Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia technik budowlanych z elementami materiałoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-Htb-1l-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia technik budowlanych z elementami materiałoznawstwa
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( w godz.):

- udział w wykładach – 30 godz. (1ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (w godz.):

- czytanie literatury - 15 (0,5 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium - 15 (0,5 ECTS)

Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna dawne techniki i technologie budowlane. Zna i rozumie dawne sposoby konstruowania i wznoszenia budowli oraz ich wyposażania (K_W02).


W2: Potrafi rozróżnić i opisać dawne materiały w zabytkowym budownictwie, sposoby ich wykorzystania i opracowania (K_W05)


W3: Potrafi scharakteryzować właściwe sposoby dbałości i pielęgnacji o budynek i jego elementy (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje zdobytą wiedzę w trakcie dalszej nauki na wyższych stopniach studiów (badania architektoniczne, praca dyplomowa) oraz w pracy zawodowej i naukowej (K_U01)


U2: Potrafi analizować substancję zabytkową budowli (K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość złożoności działań ludzkich związanych ze wznoszeniem budynków (K_K03)


K2: Posiada umiejętność oceny czy roboty prowadzone w trakcie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach są wykonywane poprawnie, co pozwala mu na pełnienie ograniczonych nadzorów (K_K05)

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :


- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

Metoda dydaktyczna eksponująca:

- prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych.

- demonstracja zbytkowych eksponatów

- poznawanie zabytków architektury Torunia

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się najważniejszymi dawnymi konstrukcjami i technikami stosowanymi w architekturze i budownictwie oraz poznają popularne dawniej materiały budowlane i narzędzia. Zagadnienia omawiane są w oparciu o stan wiedzy, a w miarę możności typologicznie i chronologicznie.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje:

Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie literatury. Posadowienie budynków. Fundamenty typy i rodzaje.

Mury kamienne i techniki ich wznoszenia. Nazewnictwo wątków kamiennych. Łączenie i montaż elementów kamiennych. Najczęściej stosowane w Polsce skały budowlane. Kamienie sztuczne w budownictwie.

Mury ceglane. Klasyfikacja cegieł. Wątki ceglane. Wiązanie w murach (narożniki). Spoinowanie.

Sklepienia. Rodzaje sklepień. Techniki wznoszenia. Opory sklepienne. Etapy wznoszenia sklepienia. Krążyny. Wykonywanie wysklepków. Rodzaje żeber sklepiennych. Zworniki. Techniki posadowienia i wznoszenia kopuł. Sklepienia drewniane (pozorne).

Budownictwo drewniane. Typy konstrukcji. Elementy konstrukcyjne i dekoracyjne. Sposoby opracowania ścian drewnianych. Wzmacnianie konstrukcji ścian. Złącza i zamki ciesielskie.

Stropy drewniane. Charakterystyka ogólna i podstawowe elementy konstrukcyjne. Typy stropów. Sufity. Stropy drewniano-ceramiczne. Stropy odcinkowe. Stropy masywne.

Więźby dachowe i dachy. Elementy więźb. Typy konstrukcyjne więźb. Odwiązanie i montaż więźby. Złącza i ciesielskie znaki montażowe. Przyczyny zniszczeń. Pokrycia dachowe. Odprowadzanie wody z dachów. Instalacja odgromowa.

Komunikacja w budowlach. Wieże i klatki schodowe. Pochylnie. Elementy schodów i systematyka ich układów przestrzennych. Konstrukcje schodów. Bariery i balustrady. Poręcze. Dekoracja i kolorystyka schodów.

Stolarka okienna. Otwory okienne Elementy konstrukcyjne okna i jego podział. Typy konstrukcji okiennych. Sposoby szklenia skrzydeł okiennych. Okucia okienne, Kolorystyka. Okna iluzjonistyczne. Witryny sklepowe. Okiennice i żaluzje, markizy, lambrekiny. Kraty okienne.

Stolarka drzwiowa. Elementy drzwi. Typy konstrukcji odrzwi i skrzydeł. Wrota. Opierzenia i dekoracja skrzydeł. Nadświetla. Okucia. Zamki drzwiowe. Drzwi metalowe i szklane.

Ścianki drewniane i boazerie. Boazerie, ich konstrukcja oraz związek z wnętrzami.

Opracowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

Posadzki i podłogi. Elementy podłóg. Podłogi deskowe. Parkiety. Listwy przypodłogowe. Posadzki ceramiczne i kamienne.

Konstrukcje i techniki stosowane od 19 wieku - charakterystyka ogólna. Konstrukcje żeliwne i stalowe. Konstrukcje kratownicowe Konstrukcje metalowo-szklane i szklane. Konstrukcje linowe. Cement, beton, żelbeton, strunobeton.

Literatura:

Literatura podstawowa

Podręczniki

Budownictwo ogólne tom 1. Materiały i wyroby budowlane, praca zbiorowa, Arkady 2005

Budownictwo ogólne tom 2. Fizyka budowli, pod redakcją Piotra Klemma, Arkady 2005

Budownictwo ogólne tom 3. Elementy budynków, podstawy projektowania, praca zbiorowa, Arkady 2008

Franzblau, Gałek, Uruszczak, Podstawy rysunku architektonicznego, Atropos 2008

Kopkowicz F., Ciesielstwo polskie, Warszawa 1959.

Mączeński Z., Poradnik budowlany dla architektów, Warszawa 1953

Mączeński Z., Tomaszewski Z., Zachwatowicz J., Przegląd materiałów używanych w dawnej Polsce., Warszawa 1954.

Literatura podstawowa – warsztat budowlany

Arszyński M., Warsztat budowlany w Prusach około 1400 roku., BHS, R.XXIX., 1967, nr 4, s. 582 - 584.

Arszyński M., Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach w kontekście europejskim, Malbork: Muzeum Zamkowe, 2016

Borusiewicz W., Z dziejów rozwoju myśli konstrukcyjnej przy kształtowaniu architektury murowanej do XIX wieku., "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury", t. I., 1967, s.169 -181.

Frazik J.T., Organizacje architektoniczno-budowlane w Europie w okresie średniowiecza, TKUiA, T. IX, 1975, s. 137 - 153.

Gimpel J., Jak budowano w średniowieczu, Warszawa 1968.

Osiecka E., Materiały budowlane. Kamień - ceramika – szkło, Politechnika Warszawska 2003

Osiecka E., Materiały budowlane. Spoiwa mineralne – kruszywa, Politechnika Warszawska 2005

Wyrobisz A., Czy istniały strzechy budowlane. Z zagadnień organizacji rzemieślników budowlanych w średniowieczu., "Przegląd Historyczny", T. LIII, 1962, nr 4, s. 745 - 761.

Wyrobisz A., Stan badań nad historią budownictwa w Polsce do końca XVIII wieku "Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej", t.20., "Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu", T.4., 1964, s.11 - 30.

Budownictwo kamienne

Autor nieznany, Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego - Reprint 1659 Grafika 2011

Chołodziński J., Tyrowicz T., Zastosowanie kamienia w budownictwie, Warszawa 1953.

Czeczot S., Elewacje kamienne i ich trwałość, "Budownictwo Mieszkaniowe", R.1958, dodatek "Elewacje", nr 2, s. 5-7, nr 5, s.3-5.

Czernodz J., Marmury świętokrzyskie, Warszawa 1952.

Czeżowski A., Kamieniołomy, t. 1-3, Warszawa 1946.

Czeżowski A., Obróbka kamienia, Kraków 1955.

Faryna-Paszkiewicz H., Fruba Z., Warszawskie gorseciki zanikające. Modernistyczne okładziny ceramiczne

Fleszerowa R., Kardymiczowa I., Koziński W., Kamień w służbie człowieka, Warszawa 1956.

Gadomski J., Znaki kamieniarskie w Polsce do połowy XIII wieku, "Folia HistoriaeArtium" t.3., 1966.

Gierych B. Od kamieniołomów do architektury, Warszawa 1955.

Kamienie budowlane i drogowe, praca zbiorowa pod redakcją M. Kamieńskiego i W. Skalmowskiego, Warszawa 1957,

Jarmontowicz A., Krzywobłocka-Laurów R., Lehman J., Piaskowiec w zabytkowej architekturze i rzeźbie, Bibl. Tow. Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1994

Kamieński M., Rozmieszczenie najważniejszych kamieni budowlanych w Polsce, Warszawa 1952

Kowalczewski S., Marmury kieleckie dawniej i dziś, Kielce 1934.

Kozakiewicz S., Początek działalności Komasków, Tessyńczyków i Gryzończyków w Polsce - okres renesansu (1520 - 1580), BHS, R.XXI.,1959, s.3 - 29.

Kozaczewski T., Kozaczewska – Golasz H., Portale trzynastowiecznej architektury na Śląsku. Wrocław: Of. Wydaw. PWr., 2009.- 500 s.: il.

Koziński W., Kamień naturalny jako tworzywo architektoniczne. Technologia kamienia naturalnego., "Przegląd budowlany", R.XIX., 1947, nr 9, "Kamień i Wapno",R.1947, nr 8 - 9, s.280 - 287.

Koziński W., Kamień w architekturze, "Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury, R.IV., 1955, z.3, s. 3 - 56.

Pentlakowa Z., Wojno J., O niektórych marmurach dolnośląskich, Warszawa 1952.

Stolot F., Testament Tomasza Nikla. Przyczynek do dziejów pińczowskich warsztatów budowlanych i kamieniarsko-rzeźbiarskich na przełomie wieków XVI i XVII., BHS, R.XXXII., 1970, nr 3 - 4, s. 227 - 244.

Sygietyńska W., Kamień w architekturze Warszawy, Warszawa 1970.

Tatarkiewicz W., Czarny marmur w Krakowie. [w:] O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Architektura i rzeźba, Warszawa 1966, s. 347 - 399.

Tyrowicz T., Kamieniarstwo, Warszawa 1952.

Weber-Kozińska M., Kamieniarka w Polsce w okresie renesansu. Główne etapy rozwojowe w historii naszego kamieniarstwa, "Architektura", R.1954, nr1, s. 13 - 19.

Weber-Kozińska M., Z problematyki historii kamieniarstwa w Polsce, KAU, T. III, 1958, s. 61 - 84.

Walendowski H., Posadzki szwedzkie z XVI-XVIII w Poznaniu, [w:] Kronika Miasta Poznania, nr 3/4, 1994 r.

Wilcke H., Thunig W., Kamieniarstwo, Warszawa 1987.

Zlat M., Znaki kamieniarskie jako źródło w świetle badań wrocławskiego ratusza, BHS, R.XIX., 1957,nr 3, s. 285-286. Wydawnictwo: Nisza 2013

Dawne ceglarstwo i budownictwo ceglane

Arszyński M., Technika i organizacja budownictwa ceglanego w Prusach w końcu XIV i 1 połowie XV wieku., "Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej", t.39, "Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu", t.9 1970, s. 7 - 139.

Bogucka M., Cegielnia gdańska w XVI wieku. "Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej", t.10., "Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu", t.1., 1961, s. 125 - 140.

Bogucka M., Rzemiosła budowlane, [w] Bogucka M., Gdańsk jako ośrodek produkcji w XIV-XVII wieku, Warszawa 1962.

Gruszecki, Metoda graficzna badań pomiarowych cegły przy ustaleniu chronologii obiektów architektonicznych, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1965, t. X, z. 1, s. 55-58.

Kąsinowski A., Podstawowe zasady murarstwa gotyckiego na Pomorzu Zachodnim, "Studia i Materiały z Historii Kultury materialnej", t.43., "Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu", t.10., 1970, s. 47- 131.

Kilarski M. O właściwą fakturę muru zabytku, „Ochrona Zabytków”, z. 1 (28), R. VIII, 1955, s. 23 - 33

Koczorowski K., Niektóre problemy strychowania konstrukcyjnej cegły "palcówki", BMiOZ, seria B, t.49, Warszawa 1978 s. 21-38.

Małachowicz E., Faktura i polichromia architektoniczna średniowiecznych wnętrz ceglanych na Śląsku, KAU, t. X, 1965, z.3, s. 207-227.

Miks N., W sprawie badań nad cegłą średniowieczną, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. V. 1957,nr 1.

Pokorska E., Piękno użyteczne. Okładziny ceramiczne sklepów rzeźniczych z początku XX wieku w województwie śląskim, Katowice 2012

Rudkowski T., Badania nad rozmiarami cegły średniowiecznego Wrocławia, Sprawozdanie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, nr 7, 1952.

Tomaszewski Z., Badania cegły jako metoda pomocnicza przy datowaniu obiektów architektonicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Budownictwo, nr 4, 1955.

Świechowski Z., Wczesne budownictwo ceglane w Polsce, "Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej", t.10, "Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu", t.1, 1961, s. 83-124.

Wyrobisz A., Budownictwo murowane w Małopolsce w XIV i XV wieku, "Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej", t.17, "Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu", t.3, 1963.

Wyrobisz A., Średniowieczne cegielnie w większych ośrodkach miejskich w Polsce "Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej", t.10, "Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu", t.1, 1961, s. 55-82.

Sklepienia

Babicka M., Sklepienia kryształowe na Warmii i Mazurach, "Rocznik Olsztyński", t.4, a. 1961-62, s. 9-52.

Brykowska M., Sklepienia kryształowe; niektóre problemy, [w:] Późny gotyk, Warszawa, 1965, s. 243-259.

Brykowska M., Sklepienia kryształowe, BHS, R.XXV, 1963,nr 3, s.245.

Frazik J.T., Poglądy na żebra w sklepieniach gotyckich, BHS, R.XXIII, 1961, nr 4, s.417-320.

Frazik J.T., Późnogotyckie sklepienia żebrowe w Gdańsku i jego kręgu, TKUiA, T. XIII, 1979, s.133-143.

Frazik J.T., Sklepienia gotyckie w Prusach, na Pomorzu Gdańskim i Ziemi Chełmińskiej, KAU, T. XXX, 1985, s.3-26.

Frazik J.T., Sklepienia tak zwane piastowskie w katedrze wawelskiej. Ze studiów nad gotycką katedrą w Krakowie. [w:] Studia do dziejów Wawelu, t.3, 1968, s.127-147.

Frazik J.T., Sklepienia żebrowe w Polsce XV w., [w:] Sztuka i ideologia XV wieku, pod red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978.

Frazik J.T., Zagadnienia sklepień o przęsłach trójpodporowych w architekturze średniowiecznej, [w:] "Folie Historiae Artium ", T. IV, 1978, s. 5-95.

Frazik J.T., Zagadnienia strukturalne gotyckich sklepień o przęsłach trójpodporowych , BHS, R.XXVII, 1965, nr 2, s. 155-160.

Hanulanka D., Sklepienia gwiaździste w architekturze późnego gotyku na Śląsku, BHS, R.XXXI, 1969, nr 1, s.123-127.

Kaplan H.C., Bartel Ranisch i sklepienia gdańskie, KAU, T. XXII, 1977, z.3, s.167-190.

Kutzner M., Sklepienia "przeskokowe" w gotyckiej architekturze Śląska, "Sprawozdanie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego",t.20, 1965, seria. A, s. 92-96.

Zlat M., Najstarsze sklepienia sieciowe w Polsce, KAU, T. XVII, 1972, z.1, s. 3-19.

Budownictwo drewniane

Brykowski R., Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV w., "Studia z Historii Sztuki" t.31, Wrocław 1981.

Buszta J., Dawne budownictwo na "sochy" w Wielkopolsce i jego zanik, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej",t.5, 1957, s.519-550.

Cieśla Stolarz Dekarz Poradnik dla rzemieślników wiejskich, Praca zbiorowa pod redakcją prof. Piaścika F., Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 2010 (Reprint 1950)

Ciołek G., Chałupy podcieniowe na Pomorzu, BHSiK, R.VII,1939, nr 2, s. 169-175.

Ciołek G., Dach w budownictwie wiejskim, "Polska Sztuka Ludowa",t.1, 1947,s. 45-49, oraz t. 2, 1948, s. 2-19.

Ciołek G., Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce, t. 1-2, Kraków 1984.

Cynalewska – Kuczma P., Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem integracji z Imperium Rosyjskim, Uniwersytet A.Mickiewicza 2004

Czajkowski J., Konstrukcja sochowo-ślemieniowa w budownictwie wiejskim na terenie Polski, "Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie", t.4, 1972, s. 67-127.

Czerwiński T., Budownictwo ludowe w Polsce, Muza 2008

Daranowska-Łukaszewska J., Małopolska architektura drewniana, Bosz 2005

Gloger Z., Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t.1-2, Warszawa 1907- 1909

Gloger Z., Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce Volumina 2015 (Reprint 1907)

Kalinowski W., Krassowski Cz., Miłobędzki A., Z problematyki budownictwa drewnianego epoki Odrodzenia, BHS, R.XV, 1953, nr 3-4, s.34-55.

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, Budownictwo, red. J. Bohdanowicza, t. 2, Warszawa 1995.

Kornecki M., Drewniane kościoły XIX i XX wieku w Małopolsce, TKUiA, T. XV, 1981, T. XVI, 1982, T. XVII, 1983.

Kornecki M., Małopolskie kościoły drewniane XVI i XVII wieku, TKUiA, XT, 1976, T. XI, 1977, s. 115-131.

Kornecki M., Małopolskie kościoły drewniane doby baroku, TKUiA, T. XII, 1978, T. XII, 1979, t. XIV, 1980.

Kornecki M., Uwagi do systematyki gotyckich kościołów drewnianych w Małopolsce, TKUiA, T. IV, 1970, s. 139-163.

Kozaczewska-Golasz H., Drewniane kolebki w budownictwie średniowiecznym, KAU, t. XXIV, 1979, z.2, s. 91-121.

Kozaczewska-Golasz H., Drewniane kolebki w średniowiecznych kościołach Ziemi Chełmińskiej, KAU, t. XXIII, 1978, z.4, s. 361-370.

Kozaczewska-Golasz H., Problem kolebki drewnianej w polskich budowlach sakralnych wzniesionych w XIII i na początku XIV wieku, "Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej", nr 16, seria Monografie, nr 8, Wrocław 1984.

Kozaczewski J., Kozaczewska-Golasz H., Drewniane sklepienia trzynastowiecznych kościołów kamiennych północnych rejonów Śląska, KAU, t. XIX, 1974, z.3, s. 179-190.

Krassowski Cz., Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 1961

Krassowski Cz., Ciesielskie znaki montażowe w 1połowie XVI wieku, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej",t.5, 1957, nr 3-4, s. 503-518.

Krassowski Cz., Ze studiów nad detalami zabytkowych konstrukcji ciesielskich, KAU, t. VII, 1962, z.1, s. 3-25.

Krassowski Cz., Centralne drewniane kościoły barokowe, BHS, R.XXI, 1959, nr 1, s.115-116.

Mączeński D., Tajchman J., Warchoł M., Materiały do terminologii konstrukcji więźb dachowych, [w:] MONUMENT - Studia i materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Nr 2, rok 2005, s. 37-45.

Pokropek M., Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 1976.

Pokropek M. i W., Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce, t.1, Budownictwo ludowe. Chałupy i ich regionalne zróżnicowanie, Warszawa 1995.

Pokropek M. i W., Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce, t. 2, Budownictwo sakralne. Cerkwie, moleny staroobrzędowców, bóżnice, meczety, Warszawa 1996.

Ruszczyk G., Drewno i architektura - Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce, Arkady 2007

Ruszczyk G, Architektura drewniana w Polsce, Muza 2009

Szewczyk J., Nietypowe budulce w architekturze (tom I podstawowe elementy budynku), Politechnika Białostocka 2013

Święch J., Tajemniczy świat wiatraków, Łódź 2005.

Tajchman J., Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii ciesielskich konstrukcji dachowych wystepujących na aterenie Polski od XIV do XIX w." [w:] MONUMENT - Studia i materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Nr 2, rok 2005, s. 7-36.

Tajchman J., Ze studiów nad więźbami storczykowymi Torunia, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, t.13, 1989, s.191-206.

Elementy wykończeniowe

Brykowski R., Tajchman J., Zakończenie fazowań i profilowań drewnianych detali architektonicznych na terenie Polski, KAU, T. XXXII, 1987, z.3-4, s. 357-382.

Buczkowski K., Płytki posadzki z XIII wieku w kościele oo. dominikanów w Krakowie, BHSiK, R.VII, 1939, nr.2, s.197-200.

Frycz J., Stropy w kamienicach mieszczańskich w Polsce, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, t.1, 1966, s.169-200.

Kanclerz F., Sgraffitto geometryczne w Polsce, BHS, R.XXV, 1963, nr 4, s.316-318.

Mellin K., Intarsje toruńskie w zbiorach Muzeum w Toruniu, Toruń 1956.

Rudkowski T., Dekoracje sgraffittowe kamienic mieszczańskich w Polsce, KAU, T. XXX, 1985, z.2, s.227-244.

Tajchman J., Nowożytna stolarka okienna w Polsce, Studia i materiały PKZ, Warszawa 1979

Tajchman J., Stolarka okienna Zamku Królewskiego w Warszawie, KAU, T. XIX, 1974,

z.4, s.263-291.

Tajchman J., Stropy drewniane w Polsce - propozycja systematyki, KAU, T. XXXII, 1987, z. 3-4,

Tajchman J., Stropy drewniane w Polsce - propozycja systematyki, BMiOZ, seria C, Studia i materiały, t.4, 1989

Tajchman J., Stolarka okienna w Polsce. Rozwój i problematyka konserwatorska, BMiOZ, seria C, Studia i materiały, t.5, 1990.

Tajchman Jan, Stolarka okienna, Ser. Słownik Terminologiczny Architektury, ODZ, Warszawa 1993, ss. X/32.

Tajchman J., Kamienica "Pod Gwiazdą" w Toruniu i jej problematyka konserwatorska, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, z. XXV, Toruń 1994, s. 189-250.

J. Tajchman, Drewniane drzwi zabytkowe na terenie Polski (systematyka i problematyka konserwatorska), Ochrona Zabytków, 1991, nr 4, s. 275

Walendowski H., Posadzki Szwedzkie z XVI-XVIII wieku w Poznaniu, [w:] Kronika Miasta Poznania, nr 34, Poznań 1994.

Wolski Z., Sztukatorstwo. Technologia, Warszawa 1988.

Wolski Z, Roboty podłogowe i okładzinowe, Wydawca: WSiP 1998 Wydanie IV poprawione (Reprint 2011)

Borwiński J, Okna Drzwi Stropy, zabytkowa stolarka architektoniczna w Poznaniu, Wydawnictwo Miejskie Posnania 2013

Zaprawy

Brochwicz Z., Charakterystyka XVII-wiecznych narzutów wapiennych występujących na elewacji "Kamienicy pod Gwiazdą" w Toruniu, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, t.5, 1974, s.69-90.

Brochwicz Z., Materiały wiążące w budownictwie starożytnym i wczesnośredniowiecznym, "Materiały Zachodniopomorskie", t.14, 1968, s.753-791.

Brochwicz Z., Tynki gotyckie na elewacji "Kamienicy pod Gwiazdą" w Toruniu, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, t.5, 1974, s.61-68.

Brochwicz Z., Zaprawa wapienna jako tworzywo elementów architektonicznych na przykładzie służek w kaplicy zamkowej w Radzyniu Chełmińskim, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, t.4, 1971, s.127-139.

Jabłczyńska-Jędrzejewska H., Dawne zaprawy budowlane, KAU, T. III, 1958,, z.1, s.85-94.

Wilk J., Gips w budownictwie i architekturze, "Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury", R.IV, 1955, z.3, s.57-102.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium

ndst – poniżej 40 % dobrych odpowiedzi

dst – 40 - 50 % dobrych odpowiedzi

dst plus – 50 - 60 % dobrych odpowiedzi

db - 60 – 70 % dobrych odpowiedzi

db plus - 70 – 80 % dobrych odpowiedzi

bdb – powyżej 80 % dobrych odpowiedzi

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Prarat, Ulrich Schaaf, Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Maciej Prarat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Prarat, Ulrich Schaaf, Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Maciej Prarat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Prarat, Ulrich Schaaf, Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Daria Jagiełło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Prarat, Ulrich Schaaf, Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Maciej Prarat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Prarat, Ulrich Schaaf, Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Maciej Prarat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)