (ARCHITEKTURA):

-Erich Mendelsohn. Dynamika i funkcja, pod red. R.Stephan, Wrocław 2001

-A.Czyżewski, Trzewia Lewiatana. Miasta ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego, Warszawa 2009

-M.Gutowski, B.Gutowski, Architektura secesyjna Galicji, Warszawa 2001

-R.Harbison, Zbudowane, niezbudowane i nie do zbudowania. W poszukiwaniu znaczenia architektonicznego, Warszawa 2001

-E.Supińska-Polit, Dom Arts&Crafts. Geneza i idea, Warszawa 2004

-J.Włodarczyk, Prawda i kłamstwa architektury, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2009

-Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999

-Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999

-Berkel B., Bos C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.