Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historyczne techniki artystyczne-technika olejna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HTA-3L-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Historyczne techniki artystyczne-technika olejna
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja w dziedzinie technologii i technik malarstwa z okresu XVI –XX w.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):60


- udział w ćwiczeniach – 30

- udział w wykładach - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):30


- przygotowanie do ćwiczeń – 15

- czytanie literatury - 5

- przygotowanie do egzaminu - 10


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną, AJA_W01

K_W02 wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju, AJA_W02

K_W09 posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych, AJA_W04

K_W10 posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego, AJA_W05

K_W11 zna podstawy kształtowania się form artystycznych w ujęciu historycznym, AJA_W06

K_W13 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy


W1- posiada wiedzę dotyczącą techniki malarstwa olejnego w ujęciu materiałoznawczym (K_W09)

W2- posiada wiedzę dotyczącą techniki malarstwa olejnego w ujęciu techniczno-warsztatowym (K_W10)

W3 - posiada wiedzę dotyczącą techniki malarstwa olejnego w ujęciu historycznym (K_W11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U10 rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych, AJA_U08

K_U11 posiada umiejętności warsztatowe i potrafi zrealizować swoją wizję artystyczną w wybranej formie, AJA_U09

K_U12 potrafi wykonać dzieło artystyczne w różnych konwencjach (dawnych i współczesnych), AJA_U10

K_U13 potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych, AJA_U11, HJA_U04

K_U14 potrafi wykorzystać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich, AJA_U12

K_U15 potrafi wykorzystać wiedzę o warsztacie dawnych mistrzów w celu wykonania kopii technologiczno-konserwatorskiej zabytku, AJA_U13


U1 - rozpoznaje różne warianty techniki olejnej w ujęciu technologicznym/materiałoznawczym (K_U10)

U2 - rozpoznaje różne warianty techniki olejnej w ujęciu warsztatowym (K_U10)

U3 - rozpoznaje różne warianty techniki olejnej w ujęciu historycznym (K_U10)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_KO5 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich, AJA_K04, PJA_K01,XJA_K01,HJA_K03


K1Zdaje sobie sprawę z kwestii złożoności budowy dzieła sztuki - obrazu olejnego pod względem materialnym i technologicznym

K2 Potrafi ukierunkować swoje dalsze kształcenie celem rozwijania wiedzy dotyczącej technologii i technik malarstwa olejnego

K3 Rozumie potrzebę szczegółowych badań dzieła sztuki w celu określenia technologii i techniki jego wykonania


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, obserwacji


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Wykład: studenci zapoznają się ze specyfiką techniki olejnej w malarstwie sztalugowym od XVI do XX wieku. Zapoznają się z elementami budowy obrazu, które wpływają na efekt estetyczno-kolorystyczny dzieła malarskiego. Analiza dotyczy najważniejszych szkół malarskich w Europie w okresie nowożytnymj.

ćwiczenia: studenci wykonują obraz na podobraziu płóciennym w technice olejnej wzorowany na reprodukcji wybranego obrazu jednego z mistrzów malarstwa europejskiego z okresu od XVII do XVIII w., (np.: Johannesa Vermeera czy Jeana-Baptiste’a Siméona Chardina)

Pełny opis:

Szczegółowy zakres wykładu:

1. Teoretyczne aspekty efektów artystycznych stosowanych w nowożytnym malarstwie olejnym (budowa obrazu, werniks i jego rola w malarstwie olejnym, laserunki i ich znaczenie w malarstwie olejnym, rola barwnych zapraw i imprimatury, laserunki, faktura, impasty)

2. Traktaty malarskie

3. Techniki malarskie włoskiego renesansu - Antonello da Messyna, Leonardo da Vinci

4.Techniki malarskie włoskiego renesansu - Rafael Santi, Michał Anioł

5. Technika malarstwa weneckiego XVI w. - Tycjan

6. Technika malarstwa włoskiego XVII w. - Caravaggio

7. Technika malarstwa holenderskiego XVII w. - portret (Rembrandt)

8. Technika malarstwa holenderskiego XVII w. - martwa natura

9. Technika malarstwa flamandzkiego XVII w. - Rubens i inni

10. Technika malarstwa hiszpańskiego XVII w. - Diego Velazquez

11. Technika malarstwa francuskiego w XVIII w. - S. Chardin

12. Technika malarstwa francuskiego w XVIII w. - Antoine Watteau

13. Technika malarska w XIX w. - romantyzm

14. Technika malarska w 2 połowie XIX w. i na pocz. XX w.

15. Akademie sztuki w nowożytnej Europie – system kształcenia

Ćwiczenia: wykonanie obrazu olejnego wzorowanego na reprodukcji wybranego obrazu jednego z mistrzów malarstwa europejskiego z okresu od XVII do XVIII w. poprzedzone jest wprowadzeniem obejmującym problematykę techniczną tego rodzaju malarstwa, a także prezentacją przykładów tego rodzaju malarstwa w postaci wybranych prac studenckich oraz reprodukcji powiązaną z analizą zastosowanych środków plastycznego wyrazu.

Ćwiczenia pozwalają rozwijać umiejętność pracy w technice olejnej. Poprzedzająca pracę manualną analiza twórczości wybranego pozwala kształtować zmysł obserwacji. Osiągniecie tych umiejętności jest niezbędne w realizacji zadań przewidzianych w pracowniach malarskich na dalszym etapie nauki na kierunku Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Literatura:

1. Albumy malarskie, katalogi wystaw, reprodukcje przedstawiające

twórczość wybranego artysty z okresu od XVII do XVIII w. oraz literatura

analizująca technikę malarską w obrazach wybranego twórcy.

2. Anfam D. A. i in., Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Warszawa 1999, 2006

3. Basiul E., Droga powstawania określonych efektów kolorystycznych

na powierzchniach obrazów sztalugowych, AUNC, Zabytkoznawstwo i

Konserwatorstwo XXXII, Toruń 2002.

4. Doerner M., Materiały malarskie i ich zastosowanie, Warszawa 1975

5. Hopliński J., Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990

6. Losos L., Techniki Malarskie, przekł. Dębska Agnieszka. Wydawnictwa

Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991

7. Ślesiński W., Techniki malarskie – spoiwa organiczne, Warszawa 1984

8. Zwolińska K., Mała technologia malarstwa, Warszawa 1989.

9. http://www.essentialvermeer.com/

Literatura uzupełniająca:

1. Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz, Jakie tajemnice kryją obrazy monachijczyków? Kilka nowych spostrzeżeń na temat warsztatu malarskiego Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Wokół malarstwa monachijskiego : wiek XIX : Monachium, Wiedeń, Paryż : studia i szkice / pod red. Elizy Ptaszyńskiej,

Suwałki : Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2020, s. 163-166.

2. Basiul E., Sitkiewicz M., Selected aspects of painting technique of Alfred Wierusz-Kowalski, "Acta UNC Zabytkozn. Konserw.", Z. 48, 2017, s. 277-301. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2017.011

3. Elżbieta Basiul, Jarosław Rogóż, Próba określenia autentyczności obrazu pt. Nicea, przypisywanego J.K. Ajwazowskiemu, na podstawie badań techniki, technologii oraz stanu zachowania dzieła malarskiego. An attempt to define the usefulness of present diagnostic methods in the evaluation of authenticity of the painting entitled Nicea attributed to J.K. Ajwazowski, [w:] Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX-XX wieku : zagadnienia konserwatorskie = Art, craft, industry in the 19th and 20th century : conservation-restoration issues / pod red. Elżbiety Jabłońskiej i Jolanty Czuczko, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. 13-28.

4. Magdalena Kapka, Elżbieta Basiul, Warsztat malarski Pietera Meulenera na przykładzie obrazu "Potyczka jeźdźców w krajobrazie" (1647 r.) z Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz innych dzieł malarza znajdujących się w zbiorach polskich, Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 44, 2013, s. 183-201.

5. Agata Lubochońska-Anusiak, Elżbieta Basiul, Obraz "Madonna z Dzieciątkiem i Świętymi" przypisywany naśladowcy Giulia Cesarego Procacciniego : próba datowania i określenia proweniencji dzieła na podstawie badań techniki malarskiej, Acta UNC Zabytkozn. Konserw., Z. 42, 2011, s. 341-372

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie wykładu: ocena z egzaminu pisemnego

Kryteria oceny: stopień opanowania wiedzy dotyczącej technik malarskich; rozumienie zjawisk artystycznych w powiązaniu z kontekstem społecznym i historycznym

zaliczenie ćwiczeń – ocena semestralna

Zaliczenie na podstawie oceny: wykonanej pracy malarskiej, umiejętności właściwego wykorzystania przez studenta możliwości techniki olejnej, umiejętności właściwego posługiwania się materiałami i narzędziami malarskimi, umiejętności organizowania warsztatu pracy malarza oraz frekwencji.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Bożena Szmelter-Fausek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul, Bożena Szmelter-Fausek
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Bożena Szmelter-Fausek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Klaudia Rajmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Klaudia Rajmann, Bożena Szmelter-Fausek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.