Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historyczne, teoretyczne i organizacyjno-prawne aspekty ochrony zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-I-HTO-P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Historyczne, teoretyczne i organizacyjno-prawne aspekty ochrony zabytków
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla Studium Podyplomowego Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Archn
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):


- udział w wykładach – 23


Godziny realizowane bez udziału nauczyciela (godz.):


- czas poświęcony na pracę indywidualną słuchacza studiów podyplomowy, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (przygotowanie i uzupełnienie notatek; czytanie literatury; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału) – 22

- czas potrzebny do przygotowania się do kolokwiów zaliczeniowych (opanowanie definicji, faktografii, powtórzenie zagadnień problemowych - 15


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: Posiada wiedzę o zaleceniach wynikających z historii i teorii oraz współczesnych trendów konserwacji zabytków, w stopniu pogłębionym dotyczących zabytków architektury (K_W01).

W 2: Ma pogłębioną świadomość problematyki wartościowania zabytków, jako kluczowego zagadnienia procesu konserwatorskiego (K_W04).

W 3: Rozumie uwarunkowania przyjętych metod konserwacji i restauracji zabytków architektury (K_W07).

W 4: Zna i rozumie funkcjonowanie i cele działań służb konserwatorskich (K_W08).

W 5: Zna ogólne zasady prawa ochrony zabytków, a w stopniu pogłębionym jego wybrane problemy (K_W09).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: Potrafi dokonać identyfikacji i pogłębionej analizy złożonych wartości zabytków architektury (K_U02).

U 2: Potrafi objaśnić i uzasadnić wybór koniecznych ingerencji konserwatorsko-restauratorskich w zabytkach architektury (K_U08).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: Rozumie znaczenie historii i dziedzictwa architektonicznego oraz konieczność jego zachowania dla przyszłych pokoleń (K_K01).

K 2: W działaniach konserwatorskich i restauratorskich kieruje się szacunkiem wobec dziedzictwa w całej jego różnorodności starając się zachować indywidualny charakter każdego zabytku (K_K02).

K 3: Jest gotów do współdziałania w zespole różnych specjalistów w procesie projektowania prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytkach architektury i posiada świadomość granic swoich kompetencji (K_K05).

K 4: Jest przygotowany do skutecznego uzasadnienia inwestorowi potrzeby poszanowania wartości dawnej architektury (K_K06).


Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są jako wykład informacyjny, uporządkowany w układzie chronologicznym. W poszczególnych okresach historycznych materiał przekazywany jest w układzie problemowym. Wykładom towarzyszą prezentacje multimedialne, w których ilustracje zestawione są z tekstami (cytaty, komentarze, podsumowania poszczególnych wątków) o znaczeniu kluczowym dla zrozumienia poruszanych problemów. Zajęcia poświęcone organizacyjno-prawnym aspektom ochrony zabytków prowadzone także jako wykład konwersatoryjny. Wszystkie wykłady omawiające problematykę z zakresu historii i teorii ochrony zabytków kończą się podaniem pytań, które składają się na zestaw pytań egzaminacyjnych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy do problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej zabytków architektury. Omawiane są zagadnienia pomocne w zrozumieniu genezy postaw konserwatorskich oraz kulturowych i historycznych uwarunkowań rozwoju kultur zabytków w XIX i XX w. oraz ochrony dziedzictwa w czasach współczesnych. Słuchacze zdobywają wiedzę na temat organizacji państwowej i samorządowej służby konserwatorskiej oraz zapoznają się z zasadami zamówień publicznych warunkujących prace podejmowane przy zabytkach. Zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności konserwatorskiej są ujmowane w kontekście prawnych problemów ochrony zabytków w przepisach państwowych.

Pełny opis:

W ramach wykładów omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: architektura historyczna jako zabytki, znaki pamięci i dziedzictwo; rozwój postaw konserwatorskich w czasach nowożytnych; ochrona pomników przeszłości w czasach rewolucji francuskiej; rozwój konserwatorstwa w XIX w.; przeciwnicy i zwolennicy restauracji pomników przeszłości; E. Viollet le Duc i jego teoria restauracji architektury; doktryna konserwatorska Camillo Boito – nowy głos w sporze o restaurację; rozwój teorii konserwacji zabytków w XX w.; teoria Aloisa Riegla; Karta Ateńska; postanowienia Karty Weneckiej i spory na temat jej aktualności w czasach ochrony dziedzictwa; Konwencja UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego; Toruń na liście UNESCO, wartościowanie zabytków architektury i ocena wartości dziedzictwa; problemy prawne ochrony zabytków w przepisach państwowych; organizacja państwowej i samorządowej służby konserwatorskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Arszyński Marian, Idea, pamięć, troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania od starożytności do poł. XX w., Malbork 2007.

2. Krawczyk Janusz, Kompromis i metoda – wybrane aspekty teorii konserwatorskich Aloisa Riegla i Cesare Brandiego, Ochrona Zabytków, 2009 nr 2, s. 64-74.

3. Krawczyk Janusz (red.), Karta Wenecka i spór o zasady postępowania konserwatorskiego [w:] Karta Wenecka 1964-2014, W. Bukowska, J. Krawczyk (red.), Toruń 2015, s. 93-101.

4. Krawczyk Jarosław (red.), Zabytek i historia, Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku. Antologia; Warszawa 2002.

5. Wytyczne dla realizacji konwencji dziedzictwa światowego [w] Vademecum konserwatora zabytków. Warszawa 1997-1999. s. 19-28.

6. Zeidler Kamil, Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, (red.) K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Frycz Jerzy, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa 1975.

2. Szmygin Bogusław, Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku, Lublin 2000.

3. Szmygin Bogusław (red.), Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, Warszawa-Lublin 2008.

4. Szmygin Bogusław (red.), System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje, PKN ICOMOS, Lublin-Warszawa 2011;

5. Vademecum Konserwatora Zabytków. Międzynarodowe normy ochrony dziedzictwa kultury (edycja 2015), PKN ICOMOS, Warszawa 2015.

6. Zeidler Kamil, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Kraków 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykład: zaliczenie - W1, W2, W3, W 4, W5.

Kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium zaliczeniowe obejmujące wypowiedź na temat 5 zagadnień z zestawu pytań obejmującego tematykę wykładów .

Łączna ilość punktów 20- 100%

0-10 (50%) - ndst

11-12 (52-60%) - dst

13-14 (62-70%) - dst plus

15-16 (72-80%) - db

17-18 (82-90%) - db plus

19-20 (92-100%) - bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 23 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Marian Arszyński, Janusz Krawczyk, Mirosława Romaniszyn, Jan Tajchman, Kamil Zeidler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 23 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Marian Arszyński, Janusz Krawczyk, Mirosława Romaniszyn, Jan Tajchman, Kamil Zeidler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.