Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historyczne techniki artystyczne- technika temperowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HTA-tt-2Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Historyczne techniki artystyczne- technika temperowa
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowe znawstwo materiałów malarskich , ogólna orientacja w dziedzinie technologii i technik malarskich

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład i ćwiczenia:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 45 godzin (15 godz. wykładów + 30 godz ćwiczeń)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury: 15 wykład, 30 godz . praktyczna praca indywidualna w ramach pracowni.

3.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzamin po sem. IV, zaliczenie na ocenę pracowni.

Efekty uczenia się - wiedza:

Wykład:

- K_WO1 ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną, AJA_WO1

- K_W09, posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych,AJA_W04

- K_W10, posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego, AJA_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

Wykład:

- K_UO2,potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych AJA_U02,XJA_U02

- K_U4 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego AJA_U04

PJA_U03, HJA_U02

- K_U10, rozpoznaje techniki sztuk plastycznych,AJA_U08

- K_U15, potrafi wykorzystać wiedzę o warsztacie dawnych mistrzów w celu wykonania kopii malarskiej AJA_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Wykład:

- K_KO1,ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji, AJ_K01,HJA_K01

- K_KO4, ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich, HJA_K02

- K_KO5 ,zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

- K_KO8,rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-resturatorskich,AJA_K07Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- obserwacji

Skrócony opis:

Wykład:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z technologią i technika malarstwa temperowego.Przedstawione są zagadnienia warsztatu malarskiego oraz materiałów malarskich w aspekcie historycznym malarstwa europejskiego do początku wieku XV.

Pracownia:

Praktyczne opanowanie techniki malowania obrazów według technologii malarstwa włoskiego Quattrocenta i Cinquecenta opisanej w traktacie Cennino Ceninniego..

Pełny opis:

Wykład:

Poznanie teoretyczne i praktyczne zasad techniki malarstwa temperowego, stosowanego powszechnie do czasów średniowiecza. Na wykładach przedstawiana jest charakterystyka materiałów malarskich oraz techniki malarskie w aspekcie historycznym. Omawiane są najistotniejsze szkoły malarskie oraz warsztaty wybranych dawnych mistrzów. Omawiane są najważniejsze traktaty ze szczególnym uwzględnieniem Hermenei, Mnicha Teofila, Cennino Cenniniego. W aspekcie historycznym przedstawione są materiały malarskie oraz technologia ich przygotowania. Charakterystyka rodzaju podobrazi, zapraw malarskich, spoiw, pigmentów. Szczegółowo zostaną omówione zagadnienia budowy technicznej szkoły włoskiej, północnoeuropejskiej oraz malarstwa ikonowego.

Pracownia:

W trakcie zajęć studenci samodzielnie przygotowują podobrazia jak i samodzielnie przygotowują farby - spoiwo tempera żółtkowa utarta z pigmentami i barwnikami organicznymi. Studenci wykonują kopie wybranych fragmentów obrazów wybranych ilustracji z albumów lub stron internetowych. Uwaga prowadzącego zajęcia koncentrowana jest na praktycznym i indywidualnym rozwiązywaniu problemów technologiczno-malarskich w trakcie malowania fragmentów obrazów przez poszczególnych studentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Dionizjusz z Furny , Hermeneia czyli objaśnienie sztuki malarskiej, przełożył I. Kania, pod red. M. Smorąg Różyckiej ,Kraków 2003

2.Teofil Prezbiter, Diversarum Atrium Schedule. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, przekład i opracowanie St. Kobielus, Kraków 1998

3.C. Cennini, Rzecz o malarstwie.Teksty źródłowe do dziejów teorii sztuki, t.3, red. J.Starzyński, Wrocław 1955.

4.J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990.

5.B. Slansky, Technika malarstwa t. I i II, Arkady, Warszawa 1960.

6.M. Doerner, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 1975.

7.W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, wyd. Arkady 1984

8.W. Ślesiński, Techniki malarskie, spoiwa mineralne, wyd. Arkady 1983.

9.Serenissima światło Wenecji, Warszawa 1999.

10.J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486/87, Toruń 2002

11.J. Olszewska-Świetlik, Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005

12.Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, wyb. i oprac. J. Białostocki, red. M. Poprzęcka, A. Ziemba, Warszawa 1994

Literatura uzupełniająca:

1.E. Berger, Quellen und technik der Fresko–Oel-und Tempera-Malerei des Mittelalters von der Byzantinischen Zeit bis Einschliesslich der „Erfindung der Ölmalerei” durch die Brüder van Eyck , München 1912.

2.P..M. Merrifield, Original treatieses on the arts of painting, Vol. I i II, New York 1967.

3.D. J. Kiplik, „Technika żiwopisi”, Moskwa – Leningrad 1950.

4.N. Middelkoop, A. Van Grenstein, Frans Hals leven werk restauratie 1988, Amsterdam.

7.J. Flik, Toruńskie portrety mieszczańskie drugiej połowy XVI wieku z Muzeum w Toruniu, Toruń 1982.

8.J. Flik, Portret Mikołaja Kopernika z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Studium Warsztatu Malarskiego, Rozprawy. Toruń 1990.

9.Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Toruń, grudzień 1992, Warszawa 1995.

10.M. Roznerska, Techniki malarskie „Małych Mistrzów Holenderskich”, XVIII w., UMK, Rozprawy, Toruń 1991.

11.V. D. Thompson, The materials and techniques of Medieval Painting, London 1956.

12.A. W. Winnier, Materiały masljanoj żiwopisi. Moskwa 1950

13.Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie. Przekład, przedmowa, wprowadzenie i komentarze Maria Rzepińska, Gdańsk , 2006.

14.J. Dunkerton, S. Forster, N. Penny, Dürer to Veronese. Sixteenth-Century Painting in the national Gallery, London 1991

Czasopisma:

1.Studies in conservation [Eng]

2.The Burlington Magazine [Eng]

3.National Gallery Technical Bulletin [Eng]

4.Maltechnik/ Resturo [Ger]

5.Oud Holland

6.Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek

7.Ochrona Zabytków

8.Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

9.Biuletyn Historii Sztuki

10.AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo UMK, Toruń

11.Skrypty dydaktyczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

12.Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

13.Technologia artist, Praha

14.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

wykład: egzamin ustny lub pisemny

pracownia ocena wykonanej pracy kopii malarskiej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik, Jarosław Rogóż
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik, Jarosław Rogóż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z technologią i technika malarstwa temperowego.Przedstawione są zagadnienia warsztatu malarskiego oraz materiałów malarskich w aspekcie historycznym na temat malarstwa europejskiego do początku wieku XV.

Pełny opis:

Wykład:

Poznanie teoretyczne i praktyczne zasad techniki malarstwa temperowego, stosowanego powszechnie do czasów średniowiecza.Na wykładach przedstawiana jest charakterystyka materiałów malarskich oraz techniki malarskie w aspekcie historycznym. Omawiane są najistotniejsze szkoły malarskie oraz warsztaty wybranych dawnych mistrzów. Omawiane są najważniejsze traktaty ze szczególnym uwzględnieniem Hermenei, Mnicha Teofila, Cennino Cenniniego. W aspekcie historycznym przedstawione są materiały malarskie oraz technologia ich przygotowania. Charakterystyka rodzaju podobrazi, zapraw malarskich, spoiw,pigmentów. Szczegółowo zostaną omówione zagadnienia budowy technicznej szkoły włoskiej, północnoeuropejskiej oraz malarstwa ikonowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Dionizjusz z Furny , Hermeneia czyli objaśnienie sztuki malarskiej, przełożył I. Kania, pod red. M. Smorąg Różyckiej ,Kraków 2003

2.Teofil Prezbiter, Diversarum Atrium Schedule. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, przekład i opracowanie St. Kobielus, Kraków 1998

3.C. Cennini, Rzecz o malarstwie.Teksty źródłowe do dziejów teorii sztuki, t.3, red. J.Starzyński, Wrocław 1955.

4.J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990.

5.B. Slansky, Technika malarstwa t. I i II, Arkady, Warszawa 1960.

6.M. Doerner, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 1975.

7.W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, wyd. Arkady 1984

8.W. Ślesiński, Techniki malarskie, spoiwa mineralne, wyd. Arkady 1983.

9.J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486/87, Toruń 2002

10.J. Olszewska-Świetlik, Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005

11.Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, wyb. i oprac. J. Białostocki, red. M. Poprzęcka, A. Ziemba, Warszawa 1994

Literatura uzupełniająca:

1.E. Berger, Quellen und technik der Fresko–Oel-und Tempera-Malerei des Mittelalters von der Byzantinischen Zeit bis Einschliesslich der „Erfindung der Ölmalerei” durch die Brüder van Eyck , München 1912.

2.E. Berger. Quellen für maltechnik während der Renaissance und deren Folgezeit, XVI – XVIII Jahrhundert ( in Italien, Frankreich und England nebst den de Mayerne Manuskript, München 1901.

3.P..M. Merrifield, Original treatieses on the arts of painting, Vol. I i II, New York 1967.

4.D. J. Kiplik, „Technika żiwopisi”, Moskwa – Leningrad 1950.

5.Still lifes: Techniques and Style An Examination of Painting from the Rijksmuseum. Arie Wallert (ed.) Rijksmuseum Amsterdam 1999.

6.N. Middelkoop, A. Van Grenstein, Frans Hals leven werk restauratie 1988, Amsterdam.

7.V. D. Thompson, The materials and techniques of Medieval Painting, London 1956.

Czasopisma:

1.Studies in conservation [Eng]

2.The Burlington Magazine [Eng]

3.National Gallery Technical Bulletin [Eng]

4.Maltechnik/ Resturo [Ger]

5.Oud Holland

6.Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek

7.Ochrona Zabytków

8.Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

9.Biuletyn Historii Sztuki

10.AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo UMK, Toruń

11.Skrypty dydaktyczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

12.Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

13.Technologia artist, Praha

14.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik, Jarosław Rogóż
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik, Jarosław Rogóż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z technologią i technika malarstwa temperowego.Przedstawione są zagadnienia warsztatu malarskiego oraz materiałów malarskich w aspekcie historycznym na temat malarstwa europejskiego do początku wieku XV.

Pełny opis:

Wykład:

Poznanie teoretyczne i praktyczne zasad techniki malarstwa temperowego, stosowanego powszechnie do czasów średniowiecza.Na wykładach przedstawiana jest charakterystyka materiałów malarskich oraz techniki malarskie w aspekcie historycznym. Omawiane są najistotniejsze szkoły malarskie oraz warsztaty wybranych dawnych mistrzów. Omawiane są najważniejsze traktaty ze szczególnym uwzględnieniem Hermenei, Mnicha Teofila, Cennino Cenniniego. W aspekcie historycznym przedstawione są materiały malarskie oraz technologia ich przygotowania. Charakterystyka rodzaju podobrazi, zapraw malarskich, spoiw,pigmentów. Szczegółowo zostaną omówione zagadnienia budowy technicznej szkoły włoskiej, północnoeuropejskiej oraz malarstwa ikonowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Dionizjusz z Furny , Hermeneia czyli objaśnienie sztuki malarskiej, przełożył I. Kania, pod red. M. Smorąg Różyckiej ,Kraków 2003

2.Teofil Prezbiter, Diversarum Atrium Schedule. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, przekład i opracowanie St. Kobielus, Kraków 1998

3.C. Cennini, Rzecz o malarstwie.Teksty źródłowe do dziejów teorii sztuki, t.3, red. J.Starzyński, Wrocław 1955.

4.J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990.

5.B. Slansky, Technika malarstwa t. I i II, Arkady, Warszawa 1960.

6.M. Doerner, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 1975.

7.W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, wyd. Arkady 1984

8.W. Ślesiński, Techniki malarskie, spoiwa mineralne, wyd. Arkady 1983.

9.J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486/87, Toruń 2002

10.J. Olszewska-Świetlik, Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005

11.Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, wyb. i oprac. J. Białostocki, red. M. Poprzęcka, A. Ziemba, Warszawa 1994

Literatura uzupełniająca:

1.E. Berger, Quellen und technik der Fresko–Oel-und Tempera-Malerei des Mittelalters von der Byzantinischen Zeit bis Einschliesslich der „Erfindung der Ölmalerei” durch die Brüder van Eyck , München 1912.

2.E. Berger. Quellen für maltechnik während der Renaissance und deren Folgezeit, XVI – XVIII Jahrhundert ( in Italien, Frankreich und England nebst den de Mayerne Manuskript, München 1901.

3.P..M. Merrifield, Original treatieses on the arts of painting, Vol. I i II, New York 1967.

4.D. J. Kiplik, „Technika żiwopisi”, Moskwa – Leningrad 1950.

5.Still lifes: Techniques and Style An Examination of Painting from the Rijksmuseum. Arie Wallert (ed.) Rijksmuseum Amsterdam 1999.

6.N. Middelkoop, A. Van Grenstein, Frans Hals leven werk restauratie 1988, Amsterdam.

7.V. D. Thompson, The materials and techniques of Medieval Painting, London 1956.

Czasopisma:

1.Studies in conservation [Eng]

2.The Burlington Magazine [Eng]

3.National Gallery Technical Bulletin [Eng]

4.Maltechnik/ Resturo [Ger]

5.Oud Holland

6.Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek

7.Ochrona Zabytków

8.Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

9.Biuletyn Historii Sztuki

10.AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo UMK, Toruń

11.Skrypty dydaktyczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

12.Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

13.Technologia artist, Praha

14.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik, Jarosław Rogóż
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik, Jarosław Rogóż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z technologią i technika malarstwa temperowego.Przedstawione są zagadnienia warsztatu malarskiego oraz materiałów malarskich w aspekcie historycznym na temat malarstwa europejskiego do początku wieku XV.

Pełny opis:

Wykład:

Poznanie teoretyczne i praktyczne zasad techniki malarstwa temperowego, stosowanego powszechnie do czasów średniowiecza.Na wykładach przedstawiana jest charakterystyka materiałów malarskich oraz techniki malarskie w aspekcie historycznym. Omawiane są najistotniejsze szkoły malarskie oraz warsztaty wybranych dawnych mistrzów. Omawiane są najważniejsze traktaty ze szczególnym uwzględnieniem Hermenei, Mnicha Teofila, Cennino Cenniniego. W aspekcie historycznym przedstawione są materiały malarskie oraz technologia ich przygotowania. Charakterystyka rodzaju podobrazi, zapraw malarskich, spoiw,pigmentów. Szczegółowo zostaną omówione zagadnienia budowy technicznej szkoły włoskiej, północnoeuropejskiej oraz malarstwa ikonowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Dionizjusz z Furny , Hermeneia czyli objaśnienie sztuki malarskiej, przełożył I. Kania, pod red. M. Smorąg Różyckiej ,Kraków 2003

2.Teofil Prezbiter, Diversarum Atrium Schedule. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, przekład i opracowanie St. Kobielus, Kraków 1998

3.C. Cennini, Rzecz o malarstwie.Teksty źródłowe do dziejów teorii sztuki, t.3, red. J.Starzyński, Wrocław 1955.

4.J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990.

5.B. Slansky, Technika malarstwa t. I i II, Arkady, Warszawa 1960.

6.M. Doerner, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 1975.

7.W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, wyd. Arkady 1984

8.W. Ślesiński, Techniki malarskie, spoiwa mineralne, wyd. Arkady 1983.

9.J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486/87, Toruń 2002

10.J. Olszewska-Świetlik, Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005

11.Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, wyb. i oprac. J. Białostocki, red. M. Poprzęcka, A. Ziemba, Warszawa 1994

Literatura uzupełniająca:

1.E. Berger, Quellen und technik der Fresko–Oel-und Tempera-Malerei des Mittelalters von der Byzantinischen Zeit bis Einschliesslich der „Erfindung der Ölmalerei” durch die Brüder van Eyck , München 1912.

2.E. Berger. Quellen für maltechnik während der Renaissance und deren Folgezeit, XVI – XVIII Jahrhundert ( in Italien, Frankreich und England nebst den de Mayerne Manuskript, München 1901.

3.P..M. Merrifield, Original treatieses on the arts of painting, Vol. I i II, New York 1967.

4.D. J. Kiplik, „Technika żiwopisi”, Moskwa – Leningrad 1950.

5.Still lifes: Techniques and Style An Examination of Painting from the Rijksmuseum. Arie Wallert (ed.) Rijksmuseum Amsterdam 1999.

6.N. Middelkoop, A. Van Grenstein, Frans Hals leven werk restauratie 1988, Amsterdam.

7.V. D. Thompson, The materials and techniques of Medieval Painting, London 1956.

Czasopisma:

1.Studies in conservation [Eng]

2.The Burlington Magazine [Eng]

3.National Gallery Technical Bulletin [Eng]

4.Maltechnik/ Resturo [Ger]

5.Oud Holland

6.Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek

7.Ochrona Zabytków

8.Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

9.Biuletyn Historii Sztuki

10.AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo UMK, Toruń

11.Skrypty dydaktyczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

12.Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

13.Technologia artist, Praha

14.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik, Jarosław Rogóż
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik, Jarosław Rogóż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z technologią i technika malarstwa temperowego.Przedstawione są zagadnienia warsztatu malarskiego oraz materiałów malarskich w aspekcie historycznym na temat malarstwa europejskiego do początku wieku XV.

Pełny opis:

Wykład:

Poznanie teoretyczne i praktyczne zasad techniki malarstwa temperowego, stosowanego powszechnie do czasów średniowiecza.Na wykładach przedstawiana jest charakterystyka materiałów malarskich oraz techniki malarskie w aspekcie historycznym. Omawiane są najistotniejsze szkoły malarskie oraz warsztaty wybranych dawnych mistrzów. Omawiane są najważniejsze traktaty ze szczególnym uwzględnieniem Hermenei, Mnicha Teofila, Cennino Cenniniego. W aspekcie historycznym przedstawione są materiały malarskie oraz technologia ich przygotowania. Charakterystyka rodzaju podobrazi, zapraw malarskich, spoiw,pigmentów. Szczegółowo zostaną omówione zagadnienia budowy technicznej szkoły włoskiej, północnoeuropejskiej oraz malarstwa ikonowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Dionizjusz z Furny , Hermeneia czyli objaśnienie sztuki malarskiej, przełożył I. Kania, pod red. M. Smorąg Różyckiej ,Kraków 2003

2.Teofil Prezbiter, Diversarum Atrium Schedule. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, przekład i opracowanie St. Kobielus, Kraków 1998

3.C. Cennini, Rzecz o malarstwie.Teksty źródłowe do dziejów teorii sztuki, t.3, red. J.Starzyński, Wrocław 1955.

4.J. Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990.

5.B. Slansky, Technika malarstwa t. I i II, Arkady, Warszawa 1960.

6.M. Doerner, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 1975.

7.W. Ślesiński, Techniki malarskie spoiwa organiczne, wyd. Arkady 1984

8.W. Ślesiński, Techniki malarskie, spoiwa mineralne, wyd. Arkady 1983.

9.J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486/87, Toruń 2002

10.J. Olszewska-Świetlik, Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005

11.Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, wyb. i oprac. J. Białostocki, red. M. Poprzęcka, A. Ziemba, Warszawa 1994

Literatura uzupełniająca:

1.E. Berger, Quellen und technik der Fresko–Oel-und Tempera-Malerei des Mittelalters von der Byzantinischen Zeit bis Einschliesslich der „Erfindung der Ölmalerei” durch die Brüder van Eyck , München 1912.

2.E. Berger. Quellen für maltechnik während der Renaissance und deren Folgezeit, XVI – XVIII Jahrhundert ( in Italien, Frankreich und England nebst den de Mayerne Manuskript, München 1901.

3.P..M. Merrifield, Original treatieses on the arts of painting, Vol. I i II, New York 1967.

4.D. J. Kiplik, „Technika żiwopisi”, Moskwa – Leningrad 1950.

5.Still lifes: Techniques and Style An Examination of Painting from the Rijksmuseum. Arie Wallert (ed.) Rijksmuseum Amsterdam 1999.

6.N. Middelkoop, A. Van Grenstein, Frans Hals leven werk restauratie 1988, Amsterdam.

7.V. D. Thompson, The materials and techniques of Medieval Painting, London 1956.

Czasopisma:

1.Studies in conservation [Eng]

2.The Burlington Magazine [Eng]

3.National Gallery Technical Bulletin [Eng]

4.Maltechnik/ Resturo [Ger]

5.Oud Holland

6.Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek

7.Ochrona Zabytków

8.Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

9.Biuletyn Historii Sztuki

10.AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo UMK, Toruń

11.Skrypty dydaktyczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

12.Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

13.Technologia artist, Praha

14.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.