Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Humanistyka, konserwacja, współczesność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HUM-MISH-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Humanistyka, konserwacja, współczesność
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny zrealizowane z udziałem nauczyciela - 30.


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta konieczny do zaliczenia przedmiotu (przygotowanie notatek, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie prac pisemnych) - 30 godz.


Razem - 60 godz. (2 punkty ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


W1: rozumie problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego w rozwoju historycznym i potrafi odnieść swoją wiedzę do współczesnych zjawisk kulturowych.


W2: rozumie problematykę wartościowania i interpretacji elementów dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem dawnych i współczesnych aspektów jego społecznej recepcji.


W3: ma zaawansowaną wiedzę na temat dylematów związanych z określeniem granic dziedzictwa kulturowego oraz metod i celów jego ochrony.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


U1: potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, metodami i pojęciami właściwymi dla konserwatorstwa wykorzystując tę umiejętność w sytuacjach wymagających analizy znaczeń i wartości zabytku.


U2: jest przygotowany do podjęcia dyskusji w zakresie dylematów ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


K1: dostrzega i formułuje dylematy związane z komplementarnym charakterem materialnej i niematerialnej sfery dziedzictwa.


K2: ma świadomość funkcji tożsamościowych i legitymizacyjnych dziedzictwa.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium z pokazem multimedialnym.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- sytuacyjna

Skrócony opis:

O przemianach współczesnego konserwatorstwa w coraz większym stopniu decydują koncepcje wypracowane na gruncie nauk humanistycznych i społecznych. Wiedza o przedmiocie działań konserwatorskich uzyskiwana przy pomocy nauk przyrodniczych i technicznych przestaje wystarczać, gdy w najnowszych koncepcjach ochrony dziedzictwa akcenty zostają przesunięte z przedmiotu na podmiot działalności konserwatorskiej, gdy dziedzictwo niematerialne przeciwstawia się materialnemu, a w zarządzaniu zasobami dóbr kultury i natury przechodzi się od modelu eksperckiego do partycypacyjnego. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi trendami historycznej i współczesnej refleksji konserwatorskiej. Przedmiotem dyskusji będą również społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania teorii i praktyki ochrony dziedzictwa.

Pełny opis:

Opis

W ramach konwersatorium poruszane będą następujące zagadnienia:

1. Relikty przeszłości jako znaki pamięci i nośniki tożsamości zbiorowej.

2. Przemiany kryterium autentyczności w praktyce konserwatorskiej.

3. Instytucjonalizacja działalności konserwatorskiej i polityka kulturalna w okresie rewolucji francuskiej.

4. Spór o nowoczesność i polaryzacja poglądów konserwatorskich w XIX.

5. Przełom antypozytywistyczny w naukach humanistycznych i nowe prądy w dwudziestowiecznej teorii konserwatorskiej.

6. Ochrona dziedzictwa w polityce kulturalnej UNESCO i Rady Europy.

7. Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego – budowanie wspólnoty czy rywalizacja?

8. Krytyczne studia nad dziedzictwem – w stronę dziedzictwa niematerialnego?

9. Ekologia i konserwatorstwo – w stronę etyki środowiskowej?

10. Koncepcja „dzieła otwartego” Umberto Eco i problem interpretacji dzieł sztuki w działalności konserwatorskiej.

Literatura:

- Arszyński Marian, Idea - pamięć - troska: rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX wieku, Malbork 2007.

- Jokilehto Jukka, What is modern conservation? Some thoughts about the evolution of modern conservation policies, Conservaciones, 1, 2015, 29-38; https://conservacion.inah.gob.mx/publicaciones/wp-content/uploads/2015/10/ConversaPhili_WhatisModern_Jokilehto.pdf

- Krawczyk Janusz, Miejsce pamięci jako przedmiot refleksji teoretyczno-konserwatorskiej, Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, Nr 5, 2018, s. 91-101. http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13554/edition/13230/content?ref=desc

- Lowenthal David, Material Preservation and Its Alternatives, Perspecta, 25, 1989, 66-77. https://pdfs.semanticscholar.org/20c1/eb55fb0cdde9f4298cec29482a11db87049c.pdf

- Munoz Vinaz Salvador, Contemporary theory of conservation, London - New York 2011.

- Pomian Krzysztof, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006.

- Vademecum Konserwatora Zabytków : Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury : edycja 2015, Warszawa 2015. http://bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=12727

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie odpowiadała średniej arytmetycznej ocen z trzech prac pisemnych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.