Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HSzNP-3Z-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki nowoczesnej powszechnej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s1)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem.zimowy-Ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

ogólna orientacja w stylach i kierunkach sztuki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

np.

- udział w wykładach – 30 h (1ECTS)

- udział w ćwiczeniach –

- konsultacje z nauczycielem akademickim podczas dyżurów- 5 h (0,17 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do wykładu-

- przygotowanie do ćwiczeń –

- pisanie prac, projektów-

- czytanie literatury- 10 h (0,33 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium-

- przygotowanie do egzaminu- 15 h (0,5 ECTS)


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

• zna podstawową terminologię sztuk plastycznych z dziedziny malarstwa i rzeźby K_W02

• ma gruntowną i uporządkowaną wiedzę z zakresu sztuki powszechnej nowoczesnej (malarstwo i rzeźba kon. XVIII – poł. XX w.) K_W03

• rozumie interdyscyplinarny charakter interpretacji dzieła sztuki nowoczesnej w różnych aspektach (z uwzględnieniem historii, filozofii, teologii, technik i technologii sztuk plast. itd.) K_W11

• zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki nowoczesnej K_W14

• uzyskuje pogłębioną świadomość warsztatu naukowego, problemów badawczych i zastosowania metod historii sztuki do konkretnych problemów badawczych K_W16


Efekty uczenia się - umiejętności:

• ma podstawowe umiejętności w zakresie krytycznego podejścia do literatury z dziedziny historii sztuki (typy publikacji, charakter wywodów, ocena argumentacji itd.) K_U03


• na poziomie podstawowym analizuje problemy badawcze historii sztuki posługując się metodami i narzędziami badawczymi, wskazanymi przez opiekunów naukowych (analiza stylistyczno-formalna, ikonograficzna, typologiczna itp.) K_U04

• rozpoznaje i charakteryzuje przy użyciu fachowej terminologii epoki, style, kierunki w sztuce od kon. XVIII w. do 1939 r. K_U08

• charakteryzuje twórczość najważniejszych twórców (wzgl. ośrodków, szkół artystycznych itd.) w dziedzinie malarstwa i rzeźby od kon. XVIII w. do 1939 r. K_U09

• rozpoznaje i datuje najważniejsze dzieła sztuki, od kon. XVIII w. do 1939 r. K_U10

• opisuje od strony formy i analizuje dzieła rzeźby i malarstwa wiążąc je z poszczególnymi stylami / kierunkami w sztuce K_U11


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego K_K01

• jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnego dziedzictwa kulturowego, potrafi dostrzec i ocenić niewłaściwe postępowanie w tym zakresie K_K04


Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna

Skrócony opis:

Zakres wykładu obejmuje historię malarstwa, rzeźby i architektury powszechnej od połowy XVIII w. do lat 30. XX wieku.

Pełny opis:

(dot. malarstwa i rzeźby)

W trakcie wykładu omawiane są najważniejsze nurty w malarstwie i rzeźbie od połowy XVIII do I połowy XX wieku. Dlatego w ramach zajęć szczegółowo charakteryzowane są kierunki, grupy artystyczne i dorobek wybitnych twórców o charakterze przełomowym. Tak określona problematyka zajęć, obejmuje następujące zagadnienia:

semestr I:

neoklasycyzm; malarstwo angielskie; zapowiedzi romantyzmu i romantyzm we Francji i Niemczech; Bractwo Prerafaelitów; realizm, naturalizm, przełom impresjonistyczny; symbolizm i secesja; rzeźba XIX w.;

Semestr II:

narodziny i rozwój kierunków awangardowych.

Literatura:

(dot. malarstwa i rzeźby)

literatura podstawowa

Sztuka świata, t.8, Warszawa 1994.

Sztuka świata, t.9, Warszawa 1996.

K. Piwocki, Dzieje sztuki w zarysie, t.2, Warszawa 1977.

M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, t.3, Warszawa 198

A. Bassie, Ekspresjonizm, Warszawa 2006.

Ch. Baumgarth, Futuryzm, Warszawa 1978.

H. Hofstätter, Symbolizm, Warszawa 1987.

K. Janicka, Surrealizm, Warszawa 1985

W. Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1985.

Z. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1982.

A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980.

P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980.

G. Lista, Futuryzm, Warszawa 2002

L. Nochlin, Realizm, Warszawa 1974.

M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1989.

M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1986

literatura uzupełniająca

T. Gryglewicz, Malarstwo Europy Środkowej 1900 – 1914. Tendencje modernistyczne i awangardowe, Kraków 1992.

A. Konopacki, William Blake, Warszawa 1987.

A.Konopacki, Prerafaelici, Warszawa 1989.

E. Kuryluk, Wiedeńska apokalipsa. Esej o literaturze i sztuce wiedeńskiej około 1900, Kraków 1974.

M. Laurent, Rodin, Warszawa 1991.

J. Leymarie, Fowizm, Warszawa 1993

J. Rewald, Historia impresjonizmu, Warszawa 1985.

H. Richter, Dadaizm, Warszawa 1986

B. Rose, Malarstwo amerykańskie XX wieku, Warszawa 1991.

A.Sanchez, Goya, Warszawa 1992.

S. Tshudi Madsen, Art Nouveau, Warszawa 1987.

J. Willet, Ekspresjonizm, Warszawa 1976

T. Żuchowski, Patriotyczne mity i toposy, malarstwo niemieckie 1800-1848, Poznań 1991

R. Brettel, Modern Art 1851 – 1929, Oxford – New York 1997.

E. Clegg, Art., Design & Architekture in Central Europe 1890 – 1920, New Haven – London 2006.

B. Denvir, Impresjonizm. Malarze i ich malarstwo, Bielsko-Biała 1993

Metody i kryteria oceniania:

weryfikacja wiedzy w trakcie egzaminu końcowego

K_W03, K_W11, K_W12, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron, Andrzej Majdowski
Prowadzący grup: Małgorzata Geron, Dorota Kamińska-Jones, Andrzej Majdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami sztuki europejskiej od końca XVIII w do 1939 r.

Pełny opis:

Klasycyzm w sztuce europejskiej; twórczość artystów, m.in. Jacques - Louis David, Jean - Antoine Gros, Francois Gerard, Girodet de Trioson, Pierre-Paul Prud'hon; Francisco Goya y Lucientes; romantyzm; twórczość artystów, m.in. Teodore Gericault, Eugene Delacroix; sztuka angielska; twórczość artystów, m.in. Thomas Gainsborough, Joshua Reynolds, William Hoghart, George Morland, George Stubbs, Joseph Wright of Derby, Wiliam Blake, John Crome, Tomas Girtin, Richard Wilson, John Constable, William Turner; Szkoła w Barbizon; Camille Corot; Honore Daumier; Gustave Courbet; Jean Francois Millet; Bractwo św. Łukasza; Philip Otto Runge; Caspar David Friedrich; Bractwo Prerafaelitów, akademizm, historyzm w architekturze XIX w., rzeźba XIX w.; symbolizm, secesja, impresjonizm, postimpresjonizm, architektura rewolucji przemysłowej, fowizm, ekspresjonizm, kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm; abstrakcja; orfizm; łuczyzm; suprematyzm; neoplastycyzm; elementaryzm; architektura i rzeźba do początków XX wieku 1939 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron, Andrzej Majdowski
Prowadzący grup: Małgorzata Geron, Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami sztuki europejskiej od końca XVIII w do 1939 r.

Pełny opis:

Klasycyzm w sztuce europejskiej; twórczość artystów, m.in. Jacques - Louis David, Jean - Antoine Gros, Francois Gerard, Girodet de Trioson, Pierre-Paul Prud'hon; Francisco Goya y Lucientes; romantyzm; twórczość artystów, m.in. Teodore Gericault, Eugene Delacroix; sztuka angielska; twórczość artystów, m.in. Thomas Gainsborough, Joshua Reynolds, William Hoghart, George Morland, George Stubbs, Joseph Wright of Derby, Wiliam Blake, John Crome, Tomas Girtin, Richard Wilson, John Constable, William Turner; Szkoła w Barbizon; Camille Corot; Honore Daumier; Gustave Courbet; Jean Francois Millet; Bractwo św. Łukasza; Philip Otto Runge; Caspar David Friedrich; Bractwo Prerafaelitów, akademizm, historyzm w architekturze XIX w., rzeźba XIX w.; symbolizm, secesja, impresjonizm, postimpresjonizm, architektura rewolucji przemysłowej, fowizm, ekspresjonizm, kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm; abstrakcja; orfizm; łuczyzm; suprematyzm; neoplastycyzm; elementaryzm; architektura i rzeźba do początków XX wieku 1939 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Małgorzata Geron, Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami sztuki europejskiej od końca XVIII w do 1939 r.

Pełny opis:

Klasycyzm w sztuce europejskiej; twórczość artystów, m.in. Jacques - Louis David, Jean - Antoine Gros, Francois Gerard, Girodet de Trioson, Pierre-Paul Prud'hon; Francisco Goya y Lucientes; romantyzm; twórczość artystów, m.in. Teodore Gericault, Eugene Delacroix; sztuka angielska; twórczość artystów, m.in. Thomas Gainsborough, Joshua Reynolds, William Hoghart, George Morland, George Stubbs, Joseph Wright of Derby, Wiliam Blake, John Crome, Tomas Girtin, Richard Wilson, John Constable, William Turner; Szkoła w Barbizon; Camille Corot; Honore Daumier; Gustave Courbet; Jean Francois Millet; Bractwo św. Łukasza; Philip Otto Runge; Caspar David Friedrich; Bractwo Prerafaelitów, akademizm, historyzm w architekturze XIX w., rzeźba XIX w.; symbolizm, secesja, impresjonizm, postimpresjonizm, architektura rewolucji przemysłowej, fowizm, ekspresjonizm, kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm; abstrakcja; orfizm; łuczyzm; suprematyzm; neoplastycyzm; elementaryzm; architektura i rzeźba do początków XX wieku 1939 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.